Nógrád Megyei Hírlap, 1996. június (7. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-01-02- / 127. szám

2. oldal Megyei Körkép 1996. június 1., szombat Hétvégi stopot rendeltek el az „országúti elefántoknak” Kamionok kényszerpihenője A tavaly megjelent 111/1995-ös kormányrendelet értelmében a 7,5 tonna össztömeget meghaladó jármüvek június 1-től augusztus 31-ig szombat reggel 7 órától, vasárnap este 10 óráig, továbbá állami ünnepeken és munkaszüneti napokon nem közlekedhetnek. A rendelet elsősorban az „or­szágúti elefántok”, a kamio­nok mozgásszabadságát korlá­tozza, de mint az a közúti igazgatóságtól nyert informá­ciónkból kiderül, az IFA-te- hergépjárművek üzemeltetői­nek is figyelniük kell a naptá­rat. Az érintett járművek termé­szetesen beléphetnek a hatá­rátkelőhelyeken, de a köze­lükben, a hatóság által kijelölt terminálokban kell várakoz­niuk a tiltott időszakban. Nóg- rád megyében Parassapuszta viszonylatában Nagyoroszinál és Rétságon, Balassagyarmat esetében az ottani városgaz­dálkodási üzemnél, Salgótar­jánban pedij» a déli ipartele­pen, a NÁEV-nál jelöltek ki várakozóhelyeket. Ezeken a helyeken vállalkozók által működtetett mosdók és WC-k teszik elviselhetőbbé a vára­kozást. A tiltás alól kivételt képez­nek a tűzoltók, a rendőrök ál­tal működtetett, és azon jár­művek, amelyek például ka­tasztrófaelhárítást, terménybe­takarítást, és egyéb kommuná­lis feladatokat látnak el. Azok az érintett körbe tar­tozó járművek is nyugodtan közlekedhetnek szombaton és vasárnap,. amelyek üresen igyekeznek vissza telephelye­ikre. A szabálysértőkre ki­szabható bírság egyébként 50 000 Ft. Szeptember 1-től csupán enyhül a korlátozás, mivel 1997. május 31-ig vasárnap, illetve állami és munkaszüneti napokon reggel 7 és este 10 óra között továbbra is vonat­kozik a tilalom a „nehéztestű- ekre”. Hogy mennyire ésszerű a kormányrendelet? Vitatkozni lehet rajta, s ehhez csupán egy tény: a hétvégeken kordában tartott járművek a hétfői na­pokon egyszerre indulnak be. B. M. Elszólta magát egy gyarmati képviselő: nincs pénz az új iskola berendezéseire Áron alul is eladnák a vagyont (Folytatás az 1. oldalról) Ha lenne pénze ő maga meg­venné az épületet. Mert ilyen jó helyen lévő ingatlant ennyi pén­zért sehol a világon nem lehet megszerezni. Az is megérne egy misét, miért nem kelt el az ingat­lan. Egyáltalán meghirdették? - merengett a képviselő. Tőzsér al­polgármester nyomban válaszolt: a városi tévében ment a hirdetés. Az önkormányzat által kiadott brosúrában és a megyei napilap­ban egyszer szintén megjelent a hirdetés szövege. Ezzel kipipálta­tott az akció. Tehát megfelelő, komoly hirdetési akcióról szó nem volt. Arról nem is beszélve, hogy a legnagyobb példány- számú megyei napilapban (Nóg- rád Megyei Hírlap) meg sem je­lentették a hirdetést. De még an­nak mellékletében, a Gyarmati Magazinban sem. Ilyen körülmé­nyek között nem lehet csodál­kozni azon, hogy nem tolongtak a jelentkezők. Ember Csaba már az ellen is tiltakozott, hogy az általa vezetett bizottság határozott állásfogla­lása ellenére ismét napirendre tűzték az ajánlatot. A képviselő szerint bűn lenne eladni ennyi pénzért az épületet. A város szí­vében lévő 713 négyzetméteres telekért még épület nélkül is töb­bet lehetne kapni. Akkor már ér­demesebb lenne elbontani az épü­letet és kimérni a telket. Végül is hat képviselő nemmel szavazott a javaslatra, így meghi­úsult egy értékes ingatlan elkó­tyavetyélése. A választópolgárok vagyona egy időre megmene­kült. (ádám) / Az APV Rt. megyei ügyfélszolgálatának tájékoztatója Magyarországon erőteljesen folytatódik a privatizáció és a jövő év végéig a korábbi ál­lami vagyon mintegy 70-73 százaléka magánkézbe kerül. Pillanatnyilag az energiaszek­tor privatizációjával kapcsola­tos munkák folynak, bár ez már a befejezéséhez közele­dik. Várható jövő évben a 17 nagy vállalat privatizációja. Várhatóan 1996. június 3-13-ig újabb kárpótlási jegy-, részvénycsere lehetőség nyílik az OTP Broker Rt., és OTP Bank Rt.-Daiwa-MKB Rt. ta­gokból álló konzorciumon ke­resztül. Tízezer forintos rész­vény mintegy tízezer forintnyi összértékű kárpótlási jegyért lehet igényelni. A jegyzési szabályok lényegében válto­zatlanok. Az Émász tőkéjének 8 százalékát kitevő részvény­csomag lesz felajánlva cserére 50 000 db.részvény a külföldi alanyi kárpótoltak számára el lesz különítve. Részletes felvilágosítás a Technika Házában (Salgó­tarján, Rákóczi út 11.) mű­ködő ügyfélszolgálatnál. Telefon: 32/310-439. Ügyfélfogadási idő: hétfő - csütörtök: 9-től 16 óráig, pénteken 9-től 14 óráig. Kettős évforduló a salgótarjáni zenei életben Negyedszázados a szimfonikus zenekar A salgótarjáni zeneiskola gazdag programmal ünne­pelte fennállásának 40. évfor­dulóját. E jubileumhoz hétfőn egy újabb társul: 25 éves a tarjáni szimfonikus zenekar. Az ünnepi hangversenyt nem a bérletben előre jelzett idő­pontban - tehát június 10-én- hanem június 3-án, hétfőn 18 órakor tartják a József Attila Művelődési Központ színház­termében. A koncerten közre­működik ifj. Virág László he­gedűművész. Vezényel a zene­kar egyik alapító tagja Virág László és a jelenlegi karnagy Torják Vilmos. Startra kész az OTP Lakás-takarékpénztár Vámunk kell négy évig ? Bár a lakás-takarékpénztárakról szóló törvényt még nem tárgyalta meg a parlament, annyi már biztos, hogy a kívánt hitel felvételéhez legalább négy év előtakarékoskodás szük­séges. Az OTP Lakás-takarékpénztár Rt. egyedülállóan kedvező megoldást kínál azoknak, akiknek azonnal szüksé­gük van a lakáscélú kölcsönre - tudtuk meg Csabai István­tól, a társaság előkészítő munkacsoportjának vezető mun­katársától.-Jogszabály híján is éle­ződni látszik a verseny ezen a fronton, hiszen az OTP elnök­vezérigazgatója néhány hó­napja még kilencszázalékos kamatozású hitelről beszélt, Ön pedig hatszázalékosat em­lített.-Ez természetes, nemcsak a lakosság részéről érződik várakozás, hanem a pénzinté­zetek részéről is. Legutóbbi információnk szerint a Pénz­ügyminisztérium tárgyalt a törvény előkészítéséről, s az MSZP frakció is foglalkozott vele. A takarékoskodásnak ez a formája német nyelvterületen már régen elterjedt, s minden számítás alátámasztja, hogy hazánkban is van létjogosult­sága. Ami késlelteti a törvény elfogadását, az a költségvetést érintő része, hiszen negyven százalékos állami kamattá­mogatást élvezhet a takaré­koskodó ügyfél. Előre bocsá­tom: ez nem szociálpolitika, hanem annak a kifejeződése, hogy Magyarországon meg­torpant a lakásépítések üteme, fejlődése, alacsony a fizető­képes kereslet. Aki megtaka­rít azt az állam is segíti! Amíg azonban a régi lakáshitelek ki nem futnak, addig az erre for­dítható pénz is szűkösebb. De végső soron ez is üzlet, tehát elengedhetetlen a piaci verseny.- Újdonságnak számít az OTP konstrukciójában, hogy lakáscélra azonnal pénzhez juthat majd az ügyfél, ameny- nyiben vállalja az előtakaré­koskodást is.- Ehhez megfelelő nagy­ságú pénzintézeti csoportra van szükség, s az OTP cso­port ilyen. Az ügyfél az előta- karékossági időn belül bármi­kor lakáscélú hitelhez juthat, ezt azonban nem kell piaci kamatokkal törlesztenie, csak a lakástakarékossági betét- gyűjtését folytatja, s a futam­idő végén jogosult lesz a hat- százalékos kamatozású köl­csönre is, s a megtakarításai­ból, valamint az állami támo­gatásból kiváltódik ez a piaci hitel; annak a törlesztésére és kamataira fordítódik. Az állami hitel lejáratáig pedig csak a kedvező kamatos kölcsönt fizeti vissza. Piaci kamatozású hitelrészlete eb­ben a formában nem lesz, de felszámolódik!-Egy személy az OTP La­kás-takarékpénztárnál is csak 1,1 millió forinthoz juthat hozzá, ideális esetben. Van-e mód nagyobb hitelösszegre?- Az állami kamattámogatás a teljes megtakarítás 40 száza­léka, de maximum 36 ezer fo­rint az előtakarékoskodás négy évében, s további 550 ezer fo­rint vehető fel állami 6 százalé­kos hitel formájában, így adó­dik ideális esetben az 1,1 millió forintos kölcsönkeret. Ez-havi 7500 forint megtaka­rítást jelent az ügyfélnek. Ennél persze többet is félre rakhat, de az állami támogatás mértéke ekkor is változatlan, viszont a hitelkeret növekszik. A család­tagok viszont összefoghatnak, s akkor a kedvezményes hitel is összeadódik, tehát módot ad komolyabb építkezésre is. A hi­telkeretet 10' millió forintban maximáljuk egy személy eseté- ben.- Ón szerint idén indulhat a rendszer?- Én mindenestre optimista vagyok . .. T. N. L.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i ________ J únius 2-ától változások a helyközi autóbusz-menetrendben Módosul a tarjáni menetrend is A Nógrád Volán Rt. tájé­koztatása szerint június 2-ától, vasárnaptól több helyközi autóbuszjárat menetrendje módosul. A változásokról a Volán irodái adnak részletes tá­jékoztatást. Az alábbiak­ban néhány újdonságra hívjuk fel olvasóink fi­gyelmét. A távolsági autóbuszjá­ratok Salgótarján - M3 - Budapest viszonylatban bő­vülnek: munkaszüneti napo­kon Salgótarjánból 9.40 órakor, Budapestről 13.15 órakor indul új járat. Új helyközi járatokat helyeznek forgalomba: Pásztó - Hollókő viszony­latban: munkaszüneti napo­kon Pásztóról 13.40 órakor, Hollókőről 10.45 órakor in­dul a járat. Szente - Romhány - Ér- sekvadkert viszonylatban: munkaszüneti napokon Szentéről indul 17.05 óra­kor, Érsek vadkertre érkezik 17.40 órakor. Érsekvadkertről indul 17.40 órakor és Romhányba érke­zik 18.00 órakor. Salgótarján - Bátonyte- renye - Pásztó viszonylat­ban: iskolai előadások nap­ján: Salgótarjánból indul 8.45 órakor. Rimóc - Szécsény vi­szonylatban: szabadnapo­kon Rimócról indul: 7.40 órakor. Vasúti csatlakozás bizto­sítása érdekében 27 járat in­dulási időpontja módosul. Lakossági kérelmekre, egyéb javaslatokra 38 járat indulási ideje tér el az előző menetrendhez képest. Változik Salgótarján vá­ros helyi menetrendje is. Új járat indul szombat és vasárnapi napokon az 5. jel­zésű vonalon 14.15; 18.25 és 22.30 órakor. Munkanapokon a 11-es jelzésű vonalon 5.30; 6.30 órakor Somoskőújfalu, or­szághatár megállóhelyről. A Camping telepről 7.25 órakor induló 36-os járat a 63-as vonalán fog közle­kedni. Leállítják viszont töb­bek között munkanapo­kon az alábbi járatokat: Zagyvarónáról a 4.50 és 5.15 órakor indult 1-es járat; Baglyasaljáról a 4.40 órakor indult 4-es járat; Északi fordulóból 4.50 órakor indult 3Y-os járat; Északi fordulóból 5.00 órakor indult 7A-s járat; Somoskőújfalu Újtelepről 4.55 órakor indult 1 lB-s járat. Tvr-hét a hét minden napjára! Témáiban is színes, naprakész családi műsormagazin A hét sztárja: Szacsvay László Bochkor-koktél Rosie és az Oscar-díj Peter Coyotte bízik Polanskiban Alec Baldwin, az aggódó apa Noah Wyle, a szívrabló kisdoktor Beer, Bock, Pils, Gold... Le a kupakkal, fel az ünnepre! Beköszöntött az Amstel Nyár Öt esztendeje immár annak, hogy a holland Heineken megvetette lábát a hazai sörpiacon. Az első, Magyarországon forgalomba került hí­res Heineken söröket még holland serfőzdékben főzték. Egy évvel később, 1992-ben már a Ko­máromi Amstel Sörgyár Rt. üstjeiben érlelődött az 1800-as évek receptje alapján készülő, kitűnő minőségű serital. Az Amstel jött, látott, győzött. S ami a lé­nyeg: a sörivók örömére marad is. A teljes hol­land tulajdonban lévő cég ugyanis hosszú távú tervekkel érkezett Magyarországra: növelni sze­retné részesedését a hazai fogyasztói piacon, to­vábbá Kelet-Európábán Magyarországon sze­remé megvalósítani legnagyobb beruházását, s ezáltal reményei szerint a térség fő exportőrévé léphet elő. Törekvésüket jól szemlélteti, hogy a hazai sörpiacnak tavaly még csak 6,9, ez év áprilisá­ban viszont már 7,5 százalékát uralták. Része­sedésüket két hónapon belül nyolc, az elkövet­kező négy éven belül pedig 12-14 százalékra szeretnék növelni. Úgy tűnik, ezt nem lesz ne­-A à*-­........................ h éz elérni, hiszen az Amstel márka igen kedvelt a sörfogyasztók körében. Hogy ez így van, azt ékesen bizonyítja a cég évi 5-6 milliárd forintos forgalma. A sört kedvelők ízlésük, vérmérsékletük sze­rint kedvükre választhatnak a különböző Amstel márkák, a Talléros, az alkoholmentes Buckler, vagy az osztrák licenc alapján készülő Kapsrei- ter Pils közül. Az ötödik születésnapját ünneplő Amstel cég nevezetessé szeretné tenni a kerek évfordulót, ezért több meglepetést is tartogat a sört, a játé­kot és Horváth Charlie-t kedvelők számára. Az első: a már korábban bevezetett Amstel Beer, Amstel Bock mellett a boltokban nemrég meg­jelent két új, különleges sörfajta, az Amstel Pils és az Amstel Gold. A másik örömhír a június 1- től induló, és tíz héten át tartó Le a kupakkal! nyereményjáték, amelynek mintegy megkoro­názásaként - s ez a harmadik meglepetés - au­gusztus 17-én a Kisstadionban az Amstel Kon­certen Horváth Charlie lép fel. A több millió fo­rintos fődíjat is ekkor sorsolják ki. (X)

Next

/
Oldalképek
Tartalom