Nógrád Megyei Hírlap, 1996. november (7. évfolyam, 255-280. szám)

1996-11-01 / 255. szám

Mellékvágányon, Nógrádban Közmunkások kerestetnek ' ' ' 60 i A'­Négy fénysorompót ez évben üzembe állítottak ugyan a Az alsóbbrendű útvonalak fenntartási, üzemeltetési felá­megye nyugati vasútvonalán, de a sebesvonatot beszün­dataiban számít mintegy 280 közmunkásra a Nógrád tették, amelyhez buszt akartak indítani. 2. oldal Megyei Állami Közútkezelő Kht. 3. oldal Eltiltották a pityókás partjelzőt Nem mindennapos fegyelmi ügyben ült össze a Salgótar­jáni Városi Labdarúgó-szövetség elnökségéből alakult fegyelmi bizottság. Példaértékű döntést hoztak. 7. oldal NOGRAD MEGYEI HÍRLAP BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1996. NOVEMBER 1., PENTEK VII. ÉVFOLYAM, 255. SZÁM ARA: 24,50 FORINT Érdemes előfizetnie! Mert egy lapszámunk havi előfizetéssel 19 Ft negyedéves előfizetéssel pedig csak 18,20 Ft. Megtakarít és nyerhet is! A kormány nem kívánja adóztatni a munkahelyi melegkonyhás étkeztetést Több lesz jövőre a családi pótlék A gyermekek után járó adókedvezmény helyett 1997-től a családi pótlék emelkedik, méghozzá differenciált formában. Egyéb más mellett erről is döntött a kormány csütörtöki ülésén. Imen - Onnan Változás később - A Matáv folytatja az egységes három számjegyű közérdekű hívó­számokra való áttérés elő­készítését. A november 1-jé- től tervezett segélykérő számváltozást csak későbbi időpontban vezetik be. Idősek napja - Szentmise vezette be, majd ünnepi program következett Mi- zserfán, az öregek otthona fennállásának huszonötödik évfordulójáról való megem­lékezésen. Parlament Galéria - Első alkalommal lát vendégül er­délyi képzőművészt a Par­lament Galéria Biró Gábor székelyudvarhelyi alkotó személyében. Húszgyermekes család ­Az ország legnépesebb csa­ládja a Tolna megyei Fá­cánkerten, illetve a falu kö­zelében lévő tanyán él. Lu­kács Emőéknek 20 gyerme­kük született, s valameny- nyien jól vannak, a legki­sebb ötéves. Kokainfogás - Gyanúsan viselkedő kolumbiai állam­polgárt tartóztattak fel a Fe­rihegyi repülőtéren a vámo­sok. Áz amszterdami géppel érkezett huszonhét éves ko­lumbiai elmondása szerint nyolcvanhét kokainos kap­szulát nyelt le. Tévé- és rádióműsor szombatonként Ezentúl a részletes heti tévé- és rádióműsor szombati lap­számunkban kap helyet. így olvasóink jóval korábban megismerkedhetnek a vár­ható programokkal. Tehát a november 2—ai, szombati számunkkal már a novem­ber 11-ével kezdődő hét műsorát kapják kézhez. A kabinet döntése szerint a munkahelyi melegkonyhás étkeztetés továbbra sem lesz adóköteles. Az adójóváírás mértéke az eredeti javaslat­ban szereplő 18 százalék he­lyett 20 százalék lesz. A ho­noráriumok tb-kötelezett­-Az országos népesedési fo­lyamatokhoz képest beszélhe­tünk-e valamiféle Nógrád me­gyei sajátosságról, hiszen évti­zedekkel ezelőtt itt jobbak vol­tak a demográfiai mutatók az átlagnál? K. Csaba Vácott tölti sorkato­nai szolgálati idejét. B. Nándor biztonsági őri feladatokat vál­lal, engedélye nincsen. Október 29-én éjfél előtt négy üdítőspalacknyi gázolajat vásároltak a zagyvapálfalvai MOL-töltőállomáson. Az ép­pen ott tartózkodó járőrök iga­zoltatták a fiúkat. Kabátjukban gépkarabélyszuronyt, légpisz­tolyt, késeket, K. Csaba háti­sége nem terjed ki a szerzői jogdíjak egy szűkebb körére, amelyeket nem piaci tevé­kenységre fizetnek ki. A munkaadó által fize­tendő társadalombiztosítási járulék a jelenlegi 42,5 szá­zalékról 39 százalékra csök­- Nógrád főbb népesedési fo­lyamatai - a kisebb fáziseltoló­dások és az arányokban meg­mutatkozó különbségek elle1 nére - egybeesnek az országos­sal. Mérséklődik a házasságkö­tések száma, emelkedik a válá­zsákjában hidegvágót, kesztyű­ket, kámzsát, fejre szerlehető lámpát, egyszóval „betörési egységcsomagot” találtak. Egy időzítővel ellátott világító fák­lya is lapult a zsákban. A házkutatás során gépkara- bély-alkatrészeket, lőszert, géppuskalőszert és kézigránát­makettet foglaltak le a forró- nyomosok. K. Csaba honvéd­ségi szekrényében lőporral, ken, kiegészítve egy fix ösz- szegű, 1800 forintos havi összegű egészségügyi adó­val. Ugyanakkor viszont nem vezetnék be azt az eredeti javaslatban szereplő lehető­séget, hogy személyi jövede­lemadója egy százalékának felhasználásáról mindenki szabadon rendelkezzen bi­zonyos közérdekű célok ér­dekében. sok aránya és a csökkenő ter­mékenységhez magas halandó­ság társul. A népesedési jelenségek kedvezőtlen alaku­lásához még hozzájárul az a tény is, hogy innen többen köl­töznek el, mint amennyien a megyébe költöznek.- Mindezek következmé­nyeként a népesség száma 1980-tól (országosan 1981-től) csökken, így 1996. január 1-jén 222 509 fő volt, az 1980. évi 239 824 fővel szemben. (Folytatás a 4. oldalon) kénnel, foszforral telt üvegcsék lapultak az ingek alatt. Az ifjú sorkatona szolgálati könyvét lapozgatva, életrajzában érde­kes dolgokat olvastak: „Hob­bim a robbantgatás, vonzódom a fegyverekhez” - írta a fiú. A honvéd körletelhagyási engedé­lyében az eltávozások dátuma megegyezik az országban rob­bantással fellobbant tüzek idő­pontjával. Az esetleges össze­függések tisztázása egy buda­pesti nyomozó csoport feladata. A két fiú a vizsgálat végét rendőrségi őrizetben várja. Csökkenő termékenység, magas halandóság - Kevesebben lakunk Nógrád megyében is / Elünk és meghalunk... Az utóbbi években a népesség fogyásának tanúi vagyunk, egyes politikusok - talán némi túlzással - a magyarság lassú kihalá­sának vízióját festik fel. Azt is tudni lehet, hogy Nógrád me­gyében sem éppen kedvezőek a népesedési folyamatok» Ennek az okairól és összetevőiről beszélgettünk dr. Balogh Miklóssal, a Központi Statisztikai Hivatal Nógrád Megyei Igazgatóságá­nak vezetőjével. Megyénket is elérte a gyújtogatási hullám ? - Puskapor a katonai szekrényben Robbantás a hobbija Lehet, hogy Nógrád megyei „résztvevője” is van az országban nemrégiben elharapózott robbantási hullámnak? Két salgótar­jáni fiatalember őrizetbe vétele során merült fel a kérdés. Halottaink emlékére Ha máskor nem is, ezekben a napokban, órákban bizto­san gondolunk elhunyt szeretteinkre, néhány szál virág­gal emlékezünk rájuk ... (összeállításunk a 4. oldalon) FOTÓ: GYURIÁN TIBOR Kérte, hogy Balassagyarmaton temessék Elhunyt Michel Gyarmati Párizsban elhunyt Michel Gyarmati a magyarok által is szívesen látogatott neves mulató, a Folies Bergere művészeti igazgatója. Michel Gyarmati - mint neve is jelzi - Balassagyarma­ton született 1908-ban, de már évtizedek óta kivándorolt és a francia fővárosban élt. Szülő­városa néhány évvel ezelőtt, amikor itthon tartózkodott, Pro urbe-díjjal ismerte el kép­zőművészeti munkásságát, művészetpártoló tevékenysé­gét és Balassagyarmathoz való erős kötődését. Michel Gyarmati végakaratában megfogalmazta: szeretné, ha Gyarmaton temetnék el. Nem jutott át a „Mikulás” a Somoskőújfalui határon Csokihegy a vámraktárban Doboz doboz hátán - teli édességgel fotó: gy. t honfitársunk, hogy szállítmányát Magyarországon értékesítse. Azt azonban elfeledte, hogy a szemé­lyi szükségletnek számító meny- nyiség felett vámot kell fizetnie. Az éber határőröknek feltűnt, hogy valaki egy Avia tehergép­kocsival megy át Szlovákiába, pár csomag édességért. Rövid át­vizsgálás után kiderült, hogy a szállítmány értéke eléri az 1,6 millió forintot. A felderítő cso­port azonnal lefoglalta az illegális árut, s a nyomozás végéig elhe­lyezte a határátkelő raktárában. Csikós Attila őrnagy, a salgó­tarjáni vámhivatal parancsnokhe­lyettese elmondta, hogy nem az első eset, amikor valaki üzletet lát a szlovák édesség becsempé­szésében. Ekkora fogás azonban ritkaságszámba megy. Megmarad-e Nógrád megye hatodik városa ? Rétság oszolj után Hollósi Nándor altábornagy a napokban jelentette be, hogy már az idén megkezdik a rét­sági alakulat feloszlatását, és áprilisban az utolsó katona is elhagyja a laktanyát. Egy ek­kora háttérintézmény elvesz­tése az egész városra hatással lesz. De város marad-e egyál­talán Rétság? A nyugat-nógrádi kisvárosban a legtöbbeket foglalkoztató kérdés, hogy mi lesz az Oszolj! vezényszó után. Rét­ság lakossága, az önkormány­zat ezernyi szállal kötődik a honvédséghez. A történelmi hagyományok mellett a min­dennapi dolgokban is évtize­des kapcsolat köti össze a Hu­nyadi János Gépesített Lö­vészdandárt, utóbb már csak ennek előkészítő törzsét és a térség lakóit. A helybeliek szorongással hallgatják az utóbbi másfél évben a hadsereg reformjával kapcsolatos híreket. Hová kerül a család, amely­ből valaki éppen ebben a lak­tanyában végzi mindennapos munkáját? Mi lesz a hivatásos katonák, szerződésesek, pol­gári alkalmazottak sorsa? Menniük kell onnan, ahol már gyökeret eresztettek? Mi lesz a honvédségi lakások sorsa? Mi lesz egyáltalán a laktanyá­ból? Kinek van itt arra pénze, hogy a mára raktárakká lefo­kozott körletekben bármi hasznosat is csináljon majd? Milyen feladatok rakódnak az önkormányzatra a növekvő munkanélküliséggel, s annak a háttérintézménynek az elvesz­tésével, ami akár a természeti károk elhárításában és sok egyéb dologban is nélkülözhe­tetlen volt? Minderről Gresina István, Rétság polgármestere a vezér­kari tisztek látogatásakor igen kemény hangon beszélt:- Nézzenek a tükörbe és sír­janak! -mondta elkeseredet­ten, s a döntéshozóktól azt kö­vetelte, hogy ha az első lépést ők tették meg, akkor ugyan­csak ők tegyék meg a másodi­kat is, mert a tönkrement acél­iparú városok sorsára juthat Rétság is. A polgármester po­litikai és szociális problé­mákra hívja föl a figyelmet. A válságkezelésre az önkor­mányzat egyedül nem képes. (Folytatás a 3. oldalon) Disco keksszel, s még számtalan szlovák édességgel a puttonyá­: ban érkezett meg a Somoskőújfa­lui határállomásra szerdán egy

Next

/
Oldalképek
Tartalom