Nógrád Megyei Hírlap, 1993. október (4. évfolyam, 229-253. szám)

1993-10-01 / 229. szám

KÜLFÖLD 1993. október 1., péntek Erősítik orosz kapcsolatukat a franciák Franciaország elérkezettnek látja az időt arra, hogy tovább szilárdítsa viszonyát Oroszor­szággal, szükségesnek tartja, hogy Oroszország „privilegizált” viszonyt létesítsen Nyugat-Eu- rópával — jelentette ki Edouard Balladur francia miniszterelnök. Balladur azt hangoztatta, hogy ez a viszony „senki ellen sem irá­nyul”. Franciaország támogatja Borisz Jelcin törekvéseit. Lemondott az Osztrák Néppárt elnöke Váratlanul lemondott Ferdi­nand Maier, az Osztrák Néppárt főtitkára. Erhard Busek pártel­nök és alkancellár régi közvetlen munkatársa döntését nem politi­kai okokkal indokolta, hanem azzal, hogy nem tudott ellenállni a magángazdaságból kapott ki­tűnő ajánlatnak. Fegyverelkobzás a zsidó kolóniáknál Az izraeli rendőrség ciszjordá- niai zsidó kolóniák több lakójá­tól elkobozta fegyverét. Két kate­góriába tartoznak a fegyverel­kobzás által sújtottak: az egyik tagjait a hatóságok korábbi bűn­ügyekkel összefüggésben tart­ják számon, a másik azoké, akik­ről „bizalmas értesülések” alap­ján azt gyanítják, hogy veszélye­sek lehetnek. Magyar cigányzenekar Japánban Tűzbe hozta a japán közönsé­get a magyar cigányzenekar, amely e napokban először ven­dégszerepei Japánban. A százta­gú cigányzenekarból kiválasztott húsz legjobb zenész mintegy há­romezer néző előtt adott koncer­tet Tokióban, és ezzel egyben megkezdte október 15-ig tartó turnéját. Üjságírósztrájk Olaszországban Napilapok nélkül maradt csü­törtökön Olaszország, mivel szerdára az újságírók egész na­pos sztrájkot hirdettek a kor­mány őket érintő tervei elleni til­takozásul. A sztrájkhoz csatla­koztak az elektronikus sajtóban, a hírügynökségeknél dolgozó új­ságírók is, a televízió és a rádió híradásai is a minimálisra szorít­koztak . Az újságírók az ellen til­takoznak, hogy a kormány köte­lezte a szakmai biztosítóintézete­ket: vagyonuk 25 százalékát he­lyezzék több évre letétbe az ál­lamnál. Clinton—Kozirev találkozó Amerikai támogatás Jelcinnek Bili Clinton szerdán a Fehér Házban fogadta Andrej Kozirev orosz külügyminisztert. Az ame­rikai elnök már a találkozót meg­előzően Borisz Jelcin orosz elnö­köt támogató nyilatkozatot tett. Egyebek között kijelentette: az Egyesült Államoknak nyilván­való érdeke, hogy elősegítse a demokratizálódást Oroszor­szágban. Mint fogalmazott, ed­dig is szorgalmazta, hogy a kong­resszus fokozottabban támogas­sa a reformfolyamatot, s a jövő­ben is hasonlóképpen kíván cse­lekedni. Kozirev a találkozó után — amelyen természetesen az orosz- országi helyzetet tekintették át — újságírók előtt megerősítette, hogy Jelcin nem készül ostromra a parlament ellen, egyúttal az el­nök ellenzékét vádolta feszültség szításával. Közölte, hogy átadta Clintonnak Jelcin üzenetét. Eb­ben az orosz elnök köszönetét mondott az amerikai kongresz- szusban, a Nemzetközi Valuta­alapnál és más pénzintézeteknél nyújtott támogatásáért. Lockerbie-merénylet Líbia nem őszinte ígérete Líbia arról tájékoztatta But- rosz Gáli ENSZ-főtitkárt, hogy hajlandó egy skóciai bíróság elé állítani azt a két személyt, akiket a Pan Am 103-as járatának a skóciai Lockerbie fölött történt felrobbantásával vádolnak. Az 1988 decemberében végrehaj­tott merénylet következtében 270 ember veszítette életét. Omar Musztafa al-Muntaszir líbiai külügyminiszter az AP sze­rint egyúttal azt is közölte, hogy a nyugati országok által megsza­bott pénteki határidő elfogadha­tatlan országa számára. Nagy- Britannia, az Egyesült Államok és Franciaország bejelentették: amennyiben Líbia péntekig nem adja ki a gyanúsítottakat, köve­telni fogják az ország ellen 1992- ben elrendelt szankciók megszi­gorítását. A líbiai beleegyezés tényét Butrosz Gáli szóvivője jelentette be, közölve, hogy a kiadatás idő­pontjáról még folyik a vita. Csü­törtökön újabb megbeszélésre került sor a tárgyban a líbiai kül­ügyminiszter és az ENSZ-főtit- kár között. A líbiai szándék őszinteségét megkérdőjelezi az a tény, hogy a külügyminiszter ismét megerősí­tette : Tripoli csak a két gyanúsí­tott egyetértésével hajlandó bíró­ság elé állítani őket. Douglas Hurd brit külügyminiszter máris kétségének adott hangot, hogy a két személy hajlandó lenne ön­ként bíróság elé állni. Megismé­telte, hogy ha Líbia péntekig nem adja ki a két férfit, Nagy- Britannia és szövetségesei nyo­mást fognak gyakorolni a Biz­tonsági Tanácsra a szankciók szi­gorítása érdekében. (MTI) Tanítási szünet, csörgőkígyók miatt Hóvihar miatt tanítási szüne­tet elrendelni nem ritka dolog Dél-Dakota amerikai állam Ha­akon megyéjében, de csörgőkí­gyók miatt, az már valóban szen­zációszámba megy. Pedig ez tör­tént a minap. „Az első alkalom, hogy ilyen problémával találtuk szemben magunkat” — idézte az AP Ted Kunz tanulmányi főfelügyelőt, miután a Kirley Road-i iskolában egy fészeknyi csörgőkígyó szakí­totta meg a tanítást. A dolog úgy kezdődött, hogy amikor az iskola ruhatárában egy leány lehajolt a cipőjéért, egy jól fejlett csörgőkígyóval találta ma­gát szemben. Néhány idősebb fiú baseball-ütővel, seprűvel és la­páttal agyonverte a hüllőt. Ezt követően a fiúk az iskolaudvaron még négy csörgőkígyót vertek agyon. A kígyók senkit sem ha­raptak meg szerencsére, mert a legközelebbi kórház mintegy 100 kilométerre van. Janis Mathis tanítónő az eset után dicsérte a fiúk bátorságát, de óvatosságból tanítási szünetet rendelt el másnapra, hogy felás­hassák az iskola előtti utat. Az eredmény meglepő volt: további harminc kígyó és nagyszámú kí­gyótojás került elő a föld alól. Harmadnap folytatódott a ta­Kémügy a bonni a kancellári hivatalban A német főügyészség megerő­sítette német bulvárlapoknak azt az értesülését, hogy a bonni kan­cellári hivatalban keletnémet ügynököt lepleztek le. A titkárnőt a. titkos ügykezelé­sen alkalmazták egészen a leg­utolsó időkig, s állítólag minden további nélkül betekinthetett bi­zalmas anyagokba, őrizetbe vet­ték a titkárnőférjét is, aki Észak­Raj na-Vesztfáliában a szociálde­mokrata pártnál dolgozott, s vél­hetően ugyancsak az NDK-val együtt megszűnt keletnémet fel­derítés alkalmazásában állt. A kölni Express arról értesült, hogy a házaspár összekötője a titkárnő sógora volt, ő továbbította a tit­kos aktákról készült mikrofilme­ket Kelet-Berlinbe. A sógor je­len pillanatban Indiában nyaral. Több mint négyezer ember vesztette életét a Nyugat-lndiá- ban csütörtök hajnalban bekö­vetkezett földrengés következté­ben — közölte a katasztrófa súj­totta Mahárástra állam szóvivő­je­A tiz-tizenötezer lakosú Kil­ián kisvárosban több mint ezren haltak meg. A város gyakorlati­lag a föld színével vált egyenlővé. A Bombaytól keletre fekvő Osz- mánábád körzetben 3000 ember vesztette életét. A sebesültek számát itt nyolcezerre becsülik. A Richter-skála szerint 6,4 erősségű földrengés 1991 óta a legsúlyosabb Indiában. A föld­mozgás, amelynek epicentruma Mahárástra, Karnakata és Ándhra Prades államok határán volt, közép-európai idő szerint Négyezer halottja van az indiai földrengésnek szerda este 23 óra 26 perckor kö­vetkezett be. Az első rengést a következő négy órában négy utórezgés követte. Az első információk szerint a mentőknek Killariban eddig 500 holttestet sikerült kiszabadítani a romok alól. A Máráhástra állam kormányfője által irányított mentési munkálatokban részt vesznek a környéken állomásozó katonai egységek is. A földrengés a szomszédos Gudzsarát, Kamataka, Ándhra Prades, Goa, Madhia Prades és Tamilnádu államokban is érez­hető volt, károkat azonban se­honnan sem jelentettek. Bom- bayből sem érkezett jelentés ká­rokról, itt a megrémült lakosok százai menekültek az utcákra. (MTI) Küzdelem a kubai ellenzékkel Letartóztatások A Polgári Áramlat vezetőinek letartóztatásával válaszoltak a kubai állambiztonsági hatósá­gok az ellenzéki szervezetnek ar­ra a kezdeményezésére, hogy ba­ráti, ismerkedő jellegű találkozó­ra hívja az ellenzék valamennyi jelentősebb csoportosulásának képviselőit, valamint Havanná­ban akkreditált külképviseletek diplomatáit. Rolando Roque Malherbe professzort, a nemzetközi hírű ásványkutatót, aki feleségével együtt az egy héttel ezelőtt tar­tott találkozó házigazdája lett volna, már a rendezvény előtti napon letartóztatták, s csak öt­napi vizsgálati fogság után he­lyezték szabadlábra. A találko­zót ennek ellenére megrendez­ték a professzor lakásán, ám a kezdeményező Polgári Áramlat aktivistáin, s hat ország diploma­táin kívül csupán néhány ellen­zéki személyiség tudott azon részt venni. Az állambiztonsági szolgálat munkatársai és a „gyors reagálású brigádok” (megbízha­tó párttagokból szervezett félka­tonai különítmények) mozgósí­tott tagjai ugyanis egyszerűen megakadályozták, hogy az érke­zők legtöbbje bejusson az épü­letbe. Az „ellenforradalmi eleme­ket” becsmérlő és a Castro-rend- szert éltető, szavalókórusokkal kísért, gyakran a tettlegességtől sem visszariadó tömegakciók szervezése Kubában bevett mód­szer azokban az esetekben, ami­kor nem nyílt rendőri erővel, ha­nem a „népharag” demonstrálá­sával akarnak fellépni a másként gondolkodókkal szemben. Félix Bonne Carcassés, a Pol­gári Áramlat elnöke a találkozó meghiúsítására szervezett akciót követően tiltakozó levelet jutta­tott el a kubai igazságügyi szer­vekhez, a parlament elnökéhez, értesítette a történtekről a kubai emberijog-sértésekkel foglalko­zó ENSZ-különmegbízottat. (MTI) Építkezéshez, beruházáshoz, felújításhoz az acéláruk legnagyobb választéka a Ferroglobusnál! Viszonteladó telepei megtalálhatók az ország minden pontján! Időt, energiát, pénzt takarít meg, ha az Önhöz LEGKÖZELEBBIT keresi fel! BUDAPESTI TUZEP 27. sz. telepe: 1153 Budapest, Mezőhegyes u. 33. Telefon: 169-3516 BUDAPEST ÉS VIDÉKE MÉH Rt. Ceglédi telepe: 2700 Cegléd, Külső-Jászberényi út Telefon: (53)11-661 KÁPOLNAI ÁFÉSZ 18. sz. Vastelep: 3350 Kál, Főút-alsó 7-9. Telefon: Kál 7 ÉSZAK-MAGYARORSZAGI MÉH Rt. Gyöngyösi telepe: 3200 Gyöngyös, Bornemissza u. 5. Telefon: (37) 12-293 Salgótarjáni telepe: 3100 Salgótarján, Fülemüle u. 11. Telefon: (32) 14-389 Telex: 22 9156 Kérdőjelek „Pontozásos győzelem”? Nyilatkozatok és cáfolatok, fenyegetőnek szánt bejelentések és megnyugtató szándékú deklarációk, tüntetések és ellentünte­tések — bármennyire lefutottnak látszik is a világ szemében az oroszországi hatalmi kötélhúzás mostani menete, a körülmé­nyek változatlanul igen bonyolultak. Patthelyzet van Moszkvában? Vagy valójában már rég eldőlt az újabb hatalmi harc, s már csak „tekintélymentő árnyékbok- szolás” folyik Jelcin, illetve ellenfelei között? Van-e létjogosult­ságuk az úgynevezett „nulla megoldásra” vonatkozó javaslatok­nak, vagyis azoknak az indítványoknak, hogy a szembenálló fe­lek kölcsönösen vonják vissza egymást leváltó, feloszlató rendele- teiket? E kérdésekre természetesen politikai alapállásuktól és helyzetmegítélésüktől függően más és más választ adnak a meg­figyelők, de a külföldet a jelek szerint az érdekli a leginkább, si­kerül-e csakugyan erőszak nélkül átvészelni a hirtelen támadt válságot, s Jelcin nyeregben maradása hogyan erősíti a demokra­tikus, piacgazdasági reformok továbbvitelét. Lehet-e a demokrácia nevében nem demokratikus eszközök­höz nyúlni?— szegezik szembe ezzel a vádat (Jelcin alkotmány- sértéseire célozva) az ellenlábasok. Az elnök helyzeti előnyét, felülkerekedését ők sem igen vonják kétségbe, azt azonban so­kan már most leszögezik: mostani győzelme nem kiütéses, in­kább egyfajta „pontozásos diadal”. Véglegesnek tehát aligha te­kinthető, legfeljebb újabb hatalmi ütközetek egy fázisának. Per­sze, a leghevesebb politikai csatározás is jobb, mint egy valósá­gos, vérontással járó konfliktus... Sz. G. Ferenczy Europress Erőszakos hatalomátvételre tört Tíz ev börtön a neonácinak Tíz év börtönbüntetésre ítéltea bécsi tartományi bíróság a neo­náci Gottfried Küsselt, akit az es­küdtek az ellene emelt 11 vád­pontból kilencben egyhangúlag bűnösnek találtak. A tízéves büntetés az alsó határa az újfa­siszta tevékenységet tiltó tör­vényben megszabott lehetőség­nek, a felső határ az életfogytig­lan. A Néphez Hű Parlamenten Kívüli Ellenzék (VAPO) elneve­zésű újfasiszta mozgalom alapí­tója 1992 januárja óta van vizs­gálati fogságban. Az eljárás során bebizonyoso­dott, hogy Küssel pártja erősza­kos hatalomátvételre tört, e cél érdekében kiképzéseket tartott híveinek, akiket náci propagan­daanyaggal látott el. Küssel a bí­rósági tárgyaláson tagadta a ha­láltáborok létét, többször meg­erősítette, hogy a maga részéről osztja az 1938 és 1945 közötti nemzeti szocializmus ideológiáját. Az ítélet nem jogerős — az es­küdtszék azonban elutasította a védő szabadlábra helyezési ké­relmét. HATALMI VÁLSÁG MOSZKVÁBAN Érésűiét #5 •Jelcin élt! Jelcin él!...? • Nagy csalás Bács-Kiskunban? • Hová folynak el a TV pénzei? • Ki nyeli le az ügyészeket? •MT: • M egyszerűen minden nítás, de csak rövid időre, mert két napra rá újabb csörgőkígyó jelent meg a sportpályán. Erre intéz.A&tek, hogy a hét végén ta­pasztalj: kígyóvadász kutassa át a lakott területtől távol eső préri- iskola környékét. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom