Nógrád Megyei Hírlap, 1993. június (4. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-19-20 / 141. szám

2 KÜLFÖLD 1993. június 19-20., szombat-vasárnap A sörgyár megmentéséért A cseh kormány azt tervezi, hogy két sörgyár egyesítésével megvédi a csődtől az egykori Pilsner Urquell vállalatot, es tu­lajdonjogának jelentős részét is megtartja — jelentette a Hospo- darské Noviny című cseh napi­lap. A jelenleg a Plzenske Prazd- roj nevet viselő vállalat néhány hete került az érdeklődés közép­pontjába, amikor a prágai mező- gazdasági minisztérium illetéke­se közölte, hogy a cég a csőd szé­lén billeg. Most a kormány gaz­dasági témákban illetékes mi­niszterei elfogadták azt a javasla­tot, hogy a sörfőzdét egyesítsék a 67 százalékban cseh kezben lévő Plzenske Pivovary sörgyárral. A „jövő televíziója” Az Európai Közösség tagálla­mainak távközlési miniszterei 228 millió ECU-t hagytak jóvá a „jövő televíziójának’’ nevezett finom bontású, nagyképemyős TVHD-rendszer kifejlesztésére — jelentette az AFP a miniszteri tanács luxembourgi üléséről. A házi mozinak is nevezett rend­szer az eddigi 4/3-as képi bon­tásnak a négyszeresére, 16/9-es bontásra kepes, annak minden előnyével a képminőségre, az adások élvezhetőségére nézve. Az új rendszerre 1997 júniusá­ban állnának át, s attól fogva az előfizetőknek, különösen a nagy képernyőjű készülékkel rendel­kezőknek, többé nem kell majd a 10p torzulásával és vízszintes fe­kete csíkok megjelenésével baj­lódniuk. Az atomerőmű biztonságáért Az EBRD által kezelt atom­biztonsági számla adományozó országai 24 millió ECU értékű ingyenes adományt hagy tak jóvá Bulgáriának, a kozloduji atom­erőmű biztonságának javítására. Az erről szóló egyezményt Lon­donban írták alá. Az EBRD tájé­koztatása szerint a megállapodás révén Bulgária közelebb kerül majd a kormánya meghirdette célhoz, a négy kozloduji reaktor lezárásához, amint azt az ország energiahelyzete lehetővé teszi. Eszerint az adományozók elte­kintettek az azonnali, vagy na­gyon hamaros bezárás követelé­sétől. Részben jogos a panasz Az osztrák közigazgatási bíró­ság részben jogosnak minősítette Androsch volt pénzügyminiszter és alkancellár, illetve bankvezér panaszát, és úgy döntött, hogy az ellene hozott ítélettel végződött adócsalási per pénzügyi kiindu- lópontjainaK egy része nem meg­alapozott. A döntés az Androsch által kifogásolt három témakör­ből kettőben adott neki igazat. A bíróság döntése a konkrét ügy­ben és azon túl is messzire ható lehet, részben mert Androsch máris utalt esetleges politikai visz- szatérésére, részben, mert prece­densértékű. „Drága” városok Tokió és Osaka, a két japán város áll annak a listának az élén, amely — dollárban számolva — drágaságuk alapján rangsorolja a világ városait. A megémetés te­kintetében a lista ötödik helyére ugrott Moszkva; Budapest a 36., míg a sereghajtó 44. a zimbabwei főváros, Harare, valamint az in­diai Bombay. A listát évente két­szer állítja össze a genfi székhe­lyű Corporate Resources Group nevű magáncég. Tokió 192, Osa­ka 180 pontot „gyűjtött”, őket követi az afrikai Libreville (137) és Brazzaville (134). Moszkva — 132 pontjával — az 5. helyen áll, és ezzel az európai kontinens legdrágább városa lett, megelőz­ve a tradicionális listavezető skandináv fővárosokat is. Soros rekordot döntött Rekordot döntött a Wall Stre- eten a magyar származású Geor­ge Soros tavalyi bevételével, ami elérte a 650 millió dollárt — ez derül ki egy minap közzétett ösz- szesítésbol. A milliárdos, akinek piaci fellépései, de pusztán pénz- politikai jóslatai is immár ko­moly befolyásoló tényezői a pénzpiaci folyamatoknak, a Fi­nancial World című magazin sze­rint az első helyet foglalta el 1992-ben a 100 legmagasabb jö­vedelmű Wall Street-i tőzsdegu­ru profitlistáján. Soros a szaklap szerint ötpercenként keresett 19 ezer dollárt. Soros bevételi re­kordjának méreteit jellemzi, hogy a listán mögötte következő négyszázmillió dollárral keresett kevesebbet tavaly, mint ő. Prágába költözik a SZER? Lánykereskedés, avagy: botrány belga módra Belgium északi, flandriai ré­szén egy most közzétett újság­cikk szerint a helyi politikai élet, valamint az igazságszolgáltatás több képviselője is benne van az egyre dagadó prostituált-bot­rányban. Az előzmény őszre nyúlik visz- sza, amikor Chris De Stoop fla- mand újságíró riportkönyvben számolt be arról a Delga-holland vállalkozásról, amely szerinte hat év alatt több mint háromezer lányt importált a harmadik világ­ból és újabban Kelet-Európából is. De Stopp szerint az álúgynök- ségek fedezéke alatt kicsabított lányokat többnyire „varietészá- mokhoz” vagy „táncfellépés­hez” szerződtetik. A helyszínen kiderül, hogy a tánc sztriptízt je­lent, a varieté meg a férfivendé­gek mindenoldalú szórakoztatá­sát. Eleinte sokan ellenállnak, őket azonban kíméletlenül betö­rik. Pénzüket-útlevelüket elve­szik, megverik őket, őrkutyák vi­g fázzák, nehogy megszökjenek. ompromittálo fotókkal zsarol­ják őket, vagy a vendégekkel fo­gyasztandó italukba apránként drogot is kevernek, így téve füg­gővé őket gazdáiktól. Az újság­író olyan eseteket is említett, ami­kor teherbe ejtik a lányokat, majd — az újszülöttet magukhoz véve — kényszerítik ki követelé­seik végrehajtását. A könyv akkora vihart kavart, hogy a parlament vizsgálóbizott­ságot állított fel. De Stoop is megpendítette: az alvilági ma­chinációkat nagyon is világi sze­mélyek fedezik, beleértve nem egy politikai tényezőt is, akik ál­lítólag bizonyos kampánypénze­ket részben e vállalkozás uraitól kapták. A Humo című flamand heti­lapban egy, a prostitúcióra kény- szerített lányok megsegítésére specializálódott antwerpeni hölgy nyilatkozott. Nemcsak az összefonódásról beszélt, hanem konkrét nevekről is. A lista majd minden flamand politikai párt­ból említ valakit, pikáns módon a parlamenti bizottság egyik tagát is. A bizottság alelnöke „meg­döbbenéssel értesült” a közlés­ről, és „felelőtlen híresztelés­nek” minősítette. Tekintettel a bizottság felfüggesztését követe­lő hangokra, hozzátette: az emlí­tett hölgy vallomását kész re­gisztrálni — szigorúan zárt ajtók mögött. Lehetséges, hogy — Václav Havel elnök meghívását elfo­gadva — a Szabad Európa Rádió müncheni központjának leg­alább egy része Prágába költözik — hangzott el csütörtökön az amerikai törvényhozásban. A szenátus illetékes testületé a Sza­bad Európa és az Amerika Hangja rádiók tervezett összevo­násáról hallgatta meg a két intéz­mény vezetőjét. A Fehér Ház a minap jelentette be, hogy a két, sokban párhuzamos munkát végző intézményt — többek kö­zött takarékossági meggondolá­sokból — közös irányítás alá he­lyezik. Dan Mica, a Szabad Európa és Szabadság Rádiót irányító testü­let elnöke a meghallgatáson kije­Merész brit * Óceáni csónakos Immár átkelt a Hokkaido és Honsu japán szigetek közötti tengerszoroson az a merész brit vállalkozó, aki csónakkal szeli a Csendes-óceánt. A 46 éves Peter Bird útját ja­pán segítőcsapata műhold segít­ségével kíséri figyelemmel. A brit hajós Vlagyivosztokból in­dult el, és a japán partokig csak hozzávetőlegesen 700 kilomé­tert tett meg, ám mintegy tízezer kilométeres útjának java része még hátravan. Az óceáni csóna­kos elmondta, hogy jó egészség­ben van, és csónakjával, a kilenc méter hosszú, konyhával és háló­szobával felszerelt műanyag al­kalmatossággal is minden rend­ben van. Bird 400 liter ivóvizet is visz magával az óceáni átkelésre. Tíz évvel ezelőtt Bird már el­evezett egyszer San Franciscóból Ausztráliáig, 1991-ben pedig egy francia kalandvágyó Japán­ból csónakázott át az Egyesült Államokba. Az eurázsiai konti­nens szárazföldi része és Észak- Amerika közötti átkeléssel azonban eddig senki sem próbál­kozott. lentette: a korábban a Szovjet­unió által ellenőrzött államok, te­rületek nyugtalanságai, a várat­lan fejlemények drámai módon jelzik, hogy a külső, a hazai tájé­koztatást pótló rádióadásokra ugyanolyan szükség van, mint korábban. Joseph Biden demokrata párti szenátor az ülésen elmondotta: Václav Havel cseh elnök közölte vele, hogy szívesen látják a Sza­bad Európát Prágában, techni­kai lehetőségeket is biztosítanak számára. Dan Mica azzal vála­szolt, hogy ezt a lehetőséget, anyagi meggondolásokból is, mérlegelik. Mint kitűnt, a még nem végle­ges elgondolások szerint Orosz­ország és három másik (még nem A 21 éves brit fiatalok közül minden ötödiknek nagy nehéz­ségei vannak a számtani alapmű­veletekkel, és minden hetedik funkcionálisan írástudatlan — ezt állapította meg az eddigi legátfogóbb reprezentatív felme­rés, amelyet a felnőtt írástudat­lansággal foglalkozó brit kor­mányhivatal végzett el. A tudományosan összeválo­gatott 1650 tagú mintacsoporttal félórás tesztet végeztettek el, ef­féle kérdésekkel: ha a pénztár­gép 17 font 89 pennyt mutat, és ón átad egy húszast, mennyit kap vissza? Fia egy kocsi 4900 fontba kerül, és 10 százalék letétet kér­nek, mennyit kell letétbe helyez­nie? Ha a felvételi korhatár 26 év, de diplomás mérnököknek 32 év, ám ön nem diplomás mér­nök, akkor hány éves koráig érdemes jelentkeznie az állás­ra? A legrémesebb válaszokat le­számítva is az derült ki, hogy a brit fiatal felnőtteknek mintegy 40-50 százaléka legföljebb a jó képességű 12 éves gyermekektől elvárható szinten kepes számol­ni, szöveget megérteni és írni. Nehezebb kérdésekre — példá­ul: mennyi egy 4410 fontos, há­jelölt) ország esetében a SZER és az Amerika Hangja „közö­sen” dolgozna, azaz megszüntet­nék a párhuzamos adásokat. A SZER évi 220 millió dolláros költségvetéséből 70 millió a technikai kiadás, a fennmaradó 150 milliót felére kívánják mér­sékelni, ami a munkatársi gárda csökkentését is jelenti. Az új, a SZER és az Amerika Hangja irányításával megbízott kormányzótanácsot neves tudó­sokból, újságírókból nevezi majd ki Bili Clinton elnök, és a testület teljesen független lesz: bár az USIA, a kormány tájékoztatási hivatala keretében fog működni, annak vezetője csak egy lesz a ta­nács hét tagja közül, és a rádiók költségvetését is különválasztják — közölték a meghallgatáson. roméves, kamatmentes kölcsön havi részlete? — a résztvevők há­romnegyede képtelen volt helye­sen felelni. Nagy-Britanniában a hagyo­mányosan szétdarabolt oktatási rendszer, megtetézve a közpon­tosítani, országos szabványokat bevezetni akaró kormány és a ta-‘ nárok viszályával, komoly vál-í Sággal küzd az utóbbi években,- és sok szakértő szerint ez a veze­tő EK-tagország nemzetközi versenyképességet fenyegeti. Gazdasági körökben végzett ko­rábbi felmérések szerint a brit ipar évi 5 milliárd fontot veszít — ez a GDP közel 1 százaléka — azért, mert a cégek nehezen ta­lálnak elég szakképzett munka­erőt. Másfelől a képzetlenek kö­rében 25-35 százalék közötti a munkanélküliek aránya a 13 szá-j zalékos országos átlaghoz ké­pest. — Nem az a baj, mintha ezek az emberek egyáltalán nem tud­nának írni-olvasni és számolni. Csak éppen a gazdaság követel­ményei ma sokkal nagyobbak, mint néhány évvel ezelőtt — így kommentálta a siralmas ered­ményt Peter Davis, az illetékes kormányhivatal vezetője. Connally sírba vitte a Kennedy-titkot? Csütörtökön este eltemették John Connally volt texasi kor­mányzót — és vele együtt talán a Kennedy-gyilkosság kulcsát. Connally megsebesült a John Kennedy elnök elleni, 1963-as dallasi merényletnél, és lehetsé­ges, hogy az ismert demokrata párti politikus földi maradványai nem sokáig pihenhetnek: az FBI máris exhumálást sürget, miután nem tettek eleget korábbi kéré­sének, hogy távolítsák el a halott testéből a Kennedy-gyilkosság idejéből ott maradt lövedékma­radványokat. A Connally csuk­lójában és combcsontjában lévő fémforgácsok ugyanis döntő lé­pést jelenthetnek a máig megol­datlan rejtélyben, hogy voltak-e a gyilkos Oswaldnak tettestársai. Annak idején a hivatalos vizs­gálat azt állapította meg, hogy egyetlen tettes, I^ee Harvey Os­wald adta le a lövéseket, amelyek végeztek Kennedyyel, és megse­besítették a dallasi utcán nyitott autóban vele utazó Connallyt. A szakértők többsége azonban má­ig kétségbe vonja, hogy csak egyetlen merénylő volt. Ameny- nyiben kiderül, hogy a Connally csontjaiban fellelhető fémforgá­csok más összetételűek, mint az a lövedék, amely Kennedy halálát okozta, nagy lépéssel juthatnak közelebb az igazság felderítésé­hez. A család, kegyeleti okokból, nem járult hozza a boncoláshoz, és nyílt kérdés, hogy az ügyész­ség szorgalmaz-e majd bírói döntést, amellyel elrendelhetik a halott kiföldelését és a lövedék­maradványok eltávolítását. (MTI) írástudatlanság Nagy-Britanniában Idegenek saját házukban Jogállamiság, a nemzetközileg elfogadott normákat figyelembe ve­vő szuverén törvénykezés — ervel az egyik tábor. Etnikai tisztoga­tás, apartheid, tízezrek deportálásának az előkészítése — feleli rá a másik. Ami a vitát, az ismét függetlenné vált Észtország eddigi leg­nagyobb belpolitikai válságát kiváltotta, az a tallinni parlament ál­tal jelenleg tárgyalt, a külföldiek helyzetét, az országban tartózko­dását szabályozó törvény. A jogszabályban, ha más or­szágban fogadnák el, tulajdon­képpen nem lenne semmi külö­nös. Meghatározza a külföldiek beutazásának, Észtországban tartózkodásának feltételeit, s előítja az ezek megsértőivel szemben alkalmazandó büntető rendszabályokat. Amit a törvény megalkotói — az észt kormány- koalíció tagjai — nem vettek, vagy talán nagyon is figyelembe vettek, az a nem elhanyagolható körülmény, hogy nem néhány száz vagy ezer külföldről érke­zettnek, hanem a népesség egy- harmadát kitevő négyszázezer embernek, a nem észt állampol­gár lakosoknak a sorsáról kíván­nak ítélkezni. Ők ugyanis az új törvény szerint mind külföldinek számítanak, s szembe kell nézni­ük azzal a veszéllyel, hogy hely­zetük a legjobb esetben is elvisel­hetetlenül bizonytalanná válik. Születtek bár Észtországban, Michal Kovác szlovák államfő kétnapos kelet-szlovákiai láto­gatásának végeztével csütörtö­kön este a kassai és az epeijesi felsőoktatási intézmények veze­tőivel találkozott. Ebből az alka­lomból a magyar-szlovák vi­szonyt érintő kérdésekre is vála­szolt. A Szlovák Köztársaság elnöke kijelentette: — Azt szeretném, ha a Magyar Köztársasághoz fű­ződő viszonyunk jó és kiegyen­súlyozott lenne. Ezt hivatott szolgálni a déli szomszédunkhoz tervezett látogatásom is — mondta Michal Kovác. Az ál­lamfő Kassán elhangzott véle­ményét összefoglalva a TA SR éltek ott akár évtizedeket, a jog­szabály megalkotói szigorú felté­telekhez kötik és hatósági elbírá­lástól teszik függővé, hogy a jö­vőben is megkaphatják-e a tar­tózkodási engedélyt. Amennyi­ben nem — s a törvény erről is pontosan rendelkezik —, az ed­digi lakóhelyükön külföldivé vált embereket előbb távozásra szólítják fel, majd kitelepítik az országból. Mindez — mivel a törvényt még nem fogadták el — egyelőre csak veszély, de ahhoz maris ele­gendő, hogy felszítsa az indula­tokat a balti ország helyi állam- polgársággal nem rendelkező — többségükben orosz — nem ál­lampolgár lakosai között. Félel­mük érthető is, hallva a parla­menti vitában elhangzó érveket. Sok törvényhozó véleményét fo­galmazta meg a hét elején az oro­szokra utalva az egyik kormány- párti képviselő: „Olyan törvényt sajtóiroda megemh'ti, hogy Mi­chal Kovác szót ejtett bizonyos Szlovákiában létező aggodalom­ról. Eszerint nem kívánatos, hogy a Magyar Köztársaság Szlovákia belügyeibe avatkoz­zon, mint ahogy az sem, hogy ez a lakosság egy részét az ország te­rületi sérthetetlenségének és az ország déli határainak kétségbe­vonására ösztönözze. — Szüksé­gesnek tartom, hogy a szlovákiai és a magyarországi magyar poli­tikusok egyértelműen kinyilvá­nítsák: a meglevő határokat megváltoztathatatlannak tekin­tik. Ez mindennemű gyanúsítga- tást el tudna oszlatni — idézi a sajtóiroda a szlovák elnököt. kell elfogadnunk, hogy rengjen a föld a lábuk alatt”. Sjöttek utána az ötven évvel ezelőtti megszál­lásról, a gyarmatosításról, s a gyarmatosítók kiűzéséről na­ponta hallható, történelmileg ta­lán igaz érvek. A törvénytervezetet védő, mérsékeltebb észt politikusok arra hivatkoznak, hogy Észtor­szágban is szabályozni kell a kül­földiek helyzetét, s a lakhatási és munkavállalási engedélyek elbí­rálása megértő lesz, senkinek sincs félnivalója az etnikai tiszto­gatástól. Az érv kevéssé meg­győző, különösen az ország főleg oroszok lakta északkeleti részén, ahol például a 60 ezres Narva munkaképes korú lakosságának csaknem a fele munka nélkül van. Akinek pedig nincs munká­ja, az lakhatási engedélyre sem számíthat. Pesszimistává teszik az oro­szokat az elmúlt két év tapaszta­latai, az észt politika irányítóinak a megbékélési szándékot cseppet sem igazoló lépései. Kezdődött az 53 évvel ezelőtti állampolgár- sági törvény helyreállításával, amely a lakosság több mint egy- harmadát megfosztotta parla­Arno Van Der Valk sajnálta azokat a kiszolgált cirkuszi álla­tokat, amelyekre a vágóhíd várt. „Nem való kivégezni egy sporto­lót, miután karrierje véget ér. Mi­ért teszik akkor ezt a cirkuszi ál­latokkal?” — hangoztatta a 42 éves volt katonatiszt. Ezért né­hány nappal ezelőtt észak-hol­landiai farmján otthont létesített kiöregedett cirkuszi állatok szá­mára. Máris 130 állat él a tele­pen, köztük tigrisek, oroszlánok, tevék, farkasok és kígyók. A Nijeberkoop község mellett létesült öregek otthona az utolsó menedéket jelenti ezeknek az ál­latoknak a számára. Az állatker­tek nem akaiják őket befogadni, mert többnyire nem lettek törzs­menti választói jogától. Folyta­tódott a helyi választásokról szó­ló törvénnyel, amely kizárja an­nak a lehetőségét, hogy nem ál­lampolgárok bekerüljenek a he­lyi irányító szervekbe, s végző­dött Tallinn és a második legna­gyobb észt város, Tartu vezetői­nek döntésével, amely sok ezer embert — a szovjet hadsereg egy­kori tisztjeit és családtagjaikat — megfosztott lakhatási engedé­lyétől. Az orosz közösség képviseleti gyűlése a minap nyilatkozatban hívta fel az észt parlament figyel­mét ezekre a bizalmatlansagot szülő lépésekre, de megértésre a nacionalista beálh'tottságú kor­mánypártok részéről nem talált. Ants Erm, a Nemzeti Független­ségi Párt frakcióvezetője már a nyilatkozat megszületését is al- kományellenes, a szervezet léte­zésének létjogosultságát meg­kérdőjelező ténynek minősítette. A vita tehát egyelőre tart, a törvény támogatói és ellenzői pedig már szinte beszélő vi­szonyban sincsenek egymással, s ki történelmi sérelmeken alapuló bosszúvágytól eltelve, ki féle­lemmel vaija a jövő hétre ese­dékes szavazást. könyvezve, tehát tenyésztésre nem alkalmasak. Magánszemé­lyek nem vihetik őket haza, mert vadállatok tartása otthonokban tilos. — Láttam idomárokat keser­vesen sírni, amikor meg kellett válniok állataiktól — modta Van Der Valk. A volt katonatiszt engedélyt kapott a holland kormánytól az állatok tartására. Máris anyagi gondjai vannak azonban, mert egész vagyonát az intézmény lé­tesítésére költötte. Most szpon­zorokat keres. Legnagyobb problémája az állatok óriási ét­vágya. Egy tigris például napon­ta 7 kilogramm húst fogyaszt. Kérdőjelek Egyoldalii függőség? Az ország gazdasági nö­vekedésének alapfeltétele a szakemberek szerint ener­giafelhasználásuk korszerű­sítése. Most pazarolunk? Bár az utóbbi években — a terme­lés csökkenése miatt — egy­re kevesebb energiát fo­gyasztunk, még ennyire se lenne szükségünk, ha nem bánnánk olyan pazarlóan vele. A rossz gyártmánya struktúrának „köszönhető­en” például egy Ikarus busz előállításához ugyanannyi energiát használunk fel, mint a németek egy Merce­des buszhoz, csakhogy az Ikarust csupán a Mercedes árának egyharmadáért tud­juk eladni a világpiacon. Mennyit importálunk ? Mivel a hazai energiaterme­lés évek óta folyamatosan csökken, energiaszükségle­tünk több mint 60 százalé­kát importáljuk. Kőolaj- és földgázkészleteink kimerü­lőben vannak, s a tervek sze­rint tíz éven belül a mélymű- veléses bányákat is bezárják a gazdaságtalan kitermelés miatt. Az import, ha műkö­dik, megoldja ugyan gond­jainkat, de biztonságos energiaellátásról — egyetlen behozatali csatornára építve — nem beszélhetünk. Fenntartható az egyolda­lú függőség? Jelenleg csak az oroszországi vezetéken keresztül kapunk kőolajat. Mind ez ideig csak terv ma­radt a Bécs melletti Baum- garten és Győr között meg­építendő vezeték. Pedig a térség politikai helyzetét fi­gyelve, mielőbb megoldást kell találni az egyoldalú füg­gőség megszüntetésére. (FEB) A magyar — szlovák kapcsolatokról •• Öregek otthona cirkuszi állatoknak

Next

/
Oldalképek
Tartalom