Nógrád Megyei Hírlap, 1994. július (5. évfolyam, 153-178. szám)

1994-07-13 / 163. szám

1994. július 13., szerda Pásztó Es Környéke 5. oldal MUNKÁSOK SÓHAJA A PÁSZTÓI NYOMDA ELŐTT De jó lenne itt leszállni! —- •— Nehéz lesz önnek újat mondanom, mert pár nappal ezelőtt az rt. vezetői sajtótájé­koztatót tartottak a több száz milliós beruházás első ütemé­ről, amelyet önök is közöltek - , próbálja eltéríteni az előző té­mától más irányú kíváncsisko- dásomat Sós Ferenc, az Állami Nyomda Részvénytársaság pásztói gyáregységének értéke­sítési vezetője, aki a szabadsá­gát töltő Lángos Gyula gyár­egységi igazgatót helyettesíti. A szándékok találkoztak- A privatizáció után konszo­lidálódott helyzetünk.- Kérem, bizonyítsa a kon­szolidációra utaló állításának megalapozottságát.- Az első fél évet jól zártuk, megrendelés-állományunk a termelés folyamatosságát ga­rantálja. A totón és a lottón kí­vül, a korábbiakkal ellentétben, a hazai bankok kívánságára na­gyobb tételekben ügyviteli nyomtatványokat gyártunk a sok apró megbízással szemben. Szerencsénkre a helyben lévő konkurencia nem számottevő, nem zavarja piaci pozícióinkat. Ebben az új helyzetben a helyi vezetés szándéka találkozott az új tulajdonosok kívánságával. Vagyis, a totó-lottón felül min­den tevékenységünket nyeresé­gessé kívánjuk tenni. A változások egyik fontos mozzanatát jelenti, hogy a ke­reskedelmi tevékenységgel fog­lalkozók jobb munkakörülmé­nyek közé kerültek. Ma már korszerű felfogásban, és na­gyobb hatásfokkal tevékeny­kednek. A teljes önállóság küszöbén- Április elsejétől teljesen önálló elszámolási egységként úgy dolgozunk, mintha kft-ben tevékenykednénk. Jelenlegi gyakorlatunk modellként jöhet számításba majdani önállósá­gunk végleges kialakításánál. Idejét és módját a tulajdonosok határozzák meg - hangsúlyozza Sós Ferenc. A belső folyamatban új színt képvisel, hogy az ólomszedést teljesen száműzték, a feladatot számítógépre vitték. Ugyanez­zel a megoldással látják el az adminisztrációs tennivalókat is. Számítógéppel történik az árak kialakítása is. Készek az elkép­zelések a termelés számítógé­pes megszervezésére. Az egész hálózatot egy olyan rendszerbe foglalják, ami kizárja a párhu­zamos adatbevitelt.-Újabb nyomógépeket állí­tunk a termelésbe. Ezzel megte­remtjük a minőségi termékvál­táshoz szükséges magasabb technikai követelményeket. Megvalósítjuk a számítógépes öntapadós cimkegyártást. Az ehhez szükséges megrendelés­állományunk nagyjából már megvan - egészíti ki az előbbi­eket az értékesítési vezető, ér­zékeltetve az újabb konkrét technikai fejlesztést is. Biztos munkahely-Bizonyára nem tűnik pro­vokációnak, ha megkérdem: Érdemes-e, megéri-e itt dol­gozni, ebben az üzemben?- Ami a fizikai dolgozókat il­leti, a következőket mondha­tom: a környéken az egyik leg­jobban fizető cég vagyunk. Aki nálunk kötelezi el magát, az hosszabb távra biztosít munka­helyet a maga számára. A veze­tőknek pedig a jelen és jövő feladatai új szakmai kihívást je­lentenek. Mivel nem kívánok kitérni a kérdésre adandó vá­lasz elől, ezért egy visszatérő jelenséggel bizonyítok. Dolgo­zóink a környékbeli üzemekbe járó munkástársaikkal együtt érkeznek busszal az üzemünk elé. Utazás közben többen mondták és mondják: De jó lenne itt leszállni! Egyébként a megnövekedett feladatokat a tavalyihoz hasonló létszámmal, átszervezéssel oldottuk és old­juk meg. Nálunk megszűnt a fluktuáció. A 120 fős csapatból évente 3-4-en távoznak kilépés, nyugdíj vagy elbocsátás miatt. Az eltávozottak helyébe nem veszünk fel újakat. Venesz Károly TAVASZTÓL ŐSZIG NYITVA A KEMPING A Pásztó határában lévő Mátrakapu Fogadó kempingje ta­vasztól őszig várja a kirándulókat. A helyről szép kilátás nyílik a Nyugat-Mátra festői hegyeire. Fotó: Kun Király József Csak külföldre dolgoznak a jobbágyiak A mai munkanélküliséggel terhes gazdasági helyzetben nehéz olyan céget találni, ahol nem az elbocsátás gondolatá­val, hanem az új munkaerőhöz való jutás lehetőségével kell foglalkozni a vezetésnek. Ilyen vállalat a salgótarjáni székhelyű SAL-KON Rt. job­bágyi telepe. Vargáné Kovács Mária te­lepvezetővel beszélgetünk munkájukról. Tehetséges az utánpótlás- Milyen dolgozói körrel rendelkezik a vállalat? — Jelenleg mintegy 110 fő a telep lét­száma, ebből 94 a teljesít­ménybéres dolgozó. Emellett női ruhakészítő szakmunkás- képzés gyakor­lati oktatását végezzük. Idén három évfolyamban mintegy ötven fiatal lány sa­játítja el e ne­héz, de szép szakma fogá­sait. Elméleti oktatásra a selypi szak­munkásképző iskolába jár­nak. A tanulók a törvény által meghatározott ösztöndíjban részesülnek, természetesen a tanulmányi eredményeiknek megfelelően. Harmadik évfo­lyamban már az ösztöndíjon felül teljesítményük függvé­nyében plusz pénzkeresési le­hetőséghez jutnak. Most van egy nagyon jó csoportunk, melynek tagjai egyéniségei lehetnek a szakmának. A tanu­lók mellett képesítés nélküli dolgozót is fel tudunk venni, ha a próbavarráson megfelel, betanítjuk és alkalmazzuk. Rendszerben a szabászat- Milyen a cég profilja, és milyen profilra dolgoznak?- Sokáig női ruhákat készí­tettünk, de most már csak női pantallókat varrunk. Erre spe­cializálódtunk, mert erre van kereslet, erre van piac. Szalag­rendszerben dolgozunk. Az elmúlt év végén állítottuk rendszerbe a szabászatot. A szabászat biztosítja az előírt szabványigényességet, és már olyan jó a kapacitáskihaszná­lás, hogy külső üzemeknek is tudunk szabásmunkát végezni. A szabászaink által kialakított ruhaelemek a varrószalagra kerülnek, ahol megtörténik az összeállítás és a készrevarrás. A gyártási folyamat zárómű­velete a vasalás, amely uni­verzális - több célra alkalmas - berendezésekkel történik. A munkákat az anyavállalat szerzi meg és szervezi a tele­peire. Az értékesítés feladata ugyancsak az anyavállalat jogköre. Mivel csak külföldre dolgozunk, így a kész árut kamionokkal telepünkről szál­lítják el a nagy megrendelők, Németországba a Nauhauser, Olaszországba a Max-mara, Amerikába az Egyesült Álla­mokba pedig a Mast és a Lis Claiborne cégek. Ezek a nagykereskedelmi vállalatok elégedettek termékeink minő­ségével, és 15-20 ezer darabos megrendelésekkel úgy bizto­sítják egész évre a folyama­tos kapacitás lekötését, hogy még tudnánk dolgozókat foglalkoztatni. De munkaerő hiányában nem tudjuk vállalni a többletmeg­rendeléseket. Jöhetnének a munkavállalók, de sajnos nem jönnek. Lehet keresni- Milyenek a kereseti le­hetőségek a vállalatnál?- A teljesít­ménybérezés miatt változó az átlagkereset; jelenleg 14 ezer forint körüli. A legutóbbi bérjegyzéken azonban találkoztam 10 ezer 500 forintos, 28 ezer forintos keresettel is. Van olyan dolgo­zónk, aki az egyik hónapban közel negyvenezer forintot ke­resett. Ebből is jól érzékel­hető, hogy aki szorgalmas, jó kézügyessége van, az komoly jövedelemhez juthat. (k. 1.) Mezőgazdasági célzatú támogatás Pásztó. A területfejlesztési alapból azok a magán-, illetve jogi személyek és jogi szemé­lyiséggel nem rendelkező gaz­dálkodó szervezetek pályázhat­nak, akik külterületi szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep művelési ágú területen gazdál­kodnak. A támogatásra az a földhasz­náló jogosult, akinek a tényle­ges használatában van a földte­rület. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Csak 5000 négyzetméterre, il­letve az ezt meghaladó nagy­ságú területekre vehető igénybe. Az igényt a helyi polgármes­teri hivatalhoz kell benyújtani július 31-ig, az ott beszerezhető adatlapon. EGYRE SZEBB A FŐ UTCA. Pásztó belvárosában sorra újítják fel a régi épületeket. Fotó: K. K. J. Pásztó és környéke RÖVIDEN Bér. A próbaüzemelés után hamarosan üzembeállítják a májusban elkezdett televí­ziós átjátszó állomást. A terv szerint 5,5 millió forin­tos beruházás végül is min­tegy 6,5 millióba került. A beruházó az Antenna Hun­gária volt. A tornyot egy kanadai cég gyártotta le. Á televízió-erősítő, illetve -át­játszó tovább javítja a TV 1-es és 2-es műsorának vé­teli lehetőségét a környéken. Jobbágyi. A lakossági szolgáltatás színvonala to­vább emelkedett a község­ben. Egy helyre költözött a kozmetika, a fodrászat és több más szükségleti cikke­ket árusító kis üzlet. Kalló. A községben min­tegy 12-14 százalékos a munkanélküliség a regiszt­ráltak körében, ami az el­múlt időszakhoz képest alig változott. Több mint 4 szá­zalékos szintet mutat azok­nak a száma, akiket az ön- kormányzat jövedelempótló támogatásban részesít. Ala­csony szintet mutat az aktív keresők száma, hiszen alig haladja meg a 20 százalékot. Egyházasdengeleg. A település lakosságának hathatós segítségével és tá­mogatásával, valamint egy­házi finanszírozással felújí­tották a parókiát. Erre a tata­rozásra már nagy szükség volt, és így most már meg­újulva áll a község plébá­nosa rendelkezésére. Palotás. A művelődési házban sikere van a női tor­nafoglalkozásoknak. A lá­nyok és asszonyok rendsze­res mozgással törekednek nőiességük és egészségük megőrzésére. Az oldalt szerkesztette: Tanka László Holnapi lapszámunkban: Bátonyterenye és környéke Vanyarc községben még élénken él a néphagyomány Az 1460 lakosú település közel fekszik a Nógrád és Pest megyét elválasztó határvonalhoz. A község határán kétnyelvű tábla hirdeti, hogy nemzetiségi faluban járunk. A falut átszeli a béké­sen csordogáló Vanyarc patak. Az emberek békések, nyugod­tak. A településen megjelenik a modernebb, valamint a régebbi stílusban épült lakóházak sora is. Egyben azonban közösek, hi­szen szinte minden ház előtt gondozott virágos kerteket látha­tunk, jelezvén lakóik rendszeretetét. E község élén áll 1979-től mint tanácselnök, majd pol­gármester Hugyecz Andrásáé. Már 1962-től az államigazga­tásban dolgozik éppen itt, Va- nyarcon. O a legilletékesebb arra, hogy a mozgalmas kis te­lepülés nemzetiségi és kulturá­lis életébe kalauzoljon.- Községünkben nagyon erős a nemzetiségi elkötelezett­ség, hiszen a lakosság mintegy 55 százaléka valamilyen for­mában kapcsolódik a szlovák nemzetiséghez. A két nemzeti­ség jól megfér a községben, a közös kulturális tevékenység sikerei is ezt mutatják . Több mint huszonöt éve működik egy hagyományőrző népi egy­üttes, amely nemrégiben vette fel a „Rozmarin” nevet, ami magyarul a rozmaring szót ta­karja. Az együttessel - melynek hosszú évek óta én vagyok a vezetője - a hagyományok ápo­lása keretében több népi játé­kot, táncot dolgoztunk fel, így a kisze-játék, a fonó, a farsan­goló, a Luca-naptól karácso­nyig népi játékok, valamint a regrutábál, az aratási koszorús Hugyecz Andrásné: Községünkben erős a nem­zetiségi elkötelezettség tánc. Jelenleg a vanyarci lako­dalmas tánc teljes összeállítá­sán dolgozunk, mivel eddig csak az első részét mutattuk be fellépéseink alkalmával. Hama­rosan már a teljes anyaggal lé­pünk színre. Nem panaszként mondom, de nagyon nagy prob­lémát jelent, hogy az utánpótlás évről évre csökken, a gyerekek elkerülnek a községből és nincs idejük a hagyományőrző cso­portban részt venni. Az együttes fenntartásához több pályázaton nyertünk pénz­támogatást, így egyebek között a Nemzeti Etnikai Kisebbségi Hivataltól, a Magyar-Szlovák Szövetségtől. A 25. évfordu­lónkra a Nemzeti Etnikai Ki­sebbségi Hivataltól 80 ezer fo­rint jutalom-támogatásban is részesültünk.- A nemzetiségi jellegből adódó kétnyelvűség miként je­lenik meg az oktatásban?- Az iskola mind a nyolc osztályában a szlovák nyelvta­nítás az órarendben szerepel. Két szakvizsgázott nyelvtanár oktatja a gyerekeket. Jelenleg mintegy húsz kisdiák nyelvtá­borban tartózkodik a szlovákiai Prievidzában.- A nemzetiségi kapcsola­tok bizonyára a cserekapcso­latokban is megnyilvánulnak.- Az elkövetkezendő hét vé­gék ilyen programokkal lesz­nek tele. Lesz folklór- és sport- találkozó nálunk, majd a követ­kező héten Felsőczön és Kőrin- csen viszontlátogatás. Július végén ugyancsak községünk­ben vendégeskednek Hrusov és Nyemescsak szlovák települé­sek küldöttei. A község bejáratánál két tábla Vanyarc és Vonyarec fel­irat olvasható, jelezve a két nemzetiség összetartozását, ba­rátságát. (s) =»— SUZUKI »irrószjuoM, szerviz A magyar SUZUKIT centrálzárral, riasztóval felszerelve vásárolhatja meg alapáron júliusban is. Csak nálunk, kedvező részletfizetés azonnali helyszíni ügyintézéssel. EURO-AUTÓ KFT. Pásztó, Fő út 9. Tel.: 32/360-270, 60-344-067 Jelenleg női pantallók készülnek a varrodában

Next

/
Oldalképek
Tartalom