Nógrád Megyei Hírlap, 1994. szeptember (5. évfolyam, 205-230. szám)

1994-09-01 / 205. szám

Bünügy: Elvittek mindent, ami mozdítható. Salgótarjánban hét helyen törtek be a „szarkák”, akiket egyelőre keresne^/c oldal Mátranovák: Nő létére elég különös hobbit választott magának Molnár Gyuláné, Rózsika. Harminc évig vadászni járt '~5. oldal Gazdaság: Lesújtott a bárd a gyarmati vágóhídra. Riportsorozatunk első része a kikényszerített csődegyezségről szól _____6. oldal N OGRAD MEGYEI HÍRLAP Miért nem mindjárt a jobbat? BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1994. SZEPTEMBER 1., CSÜTÖRTÖK V. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM ARA: 16,30 FORINT Fizessen elő a Nógrádi Megyei Hírlapra! Botos Katalin véleménye a Bankfelügyelet jövőjéről MA MEGKEZDŐDIK A TANÉV - SZÉCSÉNYNEK ISMÉT VAN GIMNÁZIUMA - BERCELEN ISKOLÁT AVATTAK Újra tanulni hív a szeptemberi csengőszó Először a suliban. A Baglyasaljai Általános Iskolában 14 elsős kisdiák kezdi a tanévet Országszerte másfél millió általános és középiskolás diák szá­mára kezdődik az új tanév szeptember elsején - azaz a mai na­pon. Az előző tanévhez képest valamelyest emelkedik az általá­nos iskolák első osztályosainak száma: tavaly 125 ezer, az idén 130 ezer kisdiát kezdi meg tanulmányait hazánk alapfokú ok­tatási intézményeiben. A szakközépiskolák és a gimnáziumok pedig 135 ezer elsős diák oktatásával rajtolnak. Tavaly ennél valamivel több, 149 ezer első évfolyamos tanuló volt a közép­fokú oktatási intézményekben. Nincs más információm arról, kinek van esélye arra, hogy ki­nevezzék az Állami Bankfel­ügyelet (ÁBF) elnökévé, mint ami a lapokban megjelent. A je­lek arra utalnak, hogy az ÁBF- nek egyelőre csupán ideiglenes vezetője lesz - mondta szerdán az MTI-nek Botos Katalin, az ÁBF 15-én távozó elnöke. Szeptember 15-ig rövid az idő, és az ÁBF vezetőjének ki­nevezése előtt a miniszterel­nöknek a pénzintézeti törvény értelmében még a jegybank-el­nök véleményét is ki kell kér­nie. Mindez arra utal, hogy a kormányzat csupán azután akarja kinevezni a Bankfel­ügyelet vezetőjét, miután mó­dosították a pénzintézeti tör­vényt, és addig megbízott irá­nyítja az intézményt, előrelát­Ebben az alapítvány partnere volt a helyi önkormányzat. Ez adta az ötletet, hogy Hollókőn rendezzék meg a Magyar Gáz­ipari Termékgyártók, Forgal­mazók, Vezetéképítők Érdek- védelmi Egyesületének alakuló ülését. Erre került sor szerdán a Gázinfó ’94 című egész napos rendezvényen. Másfél hónapos szervező munka előzte meg a tanácsko­zást. Az egyesület országos, ilyen szempontból térségünk­nek nincs ehhez túl sok köze. Azok a magyar cégek voltak ott tegnap Hollókőn, akik valami­lyen formában segíteni akar­nak, felajánlásaik szerint ol­csóbban adnak készülékeket a hivatalos eladási árnál. A Tigáz vállalta, hogy veze­téképítésben, tervezésben a hatólag elnökhelyettesként. Bo­tos Katalin kifejtette: az ÁBF már 1992 ősze óta úgy véli, módosítani kellene a felügyelet jogállását. A Parlament csupán részlegesen módosította a pénz­intézeti törvényt, mivel a bank­konszolidáció sürgős feladat volt, egy átfogó módosítás pe­dig hosszú időt vett volna igénybe: Az átfogó törvénymó­dosítást többek közt az indo­kolja, hogy a Bankfelügyeleti Bizottság egyetértése kell az ÁBF bizonyos intézkedéseihez, ugyanakkor a felügyeleté a to­vábbiakban a teljes felelősség. Az 1992-es bankcsődök ide­jén például az ÁBF sokkal gyorsabb és erőteljesebb lépé­seket szeretett volna tenni, de ezt akadályozta a felügyelet és a bizottság közötti viszony. felmerülő pluszköltségeket nem érvényesíti, ezzel támo­gatja Hollókőt.-Hogyan érintheti a gázár­emelés az önkormányzati beru­házásokat? Ha ezek elkészül­nek, tudnak-e élni a gázfűtéses lehetőséggel a fogyasztók? - kérdeztük a tanácskozás szüne­tében Kirilly Tamást, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium főosztályvezetőjét, a kurató­rium elnökhelyettesét. •rítt két dolog találkozik - mondta a tárca főosztályveze­tője. - Végig kell gondolnia mindenkinek, hogy piaci áron óhajtunk-e piacgazdaságban gázt eladni? Áz infrastruktúra fejlesztésébe beletartozik a gáz. Kérdés, hogy állami eszközök­kel akarjuk-e megvalósítani, és (Folytatás a 3. oldalon) Megyénkben is becsönget­tek. Sok helyen már tegnap megtartották a tanévnyitót, s mától Nógrád 128 általános is­kolájában 22 ezer 255 tanuló, a 16 középiskolában 8 ezer 990 diák kezdi meg az új tanévet. Lucfalván, Karancsságon, Egyházasgergén és Bercelen vadonatúj iskolában kezdődik a tanítás. Taron és Ságújfaluban viszont egy kicsit várniuk kell a diákoknak arra: hogy beköltöz­hessenek az új épületbe. A pedagógusok százai, diá­kok ezrei nem kis várakozással tekintenek a most induló tanév elé. A tanárok, tanítók arra kí­váncsiak, milyen előnyös vál­tozást várhatnak a nem is régi oktatási törvény felülvizs­gálata során. A gyerekeket ta­lán az izgatja, mit tanulnak majd az újraírt, átírt, most nap­világot látott tankönyvekből. Nagy kérdés, mennyivel lesz más az oktatás az új-régi 6 és 8 osztályos gimnáziumokban: a salgótarjáni Bolyaiban, Szé- csényben, Balassagyarmaton és Kisterenyén. Lesz-e változás a pásztóiak kéttannyelvű oktatá­sában? Érkeznek-e újabb angol anyanyelvű tanárok? Mit ír elő a tanterv az idén már kötele­zően bevezetett 9-10. osztályok számára? Ne feledkezzünk meg azok reményeiről sem, akik a kiste­lepülések visszahonosított négy-, illetve hatosztályos álta­lános iskoláiban - a többi kö­zött Vizsláson, Mátraszelén - kezdik az új tanévet, azt re­mélve, hogy előbb-utóbb mind a nyolc osztályt hazavihetik fa­lujukba. Bercelen az elmúlt tanévet még a három helyen működő, korszerűtlen iskolában fejezték be a diákok, az ideit viszont va­donatúj szép épületben kezdik. Tegnap ugyanis felavatták az új iskola tantermi szárnyát. A tor­natermet egy hónap múlva ve­hetik birtokukba a tanulók, a konyha, az étterem, a könyvtár építése viszont csak később - az önkormányzat anyagi viszo­nyainak függvényében - feje­ződik be. Az ünnepségen Fe­renc, a Nógrád \ sryei Köz­gyűlés elnöke moi.uott avató­beszédet. Azt hangsúlyozta, hogy a sokat emlegetett európa­iság nem földrajzi, hanem mi­nőségi kérdés. Elsősorban azt jelzi, hogy a mindennapi élet keretei mennyire elégítik ki a huszadik század végi ember jo­gos igényeit. Véleménye szerint Bercelen most jelentősét léptek abba az irányba, hogy a gyerekek, a pe­dagógusok és egyáltalán a tele­pülés lakóinak életminősége közelebb kerüljön az európai­nak nevezett normákhoz. Mint Jamvári Andrásnétól, Bércéi polgármesterétől meg­tudtuk, a nyolctantermes iskola beruházási összköltsége meg­közelíti a kétszázmillió forintot. Ebből több mint százmillió forintot címzett, illetve céltá­mogatásként parlamenti, illetve kormánydöntés eredményeként kapták, de induláskor - 1990/91 -ben - a Nógrád Me­gyei Közgyűlés is támogatta az építkezést tizenhatmillióval. Az összeg további részét la­kossági befizetésekből, illetve a helyi önkormányzat fejlesztési alapjából biztosították. (Folytatás a 3. oldalon) Tizenkét éves gimnazisták sietnek a szécsényi évnyitóra Hollókői számtan: mibe kerül a gáz, és mire jó, ha még drágább lesz? A Tigáz fejlesztési lehetőségei eljutottak oda, hogy el tudja vinni Hollókőre is a gázt kormánytámogatással. A Gázipari Alapít­vány, amely a magyar termékek és a magyar gázszolgáltatás védelmére szerveződött, felvállalta, hogy segíti Hollókőt abban: magyar termékek legyenek ott, a beruházás a műemlékjelleg­nek is megfeleljen, a világörökség faluképét ne bántsa. IDŐJÁRÁS Nyárias meleg, de változékony idő lesz. Kisebb zápor, zivatar lehetséges. A déli, délkeleti szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 26 és 31 fok között alakul. A NAP HÍREI Milliós barterüzlet Negyvenmillió forint értékű barterüzletről született elvi megállapodás Keleti György honvédelmi miniszter és Ana- tolij Lopata vezérezredes, uk­rán vezérkari főnök budapesti tárgyalásán szerdán. Mint el­hangzott, eredetileg ennél jó­val nagyobb volumenű fegy­verüzletről volt szó, de ennek megkötése gazdasági akadá­lyokba ütközött. Nem handabandázás Az Országgyűlés alkotmány- ügyi bizottságának elnöke sze­rint ártanak a parlamenti de­mokráciának azok a törekvé­sek, amelyek handabandá- zássá akarják silányítani a T. Ház munkáját. Hack Péter rámutatott, hogy a tervezet nem ezeknek az erőknek ked­vez, hiszen a világ parlament­jeinek működésére, és nem a nagycirkusz manézsszabályza- tára épít. A politikus ezt annak kapcsán mondta: Torgyán Jó­zsef kedden bejelentette, hogy a házszabály-tervezetet az FKGP nem írja alá. Új államtitkárok A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök előterjesz­tésére - Honti Máriát a Műve­lődési és Közoktatási Minisz­térium, dr. Zsuffa Istvánt a Belügyminisztérium közigaz­gatási államtitkárává nevezte ki. A kinevezési okmányokat Göncz Árpád szerdán délután a Parlamentben nyújtotta át. HM-csúcstalálkozó Csúcstalálkozót tartanak a ví- segrádi országok védelmi mi­niszterei szeptember 5-én Po­zsonyban. Erdélyi Lajos alez­redes, honvédelmi szóvivő elmondta, hogy a szlovák kez­deményezésre létrejövő talál­kozón a NATO-hoz való köze­ledésről, a békepartnerségi programban való részvételről. Megölte csecsemőjét A Vas Megyei Rendőr-főka­pitányság vizsgálati osztálya nyomozást rendelt el ember­ölés alapos gyanúja miatt L. A. 23 éves román állampolgárral szemben. A fiatal nő augusz­tus 19-én, a kora reggeli órák­ban, egy vépi lakás fürdőszo­bájában életképes fiúgyerme­ket szült, a csecsemőt a szülés után negyedórára magára hagyta, majd egy műanyag táskába csomagolta, és a ház előtti kukába dobta. A rendőr­ség L. A.-t őrizetbe vette. A tulajdonszerzés alkotmányos jog A tulajdonszerzés alkotmányos jog, és ezért az Adó- és Ellen­őrzési Hivatal elnöke is csak a legeslegszükségesebb keretek között korlátozza azt az APEH-dolgozók körében - szö­gezte le Sallai Géza, az APEH sajtófőnöke az MTI kérdésére. A tudósító azzal kapcsolatban kereste őt meg, hogy az APEH Üldözöttéinek Szövetsége sze­rint a revizorok módfelett tisz­telik kollégáik és különöskép­pen főnökeik vállalkozásait. Sallai Géza ezzel kapcsolat­ban leszögezte, hogy az APEH elnökének utasítása szerint nincs korlátja annak, hogy az APEH-ben dolgozó köztisztvi­selők olyan tőkebefektetést, il­letve tulajdonszerzést valósít­sanak meg, amely nem igényli a személyes közreműködést a gazdasági társaságban, illetve a társaság döntéseinek meghoza­talában. Egyébként tilos olyan vállalkozásban részt venniük, amely összefügg hivatali tevé­kenységükkel. Nem dolgozhat­nak jogi, számviteli tevékeny­séget folytató cégekben, nem lehetnek azok tulajdonosai. Az adóhatóságnál dolgozó köztisztviselőknek egyébként szigorú szabályokat kell betar­taniuk a tulajdonszerzés során. Annak tényét - kivéve, ha nem névre szóló értékpapírokról van szó - három napon belül írás­ban közölniük kell hivatali fe­lettesükkel. Amennyiben a hi­vatalnok APEH-beli tevékeny­sége érintené az adott gazda­sági társaság működését, akkor azt minden esetben egy tőle független egységnek kell elvé­geznie. így kizárt, hogy a sze­mélyes érdekeinek megfelelően befolyást gyakoroljon például annak a cégnek az adóellenőr­zésére, amelyben tulajdonnal rendelkezik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom