Nógrád Megyei Hírlap, 1993. augusztus (4. évfolyam, 178-202. szám)

1993-08-02 / 178. szám

GONDOZÓI GONDOK GYARMATON - 3. oldal NOGRAD MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1993. AUGUSZTUS 2. HÉTFŐ IV. ÉVFOLYAM 178. SZÁM ÁRA: 13,80 FORINT-------------------------­VA KÁCIÓZÓ FIATALOK! Kellemes időtöltés, jó kereseti lehetőség! A Nógrád Megyei Hírlap árusítására utcai terjesztőket alkalmazunk. Jutalék: 4,50 Ft/db Jelentkezést a Sajtóházban várjuk (Salgótarján, Erzsébet tér 6.) Érdeklődni a (32) 316-455-ös telefonon lehet. Befejeződött a társadalombiztosítási önkormányzatok közgyűlése Megszavazták tiszteletdíjaikat Késő este az alapszabály elfogadásával ért véget pénteken a társadalombiztosítás nyugdíjbiztosítási önkormányzatának első közgyűlése. Az alapsza­bály feletti vitát az egészségbiztosítási önkormány­zat is megkezdte, ám a testület idő előtt határozat- képtelenné vált, így Ott csak a jövő hét pénteken döntenek e témában. Az alapszabály-tervezet legkritikusabb pontja kétségtelenül a képviselők költségtérítéséről, illet­ve a tisztségviselők javadalmazásáról szóló előter­jesztés volt. Több órás vita alakult ki ugyanis arról: kapjanak-e, és ha igen, milyen mértékű tiszteletdíjat az elnökség és a felügyelő bizottság tagjai. Az érvek és ellenérvek harcában végül is nagy többségben az az álláspont győzött, amely szerint a választott tiszt­ségviselők az elvégzendő feladatok és a rájuk nehe­zedő felelősség miatt igenis jogosultak a tiszteletdí- jara, a testület tagjai pedig a költségtérítésre. A ja­vadalmazás mértékét tekintve a közgyűlés a tiszte- letdijat a köztisztviselői alapbér 4,5-6-szorosának megfelelő összegben határozza meg. A vitában legmarkánsabb ellenvéleményt képvi­selő Forgách Pál a döntést követően lemondott képviselőségéről, míg Ferge Zsuzsa — aki szintén a javadalmazás ellen foglalt állást — a felügyelő bi­zottsági tisztségétől vált meg. Alapítványi táborok Második táborát nyitotta meg vasárnapa TiszaföldváriHét Ve­zér, illetve a Hét Törzs Alapít­vány Szolnokon a Pálfy János szakközépiskolában. A tábor­ban 140 határainkon túl élő kö­zépiskolás diák készül fel „A magyar nép története,, című nagyszabású történelmi vetélke­dőre, amelyet 1996, a Honfogla­lás líOO-dik évfordulója tisztele­tére rendeznek. Egy másik táborban csángó gyermekek három hetes speciális szakmai programon vesznek részt: magyar nyelven tanulnak írni-olvasni. Nemzetközi művésztelep Festők és Grafikusok Nemzet­közi művésztelepe nyílt vasárnap Cserszegtomajon. A műhelyt második alkalommal szervezte meg a Zala-megyei Művelődési és Ifjúsági Központ. Tavaly az al­kotók még csak Rezi és Cser- szegtomaj vendégei voltak, ám az idén már Söjtör, Rédics, Zala­egerszeg, Vonyarcvashegy és Lendvadedes is otthont ad a ha­zai és a környező országokból ér­kező művészeknek. A több mint 40 részvevőt ed­digi alkotói tevékenysége isme­retében hívták meg a telepre. A külföldieket ösztöndíjjal segíti a Zala megyei Önkormányzat, a Megyei és Ifjúsági Művelődési Központ, a Művészeti és Szabad Művelődési Alapítvány, s több vállalkozó. Az alkotók egy-egy művüket a vendéglátó település­nek, egyet-egyet pedig a Cser- szegtomaji Művészeti Alapít­ványnak ajándékoznak. A tábor augusztus 15-én zárul. Bennégtek a kocsiban Az Országos Rendőr-Főkapi­tányság ügyeletének vasárnap délelőtti tájékoztatása szerint az előző napon nyolcán vesztették életüket az utakon. A 88 közle­kedési balesetnek a nyolc halálos áldozaton kívül 45 súlyos és 33 könnyebb sérültje volt. Mezőőrs külterületén, a 81-es úton egy német és egy osztrák rendszámú gépkocsi ütközött ösz- sze. A német rendszámú autó ki­gyulladt, négy utasa bennégett a gépkocsiban. Az osztrák autó vezetője súlyosan megsérült. A népművelők megyei egyesületének tervei Fel kell rázni a tetszhalott helyi társadalmat mmmmmm * hu———■mn——iiiinim inni 111111111111 ni A Magyar Népművelők Egyesületének Nógrád Megyei Szer­vezete ez év elején alakult újjá. A népművelők a nyolcvanas évek elején szervezték meg saját egyesületüket, s ennek országo­san is kialakultak a területi szervezetei. Az akkori egyesület el­sősorban szakmai, s kevésbé egyéni érdekképviseletet vállalt föl. Ez időközben változott, létrejött a közművelődési és közgyűjte­ményi dolgozók demokratikus szakszervezete, ami hatékony érdekképviseleti tevékenységet végez. Miért tartották szükségesnek a népművelők egyesülete me­gyei szervezetének újjáalakítá­sát? Mi lehet az új egyesület szerepe napjainkban? A többi között, e kérdésekre kerestük a választ. Pálinkás Sándorné, az egye­sület nógrádi szervezetének tit­kára:- A megyei népművelésre és a művelődési házakra is az a jel­lemző, mint általában az élet minden területére, azaz, jelentős társadalmi átrendeződés ment végbe a közművelődés világá­ban is. Pár éve még nem is sej­tették a házak például a feltéte­lek romlását. Ezek fenntartása, a közművelődési tevékenység nincsen benne az úgynevezett alapellátásban, tehát az önkor­mányzatok jó szándékára van bízva, hogy például fenntart­ják-e - képesek-e fenntartani? - ezeket az intézményeket. To­vábbi kihívást jelent a társa­dalmi változásokból adódó új funkcióknak való megfelelés. A legnagyobb feladat a tetszhalott helyi társadalmak (általában nincs is helyi társadalom) újjáé­lesztése, gazdaság-kultúra-in- formáció összekapcsolása: azaz a non-profit szféra mit jelenthet a helyi társadalmak, illetve a művelődési házak életében. Új felnőttoktatási formák is megje­lentek, köztük a népfőiskola. (Folytatás a 3. oldalon) Szombaton és vasárnap rendezték meg a Therwoolin-Palóc Triatlon országos versenyt Balassa­gyarmaton. A 300 ezer forint összdíjazású, 23 vállalat által támogatott versenyen több külföldi spor­toló is részt vett. (Tudósításunk a 7. oldalon.) Fotó: Gyurkó Péter Változatos programok Túri Vásár ’93 Fél évszázad után vasárnap is­mét megrendezték a múltban ha­gyományos, történelmi neveze­tességű Túri Vásárt. A Túri Vásár ,93 és Fesztivál elnevezésű programban volt ki­rakodó- és állatvásár, a belváros főterén pedig vállalatok, magán- kereskedők, kisiparosok, nép­művészek, népi iparművészek, mézeskalácsosok, ötvösök, ko- rongozó fazekasok, bőrdíszmű­vesek és más szakmabeliek kí­nálták portékáikat. A Móricz Zsigmond könyvtár és a Közös­ségi Ház előtt egész napos gaz­dag folklórprogram szórakoztat­ta a sokaságot. A mezővárosi fesztiválprog­ram részeként rendezték meg az idei év legrangosabb lovas díjug­rató versenyét, illetve íjászbemu­tatót, hármasugró gálát és kon­certet tartottak. A túri vásár elő­estéjén rendezték meg a Mező­túrról elszármazottak találkozó­ját. Hetente 20 ezer példány Újra megjelent a Gazda Kéthónapi kényszerszünet után újra megjelent a Gazda cí­mű mezőgazdasági hetilap — tá­jékoztatta az MTI-t Pékár István, a lap főszerkesztője. A Magyar Gazda — amelynek ez a lap az utódja — azért szűnt meg, mivel a kiadó nem vállalta az újság havi körülbelül 1 millió forintos ráfizetését. A lap kiadót váltott, új nyomdában is készül, a munkatársai résztulajdonosok lettek, s így a veszteségek 80 szá­zalékát azonnal le tudták farag­ni. Szerződést kötöttek továbbá a Magyarországi Gazdakörök Országos Szövetségével arra, hogy a gazdaköri tagok tagdíjuk befizetése ellenében a Gazdát ingyen kapják. A hirdetések ará­nyát szintén növelni kívánják a régi-új orgánumban. A főszer­kesztő elmondta még azt is, hogy továbbra is az önálló gazdálko­dással szimpatizáló mezőgazda- sági vállalkozókat szeretnék írá­saikkal tájékoztatni és orientálni. A Gazda várhatóan hetente 20 ezer példányban jelenik meg. (MTI) Megkésett elismerés Megszaporodott az utóbbi időben Kárpátalján az emléktábla ava­tás. Most Ungváron került emléktábla annak az épületnek a falára, amelyben csaknem 20 éven át — 1937-től 1955-ben bekövetkezett haláláig — élt és alkotott Erdélyi Béla, a kárpátaljai fetészet kiemel­kedő alakja. Csaknem négy évtizedre megkésett elismerése ez a kiváló festő­művész alkotótevékenységének. Hiszen életében semmilyen erkölcsi elismerésben nem volt része, nem kapott címeket, kitüntetéseket. Kapott viszont szemrehányást, dorgálást, csavargó kozmopolitának nevezték, üldözték őt a hatóságok. Hivatalos szakmai fórumokon so­káig még a nevét sem szabad volt kiejteni. Pedig valóban nagy művész volt, maradandó életművet hagyott maga után. Sőt, szerepe volt a kárpátaljai festőiskola megteremtésé­ben. Európai műveltségű, széles látókörű ember volt, s talán éppen ez tette őt nem kívánatos személlyé a hivatalos körök szemében. A más­ság, a felvilágosultság, az újítói szellem volt a „vezérelve”. Es a múlt sokáig rányomta bélyegét emlékére. Sokadiknak a sor­ban 38 évvel halála után kapott most emléktáblát, jelent meg dom­borműbe gyúrt arcmása, az immár róla elnevezett utcában álló ház fa­lán. Megkezdte adását a Dráva Rádió A hazai rádiózás történetének különleges eseménye volt vasár- naap a Dráva Rádió megszólalá­sa. A 91,2 megahrzes ultrarövid hullámon hallható adást ugyanis horvát területről sugározzák Dél-Magyarországra, de fogható lesz a Vajdaságban és erdély-kö- zeli területeken is. Balogh Zoltán, a Dráva Rádió főszerkesztője és Jánosi Károly, az Eszéki Baranya Rádió igazga­tója az MTI pécsi munkatársá­nak elmondták, hogy az új rádiót magyar-horvát vegyesvállalat működteti. A műsort pécsi rá­diós-stáb készíti az eszéki stúdió­ban, azt egy horvát területen álló adóantennáról sugározzák Ma­gyarország, Vajdaság és Erdély irányába. Áz alapítók szerint a Dráva Rádió jogilag nem kifogá­solható módon előzte meg a frekvenciamoratórium feloldá­sát. Egy holland hajórádió pél­dáját követve „nemzetközi vi­zekre” eveztek, s a határon túlról kezdték meg műsoraik sugárzá­sát a Baranya Rádiótól — hajnali öt és délután négy óra között — bérelt URH-sávon. A Dráva Rádióban félórán­ként hallhatók friss hírek, több alkalommal horvátul is. Lesz kompenzáció Több termék és szolgáltatás ára emelkedett Az áfa-törvény módosításá­nak hatására vasárnaptól több termék és szolgáltatás ára emel­kedett, miután a jogszabály a 6 százalékos forgalmi adókulcsot tíz százalékra növelte. A változás a legtöbb élelmiszerféleséget érinti, bár néhány forgalmazó még a régi összegért árusítja a boltokban meglévő készleteit. Immár 10 százalékos forgalmi adó terheli az áram-, a gáz- és a vízellátást; növekszik a telefone­lőfizetés, a helyi és távhívás dija is. A megemelt összegek egy ré­sze már az augusztusi számlá­kon, más részük a szeptemberi, illetve az októberi számlákon je­lentkeznek először. A tömegközlekedés területén emeli a tarifákat a MÁV, és erre kényszerülnek a helyi és helykö­zi személyszállítást végző autó­busztársaságok is. Vasúton — teljes árú menet dijak esetében — az áremelés mértéke átlagosan 3,9 százalék, míg a munkábajá- rásra szolgáló bérletek ára átla­gosan 5, a tanulók havi bérlete pedig 5,3 százalékkal emelkedik. A menetrendszerinti autóbusz­közlekedés átlagosan 4 százalék­kal drágul. Ezen belül a munká- bajárásra szolgáló bérletek 4,3 százalékkal, a tanulóbérletek pe­dig 4,2 százalékkal kerülnek majd többe. A helyi közlekedés tarifáit egyébként az önkor­mányzatok határozhatják meg. Az autóbuszközlekedésben au­gusztus 1-jétől, a vasúton egy hó­nappal később kell a felemelt ösz- szegeket fizetni. A Budapesti Közlekedési Vállalat a jegyek árát nem emeli, a bérleteket pe­dig szeptembertől árusítja drá­gábban. Mint ismeretes, a kormány ezen a héten döntött az áfa-kul­csok emelésével egyidőben élet­be lépő lakossági kompenzálás módjáról és mértékéről. Az Or­szággyűlés határozatának meg­felelően 1500 forint egyszeri ki­egészítő támogatást kapnak a 10.000forint havi bruttó munka­bért el nem érő munkavállalók és a 10.000 forintnál alacsonyabb nyugdíjjal, illetve nyugdíjszerű ellátással rendelkezők, továbbá a jövedelempótló támogatásban részesülő munkanélküliek, és azok, akik rendszeres pénzbeli ellátást kapnak az önkormány­zattól. A 15.000 forint havi brut­tó munkabért el nem érők és a 10.000 — 11.300 forint közötti nyugdíjjal, illetve nyugdíjszerű ellátással rendelkezők 1000 fo­rint egyszeri pótlékra jogosultak. A két gyermeket nevelő csalá­dok 1800, a három vagy több gyermekesek 4000 forint egy­szeri támogatást kapnak. A kabinet a parlamenti hatá­rozatot kiterjesztve bevonta a kompenzálási körbe a szülési szabadságon levőket, a terhessé­gi gyermekágyisegélyt, a gyer­mekgondozási segélyt és a gyer­mekgondozási dijat igénybe ve­vőket, továbbá a gyermeküket egyedül nevelő, illetve a beteg, fogyatékos gyermeket nevelő egygyermekes, családi pótlékra jogosult családokat. A gyesen lé­vő kismamák egységesen 1500 forintot kapnak, s ugyanennyi jár a tesre és a gyedre jogosultaknak, ha az ellátásuk havi 10.000 fo­rintnál nem nagyobb. Amennyi­ben járandóságuk 10.000 és 11.300 forint között van, akkor egyszeri alkalommal ezer forin­tot kapnak. A pótlólagosan be­vont családoknak nyújtandó tá­mogatást a költségvetés általános tartalékából fedezik. Az egyszeri pótlékot minden jogosult szep­temberben kapja meg. Nyugdíjasok boltja A nyugdíjasok bevásárlási gondjain segít az az elmúlt hét vé­gén átadott bolt Balatonföldvá- ron, ahol az időskorúak jelentős kedvezményekkel vásárolhatnak élelmiszereket. Az üzletet, a nemrég megalakult nyugdíjas- klub kezdeményezésére a helyi önkormányzat támogatásával alakították ki, egy már korábban is önkormányzati tulajdonban lévő boltból, s a berendezését is a város pénzéből vásárolták. A Balaton-parti településen élő nyugdíjasok, s az itt nyaraló idő­sek is örömmel fogadták a hírt, s bizonyára a környező települé­sekről is sokan jönnek majd ide, hiszen Siófoktól Fonyódig ez az egyetlen ilyen üzlet. A tervek szerint különféle akciókat is szerveznek, például cukrot, lisz­tet és egyéb alapvető élelmisze­reket jutányos áron kaphatnak a nyugdíjasok. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom