Nógrád Megyei Hírlap, 1997. június (8. évfolyam, 126-150. szám)

1997-06-02 / 126. szám

! Nehéz lefőzni a magyar konyhát Ha hétfő, akkor sportmelléklet-A világ élvonalában van a magyar gasztronómia Ezúttal is külön, nyolcoldalas „újságban” számolunk be- nyilatkozza Unger Károly elnök, aki a palócföldi az elmúlt hétvége nemzetközi és hazai sporteseményei­ínyencségekre is felhívja a figyelmet. 2. oldal ről, a megyei vonatkozású eredményekről. ------------------------------------------------------------------------------­­NOGRAD HÍRLAP MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA VIII. ÉVFOLYAM, 126. SZÁM ÁRA: 29,50 ÉORINT 1997. JÚNIUS 2., HÉTFŐ 3100 Salgótaiján, Füleki út 53-55. (A kórházi főbejárattal szemben.) Telefon/fax: 32/430-015 A BOROSTYÁN PATIKA értesíti a város lakosságát, hogy 1997. június 2-től június 9-én reggel 8 h-ig éjszakai gyógyszertári ügyeletet tart. imnHOHHHBBHtHMHIBMBBHI »mm Bárki tanulmányozhatja az Interneten is Változatok a nyugdíj reformhoz Úrnapi körmenet - A Bujáki Vasárnap egész napos rendezvénysorozata vallási szertar­tással kezdődött. (RÉSZLETES KÉPES TUDÓSÍTÁSUNK A 4. OLDALON) FOTÓ: RIGÓ TIBOR Nyugvóponton a Volán-önkormányzat vita - Dr. Petercsák Zsolt lemondása okairól Nem futamodott meg a ? Jrötéltáncos”- Nem volt könnyű döntés, de miután határoztam, megköny- nyebbültem - vallotta be a Nógrád Volán Rt. igazgatótanácsa elnökségi posztjáról nemrégiben lemondott dr. Petercsák Zsolt, a salgótarjáni városháza jegyzője. Az új nyugdíjrendszerrel senki nem fog rosszabbul járni. Ezt támasztják alá a Pénzügyminisztérium háttér- számításai, amelyeken már egy éve dolgoznak. Arról is készültek hatásta­nulmányok, hogyan alakul a hagyományos nyugdíjrend­szerben maradók nyugdíja a jö­vőben. Cáfolták azokat az el­lenzéki állításokat, melyek sze­rint a kormány nem végzett ha­tástanulmányokat a törvényja­vaslatok beterjesztése előtt. A PM azt tervezi, hogy a par­lamentben irodát nyit a nyug­díjreformmal kapcsolatos tör­vénycsomag részletes vitájának A másodfokon eljáró Nógrád Megyei Bíróság előzetes letar­tóztatásba helyezett két sze­mélyt azon három magyar ál­lampolgárságú férfi közül, akiket azzal gyanúsítanak, hogy hamisított okmányokkal „és egyes parlamenti pártok nevével visszaélve” jelentős pénzösszeg átadására próbál­tak kényszeríteni egy nagy- vállalkozót. A Nemzetbiztonsági Hivatal gazdasági-pénzügyi biztonsá­got veszélyeztető, leplezett'tö­rekvések felderítése érdekében folytatott tevékenysége során keletkezett adatokról tájékoz­tatta az Országos Rendőr-főka­pitányságot. Ennek alapján az kezdetekor az érdeklődő képvi­selők és más személyek, pél­dául a társadalmi szervezetek szakértői számára, hogy a hely­színen tanulmányozhassák a számítások alapján felvázolt életpályákat. Bárki megismer­heti a számításokat hamarosan az Interneten is. A nyugdíjreformra vonat­kozó számításoknál a PM szakértői a kormány 1998-2000 közötti időszakra vonatkozó gazdaságpolitikai ki­tekintésének előrejelzését vet­ték alapul, amely a közelmúlt­ban került nyilvánosságra. Az ebben használt adatokat vezet­ték tovább 2050-ig. illetékes rendőri szerv május 21-én zsarolás bűntett elköve­tésének alapos gyanúja miatt nyomozást rendelt el B. Dezső, R. István és H. Zoltán ellen. Őrizetbe vételükkor és az azt követő házkutatás során feltéte­lezhetően hamisított okmányo­kat, valamint lőfegyvereket és lőszert találtak náluk. A nyo­mozást az ORFK Központi Bűnüldözési Igazgatósága saját hatáskörébe vonta, a vizsgálat során „megalapozott adatok ke­letkeztek visszaélésre és a zsa­rolás tényére”. A gyanúsítottak közül R. Ist­vánt és B. Dezsőt pénteken a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte. (MTI) Nem kíván túlságosan magya­rázkodni, mert úgy véli, nincs miért. S főleg, mert hiszi, hogy helyes a lépése. De mivel tény, hogy nem mindennapi kettős szerepet vállalt egy esztendőn át, s kihívásszerű kötéltánca sokak figyelmét felkeltette, lé­pésének indokai is érdekelhetik az embereket.- Korábban már említette, hogy a közgyűlés ellenzéki - SZDSZ - szárnyának „ szakmai köntösbe burkolt", nem szűnő politikai támadása késztette a mérlegelésre. Mifélére is?- Részben azt kellett tudato­sítanom, hogy az a konfliktus, amely ezáltal az én nyakamba szakadt, nem szabad, hogy hát­rányosan érintse az önkor­mányzatot és a Volánt. Más­részt határozott véleményemmé vált, hogy a támadások mögöt­tes célja az önkormányzat hite­lének rontása, amelyet, igaz, köztes módon, de a személyem is előidézett.-Miként befolyásolta szán­dékát a Volán-önkormányzat vitája, amely talán még nem véglegesen, de az utóbbi hetek­ben lecsendesedett?- Ennek jelenlegi állása szin­tén a lemondásom malmára haj­totta a vizet. Nyugvóponton van ez a vita, de persze a végle­ges rendezéséért ma is folyik egy csendes háttérmunka. Úgy gondolom, a felek meg fognak egyezni, akár ott vagyok az el­nöki székben, akár nem.-A mérleg másik serpenyő­jében nyilván nem sokkal ke­vésbé nyomós érvek sorakoz­nak. Említene néhányat?- A megbízatás felelőssége, a megfelelni akarás, a testület bizalma, illetve az a jóleső tu­dat, hogy be tudtam tartani azt a magamnak tett ígéretet, hogy a kettős feladatvállalás nem üt­közhet egymással. S tagadhatat­lan, jól jött az a pénz is, amit érte kaptam.-Az ön tudomása szerint az ellenzék továbbra is folytatni fogja eddigi politikáját. E szemszögből sem tartja megfu- tamodásnak a lemondását?- Nem. Egyrészt azért, mert nem vagyok politikus, elsősor­ban közigazgatási szakember­nek vallom magam, bár némi politikai szerep óhatatlanul adódik ilyen területen. Az a vé­leményem, hogy ha politikai szerepet töltenék be, adódott volna más megoldás.- Másrészt azt szeretném, ha a hivatal nem adna terepet a vá­lasztási előcsatározásoknak fel­fogható indokolatlan, alaptalan támadásoknak. Innen -Onnan Bezárt az Industria - Bu­dapesten szombaton bezárta kapuit a beruházási javak nemzetközi szakvására. Mintegy harminc ország hatszázötvenhárom kiállí­tója mutatkozott be a ma­gyar fővárosban 24 500 négyzetméteren. Fellendülőben - Túljutott a mélyponton az építőipar. Az ipari tárca szakemberei sze­rint a tavalyi 2,6 százalékot követően az idén már várha­tóan öt százalékkal növek­szik a teljesítménye. Kórházban a kormányőr ­Túl van az életveszélyen, de még intenzív kórházi ápo­lásban részesül az a buda­pesti kormányőr, akit - mint lapunkban is megírtuk - pénteken délután Salgótar­jánban saját fegyverével lőt­tek hátba. A vizsgálat sze­rint véletlen baleset történt. Ütközések oszlopokkal ­Egyházasgerge külterületén pénteken éjjel egy férti tele­fonoszlopnak ütközött autó­jával. A sofőr könnyű sérü­lést szenvedett, akárcsak az a gyalogos, akit Salgótar­jánban, a Bem út és a Rákó­czi út kereszteződésében ütöttek el, pénteken késő délután. Kisodródott és ugyancsak oszlopnak ütkö­zött autójával vasárnap vir­radóra egy salgótarjáni nő a 21-es úton, Somoskőújfalu közelében. Az autó utasát súlyos sérüléssel szállították kórházba. Lottószámok Ötöslottó: 15 61 67 71 86 A jókerszám: 2 7 9 8 5 8 Hatoslottó 7 12 16 19 22 36 A pótszám: 26 Ma folytatódik a határőrök kiképzése Eskü a haza védelmére Elöljáróik és szüleik jelenlé­tében huszonhat sorköteles határőr tett fogadalmat szom­baton a Balassagyarmati Ha­tárőr Igazgatóságon. A katonai eskü szövegét eddig végzett jó munkája eredményeképpen Pécsi Ta­más balassagyarmati fia­talember mondta. Az esküté- teli ünnepséget követően az ifjú határőrök két nap eltávo­zást kaptak, ma pedig már folytatódik kiképzésük. Pénzt akartak kicsikarni egy nagyvállalkozótól Zsarolás pártszínekben ? Szmolnik István és neje az ünnepségen FOTÓ: RIGÓ Aranylakodalom 1947. május 31-én kötött há­zasságot Szmolnik István és Garamvölgyi Terézia. Napra pontosan egy fél év­századra rá, az elmúlt hét szombatján tartották aranyla­kodalmukat Szécsényben né­pes családjuk, mintegy hatvan személy részvételével. Az ötvenedik házassági év­forduló jó hangulatú polgári rendezvényén - amely való­ságos második lagzi volt - és a meghitt légkörű egyházi szer­tartáson jelen volt négy gyer­mekük, kilenc unokájuk és há­rom dédunokájuk, ott voltak a hozzátartozók, a család közeli barátai is. Valamennyi vendég további jó egészséget és sok boldog­ságot kívánt a már eddig is szép kort megélt, együtt megőszült párnak. Június elsején hajnalban életbe lépett a MÁV 1997/98-as menetrendje Maradtak a gyarmati sebesvonatok A nyolc éve még több mint 200 millió utast elszállító MÁV tavaly már csak ennek háromnegyedét továbbította, de ez a csökkenő fo­lyamat az idén - úgy tűnik - megállt. Nem szűntek meg a jól bevált balassagyarmati sebesvonatok és lényegében jelentősebb változta­tások nélkül kezdhették meg a nógrádi utasok és vasutasok tegnap hajnalban az 1997/98-as menetrendi időszakot. A Budapestről induló és belföl­dön Somoskőújfaluig közle­kedő nemzetközi gyorsvonatok perce pontosan úgy indulnak, mint az előző évben és csak apró eltéréssel változik az érke­zési idejük az eddigitől. Vissza­felé, Somoskőújfalutól ugyan­csak hasonló a helyzet kivéve a Bem expresszi, amely ezután Salgótarján Fő tér megállóhely­ről 3 óra 36 perc helyett kere­ken 4 órakor indul menetrend­szerűen. A délutáni sebesvonat pedig ezután 17 óra 55 perckor közlekedik, és csak a hét első munkanapját megelőző napon. A személyvonatok közül vi­szont a Salgótarján-Hatvan, il­letve Salgótarján-Kisterenye viszonylatban több is megszű­nik, viszont ugyanakkor pél­dául 8 óra 32 perces hatvani in­dulással és 9 óra 57 perces sal­gótarjáni érkezéssel új vonatot is rendszerbe állít a MÁV. Az Aszód-Balassagyarmat- Ipolytamóc, illetve a Vác-Ba- lassagyarmat és Diósjenő- Romhány között közlekedő vo­natok kevés időponti változta­tással sértetlenül megmaradtak. Ez szinte kizárólag a nyugat- nógrádi térség országgyűlési képviselőjének, Urbán Árpád­nak az érdeme. Ugyanis a ba­lassagyarmati honatyának a Si­pos István vezérigazgatóhoz in­tézett levele és személyes köz­benjárása győzte meg a vasúti menetrendszerkesztőket a be­vált, s az egykor a MÁV Buda­pesti Üzletigazgatósága vezető­jének, Vizsi Ferencnek a kez­deményezésére rendszerbe állí­tott sebesvonatok megszünteté­sére vonatkozó terveik megvál­toztatásáról. A Kisterenye-Kál-Kápolna között közlekedő személyvona­tok ugyancsak apróbb időponti eltérésekkel közlekednek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom