Nógrád Megyei Hírlap, 1995. május (6. évfolyam, 101-126. szám)

1995-05-27-28 / 123. szám

2. oldal 1995. május 27., szombat Salgótarján És Környéke Salgótarján és környéke Röviden Mátraszele - Az orvosi ál­lásra beérkezett négy pályá­zatot a képviselő-testület a napokban elbírálta, de egyi­ket sem fogadta el. Új pá­lyázatot nem írnak ki, ám számítanak újabb jelentke­zőkre. Egy hónap múlva visszatérnek a témára. Sóshartyán - A képviselő- testület az idén öt rászoruló családot tud egyenként 30 ezer forint támogatásban vagy hasonló értékű ingyen telekben részesíteni otthon- teremtéshez. Eddig két ci­gány család kapott telket. Salgótarján - A város közgyűlése hétfőn 10 órától ülésezik. Egyebek között meghallgatják a Salgó Va­gyon Kft., a Városgazdál­kodási és Üzemeltetési Kft., a Tarjánhő Kft. múlt évi munkájáról szóló előterjesz­téseket, s az idei üzleti ter­veket. Javaslat hangzik el az idei költségvetési rendelet, a lakások és a helyiségek bér­letéről, valamint a lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló rendelet, az Arany Já­nos Általános Iskola és Szakiskola alapító okiratá­nak módosítására, a közgyű­lés szervezeti és működési szabályaira. Etes - A képviselő-testület módosította az 1996. évi rendezési tervet. Erre azért volt szükség, mert lakossági kérésre építési területté mi­nősítettek egy egyhektáros zöldterületet. Kishartyán - Nyolc kis­gyerek először áldozik a va­sárnap délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisén. Az oldalt szerkesztette Kolaj László Hétfői lapszámunkban Balassagyarmat és környéke Iparkodik révbe jutni a Iparfém Gressai Gábor igazgató gondolkodunk, hogy idővel a csomagolóanyagokat szintén itt készítjük. A lényeg: mindenkor a lehetőségekhez igazítjuk a termelést.- Elégedett a volt bányagé­pesek szakmai tudásával, aka­rásával?- Úgy tapasztalom, dolgozó­ink tudnak és akarnak teljesí­teni. Ezt bizonyítja, hogy a szo­ros határidő ellenére jó minő­ségben legyártották a benzin- kúttetőt. Hiszem, partnerek tu­dunk lenni. Szeretnénk megmu­tatni nekik a jövőt: fegyelme­zett, pontos munkát várunk tő­lük, s ezért jól megfizetjük őket. Első dolgunk volt, hogy béreket emeltünk.-Megkérdezhetem, hogy át­rendezte-e az irodáját?-Minden maradt a helyén, csupán az elektromos faliórába tettem elemet. Roppant zavart, hogy megállt az idő. (kolaj) A nógrádi szénbányák visszafejlesztésével, majd bezárá­sával megkondult a vészharang a salgótarjáni bányagép­gyár fölött. A cég az utóbbi években már csak vegetált, mert igazándiból nem vezettek eredményre a termékvál­tásra irányuló törekvések. A szomorú vég ismert: csődbe jutott a Salgógép, majd vagyonát dobra verték. Az új tu­lajdonos a magánszemélyek által alapított Iparfém Kft. Gressai Gábor ügyvezető igazgató kíséretében tettünk rövid sétát a gyárban. A hatal­mas gyártócsarnokokban egy­előre még kicsi a mozgás: ott- jártunkkor jobbára takarítottak, rendezkedtek, gépeket alapoz­tak. Május 15-étől termelnek is persze: legyártottak egy ben- zinkúttetőt, kályhaalkatrészeket préselnek, forgácsolnak.- Jelenleg hatvan dolgozót foglalkoztatunk - mondta Gressai Gábor. - Őszre 120-ra, a későbbiekben 200-ra szándé­kozzuk növelni a létszámot.-Miként döntötték el, hogy kiket alkalmaznak a régi bá­nyagépesek közül?- A helyi vezetőket átvettük. Rájuk bíztuk, kikkel akarnak dolgozni.- Hogyan kívánják hasznosí­tani a gyártókapacitást?- Megtartjuk az acélszerke­zetek, a szállítószalagok és a szállítógörgők előállítását. Az ország különböző pontjairól ide telepítjük azokat a gépeket, amelyeken az SVT a kooperá­ciós munkákat végeztette. Igyekszünk minél előbb egye­nesbe kerülni, felpörögni. ..- Hallhatnánk elképzeléseik­ről kicsit bővebben?- Amint látható, a prés­üzemben már dolgoznak, köz­ben készítjük az óriásprések be­tonalapjait. A jövő héttől már üzemelnek az automata eszter­gagépek. Aztán indul a tűzhe­lyek főző- és belső rácsainak gyártása. Reméljük, sikerül megfelelő megrendeléseket kapnunk, s a görgőüzemben is elkezdődhet a munka. Azon is Nagg János marógépen dolgozik FOTÓK: GYURIÁN TIBOR Munka nincs, de még remény sincs rá A Karancs-völgyi önkormányzatoknak kivétel nélkül nö­vekvő gondot jelent a munkanélküliség. Karancskesziben, Karancsberényben, Karancslapujtőn és Karancsalján a település lélekszámúhoz viszonyítva egyaránt jelentős az állásnélküliek száma. Ezen belül különösen kritikus a jö­vedelempótló támogatásban részesülők helyzete. Karancsberényben örökös téma, miként javíthatnának a munkanélküliek sorsán, ám megálljt parancsol a nincs. A lakosok szintén tenni szeretné­nek önmagukért, de sem a köz­ségben, sem távolabb nem biz­tatják őket munkalehetőséggel. Pénz hiányában az önkormány­zat mindössze két embert fog­lalkoztat közhasznú munkán. A jövedelempótló támogatásra fordítható összeg is csak arra elegendő, hogy havi 40 órában öt-hat embernek adjanak mun­kát. Karancskesziben az orszá­gos átlag kétszerese a munka­nélküliségi mutató. Jövedelem- pótló támogatásban 129-en ré­szesülnek. Ez az összeg 6720 forint: a megélhetéshez kevés, az éhenhaláshoz sok. Az ön- kormányzat szívesen segítene, ha megvolnának hozzá az anyagi eszközei. De nincsenek. Ám, ha rendelkeznének is több pénzzel, az sem volna gyógyír a bajra, mert az emberek inkább munkát kémek. Karancslapujtőn a múlt év­ben 46 közhasznú munkást al­kalmazott a polgármesteri hi­vatal, az idén már csak kettőre, háromra futja. Jövedelempótló támogatást 180-an kapnak. Meglehetősen nehéz igazságot tenni abban, hogy a sok rászo­ruló falusi közül végül is ki jusson csekélyke jövedelem­hez. Karancsalján hasonlóan sö­tét a kép. A falu csaknem 200 munkanélkülijéből már 70 szó­rni jövedelempótló támoga­tásra. Számuk az idő múlásával tovább növekszik. Az erre for­dítható összeg viszont roppant szerény. Sajnos, sem a közel­ben, sem távolabb nem mutat­kozik rá remény, hogy előbb, vagy utóbb pénzteremtő mun­kához juthatnak a kegyelemke­nyéren tengődök. (r. s.) Több az igénylő, mint a föld Karancslapujtőn a napokban ülést tartott a helyi földren­dező bizottság. A tanácskozá­son arról vitatkoztak a bizott­ság tagjai, hogyan elégítsék ki a föld iránt érdeklődő gazdák kárpótlási igényét. Úgyanis olyan helyzet kö­vetkezett be, hogy több az igénylő, mint a kiosztható föld. A kárpótlási igények több mint 650 aranykoronára rúgnak, míg kiosztásra csupán 1,84 aranykoronányi jutna. A földrendező bizottság a lehetetlen helyzet megoldása érdekében levélben fordult a privatizációs miniszterhez, s kérte 653,38 aranykoronányi föld kioszthatóságát. Az érdekelt falubeliek kü­lönösen ragaszkodnak ahhoz a 100 aranykoronányi értékű földhöz, amely furcsa módon teljesen a magánterületek közé van beékelődve. Etes „egyke” méhésze Az etesi Lantos István „boga­ras” ember, hiszen csaknem 800 ezer méh gazdája.-Jelenleg huszonkét csalá­dom van - mondta, amikor meglátogattuk. - Az előző években több is volt, de csök­kentettem az állományt.- A méhek virágport gyűjte­nek táplálkozásra. Kell-e etetni „ őket” ?- Ősszel mindig, de az elhú­zódó tavasz miatt most is szük­ség van erre, egészen az akác virágzásáig. A méhcsaládok fél liter cukorszörpöt, vízben fő­zött cukrot kapnak.- Elegendő-e a mézterme­léshez a megyében lévő aká­cos?- Szerintem nem. Ezért, amikor az Al­földön nyílik az akác, felpako­lom a méheimet, és útra kelek. Mire ott kiper­gettük a mézet, itthon is nyila­dozik az akác, s hazatérünk.- Évente ugyanoda tér vissza, vagy mindig máshová megy?- Akácra álta­lában Csévha- rasztra, napra­forgóra Bácsal­másra, vaddo­hányra Pest kör­nyékére me­gyek.- Nyolcszáz­ezer méh hány mázsa mézet ké­pes gyűjteni egy átlagos évben ?-Tavaly közel húsz mázsa volt a méztermésünk. Az idén viszont lényegesen kevesebb lesz a hűvös időjárás miatt.-Hogyan szaporítja az ál­lományát?-A kertembe telepedő rajo­kat vagy én fogom be, vagy ők foglalják el valamelyik üres kast. Ha megduzzad a kaptár, néhány anyabölcsős keretet át­teszek egy újabb kaptárba.- Volt-e télen járvány?- Ha volt is, hál’ istennek az én méheimet elkerülte. Egyéb­ként a méhek legádázabb ellen­sége az atka.- Mióta méhészkedik?- Körülbelül harminc éve.-Kitől tanulta a mestersé­get? Olvas-e szakirodalmat?- A méhészkedés csínját- bínját egykori szomszédomtól, Sasvári Frigyestől tanultam. Természetesen olvasok szak- irodalmat, és járatom a Méhészújságot.- Hányán méhészkednek a faluban?- Egyedül én. Sajnos, a fiata­lok nem mutatnak hajlandósá­got a „bogarászásra”.-Megéri manapság méhek­kel foglalkozni?- Néhány esztendeje nem­igen. A méz ára csak a boltok­ban emelkedett, az átvevőknél nem. Őszre több mázsa cukrot kell venni az etetéshez, gyógy­szerekre is szükség van. Mindez nem olcsó mulatság. Alig több a bevételem, mint a kiadásom. Ám a méhészkedés számomra nem lehet anyagi kérdés. Hobbi, de inkább már szenvedély. (lukács) Lantos István: egykori szomszédomtól ta­nultam a méhészkedés csínját-bínját Játszani öröm - Huszonnyolc kisgyerek jár a zabari óvodába. Ottjártunkkor a jól felsze­relt udvaron találtuk a csöppségeket: a májusi napsütésben Bódiné Gál Györgyné óvónő irá­nyításával játszva múlatták az időt. fotó: rigó tibor Állásajánlatok a térségben BN Werk. Kft., Németország, Essen - 2 hidraulika-szerelő, 2 esztergályos, 2 CO hegesztő, 15-15 000, 5 (Salgótarján) AWI alumínium-hegesztő, 25—40 000 Ft; Salgótarjáni vegyipari gépgyár, Rákóczi út 141. - 14 minősített (Co2) he­gesztő, 17 500-30 000 Ft; Ko­kova Kft., Bp., XVI. Margit út 114. - 8 autófényező (Ika­rus), 30-50 000, 5 jármű-villa­mossági szerelő 30-50 000 Ft; Takács György vállalkozó, Baglyasalja, Petőfi út, - 1 jármű-villamossági szerelő műsz., 12-15 000 Ft; Érdért Lombker Kft., 3078 Köztársaság út 8.x - 1 fűrész­gépkezelő (gatter), 17-20 000 Ft; Kazinczi Sándorné vállal­kozó, S.-tarján, Gazdaság u. 5.-4 varrónő, 12 000-18 000 Ft; Traumtex gyártó és kereske- delm., Etes, Művelődési út 1.-11 szabó-varrónő, 13-20 000 forint, 4 betanított varrónő, 12 200-18 000 Ft; Karancs Húsipari Rt., Salgó­tarján, Hámán K. telep 64. ­6 húsipari munkás, hentes, mé­száros, 13-30 000 Ft; Közi. Ép. Váll. Metró Alagút, 1117 Dombóvári út 42/B - 10 kőműves, 25-30 000, 9 ács-állványozó, 30-35 000, 5 vasbetonszerelő, 25-30 000 Ft; „BB” Ipari és Keresk. Gmk., Nógrádmegyer - 10 kőműves, 15-25 000; 10 ács-állványozó, 15-25 000 Ft; B-3 Keresk. és Szóig. Bt., Mosonmagyaróvár - 40 kő­műves, 30-40 000, 20 ács-áll­ványozó, 30-40 000, 10 tető­fedő, 30-40 000 Ft; Kállai József vállalkozó, Sal­gótarján, Makarenko u. - 5 vasbetonszerelő, 30-35 000, 5 ács-állványozó, 30-35 000, 5 vasbetonszerelő, 30-35 000 Ft; Ágostonná Tóth Nikoletta, 3182, Piszke büfé - 1 szakács, 15-15 000, 3 fő vendéglátó­ipari eladó, 15—15 000 Ft; Kulacs vendéglő, Salgótarján, Kassai sor 66. - 2 szakács, 15-25 000 Ft; Európa Bizto­sító Rt., Salgótarján, Fő tér 1. - 50 üzletkötő (jutalékos); Pro­videncia Biztosító Rt., Salgó­tarján, Múzeum tér 8.-10 ér­tékesítési munkatárs, 15-50 ezer Ft; Karancs Trade Center Kft., Medves Hotel - 2 szállodai portás (nyelvismeret), 14-18.000 Ft; Borostyán patika, Salgótar­ján, Füleki út 6. - 1 gyógysze­rész, 30-35 000 Ft.

Next

/
Oldalképek
Tartalom