Nógrád Megyei Hírlap, 1995. augusztus (6. évfolyam, 178-204. szám)

1995-08-01 / 178. szám

Keménykezű főkapitányt kaptunk Salgótarjánban hétfőn rendkívüli állománygyűlésen mu­tatták be az új megyei rendőrfőkapitányt, Gergényi Péter alezredest. Interjút készítettünk vele. 3. oldal If Hosszú „ítéletidő” a bíróságokon Justicia szinte ki sem látszik a döntésre váró ügyek hal­mazából. Négyszer-ötször annyi peres ügy húzódik át, mint a korábbi években. 5. oldal Felszállhatnak a tarjáni Sasok A'Salgótarjáni Kosárlabda Klub hétfői határidőre befi­zette a nevezési költséget, s a csapat részt vesz a követ­kező NB I-es bajnokságban. 7. oldal NOGRAD HÍRLAP MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1995. AUGUSZTUS 1., KEDD VI. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM ARA: 19,80 FORINT SUZUKI TAtUÁM-SZAlOM SUZUKI MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZAKSZERVIZ AUTÓMAGAZIN AJÁNLOTT KERESKEDŐJE- Kedvezi kamatozású hitel és lízinglehetőség ■ Gépjármű-diagnosztika, zöld kártya- Használt autik értékesítése Salgótarján, Rákóczi út 247. Tel.: (32) 310-944, Fax:310-122 wmamammmmmmmmtmt Horn Helsinkiben Finnország vendége tegnap óta a magyar miniszterelnök. Horn Gyula megbeszélést folytatott Mártii Ahtisaari államfővel, aki gratulált az EBESZ elnökét adó Magyarországnak az európai biztonság érdekében kifejtett tevékenységéhez, és fontos mérföldkőnek nevezte az EBESZ közvetítésével formá­lódó csecsenföldi rendezést. A két politikus ismertette egymással az Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos várakozásait. Martti Ahtisaari megerősítette, hogy Finnország január elsejétől már az Európai Unió tagjaként is kész segíteni Magyarországnak a csatlako­zásban. Horn Gyula hétfőn tár­gyalt vendéglátójával, Paavo Lipponen miniszterelnökkel is. Vigyázat, álrendőrök! Álrendőröket fogtak el hétfon Salgótarjánban. Több civil ruhás személy, egy villogó, kék lámpával felszerelt Peu­geot gépkocsival közlekedve, autókat állított meg, ellenőr­zött és bírságolt. Lakossági bejelentéseknek köszönhetően az ismert rend­szám alapján fülelték le a „mű­kedvelő” rendőröket. Egy másik társaság Suzukim szerelt villogó, kék lámpa se­sten veled, Nagy: -esztúr/ Lucfalva - Mindó ze egyetlen polgár mondót' nemet Nagykeresztűr, a háromszáz lelket számláló kistelepülés Lucfalvától való leválására - tájékoztatta lapun­kat a helyi népszavazással egy­bekötött szombati falugyűlésről Papp Zoltánná, a lue falvai pol­gármesteri hivatal jegyzője. A keresztúriak törekvése nem újkeletű. A néhány évvel ezelőtti nagy (település)válási hullám Keresztúri sem kerülte el, azonban 1990-ben a szigo­gítségével folytatott hasonló pénzgyűjtő tevékenységet. Őket egyelőre keresik. A rendőrség nyomatékosan kéri: civil ruhás rendőr eseté­ben az állampolgárok csak a rendőri igazolvány felmutatása után vessék alá magukat az in­tézkedésnek. Felhívják a fi­gyelmet, akiknek pénztárcáját ilyen módon megkönnyítették, mielőbb jelentkezzenek a me­gyei rendőr-főkapitányságon. Lucfalva... rúbb feltételek megakasztották önállósági törekvéseiket. Papp Zoltánné hozzátette: Lucfalva nem akadályozta a társ válási szándékait. A múlt évben is több ízben átgondolták a szük­séges lépéseket, most pedig hi­vatalos formába öntötték elha­tározásukat, mely a megyei közigazgatási hivatalon át jut el végcéljához, a Belügyminiszté­riumba, ahol — nem tudni, mennyi idő múlva - pontot tesznek a népszavazással nyo­matékosított indítványra. Tanárnak a görög lánypiacon Alibiből táncolni?... illusztr. Két salgótarjáni, táncolni imádó lány nemrégiben aján­latot kapott félig-meddig is­merős, külföldi férfiaktól, hogy menjenek velük Görög­országba, ahol kedvükre tán­colhatnak, s még pénzt is ke­reshetnek vele. A két munka- nélküli, huszonéves lány némi tanakodás után elhatározta, hogy elindul az ismeretlen, de nagyon csábító úton... Utazásuk, athéni napjaik viszontagságairól számolunk be holnap kezdődő soroza­tunkban. Csak a szerencsé­nek, meg számos jóindulatú embernek köszönhették, hogy nem ért tragikus véget görög- országi tartózkodásuk. Lesz elegendő búza, lesz lágy kenyér A most levágott búza sikértartalma kisebb a vártnál Megyénkben az aratás dandárja július 12-én kezdődött. Az az­óta eltelt időben, valamint a július 28-ai összesített jelentés alapján dr. Tóth Szabolcs, az FM Nógrád Megyei Földműve­lésügyi Hivatalának főtanácsosa tájékoztatott bennünket. A 30.959 hektár kalászos ga­bonából 16.356 hektáron már befejezték a betakarítást. Ebből az őszi búza 12.325 hektárt képvisel. Hajlék alatt van az idei őszi árpa termése, mely 422 hektárt jelent. Hasonló a helyzet a magnak való káposz­tarepcénél és a magnak való borsónál. Az előbbi 1041, az utóbbi 269 hektárt jelent. A ta­vaszi árpát 6962 hektáron ter­mesztették megyénk mező- gazdasági termelői. Ebből 3581 hektár termését már biz­tos fedél alá helyezték. A triticale 1641 hektárnyi területéből csupán 28 hektáron kóstolták az idei termést az erre vállalkozó kombájnosok. Inkább csak próbaaratásról be­szélhetünk. Az 1433 hektár rozs és à 296 hektár zab aratá­sát még nem kezdték meg. Az eddig learatott területek­ről 62.558 tonna kalászost ta­karítottak be. Ez a mennyiség, illetve hozam kevesebb a várt­nál. A jó kiadós esőzések után a reménybeli 4,5-5 tonnás hek­táronkénti átlagtermés éppen csak eléri a 4 tonnát. Ezen kí­vül a nagy szárazság miatt be­szorultak a szemek, s ez ked­vezőtlenül hatott a nyers sikér­tartalomra. Amennyiben esős időjárás nem zavarja a munkálatokat, akkor várhatóan augusztus 10- ére a megye mezőgazdasági termelői befejezik az idei kalá­szosok betakarítását. A munkák folyamatosságát tárolási gondok nehezítik. A felvásárlók közül az In- tercooperation Rt. a tervezett 8000 tonnát már raktáraiba he­lyezte, ennél több felvásárlá­sára nem vállalkozik. A malmi I. minősítésű búzáért 10 500 forintot adott. A Nógrád Ga­bona Rt. viszont csak 9500 fo­rintot kínál az előbbi minősí­tésű kenyémekvalóért. A Dunakenyér Sütőipari és Kereskedelmi Rt. ersekvad- kerti malmának gabonasilói 90 százalékban megteltek, dön­tően malmi I. minősítésű őszi búzával. A sikértartalomtól függően tonnánként középárat számolva 10 000 forintot adtak a termelőknek. Ez lehet száz forinttal több vagy kevesebb. A szükséges mennyiség fel­vásárlása érdekében tavaly és az idén tavasszal előprivatizá­ciós szerződést kötöttek Patak, Nagyoroszi, Romhány, Ersek- vadkert magántermelőivel, s ennek megfelelően az ő gabo­nájukat vették át. Nem éppen örömteli a gaz­dáknak: mivel a vártnál keve­sebb lesz a malmi I-es és Il-es minősítésű gabona, a terme­lőknek a lehetségesnél kisebb bevétellel kell megelégedniük. Forró vita Balassagyarmaton a tüzelés-technikai kft. és a Hungária Biztosító között Betörő a széfet, biztosító a céget vágta át Rossz szájízzel gondolnak a polgárok a hazai biztosító társasá­gokra. Alig akadnak olyanok, akik károk esetén ne csalódtak volna a „mentőangyalokban”. Balassagyarmaton a Nógrádi Tüzelés-technikai Kft. irányítóinak is csúnya gondolatai tá­madnak, mikor visszaemlékeznek, hogy majd egy éve betörtek városi irodahelyiségükbe. Bírósági pert fontolgatnak a vezetők, s szeretnének új szerződést, de immáron egy új társasággal. Biztosra mentek a Tüzelés- technika cégvezetői: nem elé­gedtek meg az alapbiztosítás­sal, kiegészítéseket is kértek, s kaptak - természetesen borsos áron. A Hungária Biztosító Részvénytársaság ügynöke - miután tüzetesen felmérte a te­repet - semmi akadályát nem látta a szerződés megkötésének. Rövidesen újfent megjelent, de már a passzussal. A szerződés­hez csatoltak mellékleteket, melyek tartalmaztak szinte mindent. Félreértették egymást Felháborodott hangon meséli a Nógrádi Tüzelés-technikai Kft. gyarmati kirendeltségének főkönyvelője, Puszta Istvánná, hogy a melléklet mennyire megtévesztő volt. Szerződéskö­téskor szerepelt egy kitétel, mely szerint átadták neki a „be­töréses lopás, rablás biztosítási szabályzatát”. Volt ugyan az előbb említett mellékletben hasonló címszó alatt egy bekezdés, ám - mint kiderült - a Hungária nem erre gondolt, mikor a szabályzatot említette. Lehetne egy zárral több? Majd egy éve betörtek a vál­lalathoz. Kirámolták a páncél- szekrényt, s elvittek 190 ezer forintnyi értékpapírt és kész­pénzt. Pusztáné másnap reggel még nyugodt volt, bízott az ügyes rendőrökben vagy az igen drága biztosításban. Jegyzőkönyvvel a kezében kijelentette a Hungária munka­társa, hogy szerinte egy fillért sem kap a vállalat. Pusztáné meglepetésére elmondta a hiva­talnok, hogy nem volt két zár a bejárati ajtón - csupán egy -, márpedig a szabályzat kettőt ír elő. Visszavágtak erre a vállalat vezetői: mit számít még egy zár, mikor a betörők egy mo­dem páncélszekrényt törtek fel. Ráadásul a szerződésekhez ka­pott melléklet nem tartalmaz szabályzatot. Csupán a betöré­sekkel foglalkozó bekezdést ta­lálták meg benne, melyben nem szerepelt a döntő kitétel: létfon­tosságú a két zár. Az egyszerű halandó pedig honnan tudja, hogy a bekezdés nem azonos a szabályzattal. Ezen felül: az nem járja, hogy az ügynök - mikor bólint arra, hogy megköthetik a szer­ződést - nem világosítja fel ügyfeleit a hiányzó zárról. Summa summárum: úgy vélte a kárvallott cég, tisztességtelenül járt el vele szemben a biztosító. Egy huncut garast se! De nem csupán azért, mert kibúvókat keres, hanem, mert a szerződés egyéb kitételeit sem teljesíti. Ugyanis a szerződés­nek csak egy része vonatkozott a betörésekre. A kiegészítése­ken túl azonban létezik egy alapszerződés is, mely az elemi károkat fogalmazza meg. Mivel a biztosító úgy véli, hogy a be­törés nem elemi kár, elesik a Tüzeléstechnika az alap ötven­ezer forinttól is. Nyalánkság, hogy a betört ablaküveget sem téríti a Hungária. Sokáig méltányosságot em­legetett az ügy kapcsán a bizto­sító. Nem csoda, hogy megrö­könyödve olvasta a tüzelés- technikai vállalat főkönyvelője a Hungáriától kapott válaszle­velet, melyben az állt: egyetlen fillért sem hajlandóak fizetni. Talán majd a bíróság... Úgy tűnik, nincs más lehető­ség, mint a jogi út. A tüzelés- technikai vállalat fontolgatja, hogy bírósághoz fordul jogor­voslatért. Azt már jelenleg is tudják: mihelyt alkalmuk nyí­lik, új társasággal kötnek szer­ződést. A Hungária Rt. illetékese - elfoglaltságára hivatkozva - csak későbbi időpontban tud választ adni lapunk kérdéseire. Természetesen tájékoztatjuk olvasóinkat e furcsa ügy to­vábbi fejleményeiről. Utazzon Görögországba és Tunéziába OLCSÓBBAN _ a Nógrád Megyei Hírlappal! Az IBUSZ salgótarjáni irodája agusztus hónapra előfizetőinknek 5 % kedvezményt ad görögországi appartmanokhoz és tunéziai üdülésekhez. Nyaralását velünk olcsóbbá teheti, a 375 Ft-os havi előfizetési díj többszörösét spórolhatja meg, s ehhez csak a NÓGRÁD MEGYEI FIÍRLAP előfizetési számlájára van szüksége.. Számoljon ! Velünk jól jár. Fizesse elő a megye legnépszerűbb napilapját. salgótarjáni iroda Salgótarján, Fő tér 9. Tél.: (32) 314-831 NÓGRÁDI HÍRLAP előfizethető a kiadóban, vagy a helyszínen. Egy hónap csak 375 Ft.

Next

/
Oldalképek
Tartalom