Nógrád Megyei Hírlap, 1993. november (4. évfolyam, 254-279. szám)

1993-11-01 / 254. szám

2 HÍRLAP 1993. november 1., hétfő A Cronica Romana cikke Fegyveres csoport letartóztatása A Cronica Romana című bu­karesti napilap szombaton első­oldalas keretes anyagban, „Top secret” feleimmel jelentette, hogy a székelyföldi Kovászna megye rendőrsége még május­ban „állig felfegyverzett, tíz tagú illegális csoportot” leplezett le. 20 különböző típusú fegyver és 314 töltény volt birtokukban a lap értesülése szerint, amelynek forrását nem jelöli meg. A fegyvereket a rendőrök el­kobozták, előzetes letartóztatá­sokat hajtottak végre... „Noha az ügy szenzáció, és noha a letartóztatások óta öt hó­nap telt el, csak egyetlen részletet tudtunk kiden'teni: a csoport ki­lenc román és egy magyar állam­polgárból áll” — írta egyebek mellett a Cronica Romana. (MTI) Az EK-csúcs döntött a székhelyekről A Maastrichti Szerződés élet­be lépésével megnyílt az út az­előtt is, hogy megkezdhessék működésüket az Európai Unió különböző intézményei. Létre­hozásukról a korábbi európai közösségi csúcstalálkozók már döntöttek, végleges elhelyezé­sük azonban mindaddig nyitott kérdés maradt, amíg tényleges tevékenységük megkezdése nem látszott biztosítottnak. Tekintet­tel a szerződés ratifikálásának befejeződésére, az elmúlt hetek­ben Közösség-szerte spekuláci­ók sora látott napvilágot az egyes szervezetek lehetséges központ­jairól, és köztudott volt, hogy számos főváros és kormány lobbyzott Brüsszelben különbö­ző intézetek „megszerzése” ér­dekében. Az EK e fél évi elnöksége a csúcstalálkozóra — brüsszeli megfogalmazás szerint — „glo­bális javaslatot” helyezett a Ti- zenkettek asztalára. Egyszerre kínálva megoldást valamennyi elhelyezésre váró intézmény szá­mára. A mindezek nyomán szü­letett csúcsszintű döntés értel­mében a közeljövőben a követ­kező városokban kezdik meg a leendő új EK-szervezetek mű­ködésüket: — Európai Monetáris Intézet (a majdani Európai Központi Bank elődje) — Frankfurt; Eu- ropol (közös bűnüldöző szerve­zet a kábítószer-kereskedelem ellen) — Hága; Európai Megfi­gyelő Állomás a kábítószeres ár­talmakra — Lisszabon; Európai Környezetvédelmi Ügynökség — Koppenhága; Állategészségü­gyi Megfigyelő Hivatal — Íror­szág (Dublin dönt a leendő vá­rosról); az Egységes Piac Har­monizációs Hivatala, beleértve a Védjegyek Hivatalát is — Spa­nyolország (Madrid döntésére vár); Európai Fordítói Központ — Luxembourg; Munkaegész­ségügyi és Munkahelybiztonsági Ügynökség — Spanyolország (még nincs választott város); Gyógyszerészeti Ügynökség — London. Borisz Jelcin nem biztos kedvenc Az oroszok támogatják Jelcin elnök politikáját, de nem akar­ják, hogy induljon újraválasztá­sáért — derül egy közvéleménye kutatásból, amelyet a US News and World Report című ameri­kai magazin szponzorált. A 3,1 százalékos hibahatárral számoló felmérés szerint mindössze 29 százalék véli, hogy Jelcin megér­demel még egy elnöki periódust, ám a megkérdezett ezer ember fele ért egyet azzal, ahogy az el­nök munkájának eleget tesz. A közvélemény-kutatás szerint az oroszok megosztottak azt illető­en, hogy vajon az ország többé- kevésbe demokratikus lesz-e öt éven belül. A megkérdezettek 36 százaléka bízik abban, hogy igen, míg 34 százalék szerint nem. A vizsgálat szerint az oroszok 48 százalékának kedvező vélemé­nye van Clintonról (17 százalék­nak nem), de 55 százalék azt mondja, hogy az amerikai elnök­nek nem kellett volna Jelcin mel­lett kiállnia (a parlamenttel szembeni küzdelmében), mond­ván: vitatható, vajon segített-e vagy inkább ártott orosz kollegá­dnak. Csak 34 százalék érezte ehetségesnek, hogy valóban de­mokratikus választásokat tarta­nak (decemberben), míg 49 szá­zalék nemmel válaszolt erre a kérdésre. A többi 17 százalék bi­zonytalan ezzel kapcsolatban. Együtt az Olvasóért! Munkatársakat keresünk kézbesítésére a megye valamennyi településén. A jelentkező feladata:- az újság reggeli kézbesítése- az előfizetési díjak beszedése- új előfizetők gyűjtése Alkalmazási feltételek:- erkölcsi bizonyítvány- legalább általános iskolai végzettség (magasabb iskolai végzettség előny)- megnyerő fellépés, jó kapcsolatteremtő képesség- helyismeret az adott településen A felvételnél örömmel vesszük azok jelentkezését, akik e téren már tapasztalatokat szereztek. Jelentkezési határidő: 1993. november 8. A jelentkezéseket rövid önéletrajzzal az AS-M Kiadói Kft. Nógrád Megyei Irodája címére, Salgótarján, Pf.: 96. kérjük eljuttatni. Jelige: "Kézbesítő." Tegyen fel mindent egy lapra! nógrMhírlap A Süddeutsche Zeitung véleménye „Vonalhű újságírók” kinevezése A magyar elektronikus médiában folytatódik a „vonalhű újságí­rók” kinevezése kulcspozíciókba — írta hét végi kiadásában, „wey” szignójú rövid budapesti jelentésben, a müncheni Süddeutsche Zei­tung. Ä lap beszámolt arról, hogy új emberrel töltötték be a televízió­nál a belpolitikai szerkesztőség vezetői posztját; illetve a Kossuth Rá­diónál a főszerkesztő általános helyettesének állását. „Mindkét sze­mélyi döntéssel olyan újságírók kerültek fontos hatalmi pozíciókba politikai adásoknál, akik a jobbszámyhoz sorolandók, s a jobboldali populista Csurka István híveinek számítanak” — írta a müncheni lap munkatársa, s tájékoztatott a rádiósok, a televíziósok, a MÚOSZ és a Demokratikus Charta titakozó akcióiról is. Nigéria a BT ötödik nem állandó tagja Brit-ír megállapodás Észak-írországról Többszöri sikertelen szavazás után végül Nigériát választották meg az ENSZ-közgyűlés ülész- szakán a Biztonsági Tanácsból most távozó öt nem állandó tag ötödik „cserepartnerének”. Négy sikertelen szavazás után az ellenjelölt, Bissau-Guinea visz- szalépett. Január elsejétől Japán, Ma­gyarország, Marokkó, Venezue­la és a Zöld-foki Köztársaság mandátumát Argentína, Cseh­ország, Omán, Ruanda és Nigé­ria veszi át. A boszniainál jobban elfele­dett, de régebb óta tartó európai polgárháború, az észak-írországi válság rendezésére tett óvatos kí­sérletet pénteken Major brit és Reynolds ír miniszterelnök, a brüsszeli EK-csúcs közben tar­tott különtalálkozóján. Egyelőre inkább csak abban egyeztek meg, hogy mit nem csinálnak a béke érdekében: nem állnak szó­ba terroristákkal, nem kötnek titkos megállapodást a politikai erőszak híveivel, és nem dönte­nek az észak-írországi protestáns többség feje fölött, amely min­den bizonnyal ragaszkodik a brit fennhatósághoz. Major és Rey­nolds abban is megállapodott, hogy ha megszűnik az erőszak Észak-írországban, akkor „új aj­tók”’ nyílnak meg a rendezésre. Ez kevesebb, mint az ír kormány csütörtöki javaslata volt. Az ír kormány értésre adta, hogy le­mond tíz Észak-Írországra tar­tott alkotmányos igényről, ha „új struktúrákat” teremtenek a terü­let kormányzására. Ezen első­sorban is Észak-Írország 1972- ben megvont önkormányzatá­nak helyreállítása értendő, ké­sőbb pedig mind több igazgatási feladat megosztása London és Dublin között. Brit kommentátorok a pénteki Major-Reynolds egyetértést is nagy tettnek tartják ahhoz ké­pest, hogy a koronahű protestáns fegyveresek és a katolikus ki­sebbség terrorszervezetei min­den bnt-ír próbálkozásra hagyo­mányosan terrorhullámmal vá­laszolnak, és a csekély többségű brit konzervatív kormány pedig szinte az észak-írországi protes­táns pártok foglya a parlament­ben. Közben a brit rendfenntartó erők végre felléptek Észak-íror­szágban a protestáns terroristák ellen, akik szombat óta 7 katoli­kust öltek meg találomra, bosz- szúból az ír köztársasági hadse­reg múlt szombati belfasti me­rényletéért, amelyben 10 protes­táns vesztette életét. Lakossági Kincstáijegy A Lakossági Kincstáijegy az 1 éves lekötés előtt, már akár a 2. hónap után visszaváltható. És akkor is kamatozik! Ki mondta, hogy egy befektetés nem mobilizálható? A Lakossági Kincstárjegy az 1 éves futamidő lejártának napján az egyik legkedvezőbb, 21 %-os kamatot fizeti! Ha Önnek azonban hamarabb van szüksége pénzére, akkor a Lakossági Kincstárjegyet már 2 hónap eltel­tével is visszaválthatja. És ami a leg­fontosabb: akkor is kamatozik! A Kincstárjegy állami értékpapír, így vissza­fizetését az állam garantálja. Az Ön követelése nem évül el, ezért bármely értékesítő fiók köte­les visszaváltani az Ön Kincstárjegyét. A Lakossági Kincstárjegy folyamatosan kap­ható a Budapest Bank és az OTP fiókjaiban, valamint az értékpapír-forgalmazóknál. Ha tehát szeretné pénzét egyszerűen, rövid távra és jó hozamra befektetni, válassza a kézenfekvő megoldást! A Lakossági Kincstárjegy az alábbi forgalmazóknál jegyezhető: Budapest Értékpapír és Befektetési Rt. 1052 Budapest, Deák F. u. 5. • Budapest Bank Rt. valamennyi fiókja • OTP Bank Rt. kijelölt fiókjai • Budapest Bank Rt. Salgótarján, Losonczi u. 2. • Budapest Bank Rt. Balassagyarmat, Rákóczi u. 14. • Budapest Bank Rt. Rétság, Rákóczi u. 29-31. • OTP Bank Rt. Salgótarján, Rákóczi út 22. 1 i A KÉZENFEKVŐ BEFEKTETÉS

Next

/
Oldalképek
Tartalom