Nógrád Megyei Hírlap, 1996. július (7. évfolyam, 152-178. szám)

1996-07-06-07 / 157. szám

6. oldal Fotó 1996. július 6., szombat Színes album Nógrád megyéről Nógrád. Apró földdarab az Ipolytól a Cserhát-aljáig, a Mátrától a Börzsöny-hegység keleti lábáig. Alig több mint kétszázezer lakója van. Persze ez a kis megye is millecentenáriumot ünnepel az idén. Ezerszáz esztendeje érkeztek honfoglaló őseink a Kárpát-meden­cébe; köztudott dolog ez, egy kis túlzással azt lehetne mondani, hogy már a vízcsapból is ez folyik. (Nem is csoda: ilyen ünnep leg­feljebb egyszer adódik évszázadonként...) Azt azonban bizonyára jóval kevesebben tudják, hogy Nógrád egyike volt a legelső várme­gyéknek. Ezer évvel ezelőtt, mai területének csaknem a kétszeresén jött létre. A millecentenárium alkalmából most először jelenik meg olyan kiadvány a megyéről, amelyik nem kevesebb mint kétszázöt­ven színes fotón mutatja be a Palócföld e kicsiny darabkáját; va­lamennyi fényképet Rigó Tibor fotóriporter készítette. ' Szöveges rész található vala­mennyi olyan településről, ame­lyik a hajdani vármegye magyarországi részén található. Rövid falutörténet, a nevezetes­ségek felsorolása, s ahol ez jel­lemző, a természeti környezet bemutatása szerepel a kötetben. Nemcsak egyszerű fotóalbum ez a megyéről, hanem egyben val­lomás a szülőföldről; képben és szövegben egyaránt. „Szülőből - legyen anya, apa, vagy föld - mindenkinek csak egy lehet. A két előbbi tiszta fo­galom, de az utóbbi - vajon hol kezdődik és hol ér véget? Lehet egyetlen házból álló tanya és akár egész Európa is; attól függ, hogy ki és hol érzi magát otthon. Embere válogatja tehát, hogy ki mekkora szülőföldet mond a ma­gáénak. Én - egész Nógrád me­gyét. Miért is ne? Nem olyan nagy darab föld ez ...” - írja be­vezetőjében Faragó Zoltán, a kö­tet szövegének írója. Ahol az ember térkép nélkül eltalál bármelyik településre, akár a legkisebbre is - az szülő­föld. Tudja, hogy hová érkezik, ha toronyiránt átvág az erdőn, ha követi egy csörgedező patak fo­lyását, vagy, ha megmászik egy domboldalt - ez is szülőföld. Számtalan hegytetőn állnak még a történelem tanúi, az egy­kori várak. Máshol lerombolt templomok, föld színével egyen­lővé tett falvak emlékét őrzi a le­genda - aki ismeri ezeket, azt is tudja, hogy hol van a szülőföld. Hallott arról, hogy előtte kik él­tek ezen a tájon, hiszen valaha ugyanezt a földet taposta a kőbal­tával vadászó ősember, a föld­várban lakó avar, a honfoglaló magyar harcos, a templomot építő szerzetes, a török zsoldos katona, a szlovák vagy a német ajkú telepes. Tudja, hogy kik vol­tak azok a híres emberek - kato­nák, tudósok, művészek -, akik nemcsak az országban, hanem a határokon túl is hímevet szerez­tek. Gondoljunk csak Szomdi Györgyre, Balassi Bálintra, Mik­száth Kálmánra, Madách Imrére vagy Détári Borbás Vincére. Nógrádi volt Károly Róbert me­rénylője, Zách Felicián, Gertru­dis királynő egyik gyilkosa, Ka- csics nembeli I. Simon bán - nincs ezen mit szégyellni. Ami volt, elmúlt. Ez a kötet természetesen nem elég vaskos ahhoz, hogy bemu­tassa Nógrád megye valamennyi nevezetességét, minden szép tá­ját, a híres népviseleteket, bár, ha az igazságot nézzük, olyan vas­tag könyvet nem is lehet kiadni, amiben minden benne van! A legrégebben lakott nógrádi települések környékén évezre­dekkel ezelőtt tanyát vert az em­ber, a legfiatalabb, Szendehely is két és fél évszázados múltra te­kint vissza. Régi templomokban járva sokfelé fedezhet fel az értő szem félköríves ajtót, ablakot, fa- ragványt, az Árpádok korából származó freskómaradványt. Az újabb templomokban, a tor­nyokba felkapaszkodva láthatja az ember a török idők után érke­zett telepesek keze nyomát: dur­ván faragott tölgyfagerendát, korhadó mellvédet a kóruson, s az évszázadok során lerakodott, vastag porréteget... - Ez is a szülőföld. A magaslaton épített templom- toronyból messzire tekintve akár a fél megyét is beláthatjuk. A szandai Várhegy tetejéről észak­déli irányban átnézhetünk egész Nógrádon, az Ipoly jobb partján álló hegyektől a Cserhátalja lapá­lyáig; bizony, nem nagy ez a földdarab. Az előbbiek azonban csak morzsák, de nagyon fontosak: apró kövek, amelyekből lebont- hatatlan kerítés épül a szülőföld köré, s előbb-utóbb kiderül, hogy ki mekkora földdarabot tarthat a szőkébb hazájának. Nógrád idegenforgalmában gondot jelent, hogy a turisták jó­formán csak Hollókőt, Ipolytar- nócot, esetleg Diósjenőt, Bánkot, Szécsényt, Pásztót, Salgótarjánt ismerik. Pedig az előbb említet­teken kívül rengeteg nevezetes­sége van ennek az aprócska föld­darabnak. Ez a szerény kötet ta­lán hozzájárul ahhoz, hogy széle­sebb körben is ismertté váljanak nevezetességeink. óz A RIGÓ TIBOR A könyv borítója: Nógrád vára - Kazári népviselet - Hollókő, az Ófalu - kastély Erdőtarcsán 1996. július 6., szombat Képzőművészet 3. <>i.i»i Szent Istvánról a Köves úti műteremben Újabb köztéri alkotással gazdagodik Salgótarján 1996-ban, a hon­foglalás 1100. évében. A megyei jogú város önkormányzata elha­tározta, hogy az első magyar király, Szent István emlékére em­lékművet állíttat. Idén, a millecentenárium jegyében a város több intézményében különböző rendezvényeket tartanak, az önkor­mányzat támogatásával. Ezeken a magyar történelem e nevezetes évfordulójáról emlékeznek meg. Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy ezeken kívül az államalapító király történelmi jelen­tőségű életművének és személyiségének is maradandó emléket ál­lítson, köztéri mű formájában is. Ennek elkészítésével Bobály At­tila szobrászművészt bízta meg. A Képző- és Iparművészeti Lek­torátus a művész által bemutatott tervet elfogadásra ajánlotta, s a mű elhelyezését a nyugati városrészbe, a Balassi Bálint Könyvtár főbejáratától jobbra eső füves domboldalra javasolja. A műalko­tást, amelynek tervezési és kivitelezési költsége mintegy 2,5 millió forintba kerül, terv szerint augusztus 18-án avatják fel. Hónapok óta az alkotómunka feszültsége vibrál a levegőben a Köves út 1. szám alatt Somos­kőn, Bobály Attila műtermében. A Szent István-emlékmű elkészí­tésére idén márciusban kapta a megbízást a művész, augusztus­ban pedig már az avatóünnepsé­get tartják Salgótarjánban. Ez nem hosszú idő. Különösen ak­kor nem, ha - miként ezt Bobály Attila elmondja - a mű kivitele­zését is maga végzi, hiszen a munka bonyolultsága miatt az ország legnagyobb öntödéje sem vállalta annak idején az ugyan­csak Salgótarjánban látható Szé- chenyi-szobor kivitelezését. A 2,40x5 méteres befoglaló méretű kompozíciót (bronz, vörösréz) tehát teljes egészében itt készül. Ez hatalmas munka, számos technikai probléma megoldását is feltételezi. Nógrádom „Ráadásul” még az idén el kell készülnie azzal a szoborral, ame­lyet Nógrád Megye Közgyűlése ajándékoz Hampshire-nek. A mű az ottani botanikus kertbe kerül (Harold Hillier Gardens and Ar­boretum). Ez a Nógrádom címet viseli. Vörösréz változata már készen van, ott áll a műteremben, forgatható gömb.-Voltaképpen arról van szó, amit már a Széchenyiben is bo­goztam. Megcsinál az ember egy gömböt magának, ami a világa, a világképe. Ebből igazán nem is akar, de nem is tud kitömi. A magasba, ha tetszik, az univer­zumba való törekvése azonban természetesen megmarad. Ez nem elvágyódás, hanem annak a gondolatnak a kifejezése, hogy a világmindenség és az ember egy lényegű. É kompozícióban a szűmya- lást a madár érzékelteti. Egyéb­ként szerkezetileg ez a gömbbe „zárt” univerzum is hármas tago- zódású, amit az ősi magyar hitvi­lágból - persze nemcsak abból, hiszen ez is átfogóbb hitvilág ré­sze - szintén ismerünk, s amely szerint létezik alsó, középső és felső világ. Ebben a kompozícióban az alsó világot jelzik a kígyók,' a nógrádi dombok a völgybe zárt templommal, a középsőt az em­lősök, ez esetben a szarvas és az ember, a felsőt a madarak, s mel­létől fölfelé maga az ember, aki már a felső világ felé tör, miként a madár, ami lélekjelkép is. Ez a fajta gazdag jelképiség, rétegzett utalási rendszer Bobály Attila munkásságának lényegé­hez tartozik, csakúgy, mint a lé­tezés szervességének gondolati, s ennek nyomán vizuális átélése, illetve az erre való folytonos és tudatos törekvés. István apoteózisa A tér, ahová kerül és a Szent Ist- ván-emlékmű ugyancsak szerves egységet alkot majd. Két épület­tömb között van egy tér, mögötte a Kálvária-domb. A művész elképzelése szerint a hegy és a nemrég oda került an­tenna lesz a templom. Látszik itt egy görbült lépcső is, ez mintha egy templom apszisa lenne. Ez a háttér így felfogott eszmei mon­danivalójával és esztétikai meg­jelenésével harmonizál az em­lékművel, amely mintegy előké­szíti majd a hegyre való rálátást, azaz organikusan kapcsolódik a környezethez. István portréja egy stilizált román kapu felső részén helyez­kedik el. Fölötte két angyalfi­gura, akik koronát tartanak a ki­rály feje fölé. De ez nem koroná­zási jelenet, inkább egy törté­nelmi jelentőségű döntés érzékel­tetése, a pogány István keresz­tény királlyá való átváltozása pil­lanatáé. István arcán az a fajta eksztá­zis látszik, amely csak az ember legnagyobb élményét, a szere­lemben való megsemmisülés, egyúttal felemelkedés pillanatát jellemzi, amikor eggyé olvad a mindenséggel, a túlvilággal. Ez a pillanat sugárzik a király arcáról is, s ezzel az eggyé olvadással, az új világ mintegy érzéki befoga­dásával determinálódik nemcsak az ő, hanem az ország sorsa is, amely a sámánvilágból e pilla­natban lép át a keresztény vi­lágba. Ez tehát a váltás pillanata, egyúttal István király apoteózisa, istenülése. Valóban drámaian nagy pillanatról van szó. Nemcsak arról, hogy egy, a sámánkodásban nevelkedett em­ber felismerte a helyzetet, azaz a nyugati kereszténységhez való csatlakozás szükségességét az adott földrajzi helyen és törté­nelmi szituációban, hanem el is tudta viselni mindazt, ami ebből következet, a kultúra- és életfor­maváltás feszültségét. Ehhez a jövőbe, az ismeret­lenbe való hit is kellett. Ha úgy tetszik, erre a hitre napjainkban nehézségei és súlyos kétségei közepette is szükség lenne.-mér Bobály Attila: Széchenyi István szobra Salgótarjánban (balra), Hősi emlékmű Csesztvén

Next

/
Oldalképek
Tartalom