Nógrád Megyei Hírlap, 1993. november (4. évfolyam, 254-279. szám)

1993-11-01 / 254. szám

Ministráns gyerekek vonulnak kettesével a váci püspök előtt a fel­sőpetényi főutcán. A tavalyi, első Mindszenty-emléknap után idén ismét megtartották az ünnepi szentmisével és koszorúzással egybe­kötött rendezvényt Felsőpetényben és Rétságon. Fotó: Mikuska SZOLNOKON SEM TUDTAK MEGÁLLÍTANI AZ SBTC-T ­ni VASA NOGRAD MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA HÍRLAP 1993. NOVEMBER 1. HÉTFŐ IV. ÉVFOLYAM 254. SZÁM ÁRA: 16,30 FORINT MM & FélMyjuH tisztelt- ügyfelem^I^S^Set, hogy telefaxszámunk megváltozott. Hirdetését a (32)311-504 telefaxon adhatja fel, amely egyben a hirdetési csoport telefonszáma is. A Visegrádi Csoporton belül Politikai lehűlés? A Gazeta Wyborcza című lengyel lap szerint a Krakkóban kezdő­dött, Együtt vagy külön című lengyel-cseh-szlovák-magyar tanács­kozás lengyel részvevői úgy látják, hogy „hűvösebbé váltak a politikai kapcsolatok a Visegrádi Csoporton belül”és ez meglátszik az értekez­leten is, ahová a várakozásokkal ellentétben nem érkeztek meg a tag­országok külügyminiszter-helyettesei. Ennek okát a Gazeta tudósi­tójával beszélgetők két dologra vezették vissza: az ezen országok NATO-tagsága ellen emelt orosz vétóra, és „a posztkommunista baloldal lengyelországi hatalomra jutására”. „Csehországban és Magyarországon jelenleg dominál a bizalmat­lanság Lengyelország iránt” — idézte a Gazeta Bronislaw Geremek professzort, a szejm külügyi bizottságának elnökét. „ Partnereink attól félnek, hogy a lengyel baloldal sikere fertőző példa lehet.” Kölnbe nem utazik Göncz Árpád az előzetes ter­veknek megfelelően november elején nem hivatalos látogatást tesz a Koreai Köztársaságban. A köztársasági elnök szóvivője az MTI kérdésére hozzátette: tudo­mása szerint nem szerepel kölni látogatás az államfő programjá­ban. Göncz Árpád Koreába nem Németországon keresztül utazik. Faragó András elmondta azt is, hogy a köztársasági elnök és a kormányfő között rendszeresek a telefonbeszélgetések, amióta Antall Józsefet a kölni klinikán gyógykezelik. Protestáns nagygyűlés A Protestáns Napok ünnep­ségsorozat csúcspontjaként nagygyűlés volt szombaton — a reformáció ünnepét megelőző napon — Budapesten a Nemzeti Sportcsarnokban. Az eseményen beszédet mondott Jeszenszky Géza, aki hangsúlyozta: „Ma a többség és a kisebbség békés együttélésére van szükség, ehhez pedig bátorság és türelem kell”. A külügyminiszter után Czine Mihály irodalomtörténész és Szokólay Sándor zeneszerző tar­tott előadást. A nagygyűlés ige­hirdetéssel és áldással ért véget. Jubileumi lakodalmak Huszonhét házaspár mondta ki szombaton ismételten a bol­dogító igent Egyeken. A Hajdú- Bihar megyei település művelő­dési házában immár 17 esztende­je minden évben megtartják a ju­bileumi házassági évfordulókat. Az idén huszonhét család ünne­pelhetett együtt: közülük két há­zaspár 60, tizenegy 50, tizennégy pedig 25 évvel ezelőtt kötött fri­gyet. Az együttesen tartott gyé­mánt-, arany- és ezüstlakodalom főszereplői a falu csaknem egész lakossága előtt erősítették meg egykor fogadott hűségüket. Hej, Fidesz! Jobbra el? Szájer Józsefet, a parlamenti frakcióvezető helyettesét vá­lasztotta elnökének a Fidesz 78 tagú országos választmánya 53 (és egy érvénytelen) szavazattal szombaton Miskolcon. Alelnö- kei: Sásdy András, Selmeczi Gabriella, Szabó Tamás és Fried Miklós. Az etikai bizott­ságba Varga Mihályt, Kása La­jost, Frajna Imrét, Náfrádi Zol­tánt és Waschler Tamást dele­gálták, a választási egyeztető bizottságba Répássy Róbertnek és Várhegyi Attilának szavaztak bizalmat. (Folytatás a 3. oldalon) Szájer József, amikor a parla­mentbe jutott. Most is nyert Mindenszentekkor Mindszentyről - hangosítás nélkül A munkásőrruha sem zavarta az emlékező szentmisét Felsőpetény, Mindszenty József bíboros egykori fogvatartásá- nak helyszíne, szombat reggel. Ministránsok, kispapok és kör­nyékbeli plébánosok kíséretében, miseruhába öltözve, a falu fő­utcáján érkezik Őexellenciája Keszthelyi Ferenc, váci megyés­püspök. Amint belép a modern templom ajtaján, nyomában munkásőr képében megjelenik a múlt kísértete is: boldogabb időkre átmentett egyenruhába öltözött ember ballag az úton, vállán géppisztoly helyett vasvillával. Ködvágó sapkájában a templom helyett a földekre indul. Rövidesen eltűnik szürke alakja a ködben, ahogy a Mindszentyt fogva tartó korszak is a történelem süllyesztőjében ... Megkezdődött a szentmise. A püspök úr először felhívta a fi­gyelmet egy becses ereklyére, Mindszenty bíboros egykori há­zioltárára, amit a templom egyik fülkéjében őriznek. Két nap híján pontosan egy eszten­deig tartó fogsága idejénennél misézett minden áldott nap. Köszöntötte a jelenlévő ven­dégeket, közöttük az USA-ból hazánkba látogató papnövendé­keket. Nem egyenesen Felsőpe- ténybe érkeztek, hanem auszt­riai tanulmányaikat megsza­kítva látogattak Vácra, magyar iskolatársaik meghívására. En­nek ellenére kíváncsiak voltak arra a külföldön is jól ismert egyházi emberre, aki hosszú éveket töltött az USA budapesti nagykövetségén .. . A szertartás nem egészen olyan volt, mint amilyen lenni szokott. Mindszenty József tör­ténelmi szerepéről emlékeztek meg a prédikációban. „Minden­nek úgy kellett történnie, ahogy történt. Valóban szerette ezt a népet, és bármikor kész volt éle­tét is áldozni érte” - mondta Keszthelyi Ferenc. A szentmise végén Sántha János püspöki titkár sorolta fel a váci egyházmegye meghurcolt és meggyilkolt papjainak név­sorát. 1919-ben és ’45 után öt- venen kerültek börtönbe és az (Folytatás az 5-ik oldalon) Három kisgyerek az égő autóban Halálos guberálás Barják Mónika, a megyei kór­ház gyermekosztályának ápo­lónője a súlyosan sérült kisfiú betegágyánál A fekete krónika, sajnos, már-már hozzátartozik a hét­végekhez. Ezt igazolják az elmúlt két nap szomorú ese­ményei is, amelyek közül a salgótarjáni, pontosabban a gyurtyánosi szeméttelepen - eddig ismeretlen okokból - vasárnap koradélután bekö­vetkezett autótüz egy nyolc hónapos kisgyerek halálát kö­vetelte. Két testvére életéért tegnap, a koraesti órákban még folyt a küzdelem a salgó­tarjáni megyei kórház gyer­mekosztályán. A tragédia egy karancsaljai családot sújt. (Rendőrségi tudósításunk a 3. oldalon.) Szobordöntögetők Nyíregyházán Ismeretlen tettesek ledöntöt- ték talapzatáról a Móricz Zsig- mond szobrot szombatra virradó éjjel Nyíregyházán. A köztéri al­kotás az íróról elnevezett megyei és városi könyvtár előtti parkban állt. A vandál cselekedet során a szobor szerencsére nem sérült meg. Az ismeretlen tettesek fel­kutatására a Nyíregyházi Rend­őrkapitányság megtette a szük­séges intézkedéseket. (MTI) Azt gondolom ... Néhai lángok, néhai fények Milyen idegen tölünk az élettelenség! És mégis ál­landó kísérője létünknek. Megváltani, szabadulni tőle - lehetetlenség. Ez az ember­iség egyetlen elszabhatatlan uniformisa, ha úgy tetszik, kényszerzubbonya. Ugyanaz és mégis mindannyiszor más, mint az . a törékeny láng, amelynek kérlelhetetlenül a végét veszi. Furcsa mód olyankor érezzük leginkább a súlyát, ha a szeretteink vál­lára nehezedik. Ha ez bekö­vetkezik, sutba vethetjük min­den tudományunkat, s ökölbe szorított kézzel, némán szid­hatjuk a halandóságot, a hiá­bavalóságot, vagy könnyezve kérlelhetjük a sorsot: legyen kicsit könyörületesebb. Talán meghallgattatunk, s akkor azzal áltathatjuk ma­gunkat: van még időnk felké­szülni a legrosszabbra, De ez tévhit. Mert erre soha nem le­het időben és megfelelően rá­hangolódni. Mint ahogyan az egyszeri kislány sem járhatott végig minden zegzugos erdei ösvényt, s nem tudhatta meg melyik, hová vezet? Pedig na- gyon-nagyon szerette volna. Aztán ráébredt: azt az egyet, a magáét, a korlátokkal öve­zett szabadságot keresi. Többre nem futja a kiszabott idejéből... Megtanulta, hogy a kisza­bott időnek, ennek a mosto­hának és megváltónak sajnos nem lehet nem hinni. Erre int a novemberi alkony, a fejfák szomorúsága, a temetőben a krizantémok áldozata. Erről mesél a vaskos cseppeket „síró” gyertyaláng, a mécses kihúnyó fénye, s a Nap, amint fenségesen alászáll, hogy át­adja helyét a mindent bebo­rító setétségnek. A lelkek megnyugvására. Mihalik Júlia A tv székháza és a Parlament előtt Csendes tüntetés „...már régen nem műsorokról, újságírókról, Rádióról, Televízió­ról van szó, hanem a sajtószabad­ságról. Minden demokrácia leg­fontosabb alapelveinek és eszkö­zeinek egyikéről, mellyel a polgá­rok a hatalmat kordában tarthat­ják...” fogalmazták meg újságírók szombaton a Kossuth térén, a Par­lament előtti tüntetésükön. Az MTV székháza előtt kezdő­dött csendes demonstrációra a Rádiós Kamara hívta a kollégákat, a sajtószabadságot féltő polgáro­kat, hogy onnan vonuljanak a Par­lament elé, a Kossuth szoborhoz: tiltakozásul a két közszolgálati in­tézményben, a TV-ben és a Rádió­ban az elmúlt napokban történtek miatt. Nahlik Gábor és Csúcs László elnöki jogkörrel felruhá­zott alelnökök műsorpolitikai és személyi intézkedései ellen töb­bezren tüntettek. Petíciójukban — amelyet a Kossuth szobor kezébe helyeztek el „a tájékoztatásra sze­gődött magyar újságírók” aláírás­sal — leszögezték: ”A Rádió meg a Televízió, ismét fegyver lett a kor­mányzó hatalom kezében, és pon­tosan azok ellen irányul, akikért egyáltalán a szabad sajtót kitalál­ták. ” jrgF||E 5. Kispest 11 5 3 3 26-13 13 6. Csepel 12 5 3 4 16-25 13 7. Rába 12 4 4 4 16-13 12 8. Videoton 12 3 5 4 14-16 11 9. Sopron 12 3 4 5 19-20 10 10. Újpest 12 4 2 6 12-14 10 11. Siófok 12 3 4 5 14-21 M 12. Vasas 11 4 1 6 16-18 9 13. Pécs 12 2 5 5 11-21 9 14. BVSC 11 2 5 5 11-23 9 15. Haladás 12 2 3 7 13-21 7 16. MTK 12 1 5 6 13-25 7 A Pásztó-Sz. Cukor találkozó sima hazai sikert hozott Kosárlabda NB I. B csoportos férfimérkőzés: p Dombóvár-Salgótarjáni KK 123-109 (59-45) Labdarúgó NB I. MTK-Békéscsaba 0-3 (0-0) Hungária körút, 2500 néző, v.: Bognár. Gl.: Árgyelán (62. p., 89. p.), Csató (85. p.). Haladás-Vác 1-3 (0-3) Szombathely, 6000 néző, v.: Kiss G. Gl.: Szekér (66. p.), ill. Füle (8. p.), Nagy T. (23. p.), Nyilas (32. p.). FTC-Csepel 3-0 (2-0) Üllői út, 11 000 néző, v.: Mol­nár. Gl.: Wukovics (33. p., 42. p., 75. p.). Sopron-Siófok 6-1 (5-0) Sopron, 4500 néző, v.: Statu­ier. GL: Majoros (18. p.), Ko­vács L. (28. p., 35. p.), Ördög (43. p., 45. p.), Katona (81. p.), ill. Fischer (87. p.). Debrecen-Rába ETO 1-0 (0-0). Debrecen, 7000 néző, v.: Nagy. GL: Gracsov (58. p.). Videoton-Újpest 1-0 (0-0) Székesfehérvár, 5000 néző, v.: Bay. GL: Tieber (82. p.). BVSC-Pécs 1-1 (0-0) Szőnyi út, 1000 néző, v.: Kurmai. GL: Bába (66. p.), ill. Azoitei (11-esből, 78. p.). Vasas-Kispest: hétfő, 19.30. A bajnokság állása 1. FTC 12 8 3 1 25- 9 19 2. Vác 12 7 4 1 22-13 18 3. Debrecen 12 8 1 3 19-12 17 4. B.-csaba 12 7 2 3 29-12 16 Labdarúgó NB III. Szolnoki MÁV-MTE-SBTC 0-1, Pásztó-Szolnoki Cukor 4-0, Balassagyarmat-Bag 1- 0, Füzesabony-Szécsény 3-1. Megyei I. osztály N. Volán-Keresztúri-SVT- Wamsler 2-3, Salgó Öblös- Nagybátony 5-1, Tar-Somos 0- 2, St. Kohász-Kisterenye 1- 1, Mátranovák-Hasznos 3-2, Buják-Nagylóc 0-1, Rimóc-Rétsági SE 2-4, Hu- nyadi-Mohora (F2, Érsek- vadkert-Bercel 2-2, Nézsa- Őrhalom 2-1, Romhány-Pa- lotás-Dreher 1-2. Totó "I j "15 Xj 1,2,1, x 1, 1, X, 1, X, 1, 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom