Nógrád Megyei Hírlap, 1997. július (8. évfolyam, 151-177. szám)

1997-07-01 / 151. szám

2. oldal SALGÓTARJÁN Megyei Körkép / y Átlag: 4,8 és a kitűnő között - Árokba borult az autóbusz - Szertefoszlott egy álom Postaforgalmisként kapott aranygyűrűt A hagyományoknak megfelelően ez évben is kiadták a leg­jobb tanulóknak az aranygyűrűt a Mikszáth Kálmán Két- tannyelvü Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskolá­ban. Azonban a tradícióktól eltérően a három diák közül most az egyikük nem a kéttannyelvű francia tagozatosoktól, hanem a postaforgalmisok közül került ki. Bognár Henriette szeretne továbbtanulni is A mátraszőlősi születésű Bog­nár Henrietta érdemelte ki ezt az elismerést. A sikerről és a jövőről beszélgettünk.- A mátraszőlősi iskolából kitűnő bizonyítvánnyal kerül­tem a postaforgalmi szakközépiskolába, ahol négy éven keresztül 4,8 és kitűnő kö­zötti átlagokat értem el. Ezzel az eredménnyel sikerült elér­nem, hogy az aranygyűrűsök között lehettem az évzáráskor.-Nagy megtiszteltetés szá­momra, hogy tanáraim méltó­nak tartottak erre az elismerésre és nagyon szeretném ezt meg­köszönni nekik. Ehhez a siker­hez hozzájárultak a szüleim is, akik biztosították, hogy nyu­godt körülmények között foly­tathassam tanulmányaimat - mondja Bognár Henrietta.- A pásztói középiskola diák­jai évek óta szép eredményeket érnek el a tanulmányi verse­nyeken. Indult-e valamilyen tantárgyból?- A választott szakom jelle­géből adódóan a postatantár­gyakból indultam az országos középiskolai tanulmányi verse­nyen, amelyet iskolai szinten megnyertem. Ez/.el bejutottam az országos döntőbe. Sajnos, az az autóbusz, amellyel Buda­pestre kellett utazni, Pásztó után röviddel az árokba borult. Különösebb bajom nem esett, de egy álmom szertefoszlott, hiszen jól felkészültem a ver­senyre és jó helyezésre számí­tottam.- Részt vettem az iskolánk csapatával egy műveltségi ve­télkedőn is, ahol a megyei dön­tőben másodikok lettünk.- Mivel foglalkozik szabad idejében?- Az isko­lai sportolás mellett szépi­rodalmi és szórakoztató regények ol­vasásával töl­töm az idő­met. Sajnos, a tanulás mel­lett nem sok időm marad erre.- Hol sze­retne tovább­tanulni?- Három helyre is je­lentkeztem: az Eötvös Lo- ránd Tudo­mányegye­temre, az Ál­lamigazgatási Főiskolára és az agrártu­dományi egyetemre. A felvételi vizsgá­kat ezekben a napokban rende­zik. - kerekes ­Országos amatőrcsillagász-tábor: július 4-13., Salgótarján, gedőc-tetöi csillagvizsgáló „Nógrád csillagai ’97” - Észlelő hétvégék A tábor célja: a mintegy két évtizede megteremtett csillagászati megfigyelés és oktatás hagyományainak folytatása, az alapít­vány észlelőhálózatának bővítése, tagjainak továbbképzése, a gyakorló észlelők közti tapasztalatcsere, szakmai konzultáció lehetőségének biztosítása. A tábor szakmai programját a résztvevők saját hozott észlelő­anyagukkal teszik teljesebbé. Hagyományosan romantikus sátortáborukat, előadásaikat távcsöves megfigyelések, geo­lógiai kirándulások és egyéb programok színesítik. Július 4-6-án országos ész­lelő hétvégét tartanak. A csil­lagvizsgáló közelében lévő fényszegény rétek és egy eset­leges holdtalan éjszaka kiváló lehetőséget nyújtanak a mé­lyég-kedvelők számára. Az ész­lelő hétvége résztvevői ott le­hetnek a tábormegnyitón is Július 12-én tartják az ama­tőr kozmikus anyagkutatók első országos találkozóját. Ekkor 10 órára várnak minden érdeklő­dőt a csillagvizsgálóba, ahol ta­pasztalatcserére, szakmai kon­zultációra és a III. nemzetközi szferula-kutatók egri konferen­ciájának résztvevőivel való ta­lálkozóra kerül sor. Július 11-13-ára újabb or­szágos észlelő hétvégét szer­veznek. Derült égbolt esetén kiváló lehetőség nyílik a fél­hold krátereinek tanulmányo­zására. A résztvevők számára nyitott a kozmikus anyaggyűj­tők első országos találkozója és a tábor záróprogramja. Részle­tesebb információk a Nógrád Megyei Csillagászati Alapít­ványtól, Salgótarján, Móricz Zs. u. 9. sz. alatt kaphatók. 1997. július 1., kedd Általános iskolások, figyelem ! Nyár a könyvtárban A salgótarjáni Balassi Bá­lint Könyvtár gyermek- könyvtára a nyári szünidő napjaira vakációs prog­rammal várja az általános iskolai tanulókat. A foglal­kozásokon meghatározott számú gyermek vehet részt, jelentkezési sorrendben. Je­lentkezés, információ a gyermekkönyvtárban sze­mélyesen vagy telefonon a következő számon: (32) 416-777/32-es mellék. Programok: Július 1. (kedd), 10 óra: ori­gami - papírsárkány-készí­tés -, 15 fő, 50 Ft; július 2. (szerda), 10 óra: textiljáté­kok készítése, 15 fő, 50 Ft; július 3. (csütörtök), 10 óra: sakksuli, 15 fő; július 4. (péntek), 10.30-11 óra: ma­dár- és. természetvédelem Salgóbányán, 5 fő, 110 Ft, vagy helyi járati bérlet, vagy 2 db menetjegy. Gyülekezés a gyermekkönyvtárban. Július 7. (hétfő), 10.00 óra: nemezelés, 15 fő, 50 Ft; július 8. (kedd), 10.00 óra: sakksuli, 15 fő; július 9. (szerda), 10.00, mesefoglal­kozás, bábkészítés, 15 fő, 50 Ft; július 10. (csütörtök), 10 óra: sakksuli, 15 fő; július 11. (péntek), ugyanaz a program és ugyanolyan fel­tételekkel, mint július 4-én. Július 14. (hétfő), 10 óra: batikolás, 15 fő, 50 Ft; július 15. (kedd), 10. óra: gyöngy­fűzés (termésből, tésztából), 15 fő, 50 Ft; július 16. (szerda), 10 óra: fantáziajá­ték, 15 fő; július 17. (csütör­tök), 10 óra: textiljátékok készítése, 15 fő, 50 Ft; július 18. (péntek), ugyanaz a program és ugyanolyan fel­tételekkel, mint július 4-én. A Balassi könyvtár to­vábbi nyári programjait ké­sőbbi lapszámainkban kö­zöljük. Az időjárás károsan befolyásolta az irtószerek hatását Szakszerűen a gyomirtásról A megjelentek létszámát te­kintve szerény, de tartalma alapján ítélve annál értéke­sebb tanácskozást tartottak a minap az Érsekvadkerti Mezőgazdasági és Szolgál­tató Szövetkezetben a me­gye gyomirtáshoz értő szakemberei. Megállapították: az idén az időjárás károsan befolyásolta a gyomirtó szerek hatását. Máju­sig 62 mm, májusban 44 mm csapadék esett. Április 20-án még 4 mm hó hullott, sőt 22-én is tapasztaltak hószállingózást: Az országban több helyen megjelent, és így Nógrád me­gyében is várható a szulfonil urnákkal szemben rezisztens ászát előfordulása. A gabonagyom-irtásoknál a jövőben a szulfonil ureákat hormonhatású szerekkel kom­bináltan kell kijuttatni. A No­vartis ennek a problémának a megoldására a LUNTUR 70 WG-t ajánlotta. A szakmai tanácskozást szántóföldi bemutató tette szí­nesebbé, érdekesebbé. T. Zs. Melegszik az idő. Legelésznek a bárányfellegek Közeleg a nyaralás. Itt a leg­jobb pillanat, hogy szerezzen magának egy mobiltelefont a legjobbak közül! > Készülékileg : egyszerre három csúcsmi­nőségű újdonság várja! Akciós áruk új, és kedvezményes WESTEL 900 előfizetéssel együtt: PANASONIC G500/SL nettó 47.700* Ft, ERICSSON GH 688/SL nettó 68.800*Ft, MOTOROLA StarTAC 70/SL nettó 82.800*Ft. >■ Megtakarítás ileg ha most vásárol akciós készüléket kedvezményes árú WESTEL 900 előfizetéssel, akkor összesen legalább nettó 54.100 forintot takaríthat meg. MOTOROLA StarTAC 70/SL > Mérlegeljen: De ne csak elvileg! Üzletileg Legkésőbb addig, amig a készlet tart! Várjuk a WESTEL 900, a Westel Rádiótelefon Kft üzleteiben és kijelölt partnereinknél! * Csak uj WESTEL 900 előfizetéssel! A készülék csak WESTEL 900 előfizetői kártyával használható. További feltételek az üzletekben. 4 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom