Nógrád Megyei Hírlap, 1996. július (7. évfolyam, 152-178. szám)

1996-07-18 / 167. szám

8. oldal Tarjáni Magazin 1996. július 18., csütörtök Általános rendezési terv készül Salgótarján önkormányzata új rendezési tervet készít. Ez a kije­lentés a városlakók számára igazából nem sokat mond, hiszen igen sokan nem tudják, hogy ez mit jelent a város életében. Az általá­nos rendezési terv egy település fejlődése, fejlesztése szempontjá­ból meghatározó jelentőségű. A terv, megjelenésében, egy önkor­mányzati rendelet, aminek rajzi mellékletei vannak. Alapvető, kö­telező szabályzatokat állapít meg. A műszaki jelleg nélkülözhetetlen, hiszen beépítési vonalak, szabályo­zási szélességeket, a műszaki infra- -struktúra (víz, gáz, elektromos ve­zetékek stb.) vonalait, a beépítés lehetőségeit állapítja meg. A ren­dezési tervből dolgozik az építési hatóság és csak arra adhat építési engedélyt, amit a terv (rendelet) előír. A rendezési tervből dolgozik az önkormányzat, az éves költség- vetésében azokra a feladatokra ter­vez pénzt, amiket a terv előír. A rendezési tervből dolgozik az önkormányzat, az éves költségve­tésében azokra a feladatokra tervez pénzt, amiket a terv előír. A műszaki megjelenés nem je­lenti azt, hogy „csak” műszaki dol­gokat foglal össze. Igen sok, más tényezőt, igényt is figyelembe vesz. A terv készítése során át kell tekinteni mindazokat a működő rendszereket, amelyek egy város életében meghatározó jelentősé­gűek. így például: a közlekedési rend­szert, utakat, parkolókat, garázso­kat, az oktatási rendszert, mi az, amit tenni kell (bezárunk? építünk? átszervezünk?) a kulturális, a sportélet működési mechanizmu­sát, a szükséges változtatási irá­nyokat, a lakáshelyzetet, az ön- kormányzati bérlakások állapotát, számát, a városi lakosság szociális körülményeit, az egészségügy mű­ködésének irányait, a zöldterületek, erdők, a mezőgazdasági területek helyzetét, használati lehetőségeit, a hulladékelhelyezés és feldolgozás kérdéseit, a lerakó helyét. A sor még folytatható lenne. Salgótarjánban a rendezési terv­nek jó hagyománya van, hiszen például a városközponti rekonst­rukció egy hatvanas években elfo­gadott koncepció megvalósításával nyerte el a Hild János Emlékérmet. A tervezés bevált, korábbi mód­szere teljes egészében nem hasz­nálható. A privatizáció a tulajdo­nosi szerkezet alapvetően megvál­toztatta (gyárak, földek, erdők) és sok esetben még nem ismerjük a tulajdonost. Az üzemek, vállalko­zások fejlesztési elképzelései is ne­hezen alakulnak ki, a tőkehiány pedig a fejlesztés komoly gátja, pedig ez a munkahelyek megőr­zése vagy növelése miatt és kör­nyezetvédelmi szempontból is fon­tos kérdés. Az önkormányzatnak a beruhá­zásokban, fejlesztésekben kisebb szerepe van, mint a rendszerválto­zás előtt. Kisebb, de jelentősen be­folyásolja a város fejlesztését. El­sősorban az infrastruktúra és a vá­ros intézményhálózat tekintetében - mint működtető tulajdonos - van meghatározó feladata. A közgyűlés áprilisi ülésén tárgyalta első olva­satban az általános rendezési terv programjavaslatát. A program fo­galmazza meg mindazon alapelve­ket, amelyek alapján az elfogadásra kerülő terv és rendelet készül. A program - melyet végleges formájában augusztusban tárgyal meg a közgyűlés - a következő alapvető javaslatokat tartalmazza:-A városközpont területét és forgalmát szét kell húzni. Ez kap­csolatos a buszpályaudvarok eset­leges cseréjével. Miután erről már volt részletes tájékoztatás, ezt most itt nem részletezem. A városközpont területe megle­hetősen kicsi, elsősorban a keres­kedelem számára elfoglalt. Itt nagy a forgalom, igen sok embernek ez a célja, ide érkezik, innen indul. A város szerkezetéből adódóan jelen­tős átmenő forgalommal is terhelt, aminek enyhítése csak a 21. sz. út tehermentesítő szakaszának meg­építése után várható. Azonban nem lehetnek illúzió­ink, az autók száma - és a tartós tendencia - egyre növekedni fog és a rendezési terv sem egy-két éves távlatot ölel át. De a növekvő számú autó a mai városközpontban már nem helyezhető el. Szükséges találni olyan területet, ahol a keres­kedelem, szolgáltatás létesítmé­nyeit az autó forgalmával (parko­lók) együtt el lehet helyezni. Erre a déli területeken van lehetőség. Igaz, ma még nem egy szemet gyönyörködtető környék, de jó le­hetőségei vannak.-A déli városrészen a Gorkij- lakótelepen alközpontot kell kiala­kítani. A Gorkij-városrészen az in­tézményközpont már részben kia­lakult. Kereskedelmi létesítmény azonban ide feltétlenül szükséges, erre az üres „felüljáró alatti terület” alkalmas. A lakótelep forgalmát megnyugtatóan rendezheti a körút teljessé tétele, hogy valóban kőrút­ként legyen használható.- A 21. sz. út nyomvonalát, sza­bályozási vonalait városrendezési vonatkozásait érvényesíteni kell. Általános elvként kimondja, hogy a város belterületének növe­lése helyett a belső lakóterületeket kell fejleszteni, rehabilitálni. Szá­mos olyan terület van a városban, ami erősen elhasználódott, lerom­lott lakásokat, út és közmű nélküli állapotokat konzervált. Dyenek el­sősorban a kolóniák. Ezek helyett új lakásokat kell építeni, hiszen a területük alkalmas lakóterületi fel- használásra. Természetesen ezt közművesítésnek kell megelőznie. A program önkormányzati vé­delme kimondását javasolja jelleg­zetes városszerkezeti elemekre, pld. a Kassai-sor, Losonci út, Kos­suth út és Mártírok útja utcák kö­zötti tömbre, Salgóbánya régi, ikerházas beépítésű területeire. A koncepció új ipari területek ki­jelölését tartalmazza, ennek helyét a Sámsonházi út nyugati oldala mentén javasolja. A városnak néhány éven belül új hulladéklerakó telepet kell építeni. Az előzetes vizsgálatok erre három területet találtak alkalmasnak, így ez a három terület szerepel a prog­ramban. Mindhárom terület az elő­írt 1000 m-es védőtávolságon kí­vül, a Szécsényi útról megközelít­hető. Pontos helyét - ezeken belül - a további, részletes vizsgálatok fogják eldönteni. E hely nem alkalmas arra, hogy részletes fejtegetéseket ismertes­sen. Nagy vonalakban a fenti elvek adják a rendezési terv programjá­nak gerincét. A részletes tervezés, a szabályo­zás pontos meghatározása a prog­ram elfogadása után következik. Ennek alakulásáról, dilemmáiról, eldöntendő kérdéseiről lakossági fórumokon fogunk véleményt cse­rélni. Kenyeres István főépítész július NOGRAD MEGYEI HÍRLAP MELLÉKLETE 1. oldal Szent István Salgótarjánban A Szent István-emlékmű makettje „Legyünk józanok az ünneplésben is” Nagyon fontosnak érzem, hogy az „1100 éves Magyarország” helyi ün­neplésében sem a díszes külsőségek talmi csillogása a meghatározó, ha­nem a felelős gondolkodás nemzeti múltunkról és helyünkről az európai kultúrában. Hogy az „Ezeréves Ma­gyarország” nemzedékének öntuda­tában mennyi volt az illúzió, a hamis nemzeti romantika és gőg, ma már vi­lágosan áll előttünk. Az akkori ünneplés csillogó felszíne alatt rejlő kiáltó ellentmondások és az ismert következmények arra intenek: legyünk józanok az ünneplésben is! A millennium büszke ősmagyar har­cosából - Ady után szabadon - rövid idő múltán „eltévedt lovas” lett. Ami felelősségünk és kötelessé­günk, hogy ezen a századvégen ne ismétlődjék meg a hiba: a hatalmi áb­ránd, a múltba néző történelmi ro­mantika és a nemzeti illúzió útté­vesztő hibája. Ezért tartom fontos­nak, hogy a Múzeum Baráti Kör ün­nepi rendezvénye tudományos em­lékülés és nem zászlós felvonulás. ,A nemzeti önismeretnek meg­van a maga belső folytonossága: legfőbb eleme a tények az élmé­nyek és a célok korszerű változása­iban is megnyilatkozó történelmi azonosság tudata.” Szegfű Gyula híres kötetében „Mi a magyar­ban írta ezeket a gondolatokat Ke- resztúry Dezső. Biztos vagyok ab­ban, hogy a történelmi célok, élmé­nyek és tények korszerű megfo­galmazását így a történelmi azo­nosságtudat alakítását jól szolgálja ez a rendezvény is. Salgótarjánt az idén 750 éve jegyzik településként és jövőre ünnepeljük várossá nyil­vánításának 75. évfordulóját. Erre a két évfordulóra is érvényesek a fen­tiek: a helyi tények, élmények és cé­lok pontos, korszerű megfogalma­zásának követelménye, és ezáltal a városi azonosságtudat építése. Még egy gondolat az 1100 éves évforduló kapcsán. A millennium óta eltelt száz év egészében és elkü­löníthető szakaszaiban egyaránt igazolta, hogy a politika csak ideig- óráig sajátíthatja ki napi céljainak a történelmet és a kisajátítás előbb­utóbb mindig bumerángként üt vissza. Ezért is fontos, hogy Salgó­tarjánban is szakmai, történelmi ünneplés folyik a millecentenárium jegyében és őszintén remélem, hogy nem csak ezen ünnepi évfor­duló kapcsán. (Puszta Béla polgármester gondolatai) Javaslat Szent István­emlékmű felállítására A honfoglalás 1100 éves évfordulója tiszteletére javaslom, hogy Salgótar­ján Megyei Jogú Város Önkormány­zata első magyar királyunk, Szent István emlékére állítson emlékművet. 1996 évben a millecentenárium jegyében Salgótaiján több intézmé­nyében, önkormányzatunk támoga­tásával, különböző rendezvényekre kerül sor, melyekkel történelmünk e nevezetes évfordulójáról megem­lékezések történnek. Áz eseménye­ken túlmenően azonban fontosnak tartom, hogy önkormányzatunk ál­lamalapító királyunk történelmi je­lentőségű életművének és szemé­lyiségének maradandó módon, egy műalkotás felállításával állítson em­léket. A mű elkészítésével Bobály Attila szobrászművészt bíztuk meg. A Képző- és Iparművészeti Lek­torátus a művész által bemutatott tervek alapján az alkotást elfoga­dásra ajánlja, s a mű elhelyezését a nyugati városrészben, a Balassi Bá­lint Könyvtár főbejáratától jobbra eső zöldterületen (a lakóházak és a könyvtár által határolt füves domb­oldalon tartja legmegfelelőbb hely­színnek. A mű harmonizál a Kálvá­ria-domb, mint háttér eszmei mon­danivalójával és esztétikai megje­lenésével is.) A műalkotás maga mészkő talapzaton helyezkedik el (méretei 3 x 1,5 x 0,35 m-es.) A kompozíció anyaga vörösréz és bronz. (Méretei: 2,20 m x 5 m.) A műalkotás leírása: egy un. bél- letes (stilizált román) kapuban he­lyezkedik el Szent István reliefje, kiegészítve angyalok figurájával. A mű kifejezi a pogány István keresz­tény királlyá történő átváltozását, hangsúlyozva a vívódó, de cseleke­deteiben határozott személyiség ál­lamalapításban játszott kiemelkedő szerepét. A magazint szerkesztette: Korül Ferenc és Faragó Zoltán ' |Í$ §é j : *. „ 2ä< . , , &i}<% J*

Next

/
Oldalképek
Tartalom