Nógrád Megyei Hírlap, 1996. január (7. évfolyam, 1-26. szám)

1996-01-02 / 1. szám

/>'' "H BIHOHn^nnBMBSMHHHflinnHRRHBnnSHBnnHBSnHHnHRK Göncz Árpád köztársasági elnök újévi köszöntője Gazdaságunk él, izmosodik Göncz Árpád köztársasági elnök az új év első percei­ben, a televízión keresztül köszöntötte a határainkon innen és túl élő magyarokat. Visszaidézve az idén tör­ténteket, elmondta: tavasszal kis híján ránk szakadt a gaz­daság adósságteher alatt meg­roppant épülete. De sikerült . megfékeznünk a gazdaságilag egy vesztes háborúval felérő folyamatot. Ám annak árát, hogy a világgazdasághoz ezer szállal kötődő zsenge piac- gazdaságunk visszaszerezze és megőrizze életképességét, százezrek nyögik. A goromba, mellékhatás­ként károsító gyógyszer élet­mentőnek bizonyul. Életve­szélyes fizetési mérleghiá­nyunk meredeken csökken. A költségvetés hiánya szintén. Valutatartalékunk nő. A tőke- beáramlás folytatódik. Expor­tunk emelkedik. Az ipar ter­melése, termelékenysége fo­lyamatosan növekszik. Me­zőgazdaságunk kezd életre kapni. A gazdaság él, sőt, iz­mosodik. A kormánytól erélyt és kö­vetkezetességet, a reformfo­lyamat folytatását, érdemi és alkotó párbeszédet várunk az új évben — hangoztatta Göncz árpád. Az Országgyűléstől végrehajtható törvényeket. Önmagunktól pedig azt, hogy éljünk úgy, miként másoktól elvárjuk. Fagy: elakadtak a buszok Ismét lefagytak az utak hétfőn délután Salgóbánya és So­moskő környékén. így a helyi járati buszok nem tudtak kijutni a végállomásra. A közúti igaz­gatóság szórógépei azonnal út­nak indultak, akárcsak a megye nyugati részén, ahol az esti órákban ismét elkezdődött a havazás. Ez azonban komo­lyabb fennakadást nem okozott a közlekedésben. Nyertes lottószámok Az ötöslottó nyertes számai: 5, 32, 38, 64, 81. Joker: 3 5 8 5 4 7. A hatoslottó nyerőszámai: 9, 24, 26, 30, 33, 34. A pótszám: 15. A hatoslottó szilveszteri ráa­dásának nyerőszámai: 1, 4, 10, 21, 42, 44. A pó^zám: 33. Az AustriaLottón az alábbi nyertes számokat húzták ki: 13, 24, 25, 29, 32, 33. A pótszám: 35. Jókerszám: 9 6 5 4 0 3. Nyugalom az ügyeleteken Békességben telt az óesztendő utolsó éjszakája a nógrádi ügyeleteken. A mentőknek két­szer, a tűzoltóknak egyszer sem kellett kivonulniuk. A rend­őröknek is kevés dolguk volt, mindössze egy kisebb baleset és egy súlyosabb bűncselek­mény történt a megyében. December 30-án Bátonyte- renyén, a Rákóczi-bányatele- pen autó borult a vízelvezető árokba, a vezető könnyű sérü­lést szenvedett, Kazáron pedig feltehetően kiraboltak egy fér­fit, aki súlyosan megsérült. Szilveszteri őrjárat a hózáporos salgótarjáni éjszakában Békés esztendőváltás - Köszöntünk 1996 ! Sikeres volt a „Te rongyos élet”- Vacsora a Karancsban - Keszlerék vidám köszöntője - Képviselői töprengés zene mellett Zord idővel köszöntött be Szil­veszter. A hivatalos tilalom mellett talán ennek is köszön­hető volt, hogy a korábbiaknál jóval kevesebben petárdáztak Salgótarjánban. Este 9 óra tájban a vendéglá­tóhelyeken már gyülekeztek a óévet társaságban búcsúztatni szándékozók, hangoltak a zené­szek. Az emberek többsége azonban otthonukba húzódva készült az évváltásra. Dr. Nagy Károly rendőr alez­redes, megyei vezető ügyeletes tiszt mondta:- A salgótarjánit kivéve, csend és béke honolt minden kapitányságon, még bejelentés sem történt. Egyedül Kazáron történt komoly sérüléssel járó, mind ez ideig tisztázatlan rablás. Az ST Glass Öblösüveg­gyártó Rt.-nél több munkahe­lyen dolgoznak. A készáru el­lenőrzésnél Kovács Gyuláné és Varga Lajosné kazári, Benkő Jánosné és Fehérvári Györgyné salgótarjáni, Csikós Lászlóné ceredi asszony a többiekkel együtt nótázott, közben a kezük szaporán járt.- Exportra és belföldre gyár­tott poharakat ellenőrizzük, de már mindannyian készülünk haza - mondta Fehérvári Györgyné csoportvezető he­lyettes. Közel az éjfélhez még nyitva tartott a MÁV-állomásfeljáró alatt üzemelő éjjel-nappali kis üzlet. Kotrocz Zsolt, a fiatal tu­lajdonos kérdésünkre széttárta a kezét: mit mondjon? Mindjárt bezárnak, de elsején este hatkor újra nyitnak. A Karancs Szálló éttermében 140 vendég szórakozott. Érkez­tek az ország minden részéből, sőt külföldiek is voltak itt. A rendkívül udvarias Molnár Béla üzletágigazgatót félper­cenként elszólította sűrű köte­lessége. Azon volt, hogy min­denki elégedett legyen. Élfogy­tak a tombolajegyek, a fődíj egy élő kismalac volt. A közkedvelt HB Sörözőben telt ház volt. Itt már tombolt a jókedv. Keszler Árpád tulajdo­nostól megtudtuk: hetven ven­déget tudtak kényelmesen elhe­lyezni. A második szilveszterét rendező söröző vendégsereg csaknem ugyanaz a baráti tár­saság, amely az első alkalom­mal is itt volt. Jobbára üzletem­berek, vállalkozók. A József Attila Művelődési Központban működő Egyedül­állók Baráti Köréből majd fél- százan ünnepeltek együtt. A Népjóléti Képzési Köz­pontban a földszinten és az emeleten is zajlott a mulatság. (Folytatás a 3. oldalon) Fehér foltok kék mezőben - Mikor lesz már újra karácsony?! Rétság (még) mentőért kiált Úgy tíz éve volt egy jó kis felhívás. Arról szólt, hogy előzzük meg a baleseteket. Mindenáron. Aztán voltak, akik mindezt túl komolyan vették, s valahogy nem gondoltak azokra, akik nem elég ügyesek vagy gyorsak az ilyen előzési manőverek­hez. Talán ezért maradtak ki minden jóból (értsd: fejlesztés­ből) a mentők, s ezért volt sok helyen kétesélyes a játszma. Tudniillik a beteg vagy megérte a mentő érkezését vagy nem. Ilyen volt (és maradt) a helyzet például Rétságon is. Mára nagyot fordult a világ, lassan a mentésből is eltűntek a fehér foltok, de Rétság és környéke változatlanul segít­ségért kiált. Egyesek szerint már nem ' sokáig. Tamási Gyula, a Nógrád Megyei Men­tőszervezet vezető mentŐT tisztje is a bizakodók közé tar­tozik. Optimizmusa - úgy tű­nik - jogos. De előbb nézzük az előzményeket.- A megyében jelenleg hat állomás személyzete látja el a mentési és betegszállítási fel­adatokat. Ezenkívül a régió szervesen kapcsolódik - egyebek között - Pest megyé­hez, tehát ha kell, onnan is le­het segítséget kérni. Ám ez még együtt is kevés, hiszen a volt rétsági járás ti­zenöt kisebb-nagyobb telepü­lése mind Balassagyarmattól, mind Váctól nagyon távol esik. À két város távolsága negyvenhat kilométer, köztük van Rétság huszonöt és hu­szonegy kilométerre. A sta­tisztikák szerint pedig ’94-ben 328 esetben azonnali jelzéssel vonult a mentő a körzetbe, nem is beszélve a 838 kisebb- nagyobb szállítási feladatról. A tárgyalások már két éve folynak, a jelek szerint ered­ménnyel. Rétságon a polgár- mesteri hivatal felajánlott egy megfelelő épületet, sőt, bizto­sítaná a fenntartását is. Az Or­szágos Mentőszolgálat fő­igazgatója, dr. Gobi Gábor szakmailag szintén támogatja az ötletet, olyannyira, hogy a tervezett fejlesztések között előkelő helyen szerepel a rét­sági beruházás. (Folytatás a 3. oldalon) A nyomda ígéri: még ebben a hónapban lesz új telefonkönyv Szerződést hozott a postás A napokban szinte valamennyi régi telefontulajdonos új szer­ződést kapott a Kelet-Nógrád COM Rt.-től. A MATÁV annak idején nem kötött megállapodást az ügyféllel, ám az új távköz­lési törvény ezt kötelezettségként írja elő a szolgáltató számára. Ez ügyben érdeklődő olvasó­inknak megnyugtatásul közöl­hetjük: a KNC üzleti szabályza­tát 1995. májusában hagyta jóvá a Hírközlési Főfelügyelet. Ez teremtette meg az alapot ah­hoz, hogy a szolgáltató a tör­vény szellemében megkösse a kétoldalú megállapodásokat.- Egyáltalán nem zaklatni szerettük volna ügyfeleinket - mondotta érdeklődésünkre Konkoly Thege Dezső, a társa­ság vezérigazgató-helyettese -, hiszen mindenki számára fon­tos, hogy jogilag tisztázott kap­csolat jöjjön létre a szolgáltató és az ügyfél között. A szerző­dés mellékleteként szerepel egy adatkérő táblázat is, melyben az utolsó rubrika a beruházási hozzájárulás, belépési díj iránt érdeklődik. Nos: aki nem em­lékszik rá, annak nem kell kitöl­tenie, lényeg az, hogy a többi adat pontos legyen, a későbbi viták elkerülése végett.-r Elképzelhető-e, hogy va­laki a KNC-nek befizetett díjon felül újabb számlát kap. például a beszer elésről? ■- Ez kizárt, hiszen a belépési díjban benne foglaltatik a tele­fonvonal kiépítése - üzembe helyezése - a csatlakozó pon­tig, illetve egy telefonkészülék is. Ha valaki ezen felül számlát kap, az nyugodtan el kezdhet gyanakodni, s ügyfélszolgála­tunk szívesen ad felvilágosítást a konkrét számlalevéllel kap­csolatban. Más kérdés, ha soron kívül végzett vagy egyedi munkáról van szó, hiszen ez többletfeladatot jelent társasá­gunknak. Egyébként is látni kell, hogy számunkra egy tele­fonvonal kiépítése 140 ezer fo­rintba kerül, tehát az' előfizető messze nem a tényleges költsé­get fizeti meg.- Sokan használnak speciális telefonkészüléket otthonukban. Mi a teendőjük a társaságtól kapott készülékkel? (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom