Nógrád Megyei Hírlap, 1995. augusztus (6. évfolyam, 178-204. szám)

1995-08-01 / 178. szám

2. oldal SALGÓTARJÁN BALASSAGYARMAT Megyei Körkép Utazzon velünk az időben Nostradamusszal VI/5. A Kennedyekről szólnak a négysorosok? Nostradamus Próféciáinak kommentátorai - érthető módon — mindenkor hajlottak arra, hogy olyan eseményekre keres­senek utalásokat, amelyek saját korukban történtek. Egy­némely mai kortárs pedig azt állítja, hogy egy egész sor olyan négysorosra lelt, amely versek összefüggést mutatnak a két meggyilkolt fivérrel, John F. és Robert Kennedyvel. Vajon a harmadik Kennedy-fiúnak, Edwardnak sem jók a kilátásai? E könyv szerzője azt az álláspontot képviseli, hogy e szakaszok némelyike oly­annyira bizony­talan, hogy le­hetetlen teljes biztonsággal ál­lítani, közülük bármelyik is feltétlenül a Kennedyekre utalna. A II. Centú- ria 57. verse nem feltétlenül vonatkozik a kubai válságra és1 Kennedy el­nök halálára. A fordítás min­denesetre nem mindenképpen (Ilik erre: í Harc előtt dől ki a nagy émber, túl korai ha­lál (lesz) a megsiratott sorsa: Fogyatékosán született, ám megússza az út nagy részét; 'a folyó közelében vér szeny- nyezi a földet. Elég merész dolog lenne azt állítani Kennedy elnökről, hogy bár egész hivatali ideje alatt sú­lyos gerincbántalmak gyötörték és egy krónikus nemi betegség Utóhatása^álatt széRvedett, .fo­gyatékosán született,, volna. hacsak nem erkölcsi értelem­ben. A szakasz további részei még kevésbé találóak, mert bár a második sor egyértelműen utal a váratlan halálra, nem szabad elfeledkezni arról, hogy az elnökgyilkosság a kubai ra­kéta-telepítési tervvel össze­függő diplomáciai konfliktus­nak nem előtte, hanem utána következett be. Ugyanilyen ' bizonytalan, ám valamivel jogosultabb feltéte­lezés lenne a X. Centúria első három sorát John. F. Ken- nedyre és Robert Kennedyre ér­teni, mivelhogy mindkét fivér gyilkosság áldozata lett: Az utód bosszút fog állni csinos fivére miatt, bosszú árnyékában foglalja el az országot, megöletvén a megvetett ha­lott vére lesz az a akadály... Amennyiben, sokakhoz ha­sonlóan, azt feltételezzük, hogy itt, ugyan igen általános prófé­cia keretében, a Kennedyekről esik szó, a következő problé­mákba ütközünk: a) Robert Kennedy nem volt sem bosszú­állója, sem elnöki utóda bátyjá­nak, sem közvetlen, sem közve­tett értelemben; b) az utolsó sor arra tűnik utalni, hogy az ese­mény vagy események, mind­egy, hogy milyenek is voltak azok, de feltét­lenül két fivér­ről van szó, va­lamilyen mó­don hatással voltak az an­gol-francia kapcsolatokra, amit aligha le­het állítani a két Kennedy halá­láról. Egy másik vers, amelyet a Kennedy csa­ládra szoktak alkalmazni, a IX. 36., ennek utolsó két sora a következő­képpen szól: Örökös fog­ság, magasról csap le a vil­lám, amikor há­rom fivért meg­sebesítenek és meggyilkolnak. A szerző szkeptikus e vers állítólagos profetikus tartalmát illetően. Amennyiben nincsen igaza, nincsenek jó kilátásai a harma­dik testvérnek, Edward Ken­nedy nek. A második sor szerint vala­mikor egy húsvét táján telik be a jóslat, mert a szakasz második sora ekképpen hangzik: .mines messze húsvét, zűrzavar, kész­szúrás”. 1995. augusztus 1., kedd Palócfoldön élni - ez Máté Szilárd vágya Egy fiatal, aki maradni akar Máté Szilárd negyedéves műszaki egyetemista Buda­pesten. Salgótarjáni, s - an­nak ellenére, hogy belekós­tolt a fővárosi életbe - az is akar maradni. Tudja, hogy ő a kivétel. Azon kevesek egyike, aki lát fantáziát egy sokak szemében lepusztult, kicsinyke országrészben, ahol a berozsdált iparvidék apró morzsákban most kezd életjeleket mutatni. A huszonkét éves fiú több­szörös véletlen folytán az épü­letgépészetet tanulja, s je­lenleg éppen gyakorolja egy helybeli vál­lalkozónál. Nincsenek megrendelés híján, de alap­vetően még­sem ez a biz­tató lehetőség irányítja fi­gyelmét erre a megyére. Ide köti bányász édesapja évekkel ez­előtti tragédiája, édesanyja, akihez hazatér. De vannak egyéb, láthatatlan szálak is. Nincsenek illúziói a mun­kanélküliség gyors és látvá­nyos megszüntetéséről, de kész véleménye van arról, hogy sok itt a kiaknázatlan lehetőség.- Határmegye lévén, erő­teljesebben nyitni kellene Szlovákia felé. Biztosan léte­zik több olyan csatorna, ami gazdasági, kulturális vonalon valóban összekötné a két felet. Arra gondolok, hogy egy­más pozícióit kölcsönösen ja­vítanánk, hiszen nem ugyan­azok a gyenge pontok: ami az egyik helyen hiányzik, az a másikon esetleg kihasználat­lan, könnyen hozzáférhetővé tehető. Persze, ehhez feltétlen szükséges a bizalom, az ala­pos megismerés, a nyitottság, olyan politikai viszony, amely csak közelíti az állásponto­kat - fogalmaz Szilárd. Nem az egyedüli nóg­rádi ő a pesti egyetemen, s a fenti meglátá­sával sem lóg ki a sorból.- Beszélget­tünk már arról a többi sráccal, hogy valami­kor, a későb­biekben jó lenne egy kö­zös vállalko­zásban dol­gozni itthon. Akár tőkés­társsal, de olyannal, aki elfo­gadja a mi kemény feltétele­inket. Ez utóbbi nagyon fon­tos. Mai elképzelése szerint az egyetem után szívesen foly­tatná azt, amit most csinál a gyakorlaton. Ki ne tenné hozzá: legyen meg a kíván­sága! S ha később mégis máshoz kezdene, akkor is boldoguljon ebben a megyében! (MJ.) A kevesek egyike, aki fan­táziát lát Nógrádban Fábry tanár úr különórája A közel százfőnyi 1 cözönség kissé megdöbbenve, fe- üket kapkodva ! íallgatta Fábry . Sándor író, műfor­dító, humorista és életművész rend­hagyó önálló estjét a salgótarjáni Jó­zsef Attila Műve­lődési Központban működő Kertben. A döbbenet oka mindössze annyi volt, hogy az est sztárvendége, ki­nek előadásai zsú­folásig telt ház előtt zajlanak, sien kitől sem za­vartatva életünk i legintimebb szféráiba hatolt be, és tárta föl a férfi és a nő közti kapcsolat eddig meg nem világított területeit. Magyarul - egy-egy .ma­gyarázó idegen kíséretében — érthetően beszélt a férfi és a női nemi szerv sajátosságai­ról, élettani funkcióinkból adó visszásságokról, félreértések­ről és félreértelmezésekről. A Kertbe jegyet váltó kö­zönség — az első nehéz percek után - feloldódva, féktelen jókedvvel hallgatta végig a közel három órás eszmefutta­tást, ami alatt természetesen lehetett enni és inni, s ki-ki elvégezhette egyéb szükségle­teit is. Mert azt nagyon jól megta­nultuk Fábry tanár úrtól, hogy ami bennünk van, azt ki kell adni, csak a megfelelő helyet és időpontot kell optimálisan egyeztem i. - dániel ­Retságért dolgoznak Eredményesen működik Rétság önkormányzatának települési és városfejlesztési munkabi­zottsága. A kilenctagú testület elnökétől, Both Józseftől meg­tudtuk: már az alakuló ülésen elkészítették a feladattervüket. A város rendezését az itt élők igényeihez alakítva, rövid és hosszú távú koncepcióba ágyazva kívánják megvalósí­tani. Figyelembe véve termé­szetesen a lakossági, a vállal­kozói érdekeket, nem utolsó­sorban a városi önkormányzat pénzügyi lehetőségeit. A fejlesztési elképzelések közül a munkabizottság egye­bek között támogatja a köz­pontban lévő áfész-terület beé­pítését. Szorgalmazza egy tágas városközpont kialakítását, a to­vábbi fásításokat, a látványában is szép sétálóterek formálását. Fontosnak tartja, hogy le­gyenek olyan beépítésre alkal­mas területek, ahol kereske­delmi, ipari, szolgáltatási egy­ségeket, mentőállomást létesít­hetnek. Szükségesnek véli autóbusz parkolására alkalmas tér kiala­kítását, a nyilvános illemhely üzemeltetését, a szemételhe­lyezést, a szennyvízkezelést. A városképet sok esetben rontó hirdetések, reklámok el­helyezésére egységes rendszert szándékozik létrehozni. Az ál­talános iskola előtti park rende­zésével kapcsolatban a város­védő egyesülettel közösen ala­kítja ki elképzelését a városfej­lesztési munkabizottság. 23. HÉT Hat szám - egy nyeremény! E heti játékunk az AMSTEL Kereskedelmi Kft. támogatásával jöhetett létre! HETI NYEREMÉNY; AMSTEL ajándékcsomag Kedves Olvasó! Hétfőtől szombatig mindennap megmutatunk egy számot - amelyet közjegyzőjelenlétében sorsoltunk ki -, sa hat nap elteltével egy előfizetői kódot kapunk. A kód tulajdonosa, ha a hét minden napján rendelkezett előfizetéssel, megnyerte a heti nyereményt. Ha Ún nyert, akkor jelentkezzen a 32/316-455-ös telefonszámon! Jó játékot kíván Önnek a Nógrád Megyei Hírlap! A MAI NYERŐSZÁM: I V i V ? ? Reklámfilm az acélgyárról Az Incognito Video Stúdió reklámfilmet készít a Salgó­tarjáni Acélárugyár Rész­vénytársaságról. Az erről szóló szerződést július első napjaiban írták alá. A 26-28 perces film for­gatását a szolgáltató gyár­részlegben kezdték, s jelen­leg a kovácsológyárban dolgoznak a filmesek. Hogy teljesebb legyen a vállalat termékköréről alkotott kép, ezért a felhasználóknál ké­szített felvételekkel egészí­tik ki a gyári képsorokat. A forgatást augusztus vé­gére fejezik be. Az utómun­kálatokat is beleszámítva, szeptember 20-áig kell elké­szíteni az acélgyárat propa­gáló színes reklámfilmet. TMÁUHít N* WOZZA BS A HASATf Találjon pénzt a Kishegyedben! Folytatódik a nyereményjáték a Kiskegyed című népszerű hetilap ma megjelenő számában. A pályázók között összesen 4 millió forintot sorsolunk ki Sok szerencsét! l fiatalok jókedvvel hallgatták Fábry Sándor előadását

Next

/
Oldalképek
Tartalom