Nógrád Megyei Hírlap, 1996. október (7. évfolyam, 229-254. szám)

1996-10-01 / 229. szám

Alapítvány a rászorulókért Népszavazáshoz 300 ezer aláírás ? Salgótarján közgyűlése alapítványt hozott létre a város­Az alkotmány megerősítésére, s általában a választópolgá­ban élő, rászorult lakosok segítésére. A közgyűlés az ala­rok kezdeményezésére országos népszavazást kell tartani. pítványt anyagiakkal is támogatja. 3. oldal Mikor kötelező ezt megtartani? 5. oldal Stécés kuparemények Holnap 15 órától Salgótarjánban, a tóstrandi pályán az NB I-es Innstadt-Stadlert fogadja az SBTC. A Magyar Kupa másod^ffcqdutójának első mérkőzését játsszák. 7. oldal MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY -VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1996. OKTÓBER 1., KEDD (o ~~ ^2-® VII. ÉVFOLYAM, 229. SZÁM ARA: 24,50 FORINT Érdemes előfizetnie! Mert egy lapszámunk havi előfizetéssel 19 Ft negyedéves előfizetéssel pedig csak 18,20 Ft. Megtakarít és nyerhet is! Kinek fizetik ki az önkormányzatok pénzét? Folyik a vizsgálat Botrány és atomenergia Mi más körül is zajlottak volna az Országgyűlés tegnapi ülésé­nek napirend előtti felszólalásai, mint a nagy vihart kiváltó ÁPV Rt. és Tocsik Márta szerződése miatti botrány körül? Nemcsak a galóca okozhat mérgezést - Gom­baszezon van, ideit bizonyára az utolsó. Féljünk-e az erdők e kalapos növényeitől, vagy éljünk velük barátságban? Nos, az egyébként nem mérges gombák is okozhatnak időnként kellemetlen tüneteket.. . írásunk a 3. oldalon fotó: rigó Kikérik az önkormányzatok a pénzüket Kell a víz és a gáz Röviden Nyári időszámítás - Az Eu­rópa Parlament és az Euró­pai Unió határozatával összhangban az idén itthon is október 27-én kell vissza­állítani az órákat. ­Túr ista valuta - Az év első nyolc hónapjában 250 millió dollárnyi konvertibilis valu­tát adtak el külföldi utakhoz, - ez fele a tavalyinak. Nem kell a sör - Magyaror­szágon öt éve csökken az egy főre jutó sörfogyasztás. Ennek legfőbb oka az italt sújtó 40 százalékos fogyasztási adó. Szobor Szécsényben - Fe­jedelemmé választásának színhelyére, Szécsénybe ke­rül II. Rákóczi Ferenc szobra. A művet 1975-ben készítette id. Szabó István. Telitalálat a lottón Ötöstalálatú lottószelvényt találtak, amelynek nyere­ménye 170 millió forint. A négyesekre 617162, a hár­masokra 7581, a kettesekre 372 forintot fizetnek. A ha­toslottón nem volt telitalála- tos szelvény. Az egy darab 5+1 találatos szelvény nye­reménye 10 982 155 forint. Az ötösök 77 087, a négye­sek 1605, a hármasok 338 forintot érnek. A jokerban nincs nyerőszelvény. Balassagyarmati fogadónapunk Balassagyarmati kihelyezett szerkesztőségünkben ma Hídváry Péter, a Nógrád Megyei Hírlap felelős szer­kesztője fogadóórát tart. Pa­naszaikkal, ügyes-bajos dolgaikkal, javaslataikkal és ötleteikkel 9-től 12 óráig várja olvasóinkat. Horn Gyula kormányfő is az előbbiek miatt szólalt fel, rámu­tatva arra, hogy egyetlen olyan intézkedés sem marad el, ame­lyet a kormány megtehet. A mi­niszterelnök emlékeztetett arra, hogy a kabinet szeptember 26-ai ülésén tájékoztatást kért az eset­ről Suchman Tamástól. Ezt kö­vetően a miniszter utasította az ÁPV Rt. felügyelőbizottságát a vizsgálat lefolytatására. A mi­niszterelnök bejelentette: a pár­tatlan és alapos eljárás érdeké­ben felkérte a Kormányzati El­A Felsőoktatási Dolgozók Szak- szervezete (FDSZ) és az Értel­miségi Szakszervezeti Tömörü­lés (ÉSZT) elnöksége megérti a diákok gondjait, de úgy ítélik meg, hogy az október í-jére a A határőrök elfogták, s mivel a férfi nem rendelkezett az utazásá­hoz megfelelő iratokkal, azok be­szerzéséig a Balassagyarmati Ha­tárőr Igazgatóság közösségi szál­lására szállították. A szállásról augusztus 8-án kimaradásra távo­zott, de oda nem tért vissza. Ellene egy nappal később körözést adtak lenőrzési Irodát az ügy kivizsgá­lására. Az ÁPV Rt. elnökénél kezdeményezte, hogy az igazga­tótanács tartson soronkívüli ülést, ami meg is történt. Az érintett szerződések végrehajtá­sát az ÁPV Rt.-nél felfüggesz­tették. Az ügyben egyébként va­lamennyi frakció kifejtette ál­láspontját. Az Országgyűlés az atom­energiáról szóló törvényjavaslat általános vitáját is megtartotta. Az országban mintegy 3000 he­lyen alkalmaznak radioaktív Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége (MEFHOSZ) által meghirdetett tandíjellenes demonstráció az el­lenzéki pártok kormányellenes fellépésének eszközévé vált. ki. A Budapesti Rendőr-főkapi­tányság Vm. Kerületi Rendőrka­pitánysága szeptember 25-én Ruzdija Memisit előállította. A harmincöt éves jugoszláv férfi a kellő okmányok hiányában- hiszen érvényes útlevele sincsen- visszakerült Nógrádba, s az előí­rásos őrizetbevételi idő után - ez anyagokat, éppen ezért indokolt az ezekre vonatkozó szabályo­zás korszerűsítése. Az első ma­gyar atomtörvény 1980-ban szü­letett meg, ennek bizonyos alap­vető rendelkezéseit az új jogsza­bály is átveszi, ugyanakkor a ja­vaslat szem előtt tartja az azóta aláírt nemzetközi egyezménye­ket, valamint az Európai Unió és az OECD elvárásait. A javaslat jelentős előrelépést jelent az atomenergia felhasználásának ellenőrzési rendszerében: a jö­vőben új erőművet létesíteni, vagy meglévőt bővíteni csak a törvényhozás előzetes elvi en­gedélyével lehet. (Tudósításunk az 5. oldalon) Úgy látják, hogy a tandíj ügyé­ben a kormány továbbra is nyi­tott az érintettekkel a rendszer jobbá tételéről tárgyalni. A kö­zelmúltban megszületett tandíj­rendelet lehetővé teszi, hogy a kiváló képességű hallgatók tan­díjmentességet kapjanak, a szo­ciálisan rászorulók pedig támo­gatásban részesüljenek. (Részletek az 5. oldalon) 72 óra - meg kellett hosszabbítani a fogva tartását. Az őrizet időtar­tamának meghosszabbítására tett indítvány ügyében a Salgótarjáni Városi Bíróság intézkedett. A bíróság megállapította, hogy az indítvány alapos, mivel a Ma­gyarországról kiutasított külföldi a számára kijelölt tartózkodási he­lyet az előírt feltételek hiányában elhagyta. Ezért Ruzdija Memisi idegenrendészeti őrizetét külföldi kiutazásáig, de legkésőbb 1997. március 30-ig meghosszabbítja. Mozicsatoma magyarul Mától gyakorlatilag az egész or­szág területén fogható az M-SAT műsora, mely műholdon érkezik a vevőkészülékekhez. Megyénk legnagyobb kábelhálózatán, Sal­gótarjánban, az A-3 program he­lyén láthatják a nézők a nonstop szórakoztató műsort - tájékozta­tott Sepsei Albert, a Focus Unió Kft. műszaki igazgatója. A tv-csatoma gazdája a KNC kapcsán jól ismert HBC Kft., melynek tulajdonosa, Peter Klen- ner a múlt héten jelentette be a nagyszabású vállalkozást. A mű­holdas közvetítés lehetővé teszi, hogy bárki hozzáférhessen az M- SAT műsorához, megfelelő techni­kai feltételekkel. Sem az egyéni, sem a kollektív vétel esetén nem kell fizetni érte, bár a műszaki igaz­gató felhívta a figyelmet, hogy egyéni vevők esetén nem kis ösz- szeg a megfelelő átalakító. (Folytatás a 3. oldalon) Legfontosabb az ivóvíz- és a gázhálózat fejlesztése - ez de­rült ki tegnap a Pásztó és Környéke Területfejlesztési Társulás zárt ülésén. A ta­nácskozást Kovács József he­lyettes vezető elnökletével tartották meg a pásztói pol­gármesteri hivatalban. Szilágyi Albert előteijesztése alapján több mint kétórás eszme­csere után a résztvevők 12 téma­körben alakították ki egyetértés­ben a pályázatokkal kapcsolatos javaslatokat. Az első témakörben a területi kiegyenlítődéssel fog­lalkoztak. Itt a következő sor­rendben állapodtak meg: víz-, gázhálózat, - beleértve az intéz­ményeket is -, szennyvízhálózat, idegenforgalom és útépítés. A második témakörrel - a cél- támogatásokkal - csak érintőleg foglalkoztak. A társulás tagjai felhatalmazták Szilágyi Albertet, hogy az itteni javaslatokat - az előbb ismertetett sorrendben - képviselje a Nógrád Megyei Te­rületfejlesztési Tanácsnál. Becze Lajos tari polgármester előterjesztése alapján a 12 érin­tett tulajdonos önkormányzat úgy döntött, hogy a volt Nógrád Megyei Víz- és Csatornamű Vál­lalat székházának eladásából származó bevételből az önkor­mányzatokat megillető pénzt ki­kérik. Álcázni is engedik a traffipaxot Hogyan lehetne biztonságosabbá tenni a közlekedést, hogy kevesebb baleset legyen? - fogalmazódik meg világszerte a kérdés, majd rá a válasz: elsősorban technikai fejlesztéssel. Ámde hiába minden, a gépko­csivezetők rájönnek: hol áll a műszer és egymást értesítik róla. Elhaladtuk után pedig újra nyomják a gázpedált.- Ráadásul mi meghirdetjük az állampolgároknak, hogy hol mér majd a traffipax, hadd tud­janak róla - mondja Balázs Sándor alezredes, a megyei főkapitányság közlekedési osz­tályának vezetője. Az állampolgár pedig mél­tatlankodik, ha nem ott találko­zik a sebességmérő kocsival ahol a sajtó közölte vele. Mert a rendőrök tudják, hogy a szabá­lyos autózás csak a mérőhely közelében tart, utána az autó­sok elfeledkeznek róla, hogy a biztonságot veszélyeztetik ha az előírtnál gyorsabban halad­nak. Ezért azután a rendőrök arrébb települnek néhány ki­lométerrel és minden kezdődik elölről. Az alezredes is számos példát tud rá, hogy azért kárhoztat­ják a rendőrö­ket, mert álcáz­zák a traffipa­xot. Pedig ezt semmiféle tör­vény nem tiltja.- A jogsza­bálytól el is búj­hatnánk az ellenőrző műszerrel - folytatja az alezredes. - Mi azonban nem tesszük, mert ab­ban bízunk, hogy az állampol­gár becsületes jogkövető a saját érdekében és nem kell kény­szeríteni a jogszabály betartá­sára. A nyugati országokban viszont sokféle trükkel álcáz­zák a sebességmérőket. ­Megértik a gondokat, de nem támogatják a diáktüntetést Fizessen, aki tanulni akar Amint már hírt adtunk róla, a salgótarjáni Pénzügyi és Szám­viteli Főiskola diákjai nem vesznek részt a budapesti tünteté­sen, s úgy tűnik, hogy hasonlóan vélekednek más felsőfokú ok­tatási intézmények dolgozói és hallgatói is. Kijelölték a jugoszláv tartózkodási helyét: irány Balassagyarmat! Iratok nélkül vált kámforrá Egy jugoszláv állampolgárságú illető, Ruzdija Memisi június 17-én Tompánál lépett be Magyarország területére és július 3-án az Ipolytarnóci Határőrizeti Kirendeltség működési területén tiltott módon kísérelte meg átlépni a magyar-szlovák határt... Idősek napja - Ma ünnepeljük az idősek napját. Mit lehet ehhez hozzátenni? Minden idős olvasónknak békés, boldog és hosszú öregkort kívánunk!

Next

/
Oldalképek
Tartalom