Nógrád Megyei Hírlap, 1993. szeptember (4. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-01 / 203. szám

HELYISMERET BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1993. SZEPTEMBER 1. SZERDA IV. ÉVFOLYAM 203. SZÁM ÁRA: 13,80 FORINT Már telefonon is előfizethet a Nógrád Megyei Hírlapra! Hívja a (32) 312-542-es telefonszámot! Külügyi szóvivői tájékoztató Jeszenszky Moszkvába látogat Tegnap a tanévnyitó keretében avatták fel a Mátraterenyei Általános Iskola új tornacsarnokát. Fel­vételünkön Szabó Nándor polgármester szól az egybegyűltekhez. (Tudósítás a 3. oldalon). Rigó Menni vagy nem menni? ■ ez a kérdés a „gyiviben” Egy költözés különös stációi- Nézze, amit ebben az ügyben én mcgienettem azt már meg­tettem. Többet nem tudok. Mint ahogyan sok kolléga, a történ­tek és az eddigi jelek alapján félünk. Ók is, én is féltem az állá­somat. - Egy fáradtnak látszó asszony mondja ezt: dr. Szabó Lajosné a Nógrád Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet dol­gozója, az intézeti gyámhelyettes. Kollégái élén hálátlan, nehéz nyűgöt vett a hátára: szembehelyezkedve a Nógrád Megye Köz­gyűlésének május 27-ei határozatával a megyei bírósághoz for­dult jogorvoslatért... Jeszenszky Géza külügymi­niszter szeptember 13-14-en hi­vatalos látogatást tesz Moszkvá­ban. Vendéglátójával, Andrej Kozirjev külügyminiszterrel át­tekinti a magyar-orosz kétoldalú kapcsolatok helyzetét, véle­ményt cserél időszerű külpoliti­kai kérdésekről. A szóvivő szólt a magyar-ro­mán főosztályvezetői szintű szakértői konzultációrólis, ame­lyet Budapesten tartottak. A sza­kértők nyílt, korrekt párbeszédet folytattak, s örömmel nyugtáz­ták, hogy előrehaladás van gaz­Nincs vége a béralkunak Továbbra sincs megegyezés a repülőgépek karbantartását vég­ző Aeroplex és a szakszervezet vezetői között. Az érdekképvi­selet kitart 50 százalékos bér­emelési követelése mellett, amit a munkáltató nem hajlandó elfo­gadni. A Charta búcsúja a Vérmezőn A Demokratikus Charta — egy nappal Horthy Miklós ken- deresi újratemetése előtt — szep­tember 3-án a Vérmezőn „vesz végső búcsút a Horthy-rendszer- től”. A résztvevők e rendezvé­nyen kívánják eltemetni a milita- rizmust, az irredentizmust, az antiszemitizmust, a feudaliz­must, a megfélemlítést, a kiszol­gáltatottságot és az úri gőgöt. Négyes halálos közúti baleset Négy halálos áldozatot köve­telő közúti baleset történt Job­bágyiközeiében keddre virradó­an. Egy Salgótarján felé a 21-es úton haladó Ford személygépko­csi eddig tisztázatlan ok miatt le­tért az útról, s belezuhant az ott csaknem négy méter mély árok­ba. Az autóban négy utas ült, két fiú és két fiatal lány a helyszínen életüket vesztették. Öngyilkos lett az óvodai gyilkos Fejbe lőtte magát kedden haj­nalban, a székesfehérvári Zichy- ligetben Padi István 31 éves helyi lakos, aki hétfőn reggel szóváltás közben az egyik székesfehérvári óvodában lelőtte elvált, tőle kü­lön élő feleségét. Kétmilliárd dollárt fektettek be hazánkban az elmúlt három évben az amerikai cégek. Új technológiákat honosítottak meg, hozzájárultak a magyar iparfejlesztéséhez, olyan üzeme­ket hívtak életre, mint a székesfe­hérvári Ford-gyár, vagy a szent­gotthárdi General Motors — hangzott el kedden Székesfehér­várott, az Egyesült Államok bu­dapesti nagykövetsége és a Ma­gyarországi Amerikai Kereske­delmi Kamara képviselői és a he­lyi üzletemberek részvételével megrendezett eszmecserén. A találkozón, amelyen többek között részt vett Charles H. Tho­mas, az Amerikai Egyesült Álla­mok magyarországi nagykövete is, még elhangzott, hogy az el­múlt esztendőben együttesen 666 dasági, közlekedési, honvédel­mi, belügyi és kulturális téren. Közölte, hogy Jeszenszky Gé­za levelet intézett az ENSZ főtit­kárához, válaszolva Butrosz Gáli július 21-én kelt levelére. Öröm­mel nyugtázta, hogy a BT foglal­kozott azokkal a károkkal, ame­lyeket a Kis-Jugoszlávia elleni ENSZ-embargó okozott. Ha­zánk továbbra is keresi ama mó­dozatokat, amelyekkel a külön­féle nemzetközi szervezetek tá­mogatást adhatnak a Magyaror­szágot ért károk enyhítéséhez. (MTI) Napirenden az ügyészségek Az Országgyűlés keddi ülésén Balsai István igazságügy-minisz­ter expozéjával megkezdte az ügyészségről, annak egyes jel- adatairól, s a kapcsolódó alkot­mánymódosításról szóló tör­vényjavaslatok általános vitáját. Balsai leszögezte: a legfőbb ügyész kizárólagos parlamenti alárendeltsége folytán az ügyész­ség ma önálló hatalmi ág, és ez összeférhetetlen az alkotmány­ban foglaltakkal. Az tiltja az ügyészek politikai tevékenysé- et, aminek viszont ellentmond, ogy a legfőbb ügyész a Parla­mentnek politikai felelősséggel tartozik. E konstrukcióban a mindenkori kormány nem tud eleget tenni a törvények végre­hajtására vonatkozó alkotmá­nyos kötelezettségének. A leg­főbb ügyésznek a kormány s az igazságügy-miniszter alá rende­lése, amit az alkotmánymódosí­tási javaslat tartalmaz, a magyar közjogi hagyományhoz való visz- szatérést jelentene, és megfelel­ne a nyugat-európai modellnek. A képviselőcsoportok vezér­szónokainak sorában a kor­mánypárti felszólalók egyértel­mű támogatásukat jeleztek a há­rom előteijesztéssel kapcsolato­san, ám az ellenzéki pártok szó­nokai nem értettek egyet azzal, hogy a kormány felügyelete alá kerüljön az ügyészség. Állás­pontjukat azzal indokolták, hogy egy ilyen szervezeti és alkot­mányjogi változtatásnak ma nin­csenek megfelelő alkotmányos garanciái és biztosítékai. millió dollár értékű kereskedelmi forgalmat bonyolítottak le a két ország között. Ennek keretében hazánkból például mintegy 400 millió dollár értékű különféle termék került az USA-ba. Ezt az összeget a még kihasználatlan le­hetőségek feltárásával tovább le­het növelni a szakemberek sze­rint. Mindemellett a hosszú távú, stabil kereskedelmi és üzleti kap­csolatok további bővítését segíti elő a két ország között a Magyar- országi Amerikai Kereskedelmi Kamara, amely információkkal, a kooperációs kapcsolatok elő­mozdításával igyekszik támogat­ni a magyar-amerikai üzleti kap­csolatokat. (MTI)- Nem, ez nem az én harcom. Hetven dolgozótársam közül 52 aláírásával hitelesítette azt, hogy engem bíznak meg érde­keink, s a gyerekek érdekeinek a védelmével. S ha ők nem tar­tottak volna ki mellettem, akkor nem bírtam volna idáig.- De mi is a tét az önök szá­mára? Hazafiság­érzetért kétmillió A Parlament tegnapi ülésén Nagy András (SZDSZ) interpel­lációjában kifogásolta: miköz­ben — szerinte is joggal — rossz anyagi helyzetére panaszkodik a honvédelmi tárca, a nyáron még­is költséges, ám kevéssé haté­kony rendezvényt: „hazafiságér- zet-növelő” beatkoncert-kör- utat szervezett. — Mennyibe ke­rült a turné? — tudakolta a kép­viselő. Szendrei László honvédelmi államtitkár közölte: a költség 1 millió 982 ezer 200 forint volt. Nagy András úgy vélte: ennek a pénznek számos fontosabb terü­leten, például a katonák élelme­zésében és egészségügyi ellátásá­ban is lett volna helye'. A képvi­selő ezért elutasította, az Ország- gyűlés viszont elfogadta a vá­laszt.- Az ominózus megyegyűlési határozat lényege, a Nógrád megyei gyermekvédelem át­szervezése, s ennek egyik dön­tése, hogy a salgótarjáni „gyivi” a kisterenyei Adám Zsigmond Nevelőotthonba költözik, s ott szervezik meg gyerekestől, ta­nárostól a saját életüket - befo­gadva a horpácsi gyerekeket is Két nap alatt, március 30-án és április 1-jén 29 millió forint­nyi lisztet, illetve cukrot vásárolt három fiatalember, minden ha­mis eszközt felhasználva az üz­letkötések lebonyolításához, majd az áru gyors értékesítésé­hez. A bűncselekmény-sorozat résztvevőinek száma az élelmi­szerek eladása közben ötre bő­vült, s valamennyien előzetes le­tartóztatásban vannak Szekszár- don. A Szerencsi Cukorgyártól, a Tolna és a Nógrád Megyei Ga­bonaforgalmi és Malomipari Vállalattól úgy kaptak — a gya­korlatnak megfelelően házhoz, illetve gondosan kiválasztott raktárhoz szállítva — cukrot és lisztet, hogy a Pertis Kft. néven Budapesten létrehozott cégük bankjául a Magyar Hitelbank hódmezővásárhelyi fiókját adták meg. A bankgarancia igazolásá­Dr. Balsai István igazságügye miniszter péntek esti autóbalese­téről dr. Halász Gizella, a tárca szóvivője tájékoztatta az MTI-t kedden: „Dr. Balsai István — aki egyébként 22 év óta vezet bal­esetmentesen — augusztus 27- én, este negyed kilenckor haza­felé tartott feleségével, gyerme­kével és unokaöccsével az általa természetesen egymás mel­lett élve és együttműködve a nevelőotthonnal. Gyermekbarát családias lég­kör. otthonházak kiépítése volt a cél, egyelőre úgy néz ki, hogy helyette inkább kaszárnya lesz új helyünkön.-Mintha egy kicsit megkés­tek volna.- Az egész ügybe mi érintettek csak későn, a közgyűlés döntése után tudtunk belépni. Az előzetes tervekről bennünket senki nem tájékoztatott, hiszen akkor haté­konyabban tudtunk volna szak­mai érvekkel fellépni ellene. Most ezt a megyei bírósághoz írt beadványunkban tettük meg. (Folytatás a 3. oldalon) ra szolgáló papír feltűnően eltért ugyan az ilyen dokumentumtól, hiszen közönséges pénzátvételi igazolás volt, amire rágépelték, hogy banki garancialevél, de a pecsét jó volt (egyjó nevűhódme­zővásárhelyi mesterrel készíttet­ték a bélyegzőt), így aztán a felü­letes ügyintézésen nem akadt fönn a csaló társaság: R. Zoltán 21 éves hódmezővásárhelyi, Sz. Attila 24 éves budapesti és O. Krisztián 21 éves balassagyar­mati lakos. A banki igazolás el- lenőrzéhez az árut vagonszámra szállító cégektől azt a telefonszá­mot hívtak, amelyet a csalók megadtak, és ott — egy Hódme­zővásárhelyen bérelt lakásban — az ügyeletet tartó ember mint a Magyar Hitelbank Rt. ügyinté­zője közölte: van 16 millió forint a Pertis Kft. számláján. Ez meg­nyugtatta őket. jól ismert útvonalon. A XII. ke­rületi Városmajor utca és Szilá­gyi Erzsébet fasor kereszteződé­sében szabályosan haladt sze­mélyi használatú gépkocsijával, amikor vele összeütközött egy fehér Skoda 120 típusú személy­autó. Mint az igazságügy-minisz­ter elmondta: megnyugodva ész­lelte közvetlenül a baleset után, hogy sem saját utasai, sem a bal­Ma kezdődik az EDU 15. konferenciája a magyar fővárosban A fó téma térségünk államainak támogatása A ma napon Budapesten kez­dődő 15. EDU-konferenciájával az Európai Demokratikus Unió tanácskozására először kerül sor kelet-európai országban — hangsúlyozta Jeszenszky Géza külügyminiszter kedden, a ta­nácskozás előtt megtartott sajtó­tájékoztatón, az MDF székhazá­ban. A miniszter hozzátette: a ta­nácskozás egyik fő témája a ke­let- és közep-európai országok támogatása, különös tekintettel a kisebbségi kérdésre, amelynek biztonságpolitikai jelentőségét a kontinensen elsőkent az EDU is­merte fel. A sajtókonferencián az is el­hangzott, hogy az EDU három­napos 15. pártvezetői konferen­ciáját Antall József miniszterel­nök, a Magyar Demokrata Fó­rum elnökének meghívására tartja a magyar fővárosban. An­tall József egyben egyébként az EDU alelnöke is. A konferencia négy fő témával foglalkozik: az európai integráció továbbfej­lesztésével, az európai bizton­sággal, a kontinens, ezen belül elsősorban Közép- és Kelet-Eu- rópa környezetvédelmi problé­maival, valamint Alois Mock EDU-elnök intézkedési tervével a közép- és kelet-európai de­mokráciák megerősítésére. Az európai integráció téma­körében — nangzott el a tegnapi sajtótájékoztatón — nagy hang­súlyt kap a visegrádi államok csatlakozása az Európai Közös­séghez, és az EDU budapesti partvezetői konferenciája külön tárgyalja azt a kérdést is, hogy hazank ezt a célt hogyan érhetné el minél gyorsabban és hatéko­nyabban. Áz európai biztonság- politikai problémák sorában a f iártvezetok a tervek szerint fog- alkoznak az európai új „nép- vándorlás” biztonságpolitikái ki­hatásaival, a Balkánon kialakult helyzettel és a Baltikum problé­máival. A konferencián Európa 35 or­szága kereszténydemokrata és konzervatív pártjának mintegy 130 vezető politikusa vesz részt. Hazánkba váiják az albán és a ciprusi államelnököt, Helmut Kohl német kancellárt, Micota- kis görög, Carl Bildt svéd, Fe- necn Adami máltai, Václav Kla­us cseh, Oddsson izlandi minisz­terelnököt, valamint számos pártelnököt, így Jacques Chirac- ot, a francia RPR elnökét is. Ha­zánkat Antall József miniszterel­nökön kívül Surján László, a KDNP elnöke képviseli. Az EDU-konferencián tisztújításra is sor kerül: a megújítandó el­nökség és főtitkár mandátuma 1995-ig tart. Új tagok felvétele is szerepel a napirenden, így Budapesten ke­rül sor az RMDSZ, a Román Ke­reszténydemokrata Nemzeti Pa­rasztpárt, az Albán Demokrata Párt, valamint a két Észt Kor­mányzó Párt tagfelvételére, és a szlovákiai Magyar Keresztény- demokrata Mozgalom állandó megfigyelői státusának megerő­sítésére. esetet okozó másik gépkocsiban utazók nem sérültek meg, illetve nem szorultak orvosi ellátásra. Az egyetlen szokatlan körül­mény az volt, hogy a Skodában ülő középkorú férfi a miniszter által értesített rendőrök megér­kezése előtt a helyszínről eltűnt. A jelentős anyagi kárra tekin­tettel a rendőrség vizsgálja az ügyet.” A zárt postai küldemények Kivételesen felbonthatók Nem alkotmánysértőek a postáról szóló törvénynek a zárt postai küldemény kivételes felbonthatóságára vonatkozó rendelkezései — állapította meg az Alkotmánybíróság. Az indoklás szerint a posta a szolgáltatási szerződés teljesítése során a tudomására jutott levél- és magántitkot, üzleti és üzemi titkot köteles megtartani. A titoktartási kötelezettség a szolgáltatót, s alkalmazottjait egyaránt terheli, és megsértéséért felelősséggel tartozik. Amerikai befektetők Magyarországon Kétmilliárd dollár, három év alatt Liszttel, cukorral csaltak Balsai István közlekedési balesete A miniszter szabályosan haladt

Next

/
Oldalképek
Tartalom