Nógrád Megyei Hírlap, 1996. augusztus (7. évfolyam, 179-203. szám)

1996-08-01 / 179. szám

Végleges szabadságon az „öregek” Közel háromszázan örültek önfeledten, megyeszerte: le­szereltek az öreg bakák. Határőrök, honvédek együtt örülnek a végleges szabadságnak. 2. oldal Mai lapunkban: Pásztói Magazin Ismét megjelent Pásztó és szűkebb környékének maga­zinja. Szokásos nyolc oldalunkon érdekes írásokat olvas­hatnak nemcsak a város, hanem a térség életéről is. Művadak és igazi nyílvesszők Kétnapos íjász emlékversenyt rendeznek Mátraszelén. Az országos bajnokság fordulójául is szolgáló íjászver­senyre mintegy kétszáz versenyzőt várnak. 7. oldal NOGRAD MEGYEI HÍRLAP BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1996. AUGUSZTUS 1., CSÜTÖRTÖK G - 443 VII. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM ÁRA: 24,50 FORINT Érdemes előfizetnie! Mert egy lapszámunk havi előfizetéssel 19 Ft negyedéves előfizetéssel pedig csak 18,20 Ft. Megtakarít és nyerhet is! Intézetek, egyházak is tagjai lehetnek a lakás-takarékpénztáraknak Takarékoskodj, lesz otthonod ! Legalább egymilliárd forint jegyzett tőkével alapítható, szako­sított hitelintézet lehet a lakás-takarékpénztár. Alaptevékeny­sége, a lakástakarékoskodás mellett betétgyűjtést és hitelnyúj­tást is végezhet; előbbiekről szeptemberben dönt a parlament. Nógrádban különösen magas az arány Nyugdíjasok országa Röviden Portugál cég - nyerte az M3-as autópálya Budapest- Gyöngyös közötti szakaszá­nak felújítására kiírt pályá­zatot. A munkát 1,28 milli­árd forintért vállalták. * Carter ' mint kőműves ­Egy USA-beli keresztény lakásépítő szervezet kezde­ményezésére Vácott tíz csa­ládi otthon épül fel: a kivite­lezésben részt vesz Jimmy Carter, egykori amerikai el­nök is. * Fogy a magyar - Másfél év­tizede fogy az ország lakossága, kevesebb gyermek születik, mint ahány an meghalnak. 19% első felében a születések száma tovább csökkent, a halandóság pedig kiugróan magas volt. Gerinctörés, gázolás Zsúfolt napot zártak a nógrádi ^ mentősök: huszonnégy órán be­lül három közúti balesethez, egy vízparti gerinctöréshez és egy vasdorongos utcai táma­áshoz hívták őket. '#r A sort egy 27 éves budapesti nő indította, aki Szanda és Katasó kö­zött kerékpárjával egy kanyarban felborult - lapockatöréssel és zúzó- dásokkal került kórházba. Csak a csodának köszönheti éle­tét az a 20 éves hugyagi férfi, aki hétfőn este a helyi Ipoly-parton fe­jest ugrott a húsz centis vízbe. Nyaki gerincsérüléseket szenve­dett, állapota életveszélyes. Szintén életveszélyes állapotban, koponya­töréssel fekszik a balassagyarmati kórházban az a kerékpáros férfi, akit Drégelypalánk határában, a 2- es főút 71-es kilométertáblájánál gázolt el egy autó kedden éjjel. Összevert embert találtak szer­dán reggel Diósjenőn, az Arany Já­nos út végén. Állítása szerint éjjel vasdoronggal támadták meg, s da­rabokra törték lábszárcsontját. Az ügyet vizsgálják. Nagyoroszi és Borsosberény kö­zött, a földúton szerdán délelőtt fel­borult egy traktor, vezetője súlyos sérülést szenvedett. A törvényjavaslat szerint a lakás- előtakarékossági szerződést ma­gánszemély a saját nevében köthet, saját maga, vagy az általa megne­vezett devizabelföldi természetes személy, mint kedvezményezett ja­vára. Áz állampolgárok mellett a A hivatal részéről Andrási László agrármérnök tudatta lapunkkal a hűt valamint az előzményeit: július első hetében öt regionális megbe­szélésen egyeztették elképzelései­ket a földtulajdonosok, érdekvé­delmi szervek, az erdőfelügyelőség és a természetvédelem képviselői­vel. A változások lényege: bomlott a régi rendszer...-Az eddigi harminckettő he­lyett harmincnyolc területet jelöl­A Magyar Honvédség lőtereit és gyakorlótereit várhatóan alapos szűkítésnek vetik alá. A honvédség előbb említett célra használt terüle­tei, vagyona hamarosan leadásra kerül, melynek idejét 1997-re prognosztizálják. A ’90 es évtized elején a lőterek és gyakorlóterek működtetésére még 400 millió fo­rint jutott, szemben a jelenlegi mintegy 32 millióval szemben. Az társadalmi szervezetek, illetve eseti gondnokok, intézeti gyámok, ala­pítványok, valamint helyi önkor­mányzat, esetleg valamely egyház is lehetőséget kap arra, hogy lakás- előtakarékossági szerződést kössön állami gondozásban élő gyermek tünk ki, s ezek között van két kü­lönleges rendeltetésű is - mondta Andrási László. - A Bükki Nem­zeti Park Igazgatósága ugyanis ön­álló vadászterületté kívánja nyil­váníttatni az ipolytamóci ősleletek körüli - védett - ötszáz hektárt. Tervek szerint a jövőben vadas­parkot létesítenének itt. Parassa- puszta környékén pedig a buda­pesti természetvédelmi igazgató­ság szeretné szigorúbb feltételek­anyagi feltételek tehát alaposan romlottak, ugyanakkor az objek­tumok körüli biztonsági zónák is alapos (használati-értéki) változá­son mentek keresztül. A civilek, építkezéseik során, már-már kör- letközelbe kerültek a katonasággal, másrészt határos földterületeket is bevontak a kárpótlási alapba, s ezekből általában erdő, illetve lege­lőterületek lettek. Lőni, „edzeni”, javára. A szerződés olyan betét- és hitelszerződés, amelyben a lakásra előtakarékoskodó magán vagy jogi személy arra kötelezi magát, hogy a szerződéskötéskor egy összegben, vagy a megtakarítási idő alatt előre meghatározott rendszerességgel, egyenlő részletekben történő befi­zetésekkel meghatározott forint- összeget helyez el a lakás-takarék- pénztámál betét formájában, és azt hosszabb időre leköti. hez kötni a vadászatot. Az új hatá: rok kialakításának legfőbb szem­pontja sem lehetett más, mint a vadgazdálkodás, a biztonságos va­dászati feltételek megteremtése. A most elkészült „térképet” azonban korántsem lehet véglegesnek tekin­teni, hiszen...- December elsejéig tehetik meg a határmódosításra szóló ja­vaslataikat a földtulajdonosok, akik ezen túl - a törvényi előírások alapján - kezdeményezhetik vadá­szati joguk bérbe adását, új vadász- társaságok alakítását is. (Folytatás a 3. oldalon) gyakorolni persze továbbra is kel­lene, hiszen olyan zseni még nem született, aki gyermekkori vízipi§z- tolyos próbálkozásait egy az egy­ben át tudta volna menteni honvéd­ségi éleslövészetre. Mi lesz hát a vízipisztolyhoz és a dugóspuskához szokott újoncok­kal, ha szűkítik a gyakorlóterülete­ket? Valahogy majd csak megold­ják, hisz’ már határainkon is túlju­tott az újabb barát, a NATO - lé­nyegesebb kérdés talán, hogyan érinti a leépítés a nógrádi laktanyá­kat, Nagyoroszit és Rétságot. (Folytatás a 3. oldalon) Nógrádban az országostól is magasabb a nyugdíjasok aránya. Magyarországon 35 év alatt 16,8 százalékról 22,5 százalékra növekedett az öt­venöt évesnél idősebb nők, il­letve a hatvan évesnél öre­gebb férfiak aránya. A tényleges nyugdíjasok há­nyada még ennél is lényegesen nagyobb mértékben - 6,4 szá­zalékról 30,1 százalékra - emelkedett ugyanezen idő alatt. Jelenleg mintegy 3,1 millió ember részesül nyugdíjban, já­radékban vagy egyéb nyugdíj- szerű ellátásban. Az adatok sze­rint Magyarországon a nyugdí­jakra a GDP 10-11 százalékát fordítják, hasonlóképpen mint Olaszországban és Franciaor­szágban. Németországban és Nagy-Britanniában ez az arány hat-hét, az USA-ban öt, Kana­dában pedig négy százalék. Magyarországon a társadalom- biztosítási alapokból származik a nyugdíjasok 86 százalékának ellátása. E forrásból idén az év elején nyugdíjat és járadékot 2,6 millióan kaptak. Ä nyugdí­jasok aránya a legmagasabb Budapesten, Békés, Heves és Nógrád megyében. Nógrádban már készen van az új térkép - Vadorzók lőtávolban? Osztódással szaporodó vadászmezők Már kijelölte az új vadászterületek határait a megyei Földmű­velésügyi Hivatal. Törvény szerint az illetékes vadászati ható­ságnak augusztus 1-ig kellett elkészítenie ezt a javaslatát. Kevés a pénz, kicsi a terület - Rétságon, Nagyorosziban még nem tudnak közelebbit Vízipisztoly után géppuska ? Nekem még a Varsói Szerződést kellett erősítenem a rettegett NATO-val szemben. A politikai hitvallások és érdekmódosulá­sok után egy lényeges dolog azonban nem változott a „sereg­ben”: bár nincs sok értelme, most is szeretnek titkolódzni. Idén Palóc Szőttes, rövid szünet után - Vámapokat rendeznek, csatajelenetekkel Négy évszázad után: újra áll az ősi vár Hosszú éveken át kiemelkedő ese­mény volt a Palóc Szőttes rendez­vénysorozat. A tavalyi szünet után az idén - alkalmaz­kodva a megyei ren­dezvényekhez - au­gusztus 4-én rendezi meg a község önkor­mányzata és a Holló­kőért Közalapítvány, immár huszonkettedik alkalommal e találko­zót. A többi között er­ről is szó volt a tegnap tartott sajtóbeszélgeté­sen, ahol Nagy Ignác polgármester az ala­pítvány kuratóriumá­nak elnöké ismertette a rendezvény program­ját és szó esett Hollókő idegenforgalmi jelené­ről, jövőjéről. A vasárnapi program gerincét a Nógrád megyei néptánc- és hagyományőrző csoportok alkot­ják, de külföldről is érkeznek cso­portok. A szervezők több, mint há­romezer vendégre számítanak. Idén nem szednek belépődíjat. A szín­padi program mellett nem maradhat el a több helyszínen zajló kézműves bemutató és a népművészeti vásár sem. Elkészült a lovarda és a lovak, hintók is várják a vendégeket. A hagyományairól világszerte ismert település egy újabb hagyo­mányt szeretne teremteni azzal, hogy megrendezi a Vámapokat au­gusztus 18-19-én. Ezen a napon ad­ják át a felújított, XHI-dík századi eredetű várat. A kétnapos esemé­nyen a tökvágástól a csatajelenetig, a sólyomröptetéstől a lovaglásig sok program várja a vendégeket. Fél évszázad valutánk történetében Értéke kopott, címlete nőtt Éppen ma fél évszázada, 1946. augusztus 1-jén vezet­ték be Magyarországon az új valutát, a forintot. Ha­zánk a világtörténelem leg­nagyobb inflációját élte át. Az 1945 júliusában már 105 pengőbe került az az árucikk, ami 1939 augusztu­sában még csak egy pengő volt. Ez decemberben már 41 478 volt. 1946 januárjá­ban 72 330, májusban 11 267 millió, július első hetében - leírni is sok - 3 066 254 bil­lió, a hónap negyedik heté­ben pedig 399623 quadrillió. Az új pénz bevezetésének köszönhette az akkori ma­gyar kormány a gyors stabili­zációt. Forintot először 1252-ben vertek Firenzében, olaszul fiorino volt a neve. 1753-ban Ausztria vert ezüstforintot, amit 1892-ig használtak. 1946 augusztus 1-én az el­értéktelenedő pengőt a forint váltotta fel. Az új pénzegy­ségnek a külföldi valutákhoz való viszonyát az aranytarta­lom - egy forint: 0,0757 gramm arany - alapján hatá­rozták meg. Ennek megfele­lően akkoriban egy USA dol­lár 11,74 forintot ért. 1946 augusztusában tíz- és százforintos bankjegyeket, egy- és kétforintos, valamint 10, 20 és 2 filléres pénzér­méket vezettek be. Az ötszázast 1971-től, az ezrest 1983-tól, az ötezrest pedig 1991-től vezették be. Ájriák és csillagok az éjszakában - Hatalmas si­kerrel ért véget tegnap hajnalban a millecentenárium tisz­teletére rendezett szuperkoncert. Balról jobbra: Placido Domingo, Diana Ross, Rost Andrea és Jose Carreras, a nemzetközi szinten is jegyzett koncert csillagai. Befejeződött a vár felújítása - Nagy Ignác polgármester és Kiss Tiborné Hollókő Nógrád megye kiemelkedő idegenforgalmi központja, megszokott dolog minden évben, hogy különféle rendezvényeket szerveznek, melyek országszerte nagy elismerést váltanak ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom