Nógrád Megyei Hírlap, 1995. május (6. évfolyam, 101-126. szám)

1995-05-27-28 / 123. szám

1995. május 27., szombat Megyei Körkép 3. oldal Kettőt fizet, egyet kap Igaza van a polgárnak. Fel­háborodottan magyarázza, hogy ugyanazon televíziós műsorért kétszer kell fizetnie. Egyszer ugyebár havi három­százötvenet a szolgáltatást nyújtó városi kábeltévés tár­saságnak. Kéthavonta viszont a postásnak is le kell szurkol­nia a kilencszázhúsz forintos tévé-előfizetési díjat. Embe­rünk dühös és érteden. A balassagyarmati Kábel- televízió Kft. műszaki veze­tője, Bocz Ákos érti a gondot, ám orvoslatot nem tud rá. Je­lenleg huszonegy csatorna műsorait juttatják el előfize­tőik lakásába, rendszeresen elvégzik a karbantartási mun­kálatokat, kijavítják az esetle­ges vételi zavarokat. Vállalt feladataiknak eleget tesznek. A posta által begyűjtött tele­víziós díjakhoz pedig semmi közük. A postahivatalban sem lett okosabb emberünk. A postá­sok mindössze beszedik a két­havonkénti kilencszázhuszat. Az összeg a Magyar Televí­ziót gazdagítja. A kör aztán itt bezárul. Ma­rad a felháborodás, a méreg és a düh. Vagy talán le kell tagadni a készüléket és akkor kilenc darab százast meg le­het spórolni kéthavonta a csa­ládi költségvetésből? Mert hát miért fizessen az ember kétszer ugyanazért a szolgál­tatásért? Igaza van a polgár­nak. (szn) Könyvek, művek, versenyek Ha kóbor vagy beoltatlan, akkor begyűjtik, eladják, kiirtják Hanyag gazdik - megpecsételt ebsorsok A lelkiismeretes gazdák négylábúi a kívülállóknak is örömet szereznek; felvételünk egy ko­rábbi kutyaversenyen készült Balassagyarmaton fotó: gyuriAn Pásztó - Az Ünnepi Könyvhét nyitó rendezvényét május 29- én, hétfőn 16 órakor tartják a hajdani kolostor udvarában, majd bemutatják a horpácsi Mikszáth Kiadó Nógrádi mű­emlékek című albumát. Ekkor vásár is lesz a kiadó műveiből. Délután 5 órakor az Irodalmi Kávéházban Lázár Attila pódi­umműsorát hallgathatják meg az érdeklődők. Kedden a könyvtárban a Líra és a Lant Kiadó munkáiból rendeznek kiállítást. Fél tizen­F oly tatás az 1. oldalról) szolgáló exporttermékek gyár­tásának minél nagyobb növe­lése, a régi vevők megtartása mellett újak megszerzése. Hogy ez elérhető, azt a J-kemencénél jelentkező megrendelési igény bizonyítja. A külföldi cégek kí­vánságai fél évre lekötik az előbb említett kemence kapaci­tását. Ez is példázza, hogy - ebben a több mint százéves gyárban - tapasztalt, szakmai­lag jól képzett, 1500 főt szám­(Foly tatás az 1. oldalról) Bobula házorvosi ügyeletét he­lyezik el. így a négy butikosnak az egykori Gelka helyiségeit ajánlották fel. Hideg zuhanyként érte a hi­vatalba május 4-én berendelt négy vállalkozót a kezükbe nyomott határozat szövege: „...A kiadott közterület-fogla­lási engedélyt visszavonom,.. Kötelezem, hogy a közterületet az elfoglalás előtti eredeti álla­potának megfelelően 1995. má­egykor a Ki nyer ma? könyves vetélkedő zajlik a Mikszáth gimnáziumban. Szerdán dél­után 5 órakor író-olvasó talál­kozó lesz a könyvtárban. A vendég: Lőrincz L. László író. Csütörtökön két általános is­kolában szerveznek Meséről mesére címmel vetélkedőt. Délután 3 órakor a Gárdonyi Géza Általános Iskola felső ta­gozatosainak versmondóverse­nye kínál izgalmakat. Végül Scheid László afrikai élményei­ről számol be. látó kollektíva tevékenykedik. A privatizációra van bel- és külföldi érdeklődő. Hogy me­lyik a potenciális, azt csak szep­temberben lehet eldönteni. Boldvai Lászlót megkérdez­ték: miért lobbizott a gyár élet­ben tartása mellett? A többi kö­zött azt válaszolta: konkrét számításokkal alátámasztott dokumentumokkal bizonyította a gyár, hogy a hitelezők rosz- szabbul járnak, ha kezdemé­nyezik a felszámolást. jus 31-éig állítsa helyre... Fel­hívom a kötelezett figyelmét, hogy amennyiben a határoza­tomban előírt kötelezettségnek nem tesz eleget, úgy saját költ­ségére a szükséges munkák el­végeztetésével fogom határoza­tom végrehajtását kikényszerí­teni... Határozatom ellen kéz­hezvételtől számított 15 napon belül a Nógrád Megyei Köz- igazgatási Hivatalban fellebbe­zéssel lehet élni.” Fellebbeztek. (demus) A nemrégiben lezajlott akció után vannak még oltatlan ebek Salgótarjánban. Bizo­nyos az is, hogy a szükséges veszettség elleni szérumot mintegy két és félezer állat kapta meg. A város jegyzője már arról is határozott, mi legyen a többivel, valamint a kóbor, illetve a tulajdonosától elkóborló négylábúakkal. Mivel veszélyeztethetik az ember egészségét, a beoltatlan, kóbor, illetve kóborló kutyákat, macskákat június 1 -je és június 30-a között begyűjti a Város­gazdálkodási és Üzemeltetési Kft. Az állatokat nyolc napig őrzik az erre kijelölt helyen, ez idő alatt - az őrzési költség ki­fizetése, illetve az érvényes vé­dőoltásról szóló igazolás elle­nében vagy helybeni beoltatás után - még kiválthatja a tulaj­donos vagy másvalaki. Az in­tézkedést lakossági bejelenté­sek is sürgették.-Gyakoriak-e a kutyahara­Aki hajnalban kíván Salgó­tarjánból Budapestre utazni, továbbra is igénybe veheti a nemzetközi vonatot, míg a ké­sőbb kelők a Fő téri megálló­helyről 7 óra 2 perckor in­dulhatnak a Fülekről érkező Karancs gyorsvonattal. Ezt a Besztercebányáról ér­kező Urpin nemzetközi gyors­vonat követi, amely 9 óra 43 perckor indul. Délután 16 óra­kor és 18 óra 23 perckor indul még gyorsvonat. Budapestről visszafelé ugyanezek a szerel­pás okozta sérülések a járóbe­teg-ellátásban? - kérdeztük a salgótarjáni rendelőintézet bal­eseti sebészetén.- Meglehetősen sok ilyennel keresik a sebészt - felelte dr. Sütő Gellért.- Felnőttek vagy gyerekek körében a gyakoribb?- Nagyjából azonos az arány. Veszettséget csak a be­teg állattól kaphatja meg az ember, de másféle fertőzéssel is járhat a harapás. Dr. Tasi Borbálától, a pász­tói polgármesteri hivatal jegy­zőjétől megtudtuk, hogy a vá­rosban is a vége felé jár az ol­tási akció. Rendszerint tíz-ti­zenöt gazdátlan eb csavarog a városban. A kóbor ebeket fo­lyamatosan befogják, őrzik, s amelyikért nem jelentkeznek, az szomorú sorsra jut. Dr. Kovács Bertalan, a helyi sebészeti szakrendelés főorvosa harapás okozta súlyos esetekkel is találkozott már. Egy gyerek­vények érkeznek szinte kivétel nélkül az előző menetrendtől eltérő időpontokban. Jelentős eredmény az is, hogy Hajdúszoboszlóra ismét közlekedik az a szerelvény, amely Salgótarjánból 5 óra 42 perckor indul és 10 óra 14 perckor érkezik Debrecenbe, míg visszaútban 15 óra 24 perckor indul Debrecenből és 20 óra 03 perckor érkezik Sal­gótarjánba minden szabad- és munkaszünetes napon, március 2-től október 29-ig. nek emiatt vált használhatat­lanná az egyik keze. Az egyre több ilyen sérülés miatt - ha az illető tudja, hogy ki az állat gazdája - újabban feljelentést tesznek a jegyzőnél.-Dr. Makovinyi Sándor, a balassagyarmati sebészeti ren­delőben több olyan sérült gye­reket kezelt, aki tudatlanságból szerezte a sebeket. Arra fi­gyelmeztetett, hogy a kis gaz­dikat a szülők elfelejtik megta­nítani arra, hogy ne játsszanak az ételét fogyasztó négylábú­val, mert az félti a táplálékát. Jó, ha tudjuk: a kóbor vagy kóborló kutyus a legritkább esetben támad; sokkal jobban tart a járókelőktől, mint azok gondolnák. Ha a felnőtt nem tudja legyőzni alaptalan félel­mét, semmiképpen ne mutassa ki ezt az utcára, közterületre té­vedt - és nagyon gyakran a gazdáját kereső - kutya közelé­ben; ne ingerelje az állatot. (Mihalik) A balassagyarmati térségben a vonatközlekedésben jelentős változások nincsenek. A köz­kedvelt fővárosi sebesvonatok ezután is megmaradtak. Cél­szerű ugyanakkor az érdeklő­dőknek, a pontos menetidőt, il­letve az érkezési és indulási adatokat minden vonalon - be­leértve a Kisterenye-Kálká- polna között közlekedő vona­tokat is! — megtudakolni, mert az időadatok jelentős többsége a hatékonyabb csatlakoztatás érdekében változott. (G. Szűcs) Hírek Fogadónap Salgótarján - Keller Mi­hály alezredes, a Nógrád Megyei Hadkiegészítő Pa­rancsnokság parancsnoka május 29-én, hétfőn 8 és 15 óra között fogadónapot tart a parancsnokságon. Templomszépítés Garáb - A képviselő-testü­let kezdeményezésére társa­dalmi munkában végzik el a templom, valamint kertjé­nek és környékének rendbe­tételét, majd felújítják a támfalat. A szükséges anya­gokat az önkormányzat biz­tosítja. A szakmunkákat he­lyi kisiparosok végzik el. „Eszes” alapítvány Salgótarján - Ifi. Demkó Gyula és Kakuk József vál­lalkozók létrehozták az Sz S Alapítványt, amely Nógrád megye sport- és színházi életét hivatott támogatni. Az alapítvány nyitott, azaz ah­hoz bárki bármikor, akár névvel vagy névtelenül, pénzbeli vagy természetbeni adománnyal hozzájárulhat. Öttel több kell Balassagyarmat - Tizen­négyezer felnőtt polgárt vet­tek nyilvántartásba. A ko­rábbi önkormányzati rende­letben a helyi népszavazás­nál húsz, a népi kezdemé­nyezésnél öt százalékban határozták meg a szükséges mértéket. A képviselők az előbbinél öt százalékkal fel­emelték a küszöböt. Hétnek sikerült Bátonyterenye - A zeneis­kola hét növendékét vették fel a zeneművészeti főisko­lára, az általában megszo­kott 3-4 diák helyett. Ősztől Budapesten, Győrött és Vá­cott tanulnak. Traffipax Május 27-én, szombaton 6-14 óráig a 21. sz. főúton Salgótarján, Nagybátony, valamint Kisterenye belterü­letén, Nagybátonyban az Ózdi úton, Maconkán, a 23. sz. úton Nemti, Nádújfalu és Mátraterenye belterületén; május 28-án, vasárnap 10—18 óráig a 21. sz. főúton Salgótarján belterületén, a Füleki út-Bajcsy-Zs. út-Rákóczi út vonalán, Vizslás-Újlakpusztán, a 22. sz. úton Kishartyánban, 6-14 óráig Rétságon és kör­nyékén mérik a sebességet. Talpon marad az üveggyár Kiebrudalják a maszekokat? Még járnak a hajnali vonatok A nyomokat most már meg lehet semmisíteni Loptak, amit csak tudtak Pénteken éjszaka igencsak szorgoskodtak a betörők. A ká­rosultak csaknem tucatnyi hely­ről jelezték a rendőrségnek, hogy megszabadították őket bi­zonyos ingóságaiktól. A salgó­tarjáni Március 15. utca 14 sz. alatti műszaki üzletben követ­ték el a legnagyobb értékű bűn- cselekményt: csaknem egymil­lió forint értékű műszaki cikket vittek el. A városközponti kis üzlet aj­taját befeszítették a tettesek. Az alumínium kereten jól láthatóak a feszítővas nyomai. Az üzlet­ből elvittek egy több mint nyolcvan kilogrammos fény­másoló berendezést, telefaxot, számítógépeket. A tettesek csendben dolgoz­hattak, mert a környezetben la­kók nem észleltek zajokat. A dolog azért is furcsa, mert az el­lopott holmikat sem lehetett csak úgy kézben elvinni, felte­hető, hogy gépkocsit használtak a betörők. A rendőrség nagy erőkkel kezdte meg az ügyben a nyomozást az ismeretlen tet­tesek után. Kézre kerítésük ér­dekében a rendőrség arra kéri az állampolgárokat, hogy aki bármilyen információval segít­heti munkájukat jelentkezzen a 07-es, vagy a 311-374-es tele­fonon. Elloptak egy Lada 1200-as típusú személygépkocsit is, amit nem sokkal a bejelentés után a rendőrök megtaláltak a zagyvapálfalvai felüljáró mel­lett. Igaz, akkor már egy kereke hiányzott. Néhány szemtanú elmondta, hogy a kocsi körül láttak szorgoskodni egy kreol férfit, de azt gondolták, hogy a tulajdonos. A rendőrség min­den bűnügy tettesei után foly­tatja a nyomozást. Papi ajándék a könyvtárnak Balassagyarmat - Két legyet ütött egy csapásra Németh József nyugalmazott katoli­kus pap, amikor megaján­dékozta a Madách Imre Vá­rosi Könyvtárat. A könyv­kincseit féltő atya jó kezekbe adta gyűjteményét, a könyv­tár vallásos témájú részlege pedig duplájára nőtt.- Valaha a papi könyvtára­kat a rokonok, ismerősök au­tomatikusan a papi kollégiu­moknak, szemináriumoknak adományozták. Ez a hagyo­mány az elmúlt évtizedekben a feledés homályába veszett. A klérusnak pedig kisebb gondja is nagyobb annál, semhogy az országban szét­szórtan elhunyt papok könyv­hagyatékaival bíbelődjék - meséli az adományozó. Sokáig töprengett, mi le­gyen féltve őrzött olvasmá­nyaival. Nem szerette volna, ha elenyésznek kézen-közön, ezért szakemberek kezére bízta könyvtárának színe-ja- vát, 350 kötetet. A könyvtár pedig jelentősen gazdagodott.- Sokáig csupán a nagy könyvkiadókra hagyatkozhat­tunk, ha a vallásos témájú gyűjteményünket szerettük volna bővíteni - ecseteli Oroszlánné Mészáros Agnes igazgatónő. - Ezért örömmel fogadtuk a felajánlást, amely révén kétszeresére nőtt vallá­sos gyűjteményünk. Feldolgozás után a napok­ban az olvasók rendelkezé­sére bocsátották az adományt. Számos kiadvány 1945 előtti, ezért a könyvtár védettnek nyilvánította, s így azok csak helyben lapozgathatok, (dg)

Next

/
Oldalképek
Tartalom