Nógrád Megyei Hírlap, 1995. február (6. évfolyam, 27-50. szám)

1995-02-02 / 28. szám

1995. február 2., csütörtök 5. oldal Bátonyterenye És Környéke ISKOLA ÜT 2-6.: A HÍRLAP SZERKESZTŐSÉGE Fogadónap csütörtökönként A Nógrád Megyei Hírlap bá- tonyterenyei szerkesztőségé­nek vezetője, Tuza Katalin új­ságíró minden csütörtökön 10-12 óráig fogadja az olva­sókat Bátonyterenyén, a bá­nyavárosban, az Iskola út 2-6. szám alatt. Olvasóink tehát ma is felkereshetik észrevéte­leikkel, közérdekű kérdéseik­kel, javaslataikkal munkatár­sunkat. így választottak Lucfalván Pénteken lehet végleges a luc- falvai január 29-i választások eredménye. Ez az előzőhöz ké­pest jókora változást hozott. A korábban indult hat polgármes­terjelölttel szemben most csak négyen vállalkoztak a megmé­rettetésre; Balázs Barnabás, Bujtár Róbert, Grajzel Pál és Imrik Andrásné. A visszalépők: Bacsa János és Grajzel János. Decemberben Grajzel Pál szerezte meg a voksok többsé­gét kettővel, míg januárban Bujtár Róbertra 242-en, Graj- zelra 211-en szavaztak. A képviselőjelöltek tekinte­tében nem volt változás, ugyanaz a huszonhárom sze­mély indult utóbb is. Megválto­zott viszont a bejutók névsora, és van eltérés a megszerzett voksok tekintetében is. Decem­berben Bartkó László 16o, Balta János 170, Cserényi János 137, Grajzel János 142, Dr.Kakukné dr. 0tímár Edit 132, Lekeny György 109, Pribisán Teréz 152 szavazatot könyvelhetett el, a januárin pedig az alábbiak sze­rint alakult a lista: Pribisán Te­réz 199, Batta János és Bartkó László 197, Grajzel János 178, Cserényi János 171, dr. Ka- kukné dr. Ottmár Edit 168, Babka Tivadar pedig 158 sza­vazattal. Babka Tivadar a nagykeresztúri szavazókörből egyébként a korábban bejutott Lekenyt Györgyöt ütötte ki. Decemberben kisebbségi je­löltként Bartkó László, Pribi­sán Teréz ésMaczák Natália ju­tott be. A szlovák kisebbségi önkormányzat a települési ön- kormányzat megalakulására várt. Most viszont az újbóli szavazással fordult a kocka: a hét bejutott képviselőből hár­man kisebbségi önkormányza­tot alakíthatnak. A törvény ugyanis biztosítja, hogy az ala­kuló üléstől számított három napon belül döntsenek arról, hogy közvetett módon megala­kítják-e a kisebbségi önkor­mányzatot? Amennyiben ugyanis ezt hárman eldöntik, a december 11 -én megválasztott három személy nem kaphat megbízólevelet, mert a közve­tettnek van elsőbbsége. Decemberben a 706 válasz­tásra jogosult polgár közül 435 jelent meg a szavazáson, ami­kor az érvényes szavazatok száma 421 volt. Január 29-én 702 volt a szavazásra jogosul­tak száma, 530-an szavaztak, ebből 522 volt érvényes. Újabb elbocsátások Nagybátony térségében A megyei munkanélküliek egyre nagyobb hányada (15,32 százalék) él Bátonyte- renye térségében. Nógrád megyében 17 230 volt a re­gisztrált munkanélküliek száma, 15,54 százalékos a megyei ráta, ami körzeten­kénti megoszlásban Bátonyte­renyén a legnagyobb, 18,68 százalékos. A körzetben 2640 nyilvántartott munkanélküli él. Számuk decemberben 33 fővel nőtt. Az újbóli létszámnöveke­dést az építőipari cégek elbo­csátásai és a közhasznú mun­kán foglalkoztatottak számá­nak csökkenése okozta. A nyilvántartott munkanélkü­liek körében legnagyobb mér­tékben a segédmunkások száma lett nagyobb. Két fős volt a csökkenés a szellemi foglalkozású munkanélküliek között. A munkanélküli jára­dékra, illetve a pályakezdők segélyére jogosultak száma 35-tel csökkent, míg 67-tel emelkedett a jövedelempótló támogatásra jogosultak száma. A két évnél régebben nyilvántartásba vett munka- nélküliek száma 118-cal nőtt, így 701 napra növekedett a munkanélküliség átlagos idő­tartama. Ez december végén 32 nappal volt több, mint egy hónappal korábban. A térség a megyei munka­ügyi központ felé jelzett lét­számleépítésekben is szere­pel. A belföldi kereslet hiánya miatt 16 embernek mond fel munkáltatójuk 1995 február­jában. NEHEZEN ÉRTHETŐ A MŰEMLÉKVÉDELEM RAGASZKODÁSA Dől, dől, Iá tudja hová dől? Gecse István a nyolcvanhárom esztendős öregúr betéve tudja a régmúlt történéseit Homokterenyén. Ismeri a portájával hatá­ros épület sorsát, emlékszik azokra az időkre, amikor a köz­ségbeli kántortanítónak, majd a falu papjának volt a hajléka.-Húsz-harminc éve, amióta nincs saját papunk, lakatlanul egyre csak omladozik a ház - mutat udvarából a felőlük meg­dőkesztyűnek papírzsebkendőt használunk, úgy nyúlunk a ma­dárürülékkel sűrűn pettyezett, döglött legyektől hemzsegő, Lakatlanul egyre csak omladozik a ház - mutatja Gecse István támogatott rogyadozó főfalra Gecse úr, akinek családja attól tart, még rájuk talál omlani a jó tizenöt méter hosszban terpesz­kedő romhalmaz. Betört ablak­szemek, málló vakolat kifelé, az udvari frontról nézve pedig még szomorúbb látvány. A be­járati ajtók fél téglával torla­szolva, és igencsak foghíjas a gang is. Tudniillik a házat - amely­nek építési idejére Gecse István sem emlékszik, de azt tudja, hogy az 1868-as községi térké­pen már jelezték - azért nyilvá­nította műemlék jellegűvé az Országos Műemlékvédelmi Hivatal, mert oly szépen őrzi még a népi építészet egyik, ma már ritka jellegzetességét, a ke­rekre formált tomácoszlopokat. Csakhogy időközben a házat életveszélyessé nyilvánították, s azt tartják a szakemberek, hogy olcsóbb lenne egy újat felhúzni. Az évek során négy szobányi helyiség lett az idő martaléka, most a konyha után sorban a legutolsó szoba van kidűlőben.-Nézzék meg a belsejét, a szabad eget látni - böki újját a főfal és az oldalfal sarkára a férfi. Valóban megszakadt a fa­lak folytonossága, az aládúco- lás sem igen védi az összeom­lástól. Nagy halomba gyűlt az omladék, s amikor a január végi erős szél felerősödik, mintha mindjárt a fejünkre omlana a plafonnal együtt az elszakadó fal is. Kifelé menet egy pókhá­lóktól támogatott, bamálló ku­pacra téved a tekintetünk. Vé­nem vették le róla a műemléki jelleget. Holott nyilvánvaló, az önkormányzatnak idén sem jut a rekonstrukcióra, mint ahogy az egyháznak sem. S félő, hogy a műemlékvédelem háza táján sem áll glédában a pénz. Kér­dés, a gazdasági helyzet és az épület állaga ismeretében, miért és meddig ra­gaszkodik még a jegy­zéken váló regisztrálás­hoz? Mert ha itt is, ott is lenne költeni való pénz, vélhe­tően a párját ritkító műem­lék temp­lomra költe­nék az illeté­kesek. Ami­nek falait még a 13. század­ban húzták fel eleink, majd a 15. és 19. században át­építették. Amit bár 1966-ban helyreállítottak, de a harminc év múlása bizony már nyomott hagyott rajta. Csütörtök éjszaka levitte a szél a parókia tetejének egyharmadát. A helyiek re­ményei szerint az időjárás beavatkozása többet ér, mint az emberi rimánkodás. pókoktól védett valamihez.- A tizenhárom stáció - mondja kalauzunk -, a műem- lékisek hordatták le a régi Szent Márton templomból, mondván, az a maga egyszerűségében a legszebb. Az egyháztanács kérésére megtörtént az épület műszaki bejárása. Az első fokú építési hatóság az életveszélyessé nyilvánítás után elrendelhetné a bontást, az önkormányzat segít­séget tudna adni hozzá. De bontani mégsem le­het, hiába lenne ez az érdeke az egyházta­nácsnak, amely szük­ség szerint inkább új pa­rókiát épí­tene. Ez ér­deke lenne az önkormány­zatnak is, hi­szen meglehe­tősen csúfítja az utcaképet. S érdekük lenne a szom­szédban la­kóknak is, mivel veszé­lyezteti őket az épület. De úgy látszik sokak érdeke mit sem szá­mít, hisz a mai napig A templom állagát is kikezdte az idő Bátonyterenye és környéke Röviden Bátonyterenye - A Sal­gótarjánban hónapok óta működő társkereső klub példájára hasonló társkereső kör szervezéséhez kezdtek hozzá a bátonyterenyei Ady Endre Művelődési Házban. Mindazok, akik társat ke­resnek és a közös szórako­zásra zártkörű klubba akar­nak tömörülni, jelentkez­hetnek az intézményben. Hányás - Az Esélyterem­tési Alapítvány vásárolta meg a volt bánya szociális épületét, amelynek átalakí­tása után 8-10 állami gon­dozásból kikerült fiatalnak biztosítanak szállást. Olya­noknak, akiket a felnőttkor küszöbéhez alig érve, máris a hajléktalanság réme fe­nyeget. Az átalakítás folya­matban van, várhatóan már­cius 31-én fejeződik be, ami azt jelenti, hogy az épület egyik szárnyába áprilisban beköltözhet a rászorulók egyik fele. Mátranovák - Az általá­nos iskola nemrég elkészült tornatermét, amely jól fel­szerelt konditeremmel is bővült, az intézmény száz­hetven diákjának napi bir­tokbavétele után a település polgárai is használhatják. Eszerint a tornaterem na­ponta 17 órától, a kondi te­rem pedig 13 órától áll a mozogni vágyó felnőttek rendelkezésére. Nagykeresztúr - A ge­rincvezeték már tavaly elké­szült, és megkezdték a víz­bekötést, amelynek befejez­tével, az itt élők reményei szerint, még az esztendő első felében egészséges ivóvízhez jutnak. Az oldalt szerkesztette Tuza Katalin Holnapi lapszámunkban Szécsény és környéke Szombat esti láz - a vonaton Miért nem szállnak fel a szkinhedek a hatvani sze­mélyvonatra, ha olyan bát­rak?! - sóhajtott a minap B. asszony, aki lassan kezd el­pártolni a MAV-tól. Az ok egészen egyszerű: fél. Fél. Fő­leg akkor, ha a szerelvény Pásztó és Nagybátony között döcög. Ha meg azt látja, hogy Mátraverebélybe ért a vonat, még a hideg is kirázza... Az elmúlt hónapokban több­ször is áldást osztottak a vas­utasok a verebélyi diszkózókra, akik már többször is darabokra verték szét a vagonokat. Az egyik eset tavaly novemberben történt. A MÁV eseményköny­vében azt jegyezték fel, hogy 23 óra 40 perckor Mátravere- bély és Pásztó között az 5801. számú személyvonat egyik ko­csijában összetörtek egy porra­loltót, fél négyzetméternyi ol­dalfalat, 10 izzót, 3 étkezőasz­talt, majd 8 függönyt vettek ke­zelésbe, végül pedig 1 ülést szétrúgtak és kidobták az abla­kon... A kár egyrészt 37 ezer forint, másrészt az, hogy ezt a kocsit hosszú időre ki kellett sorozni a szerelvényből. Az utasok bánták. Nem sokkal ezután esett meg, hogy az önfeledt diszkó­sok megkergettek néhány utast, a jegykezelő pedig majdnem az ablakon keresztül távozott. Minderről Mátraverebély for­galmi szolgálattevője nem tud. Semmit. Nem is hallott róla. A bátonyterenyei rendőrkapitány­ságon viszont tudnak a diszkó­sokról. Néha meg is fogták őket, egy-egy nagyobb dorbé­zolás után. Régebben egyéb­ként rendőrök is utaztak az éj­szakai vonatokon, de az mindig összehangolt akció volt. Ma már sem idővel, sem pénzzel nem lehet győzni - mondta a bűnügyi osztály vezetője. Egyébként segíthetne a MÁV is - vélte a rendőrtiszt -, például azzal, hogy nem az eset után egy héttel, Hatvanból(!) jelen­tik a történteket. Még jobb lenne, ha a rend­őröket nem is kellene hívni, ha­nem ott lennének - mondjuk vasúti rendőrőrs képében - le­galább néhány állomáson. Ez viszont már nem a bátonytere­nyei kapitányság és nem is a megyei főkapitányság hatás­köre. Az új rendőri egységek létrehozása ugyanis az ORFK-hoz tartozik. Nekik pe­dig egyelőre nincs pénzük Nóg­rád megyére. s.j.f. Alapítványi üzlet a jobb ellátásért - Mátranovákon Kerényi Józsefné vezeti az Esélyteremtés Alapítvány boltját, amely a bányatelep lakóinak ellátását is biztosítja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom