Nógrád Megyei Hírlap, 1993. június (4. évfolyam, 125-150. szám)

1993-06-19-20 / 141. szám

1993. június 19-20., szombat-vasárnap MEGYEI KÖRKÉP HÍRLAP 3 (Folytatás az 1. oldalról) tükröt. Mondja, azzal megcsil­lantja a napsugarat a vízen, s így jobban látni, milyen mély a kát. Úgy is van. Felvillan a víz 10-12 méter mélyen.- Selypen dolgoztam a cu­korgyárban, és egy alkalommal vízmintát vittem a laborba, ahol megállapították: nagyon jó for­rásra akadtunk. Vitték is az em­berek tőlünk a vizet, amíg ele­get adott a kút - mesélte Varga Imre. -De már nem enged­jük, mert nekünk is alig van - szól közbe a feleség. - Ha a férjem nem ment volna le a kútba, hogy kitisztítsa, lehet, hogy a miénk sem nagyon adna már vizet.- Az alsó gyűrűn, 11,40 mé­ter mélyen eliszapolódtak a kamyi vízbeeresztő lyukak, ki­tisztítottam őket, ennek kö­szönhető, hogy még van vizünk. Nem tudom mi lenne velünk e kút nélkül, hisz már szedik a 25 ezreket a vezetékes ivóvízre. Nekünk, nyugdíjasoknak, nincs erre pénzünk. Fürdőszoba nél­kül, nyáron a teraszon, télen a verandában pancsolunk a kád­ban - mondta a házigazda, s in­vitált: nézzem meg, igazat szól. Valóban méretes kád várja a lu­gas alatt, hogy használatba ve­gyék. A kapuban még rátérek az ivóvízre: rámutatok a kétház- nyira levő közkútra:- Alig van benne víz. Az ut­cabeliek kora reggel sorban áll­nak, de az utolsóknak már csak a zavaros, iszapos víz jut. Az utca túlsó végén egy asz- szony tesz-vesz az udvaron.-Víz van, de milyen: zava­ros. Ebből iszunk már évek óta. Amikor a gyerekek kicsik vol­tak, Karancs vizet kaptak. Jó lenne már, ha végre mi is rendes vizet ihatnánk, mert ez a mos­tani csak mosásra, és az álla­toknak jó - mondta Válóczi Gyuláné.- Mindenki a Jegyzők útjára jár, mert az ottani kút adja az egyetlen iható vizet - pana­szolta Farók Ferencné. -A Nemzetközi nyári egyetem Salgótarjánban Eszmecsere az ifjúság kibontakozási lehetőségeiről Közel húsz éves fennál­lása óta még soha nem volt rá példa, hogy tizenöt náció képviseltetné magát a salgó­tarjáni nyári egyetemen. A Tudományos Ismereter­jesztő Társulat Nógrád Me­gyei Egyesülete által rende­zett - a városi önkormány­zat részéről anyagilag is támogatott - kurzuson vár­ható mintegy 60-70 fős lét­szám több mint a felét kül­földi hallgatók teszik majd ki. A környező országokon kívül érkeznek vendégek Angliából, Belgiumból, Dániából, Finnországból, Franciaországból, Görögor­szágból, Olaszországból, sőt Dél-Koreából is. Angol illetve német nyelvű szink­rontolmács áll rendelkezé­sükre. A nyári egyetem címe: Az ifjúság kibontakozási lehetőségei a megváltozott Európában. A megnyitóra július 4-én, vasárnap este 20 órakor kerül sor. A beve­zető előadást július 5-én, 9 órakor Bőd Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank el­nöke, a TIT országos ügy­vezető elnöke tartja. Az előadók között elsősorban a téma magyarországi szak­emberei szerepelnek, de fel­lép az előadói pulpitusra négy külföldi előadó is. Az előadásokat és kon­zultációkat a József Attila Művelődési Központ klub­termében tartják. A TIT megyei egyesülete lehetővé teszi, hogy az ifjúsággal foglalkozó helyi szakembe­rek vendéghallgatóként részt vehessenek egy-egy előadáson, foglalkozáson. Azonban a korlátozott lét­szám miatt az igényeket előzetesen be kell jelenteni a TIT Mérleg úti székházá­ban. A salgótarjáni nyári egyetem július 10-én, szombaton délelőtt zárja a kapuit összefoglaló elő­adással, illetve az 1994-es program tematikájának meghatározásával. Cs. B. Megszűnik a veszélyességi pótlék Tegnap a TIT Nógrád Me­gyei Egyesülete az Országos Munkavédelmi Képző és To­vábbképző Intézettel közös szervezésben Az új munkavéde­lemről szól törvény értelmezése és gyakorlati alkalmazása cím­mel egynapos konferenciát ren­dezett Salgótarjánban a MTESZ székházában. Ebből az alkalomból kérdez­tük a készülő törvény előzmé­nyeiről és legfontosabb elveiről dr.Adám Lórántot, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség elnökét, aki egy­ben a konferencia bevezető elő­adását tartotta.- Szétesnek a nagyvállalatok, s velük együtt a régi munkavé­delem rendszere is. Gomba­módra szaporodnak a kisvállal­kozások, ahol még másod-, harmadlagos a munka-, és munkásvédelem. S ami még ennél is fontosabb, hogy az or­szág népességnek katasztrofális egészségügyi állapotában „vas­tagon” közrejátszanak a rossz munkakörülmények.-Ezért is szólt előadásában a veszélyességi pótlék ellen?-A veszélyességi pótlékkal csak a rossz munkakörülmé­nyeket konzerváltuk. Az érte kapott pénz nem sokat ér, nem hozza vissza az elfecsérelt éve­ket, nem kárpótolja az elhaszná­lódott embert. Ezért az új tör­vény szerint megszűnik. Az embertelen munkahelyi viszo­nyokat kell megszüntetni.- Mit vár el a törvény a mun­káltatótól és a dolgozótól?- A munkahelyekért, az ot­tani feltételekért a munkaadó felelős. Azért is, hogy megfe­lelő képzettségű, teendőire fel­készített, megfelelő létszámú és védőruházattal ellátott dolgo­zókat alkalmazzon, akik isme­rik a gépek kezelését. A munkavállalóknak joguk lesz érdekvédelmi szervezetei­ken keresztül javaslatokat tenni. Főleg a helyi szakszervezetek érdekérvényesítő munkájára le­het számítani. Tudom, hogy a mai munkanélküliség közepette kockázatosán hangzik, de a munkavállalónak joga lesz meg­tagadni a munkát, ha egészség­pusztító, embertelen munkavi­szonyok közé akarják szorítani.-Melyek a legveszélyesebb munkaterületek?- A bányászatban lassan töb­ben lesznek a rehabilitáltak, mint a dolgozók. Elkoptatja az embert a kohászat, az építőipar és a közlekedés is. Az egészség­ügy is egy veszélyes üzem, elég ha csak a laboratóriumokra gondolunk.-Mi várható a törvény elfo­gadása után?- Csodák nem történnek. A törvény csak annyit fog érni, amennyit a gyakorlatban meg­valósítanak belőle. sz.gy.s. Kiszáradó kutak, tikkadó polgárok Csécsén fürdőszobánkat idén már nem tudtuk használni, mert a ku- tunkban 60-70 centis víz van, az pedig szinte semmire sem elég. Főzéshez mi is a faluból hoz­zuk. A közkútról még akkor is húzzuk, amikor zavaros, mert a sajátjával mindenki takarékos­kodik.- Úgy várjuk, mint a messiást a vezetékes vizet - vetette közbe Penderik Istvánné, a szomszédasszony. - Jobban, mint a karácsonyt - erősíti Fa- rókné. - A fiamék az alsó ut­cában laknak, ott is ugyanez a helyzet. Amikor 7-8 éve oda­költöztek, annyi víz volt a kút- jukban, hogy kézzel is meríteni lehetett belőle - mondta Pende- rikné. - Két-három éve van ilyen víztelen világ. Minden cseppel spórolunk. Tavasz óta két pici esőnk volt, alig tudnak élni a növények - dől a panasz Faróknéból.- Eddig tízezer forintot fizet­tünk be a vezetékes vízre, de ha ezzel is az lesz, mint a telefon­Balassagyarmaton a közel­múltban döntöttek arról, hogy azokban a közművelődési va­lamint oktatási intézmények­ben, amelyekben lejárt a veze­tők megbízatása, kiket bízzanak meg az intézmények további igazgatásával. A városi képviselő-testület határozata értelmében több ed­digi vezető megbízatását meg­hosszabbították. így a közművelődés területén a Madách Imre Városi Könyv­tár igazgatója továbbra is Oroszlánné Mészáros Agnes, a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ vezetője pedig dr. Kecskeméthy Gyuláné maradt. Az oktatási intézmények kö­zül, nem változott a Petőfi Sán­dor Általános Iskola élén a helyzet: dr. Oravecz Lajosné nal, hogy csak az idő telik, a pénzünket használják, a tele­fonnak meg se híre, se hamva, nem tudom mit csinálunk - ke­sereg Nagy Katalin egy utcával odébb. - Nagy szükségünk lenne a jó vízre, mert mi felnőt­tek még megisszuk azt, ami a kutakban van, de a gyermekek­nek nem lehet adni belőle - veti közbe Hepp Lászlóné. - Ha nem építik meg a vezetéket, visszakapjuk a pénzünket? Ka­matostul? - kérdi Nagy Ildikó. Amikor próbálom biztatni: va­lószínű, hogy lesz víz, ha még­sem. biztos, hogy visszakapják a pénzüket, kitör magából: - Ha nagyanyámon csengő volna, villamos lenne ... Csak ígér­getnek. A falu másik végén, az Ady Endre utca felől közeledik Mol­nár János. Az ő kútjánál sem rózsásabb a helyzet.-Nem kedvez az időjárás a kutainknak, kevés víz van ben­nük. Befizettük a belépőt a ve­zetékes vízhez. Meglátjuk, igazgatja a továbbiakban is az iskolát. Hasonló a kép a Szondi György Ipari Szakmunkás- képző Intézet és Szakközépis­kola esetén is, ahol Arató János maradt a vezető. A Dolgozók Középiskolájának igazgatói posztjára pedig újra dr. Kele­men István kapott bizalmat. Új vezetője lett azonban a Szántó Kovács János Gimná­zium és Szakközépiskolának, ahol Barkó László nyugdíjba vonulása miatt nem hosszabbít­hatták meg a korábbi vezető megbízatását. Itt az egyik volt helyettes, Lakatos Tamás lett az új igazgató. A VI. számú napköziottho­nos óvodának is új vezetője lett, Sztancsikné Sebes Katalin óvónő személyében. f. á. lesz-e belőle valami. Jó lenne, mert ami víz van a faluban, az is rossz, nitrátos, kemény. Régen úgy mondták: nem fő meg a bab benne. A Nógrád Megyei Közgyűlés Hivatalának területfejlesztési osztályának vezetőjétől. Holles Miklóstól érdeklődtünk, mire számíthatnak a csécseiek a 11 milliót illetően?- A céltámogatási rendszer a következőképpen működik: áp­rilis 10-éig kellett benyújtani a pályázatokat a Tákiszhoz, ahonnan azok a BM-hez, majd a kormány, később a Parlament elé kerülnek. Legkésőbb szep­tember 10-éig születik döntés a pályázatok ügyében. Addig senki nem tud választ adni, hogy lesz-e, s ha igen, mekkora mértékű támogatás. A csécsei polgároknak tehát türelemmel kell viseltetniük. Amit tehetnek: fohászkodnak, hogy az esőisten hallgassa meg őket. Vallus Tibor T üzoltóparancsnokok a Miskolci Rádióban A Miskolci Rádió június 21-ei műsorába az északi régió megyéinek tűzoltóparancsno­kait - köztük Bállá Géza alez­redest Salgótarjánból - hívta vendégül. Szó lesz a tűzoltóság szakhatósági törekvéseiről, a tűzmegelőzés kérdéseiről, a közúti balesetek műszaki men­téséről. A szakemberek beszél­nek majd a technikai fejlesztés lehetőségeiről, arról, hogy mit várnak a lakosságtól, az önkén­tes tűzoltó mozgalomtól. A Miskolci Rádióban hétfő reggel 6-tól 8 óráig tartó műsorban várják a hallgatók kérdéseit Nógrád megyéből is, a 06/46/345-510-es telefonszá­mon. Traffipax • A hét végén az alábbi helye­ken lehet az autósoknak műsze­res sebességellenőrzésre számí­tani: június 19-én, szombaton 14 és 22 óra között Szécsény, Endrefalva és Szalmatercs bel­területén, valamint a 22-es fő­úton Szécsény és Karancsság külterületén, június 20-án, va­sárnap 10 és 20 óra között pedig Szendehely, Rétság, Bánk és Nagyoroszi térségében. Szociális segélyek • Nőtincs. A községi képviselő testület szociális- és egészség- ügyi bizottsága átmeneti segé­lyek kiutalásáról döntött a kö­zelmúltban. 9 fő részére együt­tesen 39 ezer forint összegű át­meneti segélyt biztosítottak, egy család kiskorú gyermekei­nek pedig 5 ezer forint rendkí­vüli nevelési segélyt adtak. Szurdok ® Mátraterenye. Tegnap ismét megjelent a Szurdok, a mátrate- renyei önkormányzat lapja. A havonta jelentkező újság tájé­koztatja a polgárokat a község­háza eddig végzett munkájáról, színes riportban tudósít a Tóala- jai tavon rendezett horgászver­senyről. Szentivánéji muzsika • Pásztó. A cisztercita kolostor udvarán, a Barokk-színpad ad helyet, a Szentivánéji muzsika címmel megrendezésre kerülő műsornak június 23-án, este 9 órakor. A programban fellép a Salgótarjáni Szimfonikus Ze­nekar, a KiViSZI színjátszó és a Pop-Sikk tánccsoport. Új időpontok ® Szirák. A gyógyszertár nyitva tartása június 1-jétől az alábbiak szerint módosult: hétfő 7.30- 12.40; 13.00-14.30; kedd: 7.30- 12.40; 13.00-16.00; szerda: 7.30- 12.40; 13.00-14.00; csütörtök 7.30- 12.40; 13.00-16.00; pén­tek 7.30-13.30; SZÍNES AZ ÚJSÁGJA? LEGYEN SZÍNES A TV-je IS! Vezetői kinevezések Balassagyarmaton Néhány intézményben a régiek maradtak Rárósi kulturális találkozó A Nógrád megyei szabadtéri rendezvények közül az egyik legrangosabb és legnagyobb hagyományú program a rárósi kulturális találkozó, amelyen gyermek- és felnőtt népzenei, valamint néptánccsoportok mu­tatják be műsorukat. A mihálygergei József Attila Művelődési Ház, a litkei ön- kormányzati hivatal és a Nóg­rád Megyei Közművelődési Központ idén június 27-én ren­dezi meg a rárósi találkozót, amelyen köszöntőt mond dr. Rozgonyi József, a Nógrád Me­gyei Közgyűlés Közoktatási és Művelődési Bizottságának el­nöke. A rendezvényt a Nógrádi Mecénás Alapítvány támogatja. A gyermeknéptánc-csopor- tok bemutatóján a Tulipán (Ka­rancskeszi), a Tekergő (Ka- rancslapújtő), a kazári, a Pánt­lika (Litke), a Csicseriborsó (Mihálygerge), a nagylóci, a salgótarjáni Arany János Álta­lános Iskola és Szakiskola, a dunakiliti néptánccsoport, il­letve a mihálygergei Tücsök együttes és a szécsényi Csilin­gelő, a palotási Kenderike nép­táncegyüttes lép föl. A felnőtt folklóregyüttesek közül kazári hagyományőrző együttes, a legéndi, a mihály­gergei Ipoly, a pásztói Muzsla, a szécsényi Boróka, a szlová­kiai Hrinovcan néptáncegyüt­tes, a mihálygergei szájharmo­nika együttes, a nógrádmegyeri asszonykórus, a nógrádszakáli Play-Boy Együttes mutatkozik be a közönségnek. Kíváncsiskodó Ki kaphat hozzájárulást? Jár-e a munkáltatótól étke­zési hozzájárulás abban az esetben is a dolgozónak, ha az adott munkahelyen nincs üzemi konyha? - erről érdek­lődik egy szécsényi vállalat munkáskollektívája. A jogszabályok ezzel kapcso­latban változásokon mentek ke­resztül. A régi Munka Törvény- könyvével szemben az új már nem kötelezi a munkáltatót az étkezési hozzájárulás biztosítá­sára, hanem a szociális juttatá­sok közé sorolja az ebédtérítést, - amely így csak adható, de nem kötelező a cégre nézve. Ha a cég mégis ad térítést, azt köte­les normatív jelleggel a kollek­tív szerződésben szabályozni. Ebben az esetben viszont az SZJA-törvény szerint csak ezer forintos összeghatárig adómen­tes a térítés, e fölött a jövede­lemmel összevonva adózik. Somoskőújfalun, a Somosi út 117. alatti Borsodi Söröző­ben a hétvégeken hajnalig tartó zene bömböl. Erre „ra­kódik” még a hétköznapi dá- ridók sorozata. Megenged- hető-e mindez jogilag? A kér­déses helyen azt is „érdekes­nek” találják, hogy nincs ki­téve: meddig van nyitva tar­tása a sörözőnek? 150 színes kép - 40 színes oldal az ORSZÁG EGYETLEN egészében SZÍNES televízió-rádió MUSORMAGAZINJA a Azok között, akik a mellékelt szelvényt 1993. júl. 20-ig beküldik a szerkesztőségbe SZÍNES TV-t sorsolunk ki. Nógrád Megyei Hírlap ^ 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 6. JL \

Next

/
Oldalképek
Tartalom