Nógrád Megyei Hírlap, 1994. december (5. évfolyam, 283-308. szám)

1994-12-02 / 284. szám

4. oldal Pénz - Piac - Gazdaság 1994. december 2., péntek Bővítik a Ferihegy Il-őt A repülőtér bővítéséről szóló megállapodás előkészítésének befejező szakaszához érkezett a Légiforgalmi Repülőtéri Igazgatóság és partnere, a ka­nadai Airport Development Coorporations befektető cso­port között. A december elején megkö­tendő szerződés szerint a kül­földi befektető csoport hoz­závetőleg 10 milliárd forint értékben új utasforgalmi épü­letet, repülőgép-beállót épít a meglévő mellé, a közös társa­ságba az LRI területet ad, és a Ferihegy II. használati jogát is átengedi egy bizonyos időre. A szerződés aláírásával egy- időben a leendő Ferihegy II/B néven szereplő objektum át­kerül az állam tulajdonába, és a megállapodásban kikötött idő lejárta után az LRI keze­lésébe kerül az egész repülő­tér. Az előzményekhez tarto­zik, hogy pályázatot írtak ki a beruházásra, és a 17 jelent­kező közül végül is a kanadai csoportra esett a választás. A terv szerint jövő év ele­jén kezdődnek a munkálatok, és 1996 végére készül el a Fe­rihegy II/B. A kivitelezést kö­rültekintő hatástanulmányok készítése előzte meg, amely­nek során megállapították: a légiforgalom növekedésével a környék zajterhelése nem emelkedik, sőt inkább csök­ken, hiszen modernebb, csen­desebb gépek közlekednek majd itt. A jelenlegi évi hárommil­liós utasforgalom a II/B beál­lításával ötmillióra növelhető. A bővítési munkák befejezté­vel egy időben bezárják a Fe­rihegy I. repülőteret, ahol uta­sok helyett ettől kezdve csu­pán kisgépeket és postai jára­tokat fogadnak és indítanak. Ikarus buszok Angimban Az Ikarus Rt. szerdán indítja útnak a 100. autóbuszt angol megrendelőjének. Erről ked­den tájékoztatta az MTI-t a magyarországi társaság. Az Ikarus és a cleckheatoni székhelyű angol cég, a Hughes Daf között 1988-ban jött létre szerződés. Ennek alapján szer­vezik meg Daf alvázon Ikarus 480-as típusú karosszériával összeszerelt járművek szállítá­sát. Az export 1990-ben indult, azóta a szállítások folyamato­sak. Eddig mintegy 90 autó­buszt állítottak üzembe Angliá­ban. Több mint tíz városban, közöttük Londonban közleked­nek már Ikarusok. PIACI ÁRAK B.-gyarmat Pásztó B.-terenye Salgótarján tojás 12-14 Ft/db 12-15 Ft/db 9,50-12 Ft/db 0,50-12 Ft/db burgonya 35 Ft/kg 32-38 Ft/kg 15-30 Ft/kg 40 Ft/kg sárgarépa 30 Ft/kg 30 Ft/kg 40-50 Ft/kg 50 Ft/kg petr. gyökér 40 Ft/kg 40-50 Ft/kg 45-50 Ft/kg 60 Ft/kg vöröshagyma 30-40 Ft/kg 35-60 Ft/kg 40-50 Ft/kg 40 Ft/kg fokhagyma 140 Ft/kg 150 Ft/kg 90-150 Ft/kg 160 Ft/kg fejes káposzta 20-30 Ft/kg 35-40 Ft/kg 3540 Ft/kg 40 Ft/kg kelkáposzta 40-50 Ft/kg 60 Ft/kg 50 Ft/kg 60 Ft/kg karfiol 50-80 Ft/kg 60-70 Ft/kg­120 Ft/kg karalábé 50 Ft/kg 40 Ft/kg 40 Ft/kg 60 Ft/kg uborka 170-200 Ft/kg 180 Ft/kg­­zöldpaprika 160-240 Ft/kg 250 Ft/kg 12-18 Ft/db 2545 Ft/db paradicsom 100-200 Ft/kg 240 Ft/kg 160 Ft/kg 260 Ft/kg szőlő 150 Ft/kg 80 Ft/kg­250 Ft/kg alma 30-50 Ft/kg 40-70 Ft/kg 35-50 Ft/kg 40-69 Ft/kg körte 48-100 Ft/Kg 80-120 Ft/kg­129-149 Ft/kg SZÉCSÉNYBEN AGRÁRFEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA MEGNYITÁSÁT TERVEZIK Sokat lendíthetne a térség helyzetén SZÉCSÉNY. Egyeztették azt az akciótervet, amely belső Nóg- rád, nevezetesen Szécsény és térsége agrárfejlesztési program­jának terveit tartalmazta. A projekteket készítő két szakcég, a GATE és az ABIC Rt. tizenhat település egymással kialakítható együttműködésének agrár- és idegenforgalmi lehetőségeit vette számításba a sajátosságoknak, a termelési kultúrának, a ha­gyománynak megfelelően. A tényleges folyamatokat egy prog­ramiroda és egy térségmenedzser indítaná el. Varga Tibor szé- csényi polgármester is az előkészítő munkában szorgoskodik.-Milyen módon és milyen agrárterületekre irányul majd a fejlesztés?- Az előzetes, széles körű, helyi információk feldolgozása és rendezése megtörtént. A ter­vek szerint erdősítésre, növény- termesztésre, állattenyésztésre, a piacra jutás elősegítésére, szövetkezés (szövetkezet) fej­lesztésre, falusi turizmusra irá­nyuló pályázati lehetőségek lesznek közzétéve és kezdemé­nyezve, az akkor már működő kistérségi agrárfejlesztési prog­ramiroda közreműködésével, amely a városunkban kerül el­helyezésre. Vannak kezdeti sikerek- A programiroda nyilván nem nélkülözheti az agrárága­zatban tevékenykedő megyei szervezetek közreműködését?- Igen ez így van. Elsőként a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványt említem, de nekünk a városi és a községi önkor­mányzatoknak is nagyon fontos teendői lesznek. A különböző projektek jellegének megfele­lően megyei szakhatóságok közreműködésére, támogatá­sára számítok.-Mindezekből arra következtetek, hogy újra és kor­szerűbben kell szövetkezni?-Igen. Meg kell tanulnunk, hogy ez miként történik nyugati szomszédainknál is. De marad­junk itt az Ipoly és a Fehérhegy térségében, ahol a tulajdonvi­szonyokban alapvető változás ment végbe és zajlik napjaink­ban is. Sajnos, lassú a tulajdon­jog rendezése és ez hátráltatja a koncepciók beindulását. A döntő az lesz, hogy egyes szak­területen miként talál egymásra a szellemi infrastruktúra, mi­lyen lesz a feladatfelismerés és a megoldó készség.-A városban és térségében érezhető-e az új típusú agrár­szellemi feltöltődés?- Jómagam is érzékelem, és vannak kezdeti sikerek a vál­lalkozások és a szakképzés te­rületén, de egymástól még eléggé elszigeteltek ezek. Nem találtak egymásra még az érde­kek, még az azonos érdekcso­Csókási Béla a földjéből akarja a család megélhetését biztosítani portokon belül sem. Most azon dolgozunk, hogy az irodai és a menedzsermunka mielőbb megkezdődjön, mert mire meg­jelennek, ismertté válnak a jövő évi lehetőségek ez lendítően hatna a további munkára. Késedelmes szövetkezés- Ón itt él, ismeri a térséget, mi az agrártermelők mai ér­deke?- Azt hiszem, hogy kellően ismerem gondjaikat, tisztelet­reméltó törekvéseiket. A jelek­ből ítélve úgy gondolom, érde­kük egy olyan szövetkezés kié­pítése, amely egyrészt elősegíti a magántulajdonon alapuló termelést, a földterület, vagy az állatállomány jobb hasznosítá­sát. Érdekük, hogy időben olyan információhoz jussanak, amelyre tervezhetik a termelést és az értékesítést. Lényegesnek tartom, hogy azok a törekvések kapjanak nagyobb ösztönzést, amelyek a végtermék előállítá­sáig ölelik fel a folyamatot, mert ez új munkahelyet teremt. Természetesen ehhez szakmai egyeztetésre van szükség.- Piacszemléletű termelésre gondol?- Igen, mert ez a térség jóval többre képes, mint az önellátás. A megjelenő projektek nagy előnye, hogy azok egymáshoz kapcsolhatók, termelni lehet olyan áruféleséget, amely az ál­lattartást szolgálja, és azon a te­rületen, amelyen ma takar­mányt termelnek, nemesebb növényféleségeket lehet ter­melni, amely nagyobb haszonhoz juttatja a ter­melőket, - érzékelte le­egyszerűsítve a lehetsé­ges együttműködést.-Az egymáshoz kap­csolható projektek tá­mogatása is párhuzamo­san történik?- A tervek szerint igen, ez nagyobb bizton­ságot jelent, növeli a pi- acrajutás esélyeit. A le­hetőségek széles körűek, sokszor át kell gondolni. Hogy mi van ma? - utal személyes tapasztalatára Varga Tibor - mindenki saját terve, igyekezete árán érvényesül, néha szabadul meg a termény­től! Az ország számos térségében a szövetke­zéssel előbbre tartanak. A szécsényi krumpli ak­kor lesz igazán kelendő, ha a minősége, haszná­lati értéke állandó ma­rad, és az ára is elfogadható. Néhány termelő viszont „szé­gyent" hoz a térségre, és a jó termelő, kulturáltan értékesítő gazda hiába ajánlja következő évben kiváló termékét... Attól tartok, hogy a lassú szövetkezési folyamat miatt hátrányos helyzetbe kerül a tér­ség, emiatt mérsékelik a terme­lést, amelynek hátrányai már most előre kiszámíthatók. Márkajelzésé a jövő- Vagyis a vállalkozók gon­dolkodásmódjában a minőség­nek is jelen kell lenni?- Igen, a minőséget, az ehhez vezető feltételeket előre kell át­gondolni és a megyében lévő lehetőségeket is számításba kell venni.- Valamikor volt egy agrola- bor Szécsényben?- Újra kell, nem véletlen, hogy az egykori vezetőnek, Varga Józsefnek van a legjobb cukorrépa termése a megyében!- Az egyeztető tanácskozá­son az is szóba jött, hogy a mi­nőséget bizonyító márkajel­zésre is szükség lesz?-Ez a jövő lehetősége és útja. Ez egy megkülönböztető jelzés lenne. Rácz András 1NNEN-ONNAN ! A Budapesti Árutőzsde hi­vatalosan is átalakult áru­[ tőzsdévé. Forgalma az el­I múlt öt év során hatvanszo­rosára nőtt, s az idén már el­érte a 31 milliárd forintot. * Eddig több mint hétmilliárd forint értékűt jegyeztek a Cívis alap befektetési jegye­iből; valószínűleg ez lesz Magyarország legnagyobb befektetési alapja. Egy 10 ezer forintos névértékű be­fektetési jegy már 1650 fo­rintért is jegyezhető. A vá­sárlásra költött összeg an­nak 30 százalékáig levon­ható az adóalapól. * A magyar szállodák kihasz­náltsága az év első kilenc hónapjában mindössze 47 százalékos volt, és mintegy 7 százalékkal kevesebb tu­rista élt a szállodai elhelye­zés lehetőségével, mint ta­valy. A kedvezőtlen tenden­cia immár évek óta tart a szállodaiparban, fordulatot csak társadalmi összefogás­sal megvalósuló komplex nemzeti program hozhat. * Tatabányán megkezdték az 1985-ben leállt cementgyár bontását; a vasbetonszerke­zetet nagy teljesítményű hidraulikus roppantóollók- kal és hidraulikus kalapács­csal darabolják fel. Bontás után rekultiválják a volt gyár környékét, fákat és cserjéket ültetnek. * Ötven autóbuszt vásárolt az Ikarus székesfehérvári gyá­rától a Komi Köztársaság, a Közép-Európai Befektetési Társaság által nyújtott hitel igénybe vételével. A Komi­ban uralkodó hideg miatt előmelegítővei egészítették ki a járművek üzemanyagel- látó-rendszerét, s pótkerék- tartó ládákat szereltek fel rá­juk. * A budapesti és a főváros környéki nagycsaládosok a bolti árnál lényegesen ol­csóbban juthatnak hozzá néhány alapvető élelmiszer­hez december első három napján, a békéscsabai Ag- rimill Részvénytársaság jó-, voltából. A cég X. kerületi,. Maglódi út 4. szám alatti raktárában a családok gyermekenként ötven forint árengedményt kapnak, ha húsz kilogrammos finom-, lisztet vásárolnak. Termelői áron adnak egyéb terméke-, két is, a többi között a rizst, t Amit jó tudni a cégvezetőknek Határidők cégvezetőknek: December 3. Pénzügyi támogatás a felszá­molóknak. December 5. Tehéntej-felvásárlási és -fel- dolgozási támogatás. Új jogszabályok Energia Hivatal-i díjak Az 1994. november 12-én hatályba lépett 29/1994. (XI.4.) IKM-PM együttes rendelet mellékletében az energiaszol­gáltatók, a Magyar Energia Hi­vatal engedélyéhez kötött - gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XI. törvényben, valamint a villamosenergia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. tör­vénnyel felsorolt - eljárásaiért fizetendő díjak összegét talál­ják meg. Mezőgazdasági szakértők A 61/1994. (XI.8.) FM rende­letben a mezőgazdaság és élel­miszeripar, az erdőgazdálkodás és elsődleges faipar, a vadgaz­dálkodás és vadászat, valamint a földmérés és térképészet szakterületein szakértői tevé­kenységre jogosító engedély megszerzésének feltételei sze­repelnek. A jogszabály 1994. november 16-án lépett ha­tályba. Szabványok 1994. november 8-án lépett ha­tályba a 30/1994. (XI.8.) IKM rendelet, amelynek melléklete az ipari és kereskedelmi tárcá­hoz tartozó - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában öt évig kötelez. Biztonsági szabálvzatok a 31/1994. (XI.10.) IKM rende­let a Hegesztési Biztonsági Szabályzat, a 32/1994. (XI.10.) IKM rendelet az Építőipari Ki­vitelezési Biztonsági Szabály­zat, a 33/1994.(XI. 10.) IKM rendelet pedig az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásá­ról rendelkezett. Â felsorolt ­1994. december 25-től alkal­mazandó - szabályzatokat az említett rendeletek mellékletei­ként az Ipari és Kereskedelmi Közlönyben teszik közzé. Állami felvásárlás Az 56/1994. (XI.4.) FM. az 57/1994. (XI.4.) FM, az 58/1994. (XI.4.) FM, valamint 59/1994. (XI.4.) FM rendeletek értelmében 1994. január 1-jétől emelkedik a vágósertés és a vá­gómarha felvásárlási ára és az állam által térített költségek csakúgy, mint a feldolgozott hús tárolási költsége. Az 55/1994. (XI.4.) FM rendelet értelmében a búza jövő évi fel- vásárlási időszaka 1995. július 1-jétől 1996. március 31-ig tart. Az adózás rendje Az illetéktörvény változásával összhangban az Art. adóelő­leg-fizetéssel kapcsolatos ren­delkezései kiegészültek illeték- előlegre vonatkozó előírások­kal. 1994. november 13-tól az adóhatósági végrehajtás lefoly­tatása során a bírósági végre­hajtás szabályait kell alkal­mazni, az Art-ban megfogal­mazott eltérésekkel. Karcsúsodó alapok Csökkentek az állami pénzala­pok rendelkezésére álló pénz­eszközök. Az alapok által for­ráshiány miatt elutasított pályá­zatok díjai visszaigényelhetők. Jövedéki változások Október 29-től csaknem az ösz- szes kőolajtermékre - és a ke­reskedelmin kívül a velük foly­tatott valamennyi tevékeny­ségre - kiterjed a jövedéki tör­vény hatálya. Ezen túl ide tar­tozik a kávétermékek terme­lésre, önálló raktározása és nagykereskedelme is. Jövedéki engedély ezekre a termékekre és tevékenységekre is kell. Illetékelőleg December 1-jétől él az illetéke­lőleg, mint új jogintézmény. Az illetékelőleg a szerződésben megjelölt forgalmi érték után kiszámított illeték, mivel a föld- hivatal 8 napon belül to­vábbítja az iratokat az illeték- hivatalnak. Ha a szerződésben a valós forgalmi értéknél alacso­nyabb összeg szerepel, a kü­lönbözet után utólag meg kell fizetni az illetéket. Környezetvédelmi termékdíj az üzemanyagok környezetvé­delmi termékdíjának mérték- egységét a pótköltségvetési törvény tonna/Ft-ról liter/Ft-ra változtatta. Aktuális Személyi jövedelemadó 1994. október 29-től megszűnt az állampapírok után igénybe­vehető adóalap-csökkentési le­hetőség. Ez nem visszamenőle­ges hatályú módosítás, tehát az a magánszemély, aki e időpont előtt befektetési céllal 3 éves le­járatú államkötvényt vásárolt, érvényesítheti a befektetési kedvezményt. 1994. november 1-jétől a takarék- és a devizabe­tétek kamatjövedelme után már nem kell személyi jövedelema­dót fizetni. Általános forgalmi adó 1995. január 1-jétől az eddig 10 százalékos adókulcs alá tartozó termékek és szolgáltatások adómértéke 12 százalékra emelkedett. Ehhez kapcsoló­dóan módosul egy-két termék és szolgáltatás besorolásának tartalma is. A törvény néhány gyógyszeripari termékek to­vábbra is 0 százalékkulcs alá sorol. A tárgyi mentes értékesí­tések terén is tartalmaz a tör­vény pontosítást. Az oktatási intézmények, sportlétesítmé­nyek rendeltetésüknek megfe­lelő bérbe adása tárgyi mentes tevékenységnek tekintendő. E körbe tartozik a földterület hasznosítása, az engedménye­zés, a tartozás-átvállalás és egyes szakértői tevékenységek. Fogyasztási adó 1994. nov. 1-jétől az egyes termékek adómértéke emelke­dett. Többeket érintő változás volt az üzemanyagok, gázola­jok fogyasztási adó tételének emelkedése. A fenti időponttól megszűnt a nem katalizátoros személygépkocsikat terhelő, hengerűrtartalomtól független fogyasztási adó. E gépkocsikat 1600 cm3 alatt 12 százalék, 1600 cm3 fel­ett 22 százalékos adó terheli, míg a katalizátoros autókat 1600 cm3-ig 0 százalék, e felet­tiek után 10 százalékos adót kell fizetni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom