Nógrád Megyei Hírlap, 1995. szeptember (6. évfolyam, 205-230. szám)

1995-09-01 / 205. szám

Fogukat szívták a városatyák Főiskolai kurzus Salgótarjánban Nem akarták a szécsényi képviselők tovább terhelni a la­Újabb lehetőséggel gazdagodott a megyeszékhely szel­kosságot, elutasították a fogorvosi kamara ajánlását és lemi élete: szeptemberben felsőfokú szociálismunkás­megpróbálták leszorítani a díjakat. 2. oldal képzés indul a Népjóléti Képzési Központban. 3. oldal Száguldás két keréken Szanda, a nógrádi kisközség ismét nemzetközi verseny­nek ad otthont: szeptember 2-án és 3-án ott rendezik az enduro nemzetközi bajnokság következő futamát.7. oldal NOGRAD MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1995. SZEPTEMBER 1„ PENTEK ■snHBunHHHmH yf) VI. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM ARA: 19,80 FORINT Ön valóban A MEGYE LEGNAGYOBB PÉLDÁNYSZÁMÚ, LEGOLVASOTTABB NAPILAPJÁT TARTJA A KEZÉBEN! NAPONTA 50 EZREN OLVASSÁK! Több adót kell fizetnünk jövőre óvott, de nem nyert! Röviden Egy hét múlva nyílik a BNV A kőbányai vásárvárosban szeptember 8-án nyitja meg kapuit a 99. Budapesti Nem­zetközi Vásár, a fogyasztási cikkek szokásos őszi sereg­szemléje. Három földrész 19 országából érkeznek a kiállí­tók, s csaknem 40 ezer négy­zetméteren mutatják be por­tékáikat. A vásári kínálat 47 százalékát a bútorok, lakbe­rendezési cikkek, háztartási gépek és felszerelések teszik ki, de sok lesz az építkezés­hez, barkácsoláshoz kapcso­lódó termék is. Heroinfogás Hegyeshalomnál Kábítószerrel való visszaélés bűntettének alapos gyanúja miatt nyomozást rendelt el P. I. 36 éves, román nemzetiségű, Ausztriában élő hontalan sze­mély ellen a Győr-Moson- Sopron Megyei Rendőr-főka­pitányság. A férfi Hegyesha­lomnál akarta elhagyni az or­szágot személygépkocsival. A vámosok ötven sárgásbarna színű csomagot találtak a ko­csiban kialakított rejtekhelye­ken. Tartalmuk megközelíti a 26,5 kilogrammot. Balesetek sorozatban Három balesethez riasztották a rendőröket tegnap késő dél­után. Szécsényben két autó csúszott egymásba a követési távolság be nem tartása miatt, Mátranovákon kerékpárost, Lucfalván pedig egy gyereket ütöttek el. Mindhárom hely­színről egy-egy könnyű sérül­tet szállítottak kórházba. Az MNB hivatalos devizaárfolyamai (1 egységre, forintban) Német márka 90,50 Osztrák schilling 12,87 USA-dollár 132,77 ECU (Európai Unió) 169,72 A márciusban megkezdett stabilizációs program első eredményei már jelentkez­nek, csökken a folyó fizetési mérleg, a költségvetési mérleg havi hiányának nagysága, és mérséklödőben van az inflá­ció - állapították meg a teg­napi kormányülésen. A kabinet elfogadta a Pénz­ügyminisztérium javaslatát a jövő évi költségvetésre. Esze­Bátonyterenye - Valahogy elkerültük a csődöt, túlzott optimizmusra azonban nincs okunk. Bár megszigorítottuk a szociális ellátást, az intéz­mények gazdálkodását, a fej­lesztésről nem beszélhetünk.- A 186 milliós örökölt adó- ságállományt több mint hatvan százalékkal csökkentettük, egyetlen intézményt sem kellett bezárni, a szolgáltatásokat pe­dig az elmúlt évi szinten tudtuk rint az államháztartás összevont hiánya 258 milliárd forint lesz, ami a GDP 3,9 százalékát je­lenti. Elfogadta a személyi jö­vedelemadó-rendszerben al­kalmazandó adótáblát, amely­ben megszűnik a nulla kulcs, 150 ezer forint éves jövede­lemig 20 százalékos adót kell fizetni. A teher növekedését adójó­váírással ellentételezik a bérből biztosítani - mondták - többek között - a városatyák tegnap a képviselő-testületi ülésen, ame­lyen a költségvetés I. féléves teljesítését tárgyalták. Az előterjesztésből is kitűnt, hogy az önkormányzat kezel­hető pénzügyi pozícióban van. A bevételek és a kiadások összhangban vannak. Ez a helyzet nagyrészt annak kö­szönhető, hogy az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő és fizetésből élők számára. Kettő százalékkal emelkedik a munkavállalók által fizetendő tb-járulék. Január 1-jétől havi 1,2 száza­lékkal értékelik le a forintot a konvertibilis valutákhoz ké­pest. Ha az infláció a tervezett 19-20 százalékhoz képest ki­sebb lesz, úgy ez a mérték a második félévtől csökkenhet. (További információk az 5. oldalon.) önkormányzatok külön támoga­tásából 87 milliót szavazott meg a kormány, s az időará­nyos részt a város megkapta. A felszólalók igényelték, hogy a második fél évben is ta­karékos legyen a gazdálkodás, az önkormányzat a szolgálta­tási, kivitelező szervekkel elő­nyös szerződést kössön, éssze­rűbb megoldásokat keressen a megüresedő önkormányzati la­kások hasznosítására. Nem bizonyult megalapo­zottnak az a fogadói óvás, amely az ötöslottó-főnyere- ményre a múlt heti, 34. játék­hét szelvényeinek értékelése után érkezett. A Szerencsejáték Rt. illeté­kesei elmondták: hétfőn egy fogadó reklamált, hogy öttalála- tos szelvényének számát nem találja a sajtóban közzétett lis­tán. A társaság soron kívül, közjegyző jelenlétében átvizs­gálta a beérkezett fogadói szel­vényeket, de azok között a beje­lentőét nem találták. Az érintett fogadó a két biankó lottót pos­tahivatalban vásárolta és állí­tása szerint’ oda is dobta be. Ezek közül a „nem nyerő” sza­bályosan beérkezett, a másikat nem találták, és a késve érke­zett szelvények között sem volt. Megállapították, hogy a fo­gadói óvás alaptalan, így a kö­vetkező, 35. heti főnyeremény összege mintegy 370 millió fo­rintra nő. A sokéves tapasztalat azt bizonyítja, hogy a főnyere­mény összegének növekedésé­vel mindig megnő az óvások száma is. Kizavarták a nyilvánosságot és a pedagógusokat a gyarmati városvezetők Sajtóköret diktatórikus feltéttel Gyarmat nem Dabas-Sári, nincs iskolaháború sem. Megélhe­tésüket féltő tanárok sincsenek, ennélfogva nem is tiltakoz­nak. Az önkormányzat mégis szervezett egy fórumot, mely­ről kitiltotta a nyilvánosságot és a tanárok egy részét. Gyarmaton van mesterségesen keltett „iskolaháború” -mes­terséges Dabas-Sári -, lévén, hogy mesterkélt gondok kese­rítik már évek óta az érintettek szája ízét. Egy iskolányi peda­gógusnak és diáknak majd' négy esztendeje csak ideigle­nes munkahelye van. Akik meg eddig nyugodtak, most kezdenek félni: megoldásként új iskola veszélyeztet egzisz­tenciákat, városi fizetőképes­séget, évek alatt épített okta­tási struktúrát. Mindez keltve mesterségesen, éppen ezért a vitából kizárta a keresztény és demokrata városi vezetés Gyarmat nyilvánosságát és a pedagógiai szakmát. A katolikus egyház jól ki­aknázta az Antall-éra szülte törvény lehetőségeit. Várha­tott volna, míg felzárkózik a város, lévén, hogy helyszűké­vel küszködött Gyarmat már akkor is, oktatáspolitikai stmktúrája pedig folyvást idomult a kor szelleméhez, ám rideg akaratossággal követelte a hajdani katedrákat. Talán a Dabas-Sáritól való félelem hajlította az akkori vá­rosatyák gerincét a parlament­ből megtámogatott nevelni akarók felé: átadták a „Kis- bajcsyt” és a Rákóczit. Az előbbiek megoldották tanteremgondjaikat, ám a Rá­kóczi iskolások máig ideigle­nesen tengődnek. Tanáraik ki­tartásán múlik, hogy nem om­lik össze az intézmény, s a ma­tematika tagozat. Kapott a város durván ki- lencvenmilliót kárpótlásképp a Rákócziért. Ez kevés, hogy új iskola épülhessen belőle. Az előző ciklus képviselői döntöttek, bankban fialtatják a pénzt, a terheket a következő testületnek kellene vállalnia. (Folytatás a 3. oldalon) Csődhelyzet után, újabb szigorítások előtt Tízezrekért megnyílhat a világ Számítógép a Magyar Ál­lami Operaházban? Érde­mes néhány órára Magyar- országra látogatni? Nos, amint ma délben kiderül, igen! A Windows 95 számí­tógépes program piacra ke­rülése ilyen horderejű dolog. A Microsoft nevezetű ameri­kai cég alapítója, főrészvényese és elnöke, Bill Gates látogat ha­zánkba. Néhány órát tölt Ma­gyarországon, munkalátogatá­sának programja rendkívül zsú­folt, és percekre beosztott. En­nek egyik része az operaházi előadás, amelyre a szakembe­reken kívül a sajtó képviselőit is meghívták. A múlt héten, csütörtökön volt a Windows 95 világpremi­erje: ehhez képest egy héttel később bemutatják Magyaror­szágon is, mi több, mától meg is lehet vásárolni. Úgy tűnik, hogy Nógrád megye bizonyos téren kezd felzárkózni a világ- színvonalhoz, hiszen mától Számítógép szövi át életünk minden területét fotó: rigó tibor Folytatódott a szamurájkardos per a megyei bíróságon Kést dobott a felesége felé is- Nem ötször, de havonta ötvenszer kellett volna megvernem a feleségem - mondta a tegnapi tárgyaláson Magulya Pál. Az anyósát szamurájkarddal lekaszaboló férfi a felesége tanú- vallomását meghallgatva jutott a fenti következtetésre. A tárgyalás megkezdése előtt, a folyosón kerülte egymás te­kintetét férj és feleség. Magu­lya bilincsbe verve, magába roskadva ült a pádon. Az asz- szony idegesen gyújtott rá a soron következő cigarettára. Mint mondta, rengeteget fo­gyott az eset óta. Betegségei is közrejátszottak abban, hogy ma már rokkantnyugdíjas. Nagyon várja már, hogy befe­jeződjék a válási ceremónia. Magulya Pálné tanúvallo­másából kiderült, hogy a tíz éve kötött házasság korántsem volt felhőtlen. Az ember rend­szeresen ivott. Fizetéskor négy-ötezer forintot hagyott a közeli kocsmában. Az alkohol agresszívvá tette a férfit, egy­szer a lányát is megverte. Nem úszta meg ennyivel Magulya Pálné. Elmondása szerint öt­ször alaposan elagyabugyálta őt a férje. Előfordult, hogy kést dobott feléje, majd a nya­kához szorította a kést. Rend­őrség vetett véget a perpatvar­nak. Ez év februárjában ismét több alkalommal lerészegedett a vádlott. Egyszer Magulya a tarjáni kórházba került, majd a gyarmati pszichiátriai osz­tályra szállították. Később rendszeresen szedte a gyógy­szert, és arra ivott. Józanabb napjaiban másik kedvenc idő­töltésének élt: kardokat, tőrö­ket, késeket készített, amelyek egy részét eladta. A tanú édesanyja nem sze­rette Magulyát. Már a házas­ságkötéskor figyelmeztette lá­nyát, gondolja meg, hogy egy alkoholistával összeköti az életét. Nehezen viselte Magulyáné ezt az életet, ezért úgy döntött, hogy elválik. Ágnes asszony az anyjához költözött. Leg­szükségesebb holmijait magá­val vitte. A színes televíziót a testvéréhez szállította, mert félt, hogy a férj eladja. (Folytatás a 3. oldalon) ÍJj színfolt Szécsény központjában - Befejező­dött az OTP Bank Rt. városi fiókjának teljes külső és belső felújítása, amely során kibővítették az ügyfélfogadót, kultu­ráltabbá tették a munkakörülményeket. A bankfiók szak­mai átadását tegnap tartották. fotö: rigó tibor Salgótarjánban is megvásárol­ható a Windows 95. Mit jelent ez szúkebb pátriánkban? (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom