Nógrád Megyei Hírlap, 1994. július (5. évfolyam, 153-178. szám)

1994-07-01 / 153. szám

( V. oldal Világpolitika 1994. július 1., péntel Kegyetlen aknák Olaszország beszünteti az em­berek ellen használt aknák gyártását és exportját - ígérte meg Cesare Previti olasz vé­delmi miniszter. Ezeknek a robbanószerkezeteknek a hasz­nálatát tiltja ugyan az ENSZ 1981-ben elfogadott konvenci­ója, de Róma még nem ratifi­kálta az egyezményt, s Olaszor­szág az ilyen aknák legnagyobb szállítója Kína és a volt Szovjetunió mellett. A rendkívül olcsó aknafajtát előszeretettel használja vala­mennyi háborús konfliktus minden résztvevője. Ám a mil­liószámra szétszórt aknák a bé­kekötések után is halálos ve­szélyt jelentenek, s különösen sok gyermek esik áldozatukul. A világ különböző pontjain több mint 100 millió ilyen rob­banószert kellene hatástalaní­tani, aminek becsült költsége 80-100 milliárd dollár lenne. A Földön csak Ausztráliára és Észak-Amerikára lehet kitenni „az aknamentes övezet” felira­tot; Európában 3-7 millió a szétszórt aknák száma. Olasz szakértők szerint ha­vonta mintegy 800 embert öl­nek meg, illetve 450-et sebesí- tenek meg ezek a robbanósze­rek. A súlyosan sebesült, egy életre megnyomorított emberek számát már 1 millióra becsülik. Az olasz televízió a közel­múltban interjút készített Luigi Strada sebésszel, aki évek óta operálja a legkülönbözőbb or­szágokban ilyen aknáktól meg­sebesült embereket. A műsor felkavarta az olasz közvéle­ményt, mivel az olaszok zöme most értesült először arról, hogy hazája e robbanószerek egyik első számú szállítója. Az egyik legnagyobb gyártó, a fe­lerészt FIAT-tulajdonban lévő Valsella Meccanotecnica cég - ennek neve sokszor elhangzott a műsorban - azóta folyamato­san kapja a felháborodott és fe­nyegető telefonokat, leveleket. Rose tábornok a tűzszünetről... A boszniai kormánycsapatok Michael Rose ENSZ-parancs- nok szavai szerint folyamato­san megsértik a Bosznia-Her­cegovinában június 10-től ér­vényben lévő tűzszünetet. Rose, a Boszniában állomá­sozó ENSZ-békefenntartók pa­rancsnoka a Reutemak adott nyilatkozatában elmondotta: a főként muzulmánokból álló kormánycsapatok jelenleg kife­jezetten ellenségesen viszo­nyulnak a békefolyamathoz. ENSZ-körökben a kormányt te­szik felelőssé a szarajevói orv­lövészek legutóbbi támadásai­ért is. A muzulmánokat az a ve­szély fenyegeti, hogy elveszítik a szerb agresszió áldozataiként eddig élvezett „erkölcsi hitelt” - hangoztatták ENSZ-körök- ben. Sztyepasin a korrupcióról és az FBI-ról Az orosz hivatalnokok korrupt- sága mind jobban nyugtalanítja az orosz elhárító szolgálatot. Szergej Sztyepasin, a kémelhá­rítás főnöke a nahodkai halfel­dolgozó üzem 300 millió rube­lért történt eladása kapcsán ki­jelentette, hogy az orosz állam tulajdonának nevetséges össze­gért történő elkótyavetyélése az utolsó csepp volt a pohárban. De a megfelelő törvény hiá­nyában nem tudják felelősségre vonni a szemmel láthatóan tisz­tességtelen körülmények között létrejött szerződés aláíróit. Sztyepasin elmondta, hogy információk szivárognak ki az elhárító szolgálat köreiből is. Az itt dolgozók többsége ugyan a politikai stabilitás és az erős hatalom, az alkotmány és Jelcin elnök hívei, de vannak olyanok is, akik a volt KGB által meg­testesített^ ideológiai nézetek követői. Őket politikai megfon­tolások alapján nem lehet eltá­volítani. Az információk titkosságá­nak megőrzése érdekében tör­vényt kellene elfogadni a mun­katársak felelősségéről a szol­gálati titok megőrzésében. Nyugtalanságra ad okot az is, hogy egyes országok felderítő szolgálata kísérletet tesz az orosz atomfizikusok és atom­technológiai szakértők beszer­vezésére. Louis Freeh-nek, a Szövet­ségi Nyomozó Iroda vezetőjé­nek közelgő látogatásával kap­csolatban Sztyepasin elmondta, hogy ez lesz az első személyes találkozójuk. Az FBI-t szintén aggasztja az a lehetőség, hogy az orosz alvilág hozzájuthat a nukleáris technológiákhoz, il­letve az atomrobbanófejekhez és nukleáris anyagokhoz, s azt harmadik országnak - Iránnak, Iraknak, Líbiának vagy Észak-Koreának - eladja. Sztyepasin kijelentette, hogy nincs olyan jellegű megbízható értesülésük, amely szerint ez már megtörtént volna. Freeh július elej/n érkezik az orosz fővárosba, ahol konkrét javaslatokkal áll elő. Felajánlja az együttműködést a szervezett bűnözés elleni harcban, a segít­ségnyújtást a technikai felké­szülésben, így például a szak­emberek kiképzésében, vala­mint a két szervezet’ közötti összeköttetés javítását. Július 4-én pedig megnyitja az FBI ál­landó moszkvai képviseletét, amely az amerikai nagykövet­ség keretén belül egyelőre 2-3 munkatárssal működik majd. Londoni megemlékezés a magyar holocaustról A Brit Zsidó Szervezetek Ve­zetőinek Testületé (Board of Deputies of British Jews), azaz a brit zsidóság világi ve­zetősége megemlékezést tar­tott Londonban a magyar zsi­dók deportálásának, 600 ezer magyar állampolgár elpusztí­tásának 50. évfordulója al­kalmából. A megemlékezés­hez a londoni magyar nagy- követség adott helyszínt. Em­lékező beszédet mondott Feldmájer Péter, a Magyar Zsidó Hitközségek Szövetsé­gének elnöke, aki a Board of Deputies meghívásának tett eleget. Eldred Tabachnik, a Board of Deputies elnöke megelégedéssel szólt a ma­gyar zsidóság közösségi éle­tének újjáteremtéséről, hang­súlyozta a küzdelem szüksé­gességét mindenfajta gyűlö­let, etnikai nacionalizmus és fajüldözés eUen, majd gyakor­lati segítséget ígért. Egyelőre brit és magyar fiatalok csere­látogatásait tervezik — mondta. Feldmájer Péter ki­fejtette: sok új tapasztalatot szerzett a keresztény-zsidó párbeszéd angliai gyakorlatá­ból, és örömmel nyugtázta, hogy alkalma lesz a brit kül­ügyminisztérium szakértőivel is beszélgetni a magyaror­szági fejleményekről. Már kapható a Csók és Könny c. női magazin! Nők vallanak önmagukról .... I gaz történetek:- szerelemről, ®- bánatról,- boldogságról valamint sok más érdekes olvasnivaló is található a Csók és Könny című most megjelent női lapban. ABAT (British American Tobacco) Pécsi Dohánygyár Kft. az ország legnagyobb cigarettagyártója. Nagy sikerű termékei a SOPIANAE család, a LUCKY STRIKE, a HB és a PALL MALL család eladásainak elősegítése érdekében, augusztusi belépéssel KMSBecaiEeLEfflD raipv/o munkatársat keres Nógrád megye területére. Ön rendszeresen felkeresi a kijelölt körzethez tartozó kiskereskedelmi boltokat, és biztosítja, hogy a cég termékei a megfelelő helyen elérhetők legyenek a vásárlók számára. Munkáját és mindazokat a piád eseményeket regisztrálja, melyek hatással lehetnek az értékesítés növelésére. Ajánlatunk:- biztos egzisztenda egy nagy múltú nemzetközi cégnél- mozgalmas munkakör- versenyképes fizetés- cégautó Ön sikeres jelölt lehet, ha:- legalább középfokú végzettségű,- legalább 1 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik hasonló munkakörben,- jó üzleti érzéke van,- jó kapcsolatteremtő- és érvelőkészsége van,- meggyőző személyiség,- ideális kon 22-30 év Fényképes pályázatát 1994.07.08-ig az alábbi címre küldje: 1072 Budapest, Nagy Diéta u. 10-12. IV. em. Görögországi úti élmények - lakatlan laktanya és véletlen környezetvédelem Halászhajó és jetsky: a víz megélhetést és pihenést nyújt Dagály után a tengerparton bomba formájú fémdobozok hevertek egymás mellett a hul­lámtérben. Okozott némi fejtö­rést, hogy korábban hol láttam már ilyet - először valami há­borús filmre vagy múzeumra gondoltam, aztán rájöttem a do­log nyitjára: a szupermarketek polcain látható kilós gázpatro­nok üres dobozai voltak ezek, amelyek használat után a víz­ben kötöttek ki. A környezet­védelem Európának nemcsak a keleti, hanem a déli csücskében sem áll magas színvonalon. Aszprovalta és Stavros kö­zött új üdülőtelepek épülnek. A telkeken, a házak kertjében nád nő - valaha mocsár volt ez a va­lamivel mélyebben fekvő part­vidék. A környező hegyek csa­padékvizét levezető időszakos folyócskák, patakok partján azért maradt némi növényzet, de az egykori vízi világnak çz csak a töredéke. Az állat- és növényvilág jó néhány, itthon­ról is ismert képviselője megta­lálható ezekben a mocsarakban. Az itthon szigorú védelmet él­vező, igazi ritkaságnak számító fajok itt közönségesek. Ami vi­szont eléggé érdekes, Aspro- valta környékén sirályokat alig lehetett látni, ellentétben más görögországi partszakaszokkal. Stavros közelében, a tenger partján áll egy nagy laktanya. Katonát nem nagyon lehetett itt látni, a két-három főnyi őrsze­mélyzeten kívül csak egy nagy, barátságos, barna bundás kutya vigyázott (ha vigyázott egyálta­lán) a szögesdrót mögé bújta­tott barakkokra. Bizonyára vé­delmi okokból a mocsarat nem csapolták le és nem töltötték fel körülötte, úgyhogy igen nehe­zen megközelíthető helyen te­rül el. A magyar természetbarát olyan dolgokkal találkozhat itt egymás hegyén-hátán, amiről itthon legfeljebb csak álmo­dozni lehet. Ottjártamkor a zsombékokon mocsári teknő­sök napoztak - volt, ahol hatan, heten is egymás mellett. A vízbe dobált szemétkupacon és kartondobozokon is tömegesen láttam ezt az itthon meglehető­sen ritka hüllőt. Egy körülbelül másfél hektárnyi mocsáriét jó­formán minden négyzetméterén agárkosborok virítottak egymás mellett. Nálunk tövenként 10 ezer forint ennek a ritkaságnak az eszmei értéke, ráadásul jó egy hónappal később kezd el virágozni. Az itthonról jól is­mert fajok mellett a helybéli madárvilág is szolgáltat igazi különlegességeket: kucsmás sármányok, sövény sármányok, a mocsárban selyemgémek köl­tenek. Ami a vadászatot illeti, a mediterráneumban - legyen is az bármelyik ország - legin­kább a tömeges madárpusztí­tásban merül ki e nemes tevé­kenység. A mocsár ösvényeit itt is mindenfelé sörétes lőszerek hüvelyei borították, de ottjár- tunkkor nem volt lövöldözés - valamiféle szabályozás talán mégiscsak van. A tenger tisztasága Európa szerte alapvető, hiszen a turis­ták máshol valósággal mene­külnek az algásodó vízből, a szemetes partokról. A görög szakasz — egyelőre — kristály- tiszta, de nem ártana odafi­gyelni arra, hogy a kedvező ál­lapotok fenn is maradjanak. A környék - mivel nagyrészt kié­pítetlen - elsősorban a véko­nyabb pénztárcájú magyar tu­ristáknak kínál nagyszerű lehe­tőséget a pihenésre és kikapcso­lódásra. Á napozás és a fürdés mellett lehet bérelni jetsky-t, szörföt, vízibiciklit, csónakot. A víz a tagolt part miatt több­nyire tükörsima. Tengerisünt errefelé elvétve látni, úgyhogy különösebben nem kell tartani tőlük, cápa pedig - állítólag - egyáltalán nincs. A szerencsé­sebbek azonban - na meg akik nem lusták reggelente korán felkelni - néha láthatnak ját­szadozó delfineket is az öblök csendes vizében. Kép és szöveg: Faragó Zoltán (Folytatjuk)

Next

/
Oldalképek
Tartalom