Nógrád Megyei Hírlap, 1996. augusztus (7. évfolyam, 179-203. szám)

1996-08-01 / 179. szám

2. oldal Megyei Körkép 1996. augusztus 1., csütörtök * A balassagyarmati határőrök 439 fülön csípett határsértőt hagytak maguk mögött Végleges szabadságon az „öregek” Leszerelő zászló, „civil” sör, üdítő - Hazatértek Salgótarjánba a rétsági katonafiak Közel háromszázan örültek önfeledten tegnap megye- szerte. Leszereltek az öreg bakák. Vége a tizenkét hóna­pos szolgálatnak. A Balassagyarmati Határőr­ségnél kilenc órakor kezdődő leszerelési ünnepségen Él Zol­tán határőr alezredes, a határ­őrigazgatóság parancsnokhe­lyettese búcsúztató beszédében a többi között hangsúlyozta: - Kiegyensúlyozott, tapasztalt határőröktől köszönünk el, akiknek döntő részük van a 439 határsértő elfogásában. A tör­vényeknek megfelelően 70-80 százalékuk megkapta a leszere­lési segélyt. Az újoncokat augusztus 21­22-én fogadják. Kilencvenen kapták meg behívójukat. Ki­képzésük Balassagyarmaton és Nyírbátorban lesz. A Magyar Honvédség 87. Bem József Légvédelmi Tüzér­lőtér Parancsnokságán Nagy­orosziban Kozsik János alezre­des, törzsfőnök köszönt el a le- szerçloktôl. Akik igényelték, azokat gépkocsival szállították Balassagyarmatra és Rétságra. A távozók közül 12-en voltak budapestiek, a többiek nógrá­diak. A részükre adott leszere­lési segély 3500 és 8000 forint között váltakozott. Hét bakát szakaszvezetővé, másik hetet pedig tizedessé léptettek elő. A Magyar Honvédség Hu­nyadi János Gépesített Lövész- dandár Előkészítő Törzsnél, Rétságon, az ünnepélyes bú­csúztatásra 119-en sorakoztak fel. Közülük egy „meghosszab­bította” a szolgálati idejét, mert többször önkényesen eltávo­zott, s ezt a katonai bíróság újabb hónapokkal díjazta. Ket­ten családfenntartóként csak hat hónapot töltöttek a lakta­nyában. A búcsúztatáson részt vett Mocsári Gergely, Rétság alpolgármestere. Baranyi Bertalan alezredes, anyagi-technikai főnök tájékoz­tatása szerint 5-en őrmesterek, 15-en pedig szakaszvezetők let­tek. Augusztusban 64-en vo­nulnak be. Venesz Károly Gyümölcsutat csináltak a 3-as számú főútvonalból Dinnyések az útpadkán Azoknak a nógrádi autósok­nak, akik a keleti országrész fürdőhelyeit keresik fel, nem ismeretlen a „dinnyés hár­mas”, azaz a 3-as számú főút, ahol hatósági intézkedéseket foganatosítanak az út menti dinnyeárusokkal szemben. Még a dinnyeszezon előtt há­rom hatóság szakemberei egyeztettek a szabályos diny- nyeárusítás érdekében. Ennek megfelelően a különböző mé­diákban közzétették az árusítás feltételeit. Füzesabony és Gyöngyös között 64 árus élt ezzel a lehe­tőséggel, ám a nagy többség - az engedély nélkül árusítók - a bekötőutaknál, sokszor az út­padkán kínálják a közkedvelt dinnyét. Felesleges részletezni, hogy ezzel milyen veszélynek teszik ki a közlekedésben résztvevőket, de önmagukat is. A hatósági intézkedések so­rán először helyszíni bírságot alkalmaznak, majd az árut is elkobozzák, ezt követően meg­semmisítik. Szerencseposta Ugyancsak meglepődött a be- regfürdői strandon az az úr, aki falatozáskor a zsemléjébe sütött ezüstérmére harapott. Talán éppen emlegetni ké­szült a pékeket, amikor a sze­rencse lesben álló hírvivői afe­lől tudakozódtak: van-e nála érvényes heti ötös- vagy ha­toslottó-szelvény? Szerencséje volt: a pénztárcájában ott la­pult két érvényes ötös-, illetve hatoslottó-szelvény. Ennek köszönhetően kétmillió forint­tal gazdagabban hagyta el a strandot, mint ahogyan oda be­lépett. Hasonlóképpen járhat bár­ki, aki nyaralás alatt is magá­val hordja a lottószelvényét, mert bárhol, bármikor megál­líthatják 1 + 1 millióért. És ugye, sosem lehet tudni, kit hol ér utol a szerencse. Hízó nyeremények Mivel a múlt héten egyetlen szerencsejátékban sem értek el telitalálatot, szépen gyarapod­tak az e heti nyeremények. Az ötöslottón már közel nyolcvanmillió lehet azé, aki helyesen tippel a kisorsolt öt számra. A hatoslottón 57 mil­lió forint vár gazdára. A Joker 28 milliós nyereményével a rekordhoz közelít. A csúcsot az idén kifizetett 31 millió fo­rint tartja, a második a tavalyi 29 milliós nyeremény. A sportrajongók figyelmét most bizonyára az olimpia köti le, de azért érdemes a lab­darúgásnak is egy kis figyel­met szentelni. Már csak azért is, mert a héten 8 milliót fizet a 13 + 1 találatos totószelvény. Hízik a Jackpot A Telemázli Jackpotja is­mét „hízásnak” indult, hétfőn már több mint 11 millió forint lapul a szerencseasztal vala­melyik fiókjában. A hőségben is hűségesek a játékosok a kenőhöz. Számuk nem csökken, mint ahogyan a nyerteseké sem. Továbbra is minden tizedik kenózó nyer kisebb-nagyobb összeget. Ez utóbbit elsősorban azok, akik a maximum, ötszörös - 300 forintos - téttel fogadnak. Nyugdíj a lottón A nyári vakáció ideje alatt se feledkezzünk meg a Lottó­nyugdíj akcióról. Emlékezte­tőül: a nyugdíjasoknak vagy hozzátartozóiknak, ismerőse­iknek a 27-35. játékhetek nye­retlen ötöslottó-szelvényeit kell összegyűjteni - hetente legalább 600 forint, összesen 5400 forint értékben - és szep­tember 9-ig Lottónyugdíj jel­igével a Lutri 496, Budapest 1373 címre beküldeni. A kisorsolt tíz szerencsés nyertesnek tíz éven át havi 20 ezer forinttal egészül ki a nyugdíja. Világkiállításra Vegasba Akik pedig a szerencsejáték hazájáról álmodoznak, kísérel­jék meg álmukat valóra vál­tani. Még nem késő, hogy el­jussanak Las Vegasba, a Sze­rencsejátékok világkiállítá­sára. Nem kell hozzá másaim június 15. és augusztusul0. között legalább 1200 forint ér­tékben megjátszott öthetes gépi ötös- vagy hatoslottó­szelvény, amelyeken ugyan­ilyen értékben a Jokerre is fo­gadtak. A totó-lottó kirendeltsége­ken beszerezhető, a sorsoláson való részvételére jogosító pá­lyázati lapokat még augusztus 17-ig be lehet küldeni a kö­vetkező címre: Lutri 496, Bu­dapest 1373. (X) Akkor is üzemel a strand, ha senki nem fürdik a medencében Csak az időjárástól függ a szezon A város bizonyos köreiben elterjedt, hogy a meleg vizű, gyógyhatású strandot au­gusztus 1-jétől egy társaság veszi át üzemeltetésre. Oszvald György a Pásztói Közszolgáltató Kft. igazgatója meglepetten válaszolta, hogy tőlem hallja először a számára is új információt. Hivatalosan, személyesen, senki sem ke­reste fel, írásban sem jelezte szándékát senki sem. A tulaj­donos önkormányzattal kötött bérleti szerződés alapján az időjárás függvényében a kft. dönti el, mikor nyitja és zárja a strandszezont. Az idén a ked­vezőtlen időjárás miatt május 1 -je helyett június 1-jén nyi­tottak és szándékuk szerint augusztus 31-én zárnak. A változó, kiszámíthatatlan időjárás miatt az eddigi bevé­tel igen alacsony. A strandot akkor is üzemeltetniük kell, ha egy vendég sincs, a költségek viszont jelentkeznek. A polgármesteri hivatalból kapott információk szerint a közszolgáltatóval ötéves bér­leti szerződésük van. Az első évben az önkormányzat hatá­rozta meg, a szezon kezdetét és végét. A hivatal illetékesé­nek sincs tudomása, hogy bi­zonyos társaság kívánná au­gusztus 1-jétől a strandot üzemeltetni. V. K. Marylin Monroe titokzatos élete és rejtélyes halála Kallódó emberek (8.) A nyár kezdetén Marilyn tömören így jellemezte ön­magát: „Harmincnégy éves vagyok, hat hónapon át tán­coltam (a Szeressünk!-ben), semmit sem pihentem, kime­rültem. Hogyan tovább?” Valójában már tudta a vá­laszt: New Yorkba utazik a Kallódó emberek megbeszélé­seire és ruhapróbá­ira, a filmet ugyanis végre, többszöri ha­lasztás után, július­ban nagy sietve for­gatni kezdték. Mind­ezt annak ellenére vállalta, hogy jobb oldalában határozott fájdalmat érzett, gyakran szenvedett súlyos emésztési za­varoktól, s ilyenkor fel-felriadt amúgy is nehezen kiharcolt álmából, és csak még több altató beszedése után tudott ismét el­aludni. Egy táskányi alta­tóval és fájdalomcsil­lapítóval megérke­zett Nevadába. Ott már várta a „csa­ládja”, ahogyan ő nevezte őket: inst­ruktora ( Paula Strasberg), masz- szőrje (Ralph Roberts), titkár­nője {May Reis), személyes sminkmestere {Allan Snyder), fodrásznője {Agnes Flana­gan), testkozmetikusa {Bunny Gardel), öltöztetőnője {Sher- lee Strahm) és sofőrje {Rudy Kautzky, akit a Carey Limou­sine Company bocsátott ren­delkezésére). Mint később ki­derült, valóban szüksége volt mindezek támogatására, sőt még sokkal többre is: míg a Szeressünk!-ről azt állították, hogy valóságos megpróbálta­tásszámba ment, a Kallódó emberek forgatása maga volt a pokol, amiért távolról sem kárpótolt a végtermék. Meglehet, a filmtörténet egyetlen alkotása sem készült el bonyodalmak nélkül: a gyártási jegyzőkönyvek rend­szerint az időpocsékolás, a be­tegségek, az időjárás okozta előre nem látható nehézségek, a szereplők és a stáb napi be­osztásában bekövetkezett vá­ratlan változások, költségve­tési problémák, a színészek és a rendezők közötti gyakori súrlódások, a sztárok legendás szeszélyei, valamint a számos művészeti és iparág sikeres kölcsönhatásától függő szám­talan részlet krónikái. A pedáns Alfred Hitchcock a gyártási folyamatnak szinte valamennyi eshetőségét előre látta; rendezőként a lehető legnagyobb hatalommal ren­delkezett, s nemigen viselte el az ostobákat, ám élete alko­nyán csodálkozásának adott hangot, hogy bárki bármikor is képes volt elkészíteni bármi­lyen filmet: „Az állandó ámu­lat állapotában éltem - mondta -, s nem tudtam el­képzelni, hogyan fejezhettünk be akár egyetlen filmet is. Fel­vétel közben annyi hiba csúszhat és rendszerint csú­szik is be.” Marilyn Monroe filmjei sem voltak kivételek ez alól, 1953-tól pedig munka­társainak szembe kellett nézniük krónikus szo­rongásával, ami állandó késéseihez vezetett. Be­letörődtek pontatlansá­gába, mert olyan nagy energiát fektetett mun­kájába, mert az ered­mény óhatatlanul meg­érte a nehézségeket, és mert paradox módon ő volt a legkevésbé sze- szélyeskedő színésznő: sehol sem történt emlí­tés arról, hogy nyilváno­san kifakadt volna egy színész vagy rendező el­len, nem voltak gőgös vagy megvető kitörései. A producerektől és at- technikusoktól csak ugyanannyi szaktudást követelt meg, mint ön­magától, hiszen tudta, mi forog kockán minden egyes film esetében. S mivel minden más elő­adóművészhez hasonlóan tisz­tában volt vele, milyen nagy szüksége van a tetszésnyilvá­nításra, fáradhatatlanul dolgo­zott, hogy kiérdemelje a kö­zönség ragaszkodását. Mindezt azért kell hangsú­lyoznunk, mert huszonkilen- cedik és egyben utolsó filmje mindent megkövetelt tőle, ki­véve azt, aminek nyújtására a legfelkészültebb volt: egye­dülálló, rendkívül fantáziadús tehetségét és azt az adottságát, amely kivételesen alkalmassá tette a finom és kifinomult vígjátéki szerepekre. (Folytatjuk) Megjelent az augusztusi Lakáskultúra! Benne: A Városi nyüzsgés, vidéki nyugalom A Nyaraló a pincesoron A Régi villalakás színeváltozása A Mozduló ajtók, fiókok A Milánó fényei A Ehető virágok a kertből A A házigazda: Rost Andrea Ne feledje tehát: Új hónap, új Lakáskultúra! t c j c ; t N s * havonta XX. X : ÍVÍÖIUK * f ‘Î t »• S AUGUSZTUS ♦ s ■’< ? ' Lakáskultúra NEKI! 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom