Nógrád Megyei Hírlap, 1995. október (6. évfolyam, 231-255. szám)

1995-10-02 / 231. szám

Közgyűlési fórum a Hírlapban Vidám forgatag Nemtiben Aknázzuk ki idegenforgalmunkat! - Az intézmények át­A környező falvak hagyományőrzőit is meginvitálták a világítása után - egyeztetések előtt - A megyei önkor­szervezők a tegnap megrendezett palócnapra. Vendégek mányzat a gyakorlatban, avagy: ha jár a verkli 2. oldal és vendéglátók egyaránt jól szórakoztak. 3. oldal Autósélet - színes ai Ja A Fiat-ikrek jól vizsgáztak - Rossz műszerrel hibás be­mérés - Audi-siker az USA-ban - Tízmilliós ajándék a Skodától - Új kezekben a Nissan 11. oldal NOGRAD HÍRLAP BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉN^ \^pSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA ^ .A _ 1995. OKTÓBER 2., HÉTFŐ Ë5HBVSS VI. ÉVFOLYAM, 231. SZÁM ARA: 19,80 FORINT Ön valóban A MEGYE LEGNAGYOBB PÉLDÁNYSZÁMÚ, LEGOLVASOTTABB NAPILAPJÁT TARTJA A KEZÉBEN! NAPONTA 5G EZREN OLVASSÁK! Szomszédvárak eldöntetlen csatája Az SBTC és az FC Eger focicsapata mérkőzött szombaton délután Salgótarjánban. A ta­lálkozón gól nélküli döntetlen született. Sporttudósításaink a Sporttükörben: 5-8. oldal. Kevesebb a támogatás gyógyszerfronton Horn Gyula Németországban Röviden Paskai László szívinfarktusa Szívinfarktussal szállították kórházba szombaton dél­után fél ötkor Paskai László bíboros, prímás, esztergom- budapesti érseket. A magyar katolikus egyházfő állapota súlyos, de jó kilátásai van­nak a teljes felépülésre. Autóbaleset ózdon, négyen meghaltak Ózd belvárosában szomba­ton hajnali 3 óra 50 perckor a DZK 092-es forgalmi rendszámú Volkswagen Schiroko személygépkocsi mintegy 100-150 kilométe­res sebességgel egy villany- oszlopnak ütközött. A bal­eset következtében az ózdi lakosú H. Péter 19 éves, D. Krisztián 19 éves, E. István 20 éves és B. Mihály '20 éves szörnyethalt. Gazdagodtak előfizetőink A Salgó-Expo zárónapján új előfizetőink között az alábbi díjakat sorsoltuk ki: Majo­ros Sándor, Salgótarján, Medves krt. 31.- asztali ál­lólámpa; Kaliczka László, Bátonyterenye, Kosztolányi út 1/B - hajsütő vas, Tőzsér László, Salgótarján, Hársfa út 21. - ajándékcsomag; Gyetvai László, Salgótarján, Makarenko út 10. - mikro­hullámú sütő. A díjakat a szerkesztőségben vehetik át. A nyertes lottószámok A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 39. heti ötöslottó nyerőszámai: 16, 26, 33, 66, 72. Jokerszám: 4 2 8 4 0 7. Szintén a Szeren­csejáték Rt. adatai alapján a 39. heti hatoslottó nyerő­számai: 15, 21, 22, 27, 28, 43, a pótszám: 23. Berze Gábor önkormányzati biztos, a Coloniapharma Gyógyszerkereskedelmi Vál­lalat igazgatója arról tájékoz­tatta lapunkat, hogy október 1-jctől az eddigi, mintegy 800 készítmény közül 45-tel csök­ken a közgyógyellátásra térí­tésmentesen adható gyógy­szerek száma. Dúl az iskolaháború Vizsláson. Azzal kezdődött, hogy pályázat útján a képviselő-testület új igazgatót nevezett ki az oktatási intézmény élére. A döntés megosztotta a falut. A pedagó­gusok sérelmezik az iskolave­zető diktatórikus vezetését, nem akarnak vele dolgozni. Kilencven, receptre felírható gyógyszernél szűnik meg a ko­rábbi, negyven-hetven százalé­kos támogatás.. A dotáció megszüntetésével 1 milliárd forinttal csökken az egészség-biztosító kiadása, il­letve ennyivel növekszik a la­kosság gyógyszerre fordított költsége. Megyénkben a jelen­Erre igazgatópárti szülők azzal vádolják egyik-másik tanárt, hogy nem tudnak tanítani. Mire az igazgatóellenes papák, ma­mák elpanaszolják: az igazgató veri a gyereküket, s fegyelmi eljárást követelnek ellene. Néhány napja évkezdő szülői értekezletet tartottak, ahol a tős áremelkedések hatására a gyógyszerforgalom alig emel­kedett, viszont a lakossági ter­hek nőttek. Egyre tapasztaljuk, hogy a felírt gyógyszereket a betegek csak részben tudják ki­váltani. A sok változás jelentős pluszterhet ró a gyógyszertá­rakban dolgozó szakemberekre. (Folytatás a 3. oldalon) résztvevők személyeskedő megjegyzésektől sem mentesen próbálták keresni a szövevé­nyes helyzet kialakulásának okait, a megoldás lehetőségeit. Mindhiába. Ami kiviláglott: a felnőttek háborúsdijának a gye­rekek az áldozatai. (írásunk a 10. oldalon) Horn Gyula, hazánk minisz­terelnöke vasárnap hivatalos látogatásra Németországba utazott. A kormányfő találkozik Hans Eichellei, Hessen tarto­mány miniszterelnökével, majd programja ma Bonnban folyta­Az utóbbi idő leggyengébb évét zárják megyénk szőlőtermelői - mondta dr. Tóth Szabolcs, az FM Nógrád Megyei Földműve­lésügyi Hivatal főtanácsosa. Megyénkben 1092 hektáron vár betakarításra a szőlő, mely­nek szüretelését a múlt héten kezdték. A legnagyobb össze­függő területet a volt pásztói nagyüzemi szőlőtáblák jelentik. A 324 hektárra rúgó parcellák magángazdáké. Bár területenként változik a mennyiség és a minőség, előze­Az evangélikus, gyülekezet hí­veinek áldozatvállalásával és az országos egyház segítségével felújították a felsőpetényi temp­lomot, ahol szombaton délelőtt 10 órától hálaadó istentisztele­tet tartottak. Szintén szombaton, 15 órától Inkább jelképes, mintsem va­lóságos szüret jegyében telt a hétvége a megye néhány kis­településén. A szüretelés ünneplése való­jában ürügy, afféle díszlet: a csak néhány éve önálló falvak saját értékeik, hagyományaik megbecsülésével is megpróbál­nak magukra találni. És így van ez rendjén. Bercelen, Bárnán, Kozárdon és Karancsberényben is elővet­ték a nagyapák, nagymamák tódik. Itt megbeszélést folytat Helmut Kohl német szövetségi kancellárral. A magyar kor­mányfőt fogadja Roman Her­zog szövetségi elnök. Horn Gyula megbeszélést folytat Theo Waigel szövetségi pénzügyminiszterrel is. tes információk szerint a vár­ható termés igen gyenge. Az egy hektárra jutó átlag 2.499 ki­logramm. Ettől gyengébb a ho­zam a 16 hektárnyi szőlővel rendelkező nőtincsi Mezőgaz­dasági Szövetkezetben, ahol csupán 15 mázsa várható hektá­ronként. A szőlőtőkéken kevés a fo­gyasztásra kívánkozó csemege- szőlő, a vegyes borszőlő a meghatározó. A fajták között fellelhető a Tramini, az Irsai Olivér és a Zalagyöngye. Nógrád községben a helyi gyü­lekezet kezdeményezésére ren­deztek ünnepi istentisztelet. A hívek anyagi hozzájárulásával megjavíttatott orgonán Trajler Gábor adott hangversenyt. Mindkét helyen Szebik Imre püspök hirdetett igét. megőrzött, csikorgó csizmáit, cifra szoknyáit a felvonulásra. A bámai asszonyok berliner kendőt terítettek a vállukra, a férfiak pedig jól megtáncoltat­ták a menyasszonyt. Kozárdon szőlőkoszorúval járták az utcákat a jelmezesek, hangadójuk a kisbíró volt. Berényben zenés műsor, ku­tyaszépségverseny, régi ese­ményekről készült fotókat be­mutató kiállítás egészítette ki a szüreti falunapot. VizsLási iskolaháború - gyerekáldozatokkal Rájár a rúd a szőlősgazdákra Hálaadó istentiszteletek Szüreti mulatságok Három az elnökjelölt a kereskedelmi és iparkamaránál: ki lesz a befutó? A Nógrád Megyei Kereske­delmi és Iparkamara elnöké­nek lemondása miatt megüre­sedett tisztségre a jelölőbi­zottság három személyt java­solt. A három jelöltnek há­rom kérdést tettünk fel. 1./ Miért vállalta a jelöltséget? 2.1 Melyek a legfőbb kamarai célkitűzései? 3J Megválasz­tása esetén mi lenne az első tennivalója? Dr. Szabó István mérnök- közgazdász. 52 éves. A Silco Kft. és a Silco-Inox Kft. vezér- igazgatója. A Magyar Gyáripa­rosok Szövetsége Nógrád Me­gyei Szervezetének elnöke. 1./ - Még javában nyaraltam, amikor többen megkerestek, hogy vállaljam a megmérette­tést. Olyan emberek kértek, akik az ipar és a kereskedelem sűrűjében dolgoznak, és akiknek a vélemé­nyére min­dig is sokat adtam. Másrészt a megye ' gazdasági helyzete régen a szívügyem, és ha ennek érde­kében hívnak értelmes fel­adatra, akkor nem mondhatok nemet. 2./ -Tekintélyes kamarát szeretnék, amelynek a vélemé­nye értékmérő, minősítése pe­dig legalább anhyit ér, mint a bankgarancia. A megye legna­gyobb gazdasági baja, az or­szágos átlagtól lényegesen rosszabb tőkeellátottság. Ezért a tőkeemeléses magánosítás előmozdítását tartom a legfon­tosabbnak. Az ebben való ka­marai szerepvállalás mellett nagyon lényeges, hogy végre megszűnjön a széthúzás, a me­gye gazdaságáért felelős sze­replők között. 3./ - A kamarai szakosztá­lyok vezetőivel közös „agytor­nán” keresném meg a hatéko­nyabb szakosztályi működés kulcsát. Konkoly Thege Dezső gé­pészmérnök. 51 éves. A Kelet- Nógrád Com vezérigazgató-he­lyettese. 1./ - Szeretem a kihívásokat. A kamara még az út kezdetén van, és sok kemény csatát kell megvívnia addig, amíg képes lesz a jogait és a lehetőségeit érvényesí­teni. Én az ilyen küz­delmek embere va­gyok, ezért szállók most is ringbe. 2./ -A „törvény­nyel élve”, a kamarát komoly közjogi hata­lommá kell tenni. Ez esetben hangsúlyozottan a közjogi jel­leget emelem ki, szemben a ha­tósági szerepfelfogással. Mind­ehhez profi módon működő szervezetre van szükség, és leg­főképpen arra, hogy a vállalko­zókat ne csak a kényszer, ha­nem az önérdek is vezesse a kamarához. El kell érnünk, hogy a vállalkozók úgy érez­zék, a kamara róluk és nekik szól. Mindezek eredményeként olyan kamarát képzelek el, amelyet senki nem akar és nem is tud megkerülni. 3./ -Legelőször is tájéko­zódnék, naprakész információ­kat gyűjtenék a szervezetről, a működésről. Ugyanis nem sze­retek hályogkovács módjára be­levágni a dolgok közepébe. A tájékozódás után - hangsúlyo­zottan csapatmunkában - vi­szont nagyon határozottan lát­nék hozzá célkitűzéseim meg­valósításához. Angval János üzletember. 48 éves' Az AP REKORD Kft. ügyvezetője. 1./ - A kamara megalakulása óta tagja vagyok az elnökség­nek. A kamarai tagok közül na­gyon sokan megkeres­tek és biz­tattak, hogy vál­laljam el a jelöltséget. Ez a biza­lom szá­momra egyrészt nagy meg­tiszteltetés, másrészt pedig kö­telezettség. Ezért vállaltam a kihívást. 2./ - Olyan programot szeret­nék kidolgozni és megvalósí­tani, amelyben minden tagnak fontos a kamara, és amelyben minden tag úgy érzi, hogy ő is fontos a kamarának. Határozot­tan javítani szeretném a kamara (Folytatás a 3. oldalon) Konkoly Thege Dezső Dr. Szabó István Angyal János

Next

/
Oldalképek
Tartalom