Nógrád Megyei Hírlap, 1996. július (7. évfolyam, 152-178. szám)

1996-07-18 / 167. szám

2. oldal Takjáni Magazin 1996. július 18., csütörtök Ki a falkavezér? - A kutya csak kiszolgáltatott eszköz a gazdi kezében Legjobb barátunk ne legyen ellenség Salgótarján Megyei Jogú Város területén becslések szerint több mint négyezer kutya él. Ezek közül mintegy 2900 szerepel a nyil­vántartásban. Az állatok tartásáról szóló 7/1992. (V.25.) Ör. sz. módosított rendelete a kutyát az „egyéb állatok” közé sorolja. A tizennyolc paragrafusból kilenc az ebtartással kapcsolatos. Az ebekkel nem mindenki szimpatizál, kifejezetten vannak ebgyülö- lök, de talán többen kutyabarátok. Következésképpen az ebtar­tásnak vannak pártfogói és vannak ellenzői a városban. Szakem­berek véleménye szerint az önkormányzat tárgyilagos rendeletet alkotott, ami persze nem jelenti azt, hogy sokan nem kritizálják. Vajon a két tábor tud-e egymás mellett nyugalomban élni? S egy­általán tudunk-e a kutyákkal együtt élni? Szólítottál, falkavezérem ? Az ember egyik legjobb, legter­mészetesebb barátja a kutya kö­rül nagy a háború napjainkban. A hírek mind gyakrabban szólnak kutyák okozta tragédiákról. A harci kutyák kérdése pedig már a törvényalkotókat is megmoz­gatta. Vélekednek a kynológu- sok, az állatorvosok, a rendőrök, a kutyatenyésztők, egyszóval mindenki beleszól pro és kontra, hogy szabad-e vagy nem, ha igen akkor hogyan és így tovább. Re­mélni lehet, hogy nem lesz ku- tyaháború? Üzenetrögzítő és eb Tulipán Miklós, a salgótarjáni önkormányzat hatósági irodájá­nak vezetője az a közhivatalnok akinél minden salgótarjáni kutya­ügy előbb utóbb „megjelenik”. A hivatal érzékenyen figyel min­den, a kutyákkal kapcsolatos pa­naszra, bejelentésre, éppen ezért a hivatalos időn túl üzenetrögzítő is segíti ezt a munkát. Esetenként bizony igencsak elmérgesedett ügyekben kell a hivatalnak dön­tenie és sok bölcsességre van szükség a lakossági béke meg­óvása érdekében.- Minket nem érhet vád, hogy elfogultak vagyunk bármelyik oldalra is — mondja Tulipán Mik­lós. - Ezért is nagyon körültekintően, a közérdekre tekintettel alkottuk meg az állat- tartási rendeletünket, amelyet toleránsán alkalmazunk. Min­den tudomásunkra ju­tott panaszt kivizsgá­lunk és igyekszünk a lehetőségek ■ szerint orvosolni. Én magam személy szerint sem vagyok kutyagyű­lölő, de nem jellemző ez a magatartás a hi­vatal munkatársaira sem. Részrehajlás nélkül, a város lakos­ságának érdekeit képviseljük az állat- tartási rendelet érvényesítésével. Az önkormányzati rendelet meg­győződésünk szerint mindenki­nek az érdekét szolgálja. Kellő szigort is tartalmaz azokkal szemben, akik megsértik a szabá­lyokat. A szigor pedig véges. A sza­bálysértési bírság összege hely­színi bírságolás esetén 2 ezer fo­rint, szabálysértési eljárás esetén pedig 10 ezer forint. A rendelet megkülönböztetést tesz az ebek fajtája, tartási célja szempontjából is, de még az úgynevezett támadó természetű ebekkel szemben sem tartalmaz külön szankciókat. A kutyások és nem kutyások között régóta tart a háborúskodás s a következők miatt éleződik mindig az ellentét. A kutyák csa­holnak, büdösek, elfoglalják a játszóteret a gyerekek elől, bár­hová odapiszkolnak, betegsége­ket terjesztenek, póráz és szájko­sár nélkül egyaránt fenyegetnek gyereket és felnőttet. Valóban így lenne? Dr. Horsa Ottó városi főállat­orvos igazán jó ismerője a ku­tyáknak. Beszélgetésünk alkal­mával elmondta, hogy minden kutyatartó gazdának alapvető kö­telessége a kutya veszettség el­leni beoltatása. A városban a nyilvántartott kutyák oltása rendben van. A nem nyilvántar­tott kutyák azonban a veszettség terjesztésével bajt okozhatnak. Véleménye szerint az egykor kö­telező összeírást, mint a nyilván­tartás alapját, vissza kellene állí­tani. Ezáltal sokkal tisztább kép alakulhatna ki a városban lévő kutyákról. Manapság ugyanis számosán „megfeledkeznek” er­ről a fontos egészségügyi köve­telményről, mondván, hogy az ő kutyájuk úgysem okozhat bajt, hiszen ki sem engedik. A város állattartási rendelete pedig egyértelműen kimondja, hogy minden 3 hónapos kort be­töltött ebet veszettség elleni vé­dőoltásban kell részesíteni. En­nek tényét az állat tartója oltási igazolvánnyal vagy oltási bilétá- val köteles bizonyítani annak a magánszemélynek, akit a kutya megharapott, továbbá az állat­egészségügyi állomás, a jegyző, a közterület-felügyelet és a VGŰ Kft. képviseletében eljáró sze­mélynek. A hivatkozás tehát, hogy a kutyát ki sem engedik, nem fogadható el, hiszen az ebet a tartójánál is lehet ellenőrizni. Oltási bizonyítvány - kell! Valójában a kutya oltási bizo­nyítványa az az okirat, amellyel legalizálható az eb, függetlenül attól, hogy a kutya pedigrével rendelkező fajtiszta állat, vagy netán csak egy korcs keverék. Nem véletlen tehát az a hivatalos törekvés, hogy minden fajta eb rendelkezzen ezzel az okmány­nyal, ami biztosíték a gazda szá­mára, hogy a kutyát törvényesen ő tartja, s valamiféle biztosíték arra, ha megharapott valakit, hogy nem kell tartania a veszett­ség emberre veszélyes követ­kezményeitől. Az utóbbi hetekben, hónapok­ban sok bajt okoztak a kutyák. Hirtelen mintha az derülne ki, hogy az ember barátja, a kutya, kezd az ember ellenségévé válni. Számos véres példa borzolta fel a közvéleményt, s a társadalom ke­resi az okokat, a megoldási lehe­tőségeket. A képbe kerültek az úgynevezett harci kutyák, s velük kapcsolatban a tiltott kutyaviada­lok. Hol itt, hol ott hallatszott a suttogás, hogy véres kutyaviada­lokat tartottak, vagy életre-ha- lálra szóló kiképzést kapnak a hirtelen megjelenő pitbullok, dobbermannok. Az viszont tény, hogy a támadó természetű kutyák által okozott tragédiákon túl sem Salgótarjánban, sem a megyében nem kellett a hatóságoknak fel­lépni az ilyen viadalok szervezői, rendezői ellen. Nevelés a legfontosabb Úgy tűnik, hogy a bekövetkezett tragédiák nyomán olyan tömeg- pszichózis formálódik, amelynek a gyökere a kutyabarátok és a ku­tya ellenesek szinte időtlen szembenállásából ered. Sokan a kutyákat hibáztatják, s kikiáltják bűnbaknak az apró pincsit is, noha nem a jószág tehet arról, ami vele vagy általa történik. Ezzel kapcsolatban Marcsó Zoltán egy „igen veszélyes” óriás Schnauzer gazdája három és fél oldalas leveléből hadd idézzek: „Talán az etológusok sem szólnak meg érte, ha azt mon­dom, hogy a mai „átlagos” tartási körülmények között a nevelés ha­tása a döntően meghatározó. Csak jól és rosszul nevelt kutyák­ról van szó. Ez pedig nemcsak il­lemtudást, szobatisztaságot je­lent, hanem sokkal többet: a gaz­dával, az emberekkel való vi­szonyt, a kiszámítható (Folytatás a 3. oldalon) Lóg a nyelvem ... - kutyavilág van ám itt! 1996. július 18., csütörtök Takjáni Magazin 7. oldal Kereskedelmi marketingképzés Salgótarjánban Lelkesedéssel ledolgozták a hátrányt Tavaly októberben kezdődött a dolog. A PHARE-program kereté­ben országos pályázatot írtak ki marketing kereskedelmi és vendég­látó projektre. Amikor Turányi Istvánná, a salgótarjáni kereske­delmi és vendéglátó szakközépiskola igazgatója ezt megtudta na­gyon megörült és tüstént döntött, megpályázzák a lehetőséget. Ez ugyanis azt jelentette, hogy új osztályt indíthatnak amihez anyagi támogatást is kapnak. Buzgalmukban két pályázatot is beadtak, ámde az első fordulóban elutasították az iskolát.-Az első pillanatban elkese­redtem - mondja az egyébként dinamikus és nagyon lelkes igaz­gatónő - azután cselekedtem. Eszembe jutott ugyanis, hogy a pályázaton lesznek újabb fordu­lók is, tehát valamit tenni kell. Azzal is tisztában voltam, hogy a pályázatunk jó, erre az oktatásra szükség van. Felkerestem Bold- vai László képviselőt és arra kértem, hogy segítsen nekünk, hiszen egy korszerű osztály indí­tása voltakép­pen a megyé­nek szóló se­gítséget jelent. Nos, a má­sodik forduló­ban sem jutot­tak tovább, de a harmadik pá­lyázati forduló meghozta számukra a si­kert. Ez volt az utolsó lehető­ség, s nyolc is­kola között a salgótarjániak is ott vannak.- Két pá­lyázatunk kö­zül ugyan csak egyet fogadtak el - folytatja Turányiné - a keres­kedelmi marketingprojektet, de mi ennek is nagyon tudunk örülni. S hadd tegyem hozzá, hogy a képviselő segítsége nélkül lehet, hogy ez sem sikerült volna. Nagyon köszönjük neki. A szeptemberben induló új ok­tatás előkészítése a döntés óta fo­lyamatosan halad. A program ke­retében 10 millió forint értékű eszközt kap az iskola, amit első­sorban számítógépekre kell köl­teniük. A tizenhat számítógéppel új számítástechnikai szaktanter­met kell kialakítaniuk. A prog­ram végrehajtásában segítő kül­földi szakemberek a helyszínen egyeztettek, hogy mire van még szüksége az iskolának a feladat végrehajtásához. A kereskedel­misek nagyon szeretnének be­kapcsolódni az Internet-háló­zatba, s nagyon jó lenne ha a pénzbe beleférne egy színes má­solóberendezés is. A külföldiek­nek nagyon tetszett az iskola, s a programfelelős annyit mondott, hogy mindent megtesz annak ér­dekében, hogy az elképzelések megvalósulj anak. Az igazgatónő lelkesen ma­gyaráz.-Az iskola már rendelkezik egy szerény számítástechnikai te­remmel, s ez most újabbal bővül. Az új terem letelepítésének még az is feltétele, hogy kialakítsunk egy, a két termet összekötő, szá­mítástechnikai központot. A központ egy rendszergazda irá­nyításával működik majd. Azok­nak a tanároknak, oktatóknak, akik részt vesznek az új projekt­ben, műhelyszobát kell biztosí­tani, ahol nyugodtan felkészül­hetnek az órákra. Turányiné arról magyaráz, hogy szeptembertől változás kezdődik az iskola oktatásának szerkezetében. Olyan tantervek alapján dolgoznak, ami tulajdon­képpen a NAT-nak (Nemzeti Alaptanterv) az előkészítése. Eszerint az első és második osz­tályban a kereskedelmi marke­tingcsoportban az óráknak mint­egy 98 százaléka közismereti tárgy, s csupán két tantárgy lesz olyan, amelyik pályaorientált, szakmai ízelítőt nyújt. A harma­dik és a negyedik évben pedig már kimondottan a szakmai rész következik.- Ha a NAT beindul erre kell átállni az iskoláknak - magya­rázza az igazgatónő. - Ha mi most elkezdjük akkor erre már építhetünk, a szakközepes osztá­lyaink tanterve, tananyaga meg­lesz. Tanáraink számára nagy önállóságot biztosít, hiszen min­den tantárgyhoz helyi tanterveket kell készíteni. A tanárok a saját tárgyaik tantervét több modulból állítják össze. Nagyon érdekes az is, hogy az összes óraszámnak a 20 százalékát a témakörök lezá­rására, a tantárgyak integrálására kell fordítani. Akkor órákon ke­resztül csak ezzel foglalkoznak. A gyerekek pedig szintfelmérést írnak. Ez a teljes komplexitásra való törekvés. A salgótarjáni iskola tantestü­lete számára igencsak feszített tempót diktál a feladat. A PHARE-iroda szervezésében ki­alakítottak egy teamot, hogy úrrá legyenek a rövid időn, A team tagja az igazgató, a menedzser, a mentor, a rendszergazda, a szá­mítástechnikai tréner és az érin­tett tanárok. A tanévben a napi munka mellett nekik már külön­böző felkészítők voltak. A men­tor Írországban, Dablinban volt két hétig, a rendszergazda Kecs­keméten egy hétig, a menedzser a Római parton háromnapos veze­tői tréningen. A tanárok a Buda­pesti Pedagógiai Intézetben jár­tak felkészítőn. A mentor pedig három hétig Dunaújvárosban. Az új tanévben tehát a NAT elvei szerint veszi kezdetét a ke­reskedelmi marketingképzés Salgótarjánban. A gyerekek érettségit tehetnek és továbbtanu­lásra készítik fel őket az iskola profilján belül. Technikusok, vál­lalkozók lehetnek, a kereskede­lem területén önállóan működ­hetnek. Nem véletlen, hogy döntő sze­repe lesz az oktatásban a számí­tástechnikának, hiszen minden tantárgyhoz számítástechnikai oktatócsomagot kapnak a gyere­kek. Ezáltal nagyon sokoldalú ismeretanyag nyújt segítséget a tantárgy oktatásához.- Szeptember­ben indul az új ok­tatás - mondja Tu- rányiné. - Az új osztályba 28 gyereket veszünk fel. A felvételik már korábban le­zajlottak. Őszin­tén szólva ked­vező helyzetben vagyunk, mivel az iskolában műkö­dik egy kereske­delmi integrált osztály, amelynek a tanulói két év alapképzés után vagy érettségit tesznek vagy . szakmunkásvizs­gáért tanulnak. Nagyon kedvelik ezt a formát mind a gyerekek, mind a szülők. Nos, mi felvettünk két in­tegrált osztályra való létszámot, s közülük a legjobb huszonnyolc juthat be a kereskedelmi marke­tingképzésre. Javában tart a nyár, a diákok nyaralnak, a pedagógusok több­sége is piheni a tanév fáradal­mait. A salgótarjáni Kereske­delmi és Vendéglátóipari Szak- középiskolában viszont most is folyik a munka. Igaz, az új rend­szerű oktatás anyagi feltételei csak október végére, november elejére lesznek meg hiánytalanul, de a tanerők felkészülve várják a diákokat szeptember elején. Az iskola az utolsó fordulóban nyert pályázatot, ámde a tantestület szívós kitartással ledolgozta az ebből eredő időhátrányt. Pádár András Nyár van, üres az épület, de ősztől várja a diákokat

Next

/
Oldalképek
Tartalom