Nógrád Megyei Hírlap, 1994. július (5. évfolyam, 153-178. szám)

1994-07-01 / 153. szám

0\ KÖtjypfe ¥N ~5ruida ^VASöTíRF Társadalom:Hogyan él 1994-ben az átlagos család hazánkban? Mi a szülők felfogása a kisközösségről, gyermekáldásról? Sporttükör: Egyre szebb eredmények tanúskodnak arról, hogy felfelé ível Szabados Tamás, ifjú teniszező pályafutás^-l^CjTi^í^/ Szolgáltatás: A kedves olvasó már most kiválaszthatja! Tvr Extra: Jövő heti rádió- és televízióműsorok 16 oldalon Mellékletünk NOGRAD MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA HÍRLAP 1994. JÚLIUS 1., PENTEK V. ÉVFOLYAM, 153. SZÁM ÁRA: 16,30 FORINT Lehet, hogy nálunk megtalálja a szerencséjét I« 1 a Nógrád Hirdessen jsjcL. Együttműködés az FBI-jal Együttműködési megállapodást írt alá tegnap az Országos Rendőr-főkapitányság és az amerikai Szövetségi Nyomo­zóhivatal (FBI), valamint az Egyesült Államok Kábító­szer-ellenes Ügynöksége (DEA) Budapesten. Arról is megegyeztek, hogy a magyar és az amerikai bűnüldözőszervek a közös munkát összehangoló bizottságot állítanak fel. Az európai körúton tartóz­kodó FBI-igazgató előadást tar­tott az ORFK állománygyűlése előtt. Louis Freeh elsősorban az országok gazdasági erejét el­szívó, a polgárokat kábítószer­rel mérgező, a nukláris eszkö­zök csempészésével a stabili­tást veszélyeztető nemzetközi szervezett bűnözés elleni harc fontosságára hívta fel a figyel­met. Hangsúlyozta: az FBI megosztja a magyar rendőrség­gel a nemzetközi bűnözéssel kapcsolatos több évtizedes ta­pasztalatait. Az együttműködés a szakmai képzésre is kiterjed. (MTI) Jelentősebb benzinár-emelés Mától emelkednek a benzin­árak. Az áremelkedés oka a benzinek fogyasztói árában foglalt fogyasztási adó emelke­dése. Az emelkedés az ólmo­zott benzineknél valamivel ma­gasabb, az ólmozatlanoknál vi­szont viszonylag kisebb. Amint azt a MÓL Rt. leg­utóbbi sajtótájékoztatóján is­mertették: a 91-es oktánszámú ólommentes benzin ára a MÓL kútjainál 76,50 forintról 77,80 forintra nő, míg a 95-ös ólmo­zatlan benzin ára 78,50 forint­ról 79,80 forintra emelkedik. Az ólmozott benzinek közül a 92-esé 79 forintról 83,80 fo­rintra, a 98-asé pedig 81,50 fo­rintról 86,30 forintra módosul. Emelkedik a gázolaj ára is, amely az eddigi 61 forint he­lyett 65 forintba kerül július 1-jétől literenként. A háztartási tüzelőolajnál az áremelkedés 1 forint, a HTO literenkénti ára 26 forint helyett 27 forint lesz. Mindenféle kacat kapható - olcsón - a balassagyarmati KGST-piacon Fotó: Rigó Tibor A feketekereskedelem csábos csapdája Sokakat érintő és sokak érdeklődésére számot tartó témáról, a feketekereskedelemről rendeztek kerekasztal-beszélgetést teg- *nap délután Salgótarjánban. A Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Számítástechnikai és Llgyvitelszervezési Vállalat légkondicionált irodaházába hívta össze mindazokat, akiket a legjobban érint ez az évek óta húzódó probléma. Dr. Berenténé dr. Kutrucz Erzsébet, a kamara főtitkára a házigazdái szerepkörben kö­szöntötte a résztvevőket - a ke­reskedelem, az érdekvédelmi szervezetek, az adóhivatal, a vámhivatal és a rendőrség kép­viselőit. Szabadkozva mondta el, hogy a részvétel ,/élolda­las”, ugyanis az ügyben megle­hetősen érdekelt önkormányza­tok — a pásztói kivételével — nem küldték el képviselőjüket. A kamara szerette volna, ha mindegyik város önkormányza­tának képviselője részt vesz a megbeszélésen. Berenténé bevezetőként hangsúlyozta, hogy a feketeke­reskedelem olyan égető prob­léma, amelyet előbb-utóbb fel kell számolni. Fellépni ellene azonban csak együttesen lehet. A kamarának a jelenlegi hely­zetben ezt vállalnia kell. Ezért kezdeményezték a kerekasz­tal-beszélgetést. Dr. Institórisz András, a Nógrádker Rt. vezérigazgatója, a kamara alelnöke vitaindítójá­ban arról számolt be, hogy a fe­ketekereskedelemmel kapcso­latban jó néhány hivatalnak ad­tak jelzéseket, érkeztek is visz- szajelzések, de többen válasz nélkül hagyták levelüket. A je­lenlegi helyzet nem jó, s nem is lehet érdeke senkinek. Állításait számokkal is bizo­nyította. Salgótarjánban évente mintegy hétszázmillió forint árbevétel-kiesést okoz a feke­tekereskedelem. E tevékenység miatt országosan mintegy 100 milliárd forinttal kevesebb az adóbevétel. Arról a kárról nem is szólva, amely a vásárlókat éri amiatt, hogy az ilyen árucik­kekre nincsen garancia, s rek­lamációról szó sem lehet. A legális kereskedelemben meg kell Fizetni mindazokat az adókat, költségeket, amelyek az államháztartást gyarapítják. Az illegális kereskedelem amellett, hogy tisztességtelen versenyt jelent, csökkenti a munkaerő­megtartó képességet, lazítja a társadalmi erkölcsöt. Tehát anyagi :s erkölcsi vesztesége­ket okoz. Az alelnök bejelen­tette, hogy jelzéseikre több or­szágos hivatal is intézkedéseket ígért, ámde a tapasztalatok sze­rint nehezen születik megnyug­tató megoldás. Külön kérte a sajtót, hogy nyújtson segítséget a feketekereskedelem minden formája ellen. Ne népszerűsítse a KGST-piacokat, hanem in­kább azt írja meg, hogy ez a te­vékenység mennyire károsítja a fogyasztókat és az országot. A Fogyasztóvédelmi Felügyelő­séghez címezve hangsúlyozta, hogy legalább olyan szigorú el­lenőrzéssel lépjen fel az illegá­lis kereskedelem ellen, mint ahogy a legális kereskedőkkel szemben teszi. Páka György, a Fogyasztó- védelmi Felügyelet vezetője hangoztatta, hogy az illegális kereskedelem elleni hatásos fel­lépéshez megfelelő jogszabályi és anyagi feltételeket kell te­remteni. (Folytatás a 3. oldalon.) Kormányprogram, munkapéldányban Jövő csütörtökre valószínűleg végleges formát ölt az új kor­mány programja, a miniszterel­nök-jelölt Hóm Gyula akkor láthatja el kézjegyével, és a ter­vek szerint jövő pénteken jut­tatják el minden országgyűlési képviselőhöz - tudta meg az MTI munkatársa Hack Pétertől. Az SZDSZ helyettes frakcióvezetője, aki pártja kép­viseletében részt vett a koalí­ciós tárgyalásokon, azzal szá­mol, hogy a két koalíciós párt, az SZDSZ és az MSZP képvi­selői a jövő hét elején keríthet­nek sort a kormányprogram szövegének egyeztetésére, ak­kor végezhetik el rajta az utolsó simításokat. Nem kizárt, hogy a megbe­szélésen a pártok koalíciós tár­gyalódelegációi vesznek majd részt, erről azonban még nem született döntés. Már elkészült a program első munkapéldánya, ezt a szöveget a következő na­pokban a miniszterjelöltek is tanulmányozzák. (MTI) A szociális paktumokról Magyarországon az emberek­nek komoly szociális elvárásai vannak az új kormánnyal szem­ben, a cselekvéshez azonban a gazdaság helyzete csak korlá­tozott mozgásteret enged. Eb­ben a helyzetben a szakszerve­zeteknek, valamint a munka­adóknak a realitásokból kiin­dulva és kölcsönös belátással kell a kormánnyal a szociális paktum létrehozásakor megál­lapodni - vélte Stephen és Pur- sey, a Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének képviselője azon a csütörtökön '.SZdődött kétnapos konferen­cián, amelyet az MSZOSZ és a Liga szervezett. A két magyar szakszervezeti tömörülés tavaly december óta tagja a nemzetközi szervezet­nek, amelynek több országból érkezett képviselői az egyes kormányokkal kötött szociális paktumokat elemezték. A leg­fontosabb tapasztalatokat az MSZOSZ és a Liga a magyar paktummal kapcsolatos kon­cepció kialakításában szeretné kamatoztatni. György Károly és Zalai Ist- vánné, az MSZOSZ képviselői az MTI érdeklődésére elmond­ták, hogy a rendező magyar szakszervezetek megerősítést kaptak abban: a paktum megkö­tésekor mind a munkaadóknak, mind a szakszervezeteknek rea­litásérzékkel, ugyanakkor a sa­ját érdekeiken felülemelkedve, a másik fél helyzetével is szá­molva kell az alkufolyamatban részt venni. Több külföldi elő­adó elmondta, hogy bizonyos alapvető nemzeti érdekek ese­tén a szakszervezetek képesek voltak a kompromisszumokra, bizonyos követeléseiket hosz- szabb-rövidebb időre háttérbe szorítva. (MTI) Üdülőfalu a Tisza-tó partján A Tisza-tó partján megvalósí­tandó első üdülőfalu terveit is­mertették csütörtökön egy Abádszalókon megtartott sajtó- tájékoztatón. A Csillagpart fan­tázianévre keresztelt üdülőfalu az abádszalóki öböl közelében, a Tisza-tó és Kunsági-főcsa­torna ölelésében lévő területen kap helyet. A projekt gazdája a Tiszató- part Kft., melynek képviselői elmondták: a Csillagparton mintegy ezer telek vásárolható meg, áruk négyzetméterenként 950 és 2500 forint között mo­zog. Néhány stratégiailag fon­tos pontra olyan vállalkozókat várnak, akik panziókat, étter­meket és üzleteket építenek. A szakemberek az ország minden részéből számítanak üdülőtulajdonosokra, a vonz­erőt a tavon engedélyezett mo­torcsónakázásnak, illetve a va­dász- és horgászhelyek sokasá­gának tulajdonítják. (MTI) A NAP HÍREI IDŐJÁRÁS Sokfelé megnövekszik a felhőzet. Főleg keleten, délkeleten alakulnak ki záporok, zivatarok. Felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. | A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 28 és 33 fok között alakúk Nyugathoz visszatérve Nagyobbrészt megvalósultak az MDF 1989-es programjá­nak, majd az erre épülő kor­mányprogramnak a külpoliti­kai tézisei, Magyarország mind szellemi, mind politikai értelemben visszatért a Nyu­gathoz - mondta Jeszenszky Géza, a leköszönő kormány külügyminisztere a magyar külpolitika utóbbi négy évét értékelve. A leghatározottab­ban visszautasította azokat a véleményeket, miszerint a ma­gyar külpolitika gyengéje volt, hogy prekoncepciókból indult ki, sérelmekre alapozott, múltba nézett, ideologikus volt. Természetmegőrzés A természeti erőforrások jelen­tős része megújulásra képes, azaz megújítható, a társadalom gazdasági érdeke ezen erőfor­rások tartós felhasználásának biztosítása - mondta Tardy Já­nos helyettes államtitkár, a Környezetvédelmi és Terület- fejlesztési Minisztérium Ter­mészetvédelmi Hivatalának vezetője sajtótájékoztatón. Az utóbbi négy évben 76 ezer hektárral nőtt a védetté nyilvá­nított területek nagysága ha­zánkban, a hivatal tulajdoná­ban 65 ezer hektár terület van, továbbá 45 új tájvédelmi kör­zet létesült. Zsidó műkincsek A Budapesti Rendőr-főkapi­tányság sem cáfolni, sem meg­erősíteni nem kívánja azt a la­pokban napvilágot látott hírt, hogy Romániában megtalálták a budapesti Zsidó Múzeumból múlt év decemberében ellopott műkincsek egy részét - közöl­ték a BRFK Sajtóosztályán. Az ügy fejleményeiről legko­rábban a jövő hét végén tájé­koztatják a közvéleményt. Karinthy-emlékgyürü Boncz Géza kapta idén a Ma­gyar Rádió Karinthy Fri- gyes-emlékgyűrűjét. Á díjat Gábor László, a Rádiókabaré szerkesztőségének vezetője adta át a munkatársak jelenlé­tében a Kabarécsütörtök élő adásában. A Magyar Rádióból elbocsátott Farkasházy Tiva­dar az épület előtt köszöntötte Boncz Gézát, aki egy súlyeme­lőt ábrázoló „Csúcs-díjat” adott át gratuláló kollégájának. A Magyar Rádió 1975-től ju­talmazza a Rádiókabaré műso­raiban kiemelkedő tevékeny­séget nyújtó személyiségeket az emlékgyűrűvel. Gál Zoltán találkozója 1956 minősítése, az ’56-os szervezetek megítélése nem a politika feladata - szögezte le Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke, aki tegnap a Parla­mentben megbeszélést folyta­tott a Történelmi Igazságtétel Bizottság és a Recski Szövet­ség vezetőivel. Utalt rá: a poli­tikai vezetés arra fog töre­kedni, hogy megteremtődje­nek a szociálisan rászoruló ’56-osok segélyezésének, tá­mogatásának konkrét formái. Temetői megemlékezés A Munkáspárt tegnapi sajtótá­jékoztatóján bejelentették, hogy Kádár János halálának 5. évfordulója alkalmából július 6-án 17 órakor a Munkáspárt megemlékezést tart a Fiumei úti temetőben. VALUTA Vételi Eladási Pénznem árf. 1 egységre forintban Angol font 155,43 158,43 Ausztrál dollár 73,45 74,79 Dán korona 16,13 16,43 Finn márka 19,09 19,43 Francia frank 18,51 18,05 Görög drachma (100) 41,93 42,73 Holland forint 56,51 57,55 Ir font 153,01 155,81 Japán yen (100) 101,75 103,61 Kanadai dollár 72,75 74,27 Kuvaiti dinár 340,48 347,14 Német márka 63,38 64,58 Norvég korona 14,52 14,80 Olasz líra (1000) 64,07 65,29 Oszt. schilling (100) 901,32 918,02 Spanyol peseta (100) 77,30 78,76 Svájci frank 75,40 76,72 Svéd korona 13,16 13,40 USA dollár 100,63 102,63 ECU (Közös Piac) 121,34 123,58

Next

/
Oldalképek
Tartalom