Nógrád Megyei Hírlap, 1994. október (5. évfolyam, 231-256. szám)

1994-10-01-02 / 231. szám

„Médiahajózni” pedig szükséges Nógrád megyéből is voltak vendégei a politikai szópárba­jokkal fűszerezett dunai hajókázásnak. A nézetkülönbsé­gek nem ingatták meg a hajókat. (8.oldal.) Viki tavaly győzött Tavaly Miklós Viktória nyerte a megyei szépségversenyt. A Szépek Szépe vetélkedőn őt választották a legjobb alakúnak, (ó.oldal.) Ráhangoló Új rovatunk ezúttal az október 1-jei zenei világnap kap­csán mutatja be a salgótarjáni szimfonikus-utánpótlást és Tóth Tibort, a fiatal muzsikusvállalkozót. (11 .oldal) NOGRAD HÍRLAP MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1994. OKTÓBER 1-2., SZOMBAT-VASÁRNAP ÇV fl £ M a V. ÉVFOLYAM, 231. SZÁM ÁRA: 16,30 FORINT Új, színes TV magazin indul október 5-től szerdánként a Hírlapban! Színes Tvr-Extra Októbertől a NÓGRÁDI*HÍRLAP új, színes rádió-televízió újsággal lepi meg olvasóit. A megszokott Tvr-Extra szerdánként új köntösben, megújult formában kerül mind az előfizetőkhöz, mind azokhoz, akik valamelyik újság-elárusítóhelyen vásárolják meg kedvelt lapjukat. Olvasóink régi kívánságának teszünk ezzel eleget. Meglepetésünk ingyenes, tehát az újsághoz az új melléklettel együtt, ~2> BOLDVAI LASZLO VOLT AZ MSZP VEZÉRSZÓNOKA Nélkülözhetetlen a pótköltségvetés A MAGYAR LABDARÚGÁS VEZETŐI SALGÓTARJÁNBAN. Ma délelőtt a me­gyeháza dísztermében fórumot rendezett a Nógrád Megyei Labdarúgó Szövetség. Fel­vételünkön az ülés elnökségének tagjai (balról jobbra): Szojka Ferenc olimpiai bajnok, az Aranycsapat tagja, Berzi Sándor MLSZ-fó'titkár, Benkő László MLSZ-elnök, Zsidai Zoltán megyei LASz-elnök, Mészöly Kálmán szövetségi kapitány és Répássy László megyei sportigazgató. Részletes beszámolónk a 14. oldalon. Fotó: Gyurián Tibor Megalakult a Madách Irodalmi Társaság Andor Csaba budapesti kutatót már huzamosabb ideje foglal­koztatta az a gondolat, hogy minden évben legalább egyszer létre kellene hozni egy Madách-szimpoziont. Tavaly aztán va­lóra vált az ötlet - megtartották az összejövetelt. A pótköltségvetés általános vi­táját folytatta péntek délelőtti plenáris ülésén az Országgyű­lés. Boldvai László, salgótar­jáni képviselő, az MSZP ve­zérszónoka elsősorban azt próbálta érvekkel alátámasz­tani, hogy miért vált szüksé­gessé a törvényjavaslat be­nyújtása. Sorolta az egyensúlyhiány okozta problémák mutatóit, utalva arra, hogy a folyó fize­tési mérleg hiányáért - ráadásul eddig javuló cserearányok mel­lett - a külkereskedelem a fe­lelős. A kialakult helyzetet érté­kelve a kormány úgy látta, hogy fennállnak a pótköltség­vetés benyújtásának feltételei, Egy szeptember 7-e és 14-e kö­zötti felmérés szerint Szlováki­ában a polgároknak csupán az 58 százaléka megy el szavazni. Legtöbben a Meciar által „fém­jelzett” Demokratikus Szlová­kiáért Mozgalomra adnák le voksukat, százalékban kife­jezve 24,4 százalékuk. Utána a jelenleg kormányzó Közös Vá­lasztásra (18,3 %) voksolnának, a harmadik helyen a Magyar Koalíció áll, 11 százalékkal. E szerint esélye van a parlamenti bejutásra a Kereszténydemok­hiszen az eredeti büdzsé végre­hajtását jelentősen veszélyez­tető körülményekkel szükséges szembenézni. A 25 milliárd fo­rintos általános tartalék 92 szá­zalékát már az előző kormány felhasználta, holott az állam- háztartási törvény erre az idő­szakra csak 40 százalék elköl­tését teszi lehetővé. Egy esz­tendő alatt 12 milliárd dollárnyi importra lesz szükség, de ex­portálni jó esetben is csak 10 milliárd értékű árut tudunk, s az itt jelentkező 2 milliárdos hi­ányt növelik a hiteltörlesztésre szükségképpen felveendő köl­csönök. Mai életünk szinten tar­tásához és a hiteltörlesztések­hez 5 milliárd dollár körüli friss (Folytatás a 3. oldalán) rata Mozgalomnak (9,2 száza­lék), a Demokratikus Uniónak (9,2 százalék), a Munkásszö­vetségnek (8,2 százalék), és a Demokrata Pártnak (5,8 %). A politikusi népszerűséglis­tát Vladimír Meciar vezeti, 24,6 százalékkal. A második helyen a jelenlegi kormányfő, JozeJ Marovcik áll, 19,5 százalékkal. Bugár Béla, a legnépszerűbb szlovákiai magyar politikus a nyolcadik helyen áll. A tegnap megkezdődött vá­lasztáson minden eldől... Tegnap délelőtt a szügyi kas­télyban ismét összegyűltek Madách szerelmesei, hogy részt vegyenek a II. szimpozionon. Markó Antal polgármester kö­szöntötte a megjelenteket, majd szólt a község életéről, fejlődé­séről. Andor Csaba személyes hangvételű előadásában meg­emlékezett Radó Györgyről, az ismert Madách-kutatóról. Be­szélt arról, hogy milyen mosto­hán bánt el a könyvkiadás Ma- dáchcsal, a róla íródott tanul­mányokkal. A költőóriásról Nógrád megyében megjelent könyveket nem is árulták or­szágosan. A két háború között Balassa­gyarmaton már működött Ma­dách Társaság. Most valami ha­sonló született, tizenhat taggal megalakult a Madách Irodalmi Társaság. Az alapítók célul tűz­ték ki a Madách Imrével kap­csolatos rendezvények megtar­tását, a mások által szervezett irodalmi, kulturális programo­kon való részvételt, a Ma- dách-kutatások támogatását. A jelenlévők egyhangúlag Andor Csabát választották meg elnöknek, az alelnök pedig Tar­jányi Eszter lett. Déltájban még egy előadást tartott Andor Csaba, melynek középpontjában a Radó György által készített Madách-családfa állt. Ezt követően Nagy Ervinné közölt érdekes információkat a Madách-család nevelőiről. Győrffy Miklós Széljegyzet Madách-novella feljegyzései­nek margójára címmel számolt be kutatási eredményeiről. Délután a gyarmati Fráter Erzsébet kollégiumban folyta­tódott az előadássorozat. Csáky Károly ipolysági helytörténész beszámolt az elmúlt tíz év szlo­vákiai Madách-napi esemé­nyekről. Madácsy Piroska arról beszélt, hogyan vélekednek a franciák Madáchtól. Benes Ist­vánná és Andor Csaba egy kia­datlan Madách-verset mutatott be, Bene Kálmán Vajda János Tragédia-kritikáját ismertette, Kozma Dezső (Kolozsvár) be­számolt két erdélyi Tragé­dia-előadásról. HÍREK MÚOSZ küldöttgyűlés Tisztújító küldöttgyűlését tartja hét végén a Magyar Újságírók Országos Szövet­sége Balatonszéplakon. A pénteki megnyitó után Komlós Attila ügyvezető elnök a Magyar Sajtóban megjelent beszámolóhoz fűzött szóbeli kiegészítésé­ben rámutatott: a MÚ- OSZ-nak fel kell készülnie a párbeszédre azokkal is, akikkel érzelmi okoktól sem mentesen szembekerült. Rendőrségi törvény Mától lép hatályba a rendőr­ségi törvény, amely a bűn­üldözés hatékonyságának növelése érdekében megte­remti a lehetőséget többek között a titkos információ­gyűjtésre, a vádalkura, s arra is, hogy a rendőrség engedélyezze, ellenőrizze a személy- és vagyonvédel­met, a magánnyomozást. Jók a Kotányi-fűszerek A Kotányi Hungária Kft.-nél a lakosság meg­nyugtatása érdekében közöl­ték: a vállalkozás a fűszer- paprika alapanyagát több mint 100 éve azonos ma­gyar nagytermelőtől szerzi be, s az írásbeli tanúsít­vánnyal is garantálja a kifo­gástalan minőséget. Az árut maga a cég is laboratóriumi ellenőrzésnek veti alá. Közoktatási reform Mielőbb tízosztályosnak kell felváltania az eddigi nyolcosztályos alapfokú is­kolarendszert. Hosszabb tá­von viszont a 12 osztályos, mindenkinek alapműveltsé­get nyújtó iskolarendszer­nek van alternatívája. Idősek világnapja Az Idősek világnapja al­kalmából pénteken országos konferenciát rendeztek a szekszárdi Illyés Gyula Pe­dagógiai Főiskolán az idős­kor társadalmi, szociológiai kérdéseiről. HOLNAPRA TISZTÁZÓDIK A HELYZET Szlovákiában ismét Meciar? A pásztói polgármester hallani sem akar a kft. ajánlatáról Egyezkedés. Várhelyi András alpolgármester (balról) át­veszi a petíciót Juhász István a Pásztói Szerszám és Gép­gyár Kft. szb-titkárától. Háttérben a demonstráló dolgozók. IDŐJÁRÁS A napközben megnövekvő felhőzetből elszórtan gyenge eső, záporeső előfordulhat. A délnyugati szél meg-megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 20 és 25 fok között alakul. Pásztó Város Önkormányzata túl akar adni a Pásztói Szer­szám és Gépgyár Kft. önkor­mányzati üzletrészén, mivel­hogy a saját tulajdon idáig csak veszteséget „termelt”. A kft. is élne a vétellel, ha aján­latát fontolóra vennék. Csak­hogy erre nemigen látnak re­ményt. Ezért indult a de­monstrálok menete pénteken a polgármesteri hivatal elé. Ahol épp aznapra időzítették a képviselő-testületi ülést. Napirendjén a volt Mecha­nika Kft. önkormányzati tu­lajdonú vagyonának átruhá­zására, valamint a PSZG Kft. önkormányzati üzletrész vételárának megállapítása szerepelt.- Jó kifogás, hogy csődbe megy Pásztó, ha el nem adja a PSZG Kft.-t — hallatszott a munkások morgolódása a tö­megből, amely délután kettőkor vonult ki a gyárkapun. - Meg a veszteségre hivatkozva védeni a városlakók érdekeit! - szólnak hátrébb. - Ki tudja mi van amögött, hogy mindenáron a kisteleki vállalkozónak akarják eladni. Akinek csak a vagyon, nem pedig mi kellünk. Míg a száznál is több mun­kás a hivatalig ér, sok mindent hallani. Juhász István, a kft. szb-titkára magyarázza munka­társai dühkitöréseit:- A történésekhez tartozik - mondja -, hogy valóban volt 51 millió forintos veszteség. De amióta új vezetés irányít, ön­fenntartók lettünk. A jelenlegi gazdálkodási mutatók alapján mondom: év végére nyereség várható. A kft. ennek alapján nyújtotta be írásos vételi ajánla­tát az önkormányzatnak. Bár Dobrovoczky István polgármes­ter tudomásul vette vételi szán­dékunkat, azt mondta: nem ér­dekli őt. Hírlik, hatvanöt mil­lióért akarnak túladni az üzlet­részen, amiből a vevőnek idén negyvenet kell kifizetnie. A maradékot jövőre. Mi is tud­nánk teljesíteni a fizetési felté­teleket. Summa summárum, nem áll, hogy a város csődbe menne. Legfeljebb más forrás­ból jut pénzhez. Fél három. A gyáriak a hiva­tal előtt. A távollévő polgár- mester helyett, Várhelyi András alpolgármester veszi át az petí­ciót, amit szóban meg is erősí­tenek. Kérik a képviselőktől: vegyék le a napirendről a témát, ha nem, tárgyalják meg a kft. vételi ajánlatát, hozzák előre a 3. napirendről az elsőre a témát, adják meg a jogot, hogy azonos ajánlat esetén, maguk választ­hassák ki a munkáltatót. Az alpolgármester arra tett ígéretet, hogy a kft. háromfős küldöttsége szólási joggal részt vehet a testületi ülésen. Lapzár­táig ez történt a városban. Hét­főn visszatérünk Pásztora.

Next

/
Oldalképek
Tartalom