Nógrád Megyei Hírlap, 1993. október (4. évfolyam, 229-253. szám)

1993-10-01 / 229. szám

EZT A TELET MAR NEM BÍRJUK KI... - 5. oldal NOGRAD MEGYEI HÍRLAP BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1993. OKTÓBER 1. PÉNTEK IV. ÉVFOLYAM 229. SZÁM ÁRA: 16,30 FORINT SALGÖTAgmJ^» FOTE{ (a vasúti már éjjel 1 órától megvásárolható a Nógrád Megyei Hírlap az ALAGÚT NONSTOP üzletben! Mától érvényes Az EFTA-megállapodás Ma lép életbe Magyarország és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) öt tagországa — Ausztria, Liechtenstein, Nor­végia, Svájc, Svédország — kö­zött a szabadkereskedelmi meg­állapodás az ipari, a feldolgozott mezőgazdasági, valamint a halá­szati termékekre. Ugyanettől az időponttól érvényesek az öt or­szággal megkötött kétoldalú ag­rárkereskedelmi megállapodá­sok. A most életbe lépő megálla­podással megszűnik versenyhát­rányunk az EFTA-országok pia­cain az EK ipari szállítóihoz ké­pest. Jelentősen javulnak agrár­exportunk feltételei is. Egyidejű­leg az EFTA-országok szállítói az EK-országok cégeivel azonos feltételek mellett versenyezhet­nek a magyar piacon. Az EFTA-országok a megál­lapodás életbelépésekor a leg­több termékre azonnal biztosít­ják Magyarország számára a tel­jes szabadkereskedelmet a vá­mok és egyéb akadályok eltörlé­sével. (MTI) Lezsák Sándor az MDF ügyvezető elnöke Az MDF—csütörtöki sajtótá­jékoztatója szerint — az Orszá­gos Elnökség szerda esti ülésén hivatalosan beiktatták Lezsák Sándort ügyvezető elnöki tiszté­be. Mint Herényi Károly szóvivő fogalmazott: Lezsák megbízatá­sa végleges, a tisztújító országos gyűlésig ő tölti be ezt a posztot. A szóvivő hangsúlyozta: az MDF hosszú, mély válságot élt át, de ismét esélyesként indul a válasz­tásokon. Az országos listákról a párt valószínűleg januárban dönt — mondta el Lezsák Sándor. Szerinte egyértelmű, hogy An­tall József vezeti az országos lis­tát. Lezsák nem kíván képviselő­ként bekerülni a Parlamentbe, de lehetségesnek tartja, hogy a párt vezető testületéi másképp döntenek. Az elnökség nemcsak Lezsák Sándor beiktatásáról döntött, hanem 12 igen szavazattal egy el­lenében, és az érintett tartózko­dása mellett Für Lajos helyére Kónya Imre frakcióvezetőt vá­lasztotta meg az MDF alelnökei- nek egyikéve. (MTI) Az engedélyt már a határon kérik A mától érvénybe lépő új mi­nőségvizsgálati és vámeljárási rendelkezésben mindössze az az újdonság, hogy az engedélyt már a határon kérik, illetve ellenőr­zik. Ezt Bártfai Béla helyettes pénzügyi államtitkár közölte. Emlékeztetett rá: új terméket 1981-től csak előzetes minőség- vizsgálat után lehet behozni az országba. Magánimport­tilalom Azért kellett megtiltani októ­ber l-jétől a hatévesnél idősebb személygépkocsik magánim­portját, mert az év első felében a magánszemélyek által behozott 40 ezer személygépkocsi három­negyed része hatévesnél idősebb volt. Ha nem korlátozták volna a gépkocsiimportot, akkor rozsda- temetővé válna az ország. Kirabolták az eltartottat A főváros XIV. kerületében szerdán három ismeretlen férfi megtámadta D. Istvánná 38 éves eltartottat Bagolyvár utcai laká­sában. Az asszonyt megkötöz­ték, és a lakásból 65 ezer forintot, 400 német márkát, 440 ezer fo­rint értékű kárpótlási jegyet és arany ékszert raboltak el. Az anyagi kár több mint 650 ezer fo­rint. Megfojtotta az asszonyt Baranya megyében a rendőr­ség őrizetbe vette G. József 21 éves pécsi lakost, mert szerdán a lakásán előzetes szóváltást köve­tően megfojtotta 27 éves felesé­gét. Kamatozó kincstárjegy Kamatozó kincstárjegy kibo­csátását szervezi októberben a Pénzügyminisztérium — tájé­koztatták az MTI-t. A szervezési teendőkkel az OTP Bróker Rt.-t bízták meg. A kibocsátásban va­lamennyi jogosítvánnyal rendel­kező értékpapír-forgalmazó részt vehet. Jelentkezni az OTP Bróker Rt.-nél lehet október 6-án délig. Idősek világnapja Salgótarjánban A nyugdíj munkával szerzett jövedelem A Nyugdíjasok Nógrád Megyei Érdekvédelmi Szervezete ké­résére az idén, október 1-jén és 2-án Salgótarjánban rendezik meg az idősek világnapjával kapcsolatos rendezvényt. Ebből az alkalomból - figyelembe véve a salgótarjáni nyugdíjas érdekvé­delmi szervezetének alapszabályát és a feb> uár 14-én megtar­tott közgyűlésen elfogadott módosítást, mely átfogóan ismerteti a szövetség feladatait - beszélgetést folytattam a Nyugdíjasok Nógrád Megyei Érdekvédelmi Szervezetének néhány vezetőjé­vel, tagjával: Keményvári Istvánnal, az országos elnökség tag­jával, megbízott elnökkel, Fiikor Balázs és Kakuk József alel- nökökkel, valamint Zánki András elnökségi taggal.- Mikor és milyen formában hozták létre megyei szervezetü­ket?- Nógrád-Heves megyei szervezetként 1990-ben alakul­tunk meg - feleli Keményvári István. - Tevékenységünk Sal­gótarján és környékére, vala­mint Heves megye három tele­pülésére terjed ki. Kezdettől vá­rosi szervezetként működtünk a múlt év végéig. Ettől kezdve az egész megyére kiterjedő szer­vezetté váltunk. Jelenlegi tag­létszámunk 12 ezer fő.-Fő feladatunk az érdekvé­delem - fűzi tovább a gondola­tot Fiikor Balázs —, ezen belül elsősorban a szociális és egész­ségügyi feladatokat vállaljuk magunkra, köztük a nyugdíj ér­tékének megtartását. De nem feledkezünk el a kulturális ren­dezvények megszervezéséről sem.- Milyen sikerélményeik vol­tak eddig?-Én, a vezetőség tagjaival együtt Vizsláson vezetem a klubot - mondja Kakuk József. -Hasonlóak működnek Kazá­ron, Nagybátonyban, Mátrano- vákon, Kisterenyén, Karancsla- pujtőn. Két-három év alatt 91 nyugdíjasunknak évi 520 ezer forint plusz jövedelmet szerez­tünk. A csütörtökönkénti foga­dóóránkon 15-30 személy jele­nik meg, akik zömében újabb (Folytatás a 3. oldalon) Az ÉT bér- és munkaügyi bizottságának ülése Csak konzultáció a garancia- alapról A felszámolás alá kerülő vál­lalatok bér- és végkielégítési kö­telezettségeinek teljesítését segítő úgynevezett garanciaalapról tár­g ra It volna csütörtökön az rdekegyeztető Tanács bér- és munkaügyi bizottsága, de a munkaadói oldal csak szakértői konzultációként volt hajlandó értelmezni a találkozót. Kérték ennek jegyzőkönwi rögzítését is. Hangsúlyozták, hiába vállal­ták el az ÉT plenáris ülésén a munkaadók a bérek utáni 0,3 százalék befizetését a garancia- alapba, mert szerintük a mun­káltatóknak nincs lehetősége to­vábbi bérterhek vállalására. Mint mondották: az ÉT plenáris ülésén különben is egy csomag keretében hagyta jóvá a munka­adói oldal a 0,3 százalék többlet befizetését, s megállapodás része a társasági adó csökkentése 36 százalékra, s az úgynevezett mi­nimális adó, amelynek alapja az árbevétel maximum 2 százaléka lehet. Amennyiben a Parlament eltér ezektől az adómértékektől, a 0,3 százalékos többlet befizeté­séről sem érdemes tárgyalni. Ga­ranciát kémének továbbá arra is, hogy ha az alap pénze kifogy — s szerintük erre igen hamar sor ke­rülhet —, a kormányzat nem a munkaadói befizetés további nö­velésével kívánja majd ellentéte­lezni a hiányt. A bizottsági ülés végül a kormányzat és a munka­vállalók konzultációjává alakult át. A sikertelen bizottsági egyez­tetést követően az ÉT plenáris ülése elé kerül a téma. Tegnap átadták rendeltetésének a rétsági tá'vhívásos telefonköz­pontot. Felvételünkön Polócz László (középen), a Matáv üzleti­gazgatóságának helyettes vezetője megtekinti az eddig elvégzett munkát. A jövőben ugyanis újabb ezer állomással lesz bővíthető a központ. Tudósításunk a 3. oldalon olvasható. Fotó:,Rigó T. Feltárás az M3-ason Október 4-én megkezdődik a régészeti feltárás a Gyöngyös- Barabás között épülő M3-as au­tópálya, valamint az ahhoz csat­lakozó M30-as, miskolci autóút tervezett nyomvonalán — jelen­tették be az Autópálya Igazgató­ság, a Közlekedési Minisztérium, valamint az érintett múzeumok vezető tisztségviselői csütörtö­kön. Az ukrán határig épülő, 257 kilométeres autópálya tervezett útvonalán a muzeológusok 214 régészeti lelőhelyet találtak. Megnyílt a pathológusok kongresszusa Salgótarjánban A tudományos munkán nem szabad spórolni Kendrey Gábor professzor, a Magyar Pathológus Társaság elnöke csütörtökön kilenc óra­kor, a salgótarjáni Népjóléti Képzési Központban megnyi­totta a pathológus kongresszust. Az MPT és a dr. Korill Ferenc Alapítvány támogatásával meg­rendezett háromnapos tudomá­nyos ülésre az ország egészség- ügyi intézményeinek képvise­lőin kívül külföldi szakemberek is érkeztek. Korill Ferenc, Nógrád Megye Közgyűlésének elnöke, köszön­tötte a megjelenteket, s a ren­dezvény jelentőségéről szólva megfogalmazta: fontos, hogy ennek az eseménynek a nógrádi megyeszékhely adott helyet. Remélhetően ez ösztönzést és elkötelezettséget is jelent. Kife­jezte a szakma és a kemény munkát végzők iránti elismeré­sét, s mondandóját a következő gondolattal zárta: - Amikor ke­vés a pénz, egyesek hajlamosak arra, hogy a tudományos mun­kán spóroljanak. Ezért is örven­detes hogy a mostani, nehéz helyzet ellenére létrejött ez a konferencia. Ezt követően dr. Korill Fe­re ncre, a nógrádi pathológia megteremtőjére emlékeztek a jelenlévők. A neves előd alak­ját, munkásságának állomásait egykori kollégája, a balassa­gyarmati dr. László Mária se­gítségével idézték fel. A nyitónapon elhangzott elő­adások egy fő témakörhöz, a pathológiának az egészségügyi (Folytatás a 3. oldalon) Patika-privatizáció Törvénytelen döntés? A Települési Önkormányza­tok Országos Szövetségének (TÖOSZ) gyógyszerészeti kon­zultatív fóruma csütörtökön tör­vénytelennek minősítette az Ál­lami Vagyonügynökség gyógy­szertári privatizációval kapcso­latos szeptemberi döntését. A résztvevők úgy határoztak: a gyógyszertári központokat to­vábbra is önkormányzati tulaj­donnak tekintik, és azokat a jö­vőben is e szerint kívánják mű­ködtetni — közölte Köllner Fe­renc, a TÖOSZ főtitkára. Hangsúlyozta: a gyógyszertári központok tulajdonjogi vitáját nem zárta le az a törvény, amely­nek alapján az ÁVÜ sajátjának tekinti a megyei gyógyszertári központokat. E jogszabály nem semmisítette meg az önkor­mányzati és egészségügyi tör­vény azon pontjait, melyek sze­rint a gyógyszerellátás a telepü­lési önkormányzatok feladatkö­rébe tartozik. (MTI) Az MSZP sajtótájékoztatóján A közalkalmazotti bérekről Az MSZP szerint a jövő évi központi költségvetésben kell biz­tosítani a közalkalmazotti bértáb­lázat bevezetésének fedezetét. A szocialista párt a törvényjavaslat­ban 20-30 milliárd forint átcso­portosítására lát lehetőséget, s en­nek jelentős része erre a célra for­dítható. A tegnapi sajtótájékozta­tón Jánosi György alelnök hang­súlyozta: az erre vonatkozó mó­dosító indítványaikat a szakszer­vezetekkel és önkormányzati szö­vetségekkel történő egyeztetés után az Országgyűlés elé terjesz­tik. Mindezt azért is különösen fontosnak tartotta, mert szerinte a közalkalmazotti bérrendezéssel kapcsolatos tárgyalások holt­pontra jutottak, és így bizonyta­lanná vált a bértáblázat január 1-jei bevezetése. Előkészületek a szociáldemokrata egység megteremtésére Külön is, közösen is tanácskoznak A szociáldemokrata mozga­lom egységesülése immár vissza­fordíthatatlan folyamat, amely­nek szükségszerűségét a bel- és külföldi történések egyaránt alá­támasztják — jelentette ki Bor­bély Endre, a Magyarországi Szociáldemokrata Part elnöke a Szociáldemokrata Néppárttal (SZDNP) és a Független Szoci­áldemokrata Párttal (FSZDP) tartott közös sajtótájékoztató­ján, csütörtökön. Az egyesülni szándékozó pártok képviselői hétvégi közös Kongresszusukkal, valamint az ott létrehozandó új szociáldemokrata párttal kap­csolatos elképzeléseiket ismer- tették. Guba Dezső, az FSZDP elnö­ke az új pártot Magyar Szociál­demokrata Párt néven képzeli el, amelyben nézete szerint kettős — főtitkári és elnöki — hatalom­nak kell érvényesülni. Fontosnak tartja ezenkívül, hogy a kongresz- szus elvi-politikai nyilatkozatot fogalmazzon meg. Gál Károly, az egy éve alakult SZDNP ügyvivője arra hívta fel a figyelmet: a szociáldemokrácia csak az egységtől remélhet széle­sebb társadalmi támogatottsá­got, esetleg a Parlamentbe való bekerülését. A három szociáldemokrata párt szombaton más-más hely­színen tartja saját kongresszusát, majd vasárnap együttesen ülé­seznek a Villányi úti Konferen­ciaközpontban, hogy megalakít­sák az egységes pártot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom