Nógrád Megyei Hírlap, 1993. augusztus (4. évfolyam, 178-202. szám)

1993-08-02 / 178. szám

2 KÜLFÖLD 1993. augusztus 2., hétfő Az Arab Liga közleménye Tűzszünet Libanonban Görög megbízás A görög kormány közölte, hogy egy német konzorciumot bíztak meg az új athéni repülőtér felépítésével. A vállalkozás min­tegy kétmilliárd dollárba kerül. A munkálatokat elnyert cégek: az esseni Hochtief Ag., a majna- frankfurti Flughafen Ag, a mannheimi ABB Schaltanlagen GmbH és a H. Krantz-TKT GmbH. Százmillió dolláros tőkealap Fejlesztési célokra szánt száz­millió dolláros tőkealap létreho­zásában állapodott meg Soros György és a portugál Espirito Santo bank spanyolországi beru­házó leányvállalata, a Banco ESSI Sa.- jelentette az AP-DJ Madridból. Az Espirito Santo Development Capital Investors Ltd. (ESDCIL) névre keresztelt új alap Portugáliában tevékeny­kedő külföldi és hazai vállalatok finanszírozására létesült, és hosz- szútávü befektetésekkel foglal­kozik. Az izraeli védelmi minisztéri­um szombaton délután tűzszüne­tet hirdetett meg Libanonban. Az erről nyilvánosságra hozott közlemény szerint a fenyver- nyugvási határozat már közép- európai idő szerint délután 5 órakor életbe is lépett. A nap fo­lyamán többször is jelezték, illet­ve cáfolták a küszöbönálló tűz­szünet hírét, de a jelenlegi beje­lentés hivatalos. A nyilatkozat azt is közölte, hogy az izraeli ka­tonák parancsot kaptak a táma­dások leállítására. Jeruzsálemben mindazonáltal bejelentették azt is, hogy a had­sereg továbbra is riadókészült­ségben marad. A dél-libanoni célpontok elle­ni támadás egy hete kezdődött. Halálos áldozatainak a száma 122. Többségük polgári személy volt. A tűzszünetet megelőzően az Arab Liga miniszteri tanácsa szombaton Damaszkuszban arra kérte az ENSZ Biztonsági Taná­csát, hogy kényszerítse Izraelt a dél-libanoni támadások azonnal beszüntetésére. A miniszteri tanács kétnapos értekezletet tartott a Szíriái fővá­rosban, és ennek befejeztével közleményt hozott nyilvános­ságra. A dokumenumban az arab szervezet — hivatkozva az ENSZ Alapokmányának VII. cikkelyére — felkérte a BT-t a szükséges intézkedések megté­telére az izraeli agresszió leállítá­sának és az izraeli csapatok visz- szavonásának érdekében. Az arab külügyminiszterek az izraeli támadásokat barbárnak minősítették és szolidaritásukat fejezték ki Libanonnal. A nyilat­kozat szövege szerint az Arab Li­ga rövidesen miniszteri küldött­séget jelöl ki, amelynek az lesz a feladata, hogy a rendezés érde­kében felvegye a kapcsolatot Butrosz Gáli ENSZ-főtitkár- ral. Kuwait, három évvel az Öbölháború után 36 hónappal az Irak által indított háború után Kuwait ismét a régi, megszokott, gazdag képét mutatja. A luxusvillákat újjáépítették, 650.000 luxus autó áll a garázsokban (a csecsemőket is beleértve, minden má­sodik állampolgárnak van egy autóija), a hűtőgépek tele vannak külföldi élelemmel. A bankok működ­nek. Képünkön az emirátus központi bankja. Itt őrzik a kuwaiti pénzt. (FEB-fotó) Szlovákia Ismét eltávolítják a kétnyelvű helységnévtáblákat A szombaton megjelent Új Szó értesülése szerint Szlovákiában ismét központi utasítással ren­delték el a magyar nyelvű hely­ségnévtáblák kötelező eltávolítá­sát. . A lap szerint a járási útkar­bantartó vállalatok a héten a közlekedési tárca osztályvezető­jének leveléből értesültek arról, hogy a közutak mentén álló ma­gyar nyelvű táblák sértik a 99/ 1971-es rendeletet, ezért azokat az állami utak védősávjából eltá­volítani kötelesek. Az Uj Szó írá­sából kiderül, hogy a komáromi járásban máris elkezdték az uta­sítás gyakorlati végrehajtását. A járási útkarbantartó vállalat igazgatója körlevelet írt a közsé­gek polgármestereinek, melyben a felszólítás mellett arra is figyel­meztetik a polgármestereket, hogy ne is kísérletezzenek a táb­lák leszerelésének megakadá­lyozásával, mert ha ezt megte­szik, akkor a komáromi járási karhatalom segítségét fogják kérni. Ismeretes, hogy Szlovákiában csak ott fordulnak elő magyar nyelvű helységnévtáblák, ahol a helyi önkormányzatok döntése alapján, az önkormányzatok pénzéből ezeket felállították. A komáromi járásban megkezdő­dött akció során az elöljáróságok tulajdonát képező táblákat az út­karbantartók nemcsak leszerel­ték, de el is távolították. Az Új Szó úgy értesült, hogy a táblák visszaszolgáltatásának kérdésé­ben később majd egy bizottság lesz hivatott dönteni. Dieter Hoffmann Bécsben sem ismeretlen Az osztrák sajtóban elsőként a bécsi Kurier szombaton számolt be arról, hogy a szlovéniai Mari­borban felfedezett fegyverszál- lítmányal kapcsolatban a fő gya­núsított az osztrák Dieter Hoff­mann, aki Budapesten már egy ideje vizsgálati fogságban van különféle gyanús ügyletek miatt. A lap szerint a magyar hatóságok arra gyanakszanak, hogy Hoff­mann mögött Bécsben is állnak valakik, s immár az általa tőrbe csalt „jeles osztrákoknak” is van mitől tartaniuk. A lap szerkesztőségének bir­tokában van egy Honmannhoz intézett levél, amelyben a levél­papír fejléce szerint egy ECO- TRENDS nevű, moszkvai szék­helyű, szovjet-amerikai vegyes- vállalat felszólítja a címzettet, hogy sürgősen fizesse ki az általa igénybe vett MI-17 és MI-26 tí­pusú helikopterek bérleti díját. A Mariborban talált fegyverek szállítására — mint arról a sajtó hírt adott — jogtalanul ENSZ- jelzéssel ellátott MI-26-os heli­koptert használtak. A Kurier arra is emlékeztet, hogy Hoffmann „kémtörténe­tekkel és rejtélyes halálesetekkel tarkított sötét karrierjéről” már 1990-ben beszámolt. Akkoriban Hoffmann egy orosz gyártmányú Antonov-26-ossal tunt fel a bé­csi repülőtéren, s felajánlotta az osztrák kormánynak, hogy kész ingyen kihozni gyerekeket Sza­rajevóból. A sajtó leleplező cik­kei után azonban Hoffmann el­tűnt Bécsből. Végül a cikk beszámol arról, hogy a budapesti ügyészség az állítólag Budapesten keresztül Szlovéniába jutott fegyverek ügyére is kiterjesztette a Hoff­mann ellen folyó eljárást, ame­lyet azzal kapcsolatban kezde­ményeztek, hogy Hoffmann Ma­gyarországon csalárd módon a ferihegyi repülőtér biztonsági megbízottjaként ténykedett, és a 3 ar belügyminisztérium ízottjaként lépett fel. Az üggyel kapcsolatban egy magas beosztású minisztériumi tiszt­ségviselőt is letartóztattak Buda­pesten — írta a Kurier. Dupla deficit Egy év alatt csaknem kétszere­sére nőtt a deficit Franciaország­ban. Az állami és az önkormányza­ti költségvetések, valamint a tár­sadalombiztosítási alapok együt­tes hiánya a múlt évben a francia statisztikai intézet most közzé­tett adatai szerint tavaly 268,7 milliárd frank volt, amely a GNP (bruttó nemzeti termék) 3,8 szá­zalékának felel meg. Egy évvel korábban ez az összeg még csak 141 milliárdot tett ki, vagyis az akkori GNP 2,1 százalékát. Új horvát pénz A horvát parlament úgy hatá­rozott, hogy a dinár helyett a ná­cik horvát bábrendszerének pén­zét, a kunát nyilvánítja az ország új fizetési eszközévé, és a dinár­ról a kunára térnek át. Három magyar program A londoni Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) a hé­ten több mint 250 millió dollár értékű kölcsönt és befektetést ha­gyott jóvá három magyar prog­ramnak. Az EBRD kibocsátja régóta tervezett forintkötvényét is, mely úttörő vállalkozás lesz Kelet-Európábán. Növekvő munkanélküliség Spanyolországban — hivata­los statisztika szernt — soha nem látott magasságba ugrott június­ban a munkanélküliség aránya. A nyár első hónapjában a dolgo­zó népesség 22,25 százalékának, 3 396 700 munkaképes korú em­bernek nem volt állása az ibériai országban. Sohasem volt nagyobb biztonságban Államkötvény 1995/G A Magyar Államkötvény rend­szeresen kibocsátásra kerülő értékpapír. Tehát erre a befek­tetésre Ön mindig számíthat. Mint most is, hiszen itt az Államkötvény 1995/G. Az Államkötvény 1995/G 1993. augusztus ío-én 2 év futamidő­vel kerül kibocsátásra. Fix ka­matozású értékpapír, melynek kamata évi bruttó 19,5%. A ka­matok minden év augusztus 10- től esedékesek. A kötvény 1995. augusztus ío-én jár le, tehát ezután már nem kamatozik tovább és ekkor névértéken felvehető. A futamidő azonban nem jelent szigorú lekötést. Pénze a forgalmazóhelyeken ismertetett feltételekkel, a futamidő alatt is mobilizálható. A Magyar Államkötvény 1995/G-t a jegyzési időszakban deviza- belföldi, jogi- és természetes személyek, valamint jogi szemé­lyiség nélküli gazdasági társasá­gok vásárolhatják a felsorolt for­galmazóhelyeken . A jegyzés kezdőnapja: 1993. július 26. A jegyzés zárónapja: 1993 augusztus 6. Kibocsátási árfolyam: 100%, azaz száz százalék. Az államkötvény bármely belföl­di természetes és jogi személy­re, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra bár­milyen korlátozás nélkül átru­házható. Mint minden állampapírra, az Államkötvény 1995/G-re is álla­mi garancia érvényes, tehát mind a kamatfizetést, mind a törlesztést az állam szavatolja. A Magyar Államkötvény soha­sem évül el, tehát lejárta után is bármikor visszaváltható. Forgalmazóhelyek: Az MNB Nógrád Megyei Igazgató­sága (3100 Salgótarján, Rákóczi u. 5.) és az MNB főpénztára. Országos Takarékpénztár Értékpapír Ügynökség Rt., 1051 Budapest V.,Vigyázó F. u. 6. • Budapest Érték­papír és Befektetési Rt., 1052 Buda­pest V., Deák F. u. 5. • Corvinbróker Kft., 1054 Budapest V., Hold u. 25. • Creditanstalt Értékpapír Rt., 1051 Bu­dapest V., Nagysándor J. u. 10. • Da- iwa-MKB (Magyarország) Befektetési és Értékpapírforgalmi Rt., 1088 Buda­pest Vili., Rákóczi út 3. • Kultarvest Be­fektetési Kft., 1137 Budapest XIII., Új­pesti rkp. 7. • K & H Brókerház Kft., 1054 Budapest V., Alkotmány u. 21. • Postabank Értékpapírforgalmazási és Befektetési Rt., 1051 Budapest V., Jó­zsef nádor tér 1. • Quaestor Értékpa­pír Kft., 1015 Budapest I., Donáti u. 18. • Talentum Értékpapír és Befekte­tési Ügynökség Rt., 1057 Budapest V., Akadémia u. 7. • Aranybróker Értékpapír Ügynökség Kft. 1054 Budapest V., Nagysándor J. u. 8. MAGA A BIZTONSÁG

Next

/
Oldalképek
Tartalom