Nógrád Megyei Hírlap, 1996. november (7. évfolyam, 255-280. szám)

1996-11-01 / 255. szám

2. oldal Megyei Körkép 1996. november 1., péntek Salgótarján és környéke gazdasági fejlődésének tényezői a jövő tükrében (2.) Az ipari fejlődés útja Ma már a megye, s ezen belül Salgótarján történetét ismerő emberek előtt nem lehet vitás, hogy az ipar kialakulása, a bányászat megindulása a város környékén, döntően meg­szabta a medence, s ezen belül Tarján fejlődését és végleges jellegét. Az iparosodás magával hozta a bányász-villamosvonalak kiépítését, az elektrifikációt. Az egyre nagyobb jelentőségű iparmedence funkciója gyor­san túlnőtt a megye határain, s bekapcsolódott az ország vér­keringésébe. A salgótarjáni szénmedence az 1960-as évre elérte az ország hatodik legsű­rűbben lakott megyéjének, Nógrádnak legnépesebb terü­lete jelzőjét. Salgótarján az egyik legsű­rűbben lakott városa lett az or­szágnak, amely 1825-ben még csak 717 lakosú falu volt, de a századfordulóra elérte a 15 .552 főt. Várossá nyilvánítása­kor 1922-ben 15 780 fő lakos­sal indul, majd a második vi­lágháború után gyorsan gya­rapodik, s az 1990-es évekre eléri az 50 ezer fős lélekszá- mot. A medence ipari fejlődését mutatja, hogy 1949-ben az össznépesség 54 százaléka már iparban, 21 százaléka a mezőgazdaságban dolgozott. S ez az arány az 1980-as években csak változott az ipar javára. Összefüggő ipari blokkok alakultak ki a medence észak­északkeleti és déli területein: Salgótarján, Mátranovák, Ka­zár, Nagybátony, Dorogháza. Salgótarján és a szénme­dence iparosodási folyamata tehát a századforduló előtt 1893-94. években gyorsult föl és vált a megye fejlett terüle­tévé. Az 1980-as évek elejére ez az ipari kvóta megtorpant. A bányászat dél felé, Nagy­bátony környékére koncentrá­lódott, majd a polgári demok­ratikus rendszerváltás után a szénbányászatot a salgótarjáni medencében 1992 év végére teljesen likvidálták. A kor­mányzat nem tartott igényt a medence még meglévő mint­egy 40 millió tonna szénva­gyonára. 1991-92-ben válságos hely­zetbe került a Zagyvarónai Vasötvözetgyár, a Salgótár- jáni Kohászati Üzemek (SKÜ), zagyvapálfalvai sík­üveggyár, öblösüveggyár, s más később épült üzemek (BRG, Vegyépszer). A Vízvá­lasztói Erőmű lényegében csak távhőszolgáltatást adott. A város minden jelentős ipari üzemét privatizálták, átalakí­tották vagy megszüntették. A következő fejezetekben két patinás ipari létesítmény­nyel foglalkozunk, s helyzetét, sorsát, jövőbeni lehetőségei­nek perspektíváját elemezzük részletesebben. Ezek a Vízvá­lasztói Erőmű és a Zagyvaró­nai Vasötvözetgyár. Az első, a város és környékének energia- ellátásában szerzett elévülhe­tetlen érdemeket, a másik or­szágos jelentőségű terméket állított elő, amellyel nemzet­közi exportőrként is megje­lenhetett. (Folytatjuk) Dr. Bocsi Ottó okleveles bányamérnök PIACI ÁRAK B.-gyarmat Pásztó B.-terenye Salgótaiján tojás 12 Ft/db 13-14 Ft/db 14 Ft/db 14-15 Ft/db burgonya (új) 18-20 Ft/kg 30 Ft/kg 30 Ft/kg 18-22 Ft/kg vöröshagyma 25 Ft/kg 30 Ft/kg 26 Ft/kg 22 Ft/kg fokhagyma 260 Ft/kg 220 Ft/kg 240 Ft/kg 280-300 Ft/kg sárgarépa 40 Ft/kg 80 Ft/kg 50 Ft/kg 60 Ft/kg petr. gyökér 55-60 Ft/kg 80 Ft/kg 80 Ft/kg 60 Ft/kg karfiol 35 Ft/kg 80 Ft/kg 90 Ft/kg 50-100 Ft/kg kelkáposzta 40 Ft/kg 40 Ft/db­60 Ft/kg karalábé 15 Ft/db 30 Ft/db­60 Ft/kg fejes káposzta 22 Ft/kg 30 Ft/kg 26 Ft/kg 25 Ft/kg savanyú káposzta 80 Ft/kg 160 Ft/kg 100 Ft/kg alma 50-70 Ft/kg _ 50 Ft/kg 40-80 Ft/kg paradicsom 240 Ft/kg 180-200 Ft/kg 170 Ft/kg 160 Ft/kg zöldpaprika 60-160 Ft/kg 80 Ft/kg 150 Ft/kg 90-160 Ft/kg banán 170 Ft/kg 170 Ft/kg 155 Ft/kg 159-179 Ft/kg narancs 170 Ft/kg 220 Ft/kg 190 Ft/kg 200 Ft/kg dió­750-800 Ft/kg­­mák­350 Ft/kg­­gomba 260-300 Ft/kg­220-280 Ft/kg 300-320 Ft/kg uborka­­­100-120 Ft/kg körte 60-110 Ft/kg­­89-95 Ft/kg krizantém 100-250 Ft/szál 35-110 Ft/szál 60-120 Ft/szál 80-160 Ft/szál szőlő 90-120 Ft/kg 100 Ft/kg 100 Ft/kg 120 Ft/kg Azt a sebesvonatot is megszüntették, amelyhez buszt akartak indítani Hét Végi Ügyeletek Mellékvágányon, Nógrádban- A Magyar Államvasutak Rt.-nél 390 milliárd forint az elma­radt beruházási hiány. Ennek pótlására első lépésként 72 mil­liárd forintot fordíthatnak fejlesztésre 1997-ben - nyilatkozta lapunknak Balassagyarmaton a napokban Kardos Tibor, a MÁV Rt. stratégiai igazgatóhelyettese. A fejlesztések mintegy har­matja a, gördülőállománynál, azaz a járműparkon szükséges, á nagyobb forrásigény viszont a pályakorszerűsítéseknél jelent­kezik. A következő évre terve­zett 72 milliárd forintos fejlesz­tés az EBRD-től, a Világbank­tól kormánygaranciákkal vállalt hitelből, valamint Phare-pén- zekből finanszírozható. Törzs- és szárnyvonalak Kardos Tibor a MÁV stratégiá­járól elmondta, hogy a 7800 ki­lométer hosszú hazai vasúthá­lózatban elsősorban a törzsvo­nalak fejlesztését tűzték célul, ugyanakkor vizsgálják a mel­lékvonalak forgalmának és jö­vedelmezőségének kérdését is. Pontos számadatokat még nem tudott mondani a vasúti r vezető, mindenesetre szembe­tűnő az a megkülönböztetés, melyet a szárnyvonalakon ta­pasztalni lehet. A 100 éves Ba- lassagyarmat-Losonc, illetve a 125 éves Zólyom-Budapest vasútvonal fejlesztéséről örömmel adna hírt a tudósító, ám mindössze a rövid távú cé­lok érdekében tett leépítésekről van tudomása. Négy fénysorompó Persze nem elhanyagolható an­nak a négy fénysorompónak az értéke sem, amelyet ez évben állítottak műszakba megyénk nyugati részének vasútvonalán. Ugyanakkor a budapesti vasút- igazgatóság vezetője az ön- kormányzatokra akar támasz­kodni, hogy a Vác-Balassa- gyarmat-Szécsény-Ipolytar- nóc, valamint az Aszód-Ba- lassagyarmat és a Drégelypa- lánk-Romhány vasútvonal fennmaradhasson. Az önkor­mányzatok ezeken a vonalakon összességében 4-5 millió forin­tot fordítottak az idén a vasúti pályák környékének és az ál­lomásoknak a fenntartására. Vizsy Ferenctől, a MÁV Rt. Budapesti Üzletigazgatóságá­nak vezetőjétől arról érdeklőd­tünk, miként van az, hogy míg tavasszal az is fölmerült, hogy Balassagyarmatról, vagy Szé- csényből vasúti buszok viszik majd a turistákat például Hol­lókőbe, ehelyett megszüntették azt a sebesvonatot is, amelyhez csatlakoztak volna a buszok. A MÁV vezetője pénztelen­ségről, rövid távú célokról pa­naszkodott. A stratégiai célokat viszont változatlanul érvényes­nek tartotta. Van, ahol megy A napokban megyénkben járt nosztalgiavonaton ötfős dele­gációval képviseltette magát az angol közlekedés-fejlesztési és információs hálózat, amely Szlovákiában és Lengyelor­szágban is végzett felméréseket a mellékvonalak turisztikai fel­lendítésére. A társaság húszé­ves munkájának köszönhetően nyereségesek lettek a brit szárnyvonalak, s lehetőséget látnak a magyarországi mellék­vonalak fejlesztésére is. Magyarországi vasútbejárá- suk első állomása a Balassa- gyarmat-Ipolytamóc-Losonc útvonal volt. A tapasztalatokat összegző konferenciát decem­berben tartják. - tarnó ­Orvosi készenlét Salgótarján - A hét végi orvosi (sürgősségi) ügyeleti ellátás péntek délután 16.30 órától hét­főn reggel 07.30 óráig tart. A központi ügyeletet (felnőtt és gyermek) az Ady Endre út 3. szám alatt, a volt Bőr- és Nemi- beteg-gondozó épületében megnyílt egészség- ügyi létesítményben kereshetik fel. Telefon: 410-853. számon. Az anyatejgyűjtő állomáson - szintén az Ady Endre út 3. szám alatt - szombaton és vasárnap reggel 8.00 és 9.00 óra között veszik át a tejet. Fogorvosi ügyelet szabad- és munkaszüneti na­pokon a Salgódent Fogászati és Fogtechnikai Kft. Rákóczi út 75. sz. alatti rendelőben működik (bejárat a Lőwy S. utcából). Tel.: 314-441, reggel 8.00 órától 12.00 óráig. Balassagyarmat - A Rákóczi út 66. szám alatti rendelőben tartanak hét végi orvosi ügyeletet. Bátonyterenye, Szécsény, Pásztó, Rétság - A megszokott helyeken lesz ügyeleti ellátás. Héhalom - Arany J. út 2. Lelkisegély-telefonszolgálat : Balassagyarmat: 35/313-000. Salgótarján: 32/311 -600. Gyógyszertárak nyitva tartása A hét végén, november 1-jétől, pénteken délután 16 órától 4-éig, hétfő reggel 8 óráig az alábbi gyógyszertárak tartanak ügyeletet a megyében. Salgótarjánban: vásártéri gyógyszertár az Úttö­rők útja 1. szám alatt; Balassagyarmaton: a Winkler gyógyszertár a Rákóczi út 22. szám alatt; Pásztón: a Kölcsey út 6. szám alatti gyógyszer- tár, Szécsény ben: a Rákóczi út 67. szám alatti gyógy­szertár; Bátonyterenyén: Nagybátony (Bányaváros), Ózdi út 31. szám alatti gyógyszertár tart ügyele­tet; Rétságon: nincs ügyelet, a sürgős segítségre szo­ruló betegeket Balassagyarmat és Vác patikái lát­ják el gyógyszerrel. Állatorvosi ügyeletek A hét végén, november 2-án szombaton és 3-án, vasárnap az alábbi településeken tartanak ügyele- tet a megyében dolgozó állatorvosok. Rétság és környéke (Diósjenő, Nagyoroszi, Drégelypalánk, Romhány, Nézsa): dr. Zomborka Béla, 2618 Nézsa, Szondi u. 20. Tel.: Nézsa: 3; Balassagyarmat és környéke (Szanda, Érsek- vadkert, Terény, Magyamándor): dr. Silverió András, 2649 Dejtár, Rákóczi u. 6.; Szécsény és környéke (Őrhalom, Varsány, Ri- móc, Endrefalva): dr. Pintér Gábor, 3170 Szé­csény (Pösténypuszta), Kassai u. 24.; Salgótarján és környéke (Cered, Karancskeszi, Luciáivá, Bátonyterenye, Mátraterenye, Kishar- tyán, Nógrádmegyer): dr. Kovács Zoltán, 3181 Karancsalja, Béke u. 17. Tel.: 32/445-017; Pásztó és környéke (Szurdokpüspöki, Jobbágyi, Cserhátszentiván, Ecseg, Csécse): dr. Bene Ti­bor, 3060 Pásztó, Ibolya u. 2. Tel.: 360-543; Palotás és környéke (Kálló, Bércéi, Szirák): dr. Baboss Csongor, 2175 Kálló, Kossuth u. 4L Tel.: Kálló 33. Istentiszteleti és miserendek Állásajánlatok listája október 31-étól A salgótarjáni kirendeltség tájékoztatója Munkaadó megnevezése Aktuális igény Munkakör Szükséges iskolai végzettség Havi min. Havi max. kereset IPC-S.-TARJÁN1 VEGYIK GÉP. Kft. 6 gépi forgácsoló (szakm.) 26000-38000 Ft HÍDVÉGI Kft. 1 hegesztő, lángvágó (szakm.) 15000-22000 Ft IPC-S.-TARJÁNI VEGYIK GÉP. Kft. 8 minősített hegesztő (szakm.) 32000-50000 Ft ZSIDAI ISTVÁN vállalkozó 1 jármű villamnssági szerelő (szakm.) 22000-22000 Ft AYWIN FAIPARI ÉS SZOLG. Bt 1 asztalos (srakm.) 14500-20000 Ft TRAUMTEX Kft. 6 varrónő, vasaló (szakm.) 18000-28000 Ft FESS RUHAGYÁR Kft 16 varrónő (szakm.) 14500-22000 Ft KÁLLAI JÓZSEF vállalkozó 6 kőműveséi (szakm.) 35000-40000 Ft EGRI NYOMDA Kft. N. M. L 10 híriapszolgálati fogj. (ált ide - részmunka) 6500-18200 Ft KAKUK LÁSZLÓIMÉ vállalkozó 1 vendéglátóipari eladó (szakm.) 18000-22000 Ft NÓGRÁDI TÜZELÉSTECHNIKAI Kft 2 kéményseprődíj-beszedő (szakm) 15000-25000 Ft KÁLLAI JÓZSEF vállalkozó 1 magasépítési művezető (szakk.) 40000-45000 Ft UHLÁR MIHÁLY vállalkozó 1 műszaki kereskedő (szakk.) 26000-40000 Ft NÉPJÓLÉTI KÉPZÉSI KÖZPONT 1 számviteli és p. ü. osztályvez. (fmsk.) 40000-50000 Ft BIZALOM ORSZÁGOS NYUGDÍJÉ 40 üzletkötő (gimn.) 15000-50000 Ft NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR 1 levéltári könyvtáros (egyetem) 23200-28200 Ft PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ Rt 4 értékesítési munkatárs (gönn.) 14500-60000 Ft BRG RÁDIÓTECHNIKAI Rt. 1 dokumentációs ügyintéző (ghnn.) 30000-35000 Ft GELLÉRTHEGYI PÉTERNÉ 1 üzleti ügyintéző (szakk.) 16000-26000 Ft Bővebb információ a Nógrád Megyei Munkaügyi Központ Salgótarjáni Kirendeltségén. Salgótarján: Római katolikus templomok Főplébánia: szombat reggel 7.30 óra és délután 17.30 óra­kor, vasárnap délelőtt 9.30 és 11.00 órakor, délután 17.30 óra. Zagyvapálfalva: szombaton este 17.00 óra, vasárnap 9.00 óra. Zagyvaróna: szombaton reggel 8.00 óra, vasárnap: 11.00 óra. Baglyasalja: minden második vasárnap szentmise: 7.45 óra­kor. Szent József-templom: szombat reggel 7.00 óra, vasárnap 8.30, 10.00 és 18.00 óra. Evangélikus templom: istentisz­telet vasárnap Salgó úti temp­lomban 10.30 óra, Zagyvapál- falván 13.30 óra. Baptista imaház: istentisztelet vasárnap 14.00 óra. Református templom: istentisz­telet vasárnap 10.00 óra. Adventista egyház st.-i gyüleke­zete (Munkásotthon tér 5. (SZÜV mögött): istentisztelet péntek este 19.00-20.00 (téli i. sz. 18.00), szombaton délelőtt 10.45-12.00, délután 14.30-15.30. Balassagyarmat: Római katolikus templom: szombaton este 19.00 óra, va­sárnap 7.00, 8.30, 11.00 és 18.00 óra. Evangélikus templom: istentisz­telet vasárnap 9.00, 10.00 és 19.00 óra. Református templom: istentisz­telet vasárnap 10.00 óra. Szécsény: Római katolikus templom: szombaton este 19.00 óra, va­sárnap 7.00, 9.00, 11.00 és 19.00 óra. Evangélikus templom: istentisz­telet vasárnap 8.30 óra. Hit Gyülekezet: istentisztelet a művelődési házban, vasárnap 16.00 óra. Pásztó: Római katolikus templom: is­tentisztelet szombaton este 18.00 órakor, vasárnap 9.00 és 18.00 óra. A Szentlélek-templomban: is­tentisztelet vasárnap 11.30 óra. Rétság: Római katolikus templom: is­tentisztelet szombaton este 18.00 óra, vasárnap 8.00 és 10.00 órától. Evangélikus imaház: vasárnap 9.30 órától evangélikus isten- tisztelet. Református istentiszteletet minden páratlan vasárnap 15.00 órától tartanak a művelődési házban. Bátonyterenye: Római katolikus templom: Nagybátony (falu): istentiszte­let vasárnap 11.00 órakor lesz. Bányaváros, ISZI-ben: az isten- tisztelet vasárnap 8.30 órakor kezdődik. Maconka: istentisztelet vasár­nap: 9.30 óra. Kisterenye: szombaton 18.00 órakor, vasárnap pedig 8.30 órakor tartanak istentisztelet. Szentkút: Kegytemplom: munkaszüneti napokon 9.00 és 10.30 óra, hét­köznap 9.00 órakor kezdődik az istentisztelet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom