Nógrád Megyei Hírlap, 1993. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1993-01-02-03 / 1. szám

BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1993. JANUÁR 2-3. SZOMBAT-VASÁRNAP IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÁRA: 13,80 FORINT 1993-ban is változatlanul kedvez állunk rendelkezésére. Hirdessen nálunk! Nógrád Megyi Hírlap Salgótarján, Erzsébet tér 6. Telefon: (32) 11-504 Telefax: (32) 10-589 Göncz Árpád újévi köszöntője Kedves Barátaim, hát vége ennek az évnek is. Bi­zonyára akad közöttünk, aki azzal zárja, hogy ez élete legsikeresebb, ha nem is legkönnyebb éve volt. De azt 'hiszem jóval többen, akik szemében 1992 a létért folytatott szakadatlan küzdelem, az elhalasz­tott álmok, a beteljesületlen vágyak, a sikeres vagy épp sikertelen újrakezdések esztendeje. Az ország egésze számára keservesen nehéz köz­bülső szakasz, a legutóbbi lépés egy félig sejtett jö­vőbe vezető úton. Kilométerkő, amelyet magunk mögött kell hagynunk, mert visszatérnünk nincs hová, s mert az utat, bármilyen rögös is, végig kell járnunk. Hisz helyettünk senki se fogja. És végső soron rajtunk múlik, hogy képesek leszünk-e végig­járni. (Folytatás a 2. oldalon) Médiatörvény helyett „Torzó” született Az Országgyűlés csü­törtökre virradó éjsza­ka, igen szavazat nélkül, 122 nem szavazattal, 170 tartózkodás mellett nem fogadta el a rádió­ról és a televízióról szóló törvényt. A végszava­zást megelőzően az al­kotmányügyi bizottság elnöke, a kulturális bi­zottság elnöke és a tör­vényjavaslat előterjesz­tője, Balsai István igaz­ságügyi miniszter egyöntetűen úgy vélte: „torzó” született, olyan törvényszöveg, amely a valós életben megvaló­síthatatlan. Ezt tükrözte a szavazás is, amelyben senki nem voksolt a tör­vényjavaslat mellett. Ki­sebb vitát váltott még ki, hogy a néhány, már elfo­gadott, kétharmados szótöbbséget igénylő cikkely a törvény „elve­télése^ ellenére életké­pesnek tekinthető-e. Szilveszteri ÁB-bébik 1993. január 1-jén 0 óra és 1 óra között 13 baba — öt lány és nyolc fiú — született. Az ÁB Ae­gon Általános Biztosító Rt. bu­dapesti ügyfélszolgálati irodájá­ban közjegyző jelenlétében kö­zülük sorsolták ki az egy buda­pesti és négy vidéki ÁB-bébit. A budapesti nyertes egy kislány, Csangity Naida lett, a vidékiek pedig a következők: a pécsi Mik­lós Kristóf, a debreceni Korok- nai Mikolett, a hódmezővásár­helyi Paku Viktória és az eszter­gomi Juhász Gergely Gyula. Va­lamennyien 100-100 ezer forin­tos életbiztosítást, édesanyjuk CSÉB-M biztosítást kapott. Emelt a Shell is Tegnap reggeltől a Shell-ben- zinkutatnál is módosultak az üzemanyag-árak. A Shell egysé­gesen 5 forinttal növete a motor­benzin árát, a gázolajét 14 forint 50 fillérrel. Eszerint a 92-es ok­tánszámú benzin literenként 71 forint 50 fillérbe, a 98-as oktán­számú 74 forint 50 fillérbe, a 95- ös pedig 71 forintba kerül lite­renként. A gázolaj literje a Shell- kutaknál, 59 forint 50 fillér. Csecsemőgyilkosok A rendőrség eljárást indított a 14 éves K. Márta budapesti lakos ellen, mert a XXI. kerület Küp­per utca 31. számú ház előtti fü­ves területen a szerdára virradó éjszaka egy életképes gyermeket szült, akit magára hagyott s a cse­csemő a kihűlés miatt a helyszí­nen meghalt. Szintén a főváros­ban, a Keleti pályaudvaron álló Kálmán Imre express egyik vas­úti kocsijának illemhelyén ked­den délelőtt egy ismeretlen anya egy életképes leánygyermeket hozott a világra, s a csecsemő a helyszínen megfulladt. Az észak­magyarországi folyókon Jégtakaró A hetek óta tartó hideg időjá­rás hatására, szilveszter napján már mindegyik jelentősebb észak-magyarországi folyót ösz- szefüggő jégtakaró borította. A Bodrogon — amely szakembe­rek szerint öt éve nem fagyott be —jégtörő hajóknak kellett kisza­badítaniuk a tokaji kikötőben te­lelő hajókat a jég szorításából, a Tisza felső szakaszán pedig a húsz cenimétert is eléri a jég vas­tagsága. A Tiszán az országhatártól Tokajig 13-20 centiméteres, at­tól lefelé Kisköréig 2-10 centi- méteres állójég alakult ki. A Bodrogon a határtól Sáros­patakig parti jég tapasztalható, onnan azonban 3 centiméteres, összefüggő jégpáncél takarja a folyót. Á Hernád, apróbb megszakí­tásokkal, 9-15 centiméteres vas­tagságban végig be van fagyva. A Sajón, a folyó legalsó és legfelső szakasza kivételevei — ahol 8-15 centimétemyi a jég — gyenge zajlás észlelhető. (MTI) Körkérdés a hírlap olvasóihoz Reménykedő kilátások az új évre Nos, ismét öregebbek lettünk ötvenkét héttel, merthogy elbú­csúztattuk az Úrnak 1992. esztendejét. Azt már tudjuk, milyen volt, mit hozott az óév, ám az előttünk álló tizenkét hónapra vo­natkozóan még csak szépreményü vágyaink-álmaink, bevallott, vagy titkon dédelgetett terveink lehetnek. Ki mit vár 1993-tól? - erre a kérdésre kértünk választ lapunk olvasóitól. Dr. Várkonyi József, a Köz- társasági Megbízott Nógrád Megyei Területi Hivatalának vezetője:- Mindenekelőtt és legfő­képpen békét várok az új évtől. Közép- és Kelet-Európábán, de - messzebbre tekintve - az egész világon. Azt kívánom, hogy kevesebb legyen az erő­szak, a szenvedés, az éhezés, senkinek ne kelljen elhagynia az otthonát. Vonatkozik ez ter­mészetesen hazánkra is. Őrizzük meg, sőt erősödjön az a nemzetközileg is elismert - ám itthon talán nem eléggé ér­tékelt - rangunk és pozíciónk, amit az utóbbi két év alatt az újra független Magyarország kivívott magának. Javuljanak kapcsolataink minden téren a környező országokkal, legyünk mielőbb az Európai Közösség teljes jogú tagja. Gazdaságilag már túljutot­tunk azon a mélyponton, mely a a piacgazdaságra történő áttérés igen nehéz - korábban még egyetlen ország gazdasága által sem kipróbált - következmé­nye. Stabilizálódjon a magyar gazdaság, induljon meg egy szerény, de nemzetközileg is megalapozott fejlődés. Csök­kenjen a munkanélküliség, az infláció, legyen erősebb és igazságosabb a szociális háló. Belpolitikában a szavak és a tettek ne váljanak el egymástól. Ne csak szónokoljunk a demok­ráciáról, hanem gyakoroljuk is azt a saját életünkben, a kisebb közösségekben éppen úgy, mint a munkában és a közéletben. Legyünk egységesebbek az or­szágos ügyekben. Vitáinkat ne az indulat, a mindenáron való öncélú ellentmondás és az egyéni ambíciók vezéreljék, hanem a szűkebb érdekeken felülemelkedni tudó tárgyilagos szakszerűség, a haza sorsáért érzett felelősség. Megyénk vonatkozásában szintén optimista vagyok. Az új esztendőben is folytatódjék az a nagy tenniakarás, az önálló tu­lajdonosi építő szándék és helyi összefogás, mely az önkor­mányzatiság lényegéből ered. Az önkormányzatok gazdálkod­janak okosan és célszerűen a vagyonukkal, a költségvetési és saját pénzforrásaikkal, minden­kor az adott település teljes la­kosságának jogos érdekei, élet- és munkakörülményei dominál­janak rendező elvként döntése­ikben. A közigazgatás legyen jog­szerű és igazságos. Az ügyek mögött mindig figyeljnünk az állapolgárra, mert minden kér­vény, beadvány mögött egy-egy ember gondjai, problémái - mondhatnám sorskérdései - (Folytatás a 3. oldalon) Áremelés vagy árcsökkenés? Tájékoztatjuk tisztelt üzleti partne­reinket, vásárlóinkat, hogy a PA­LÓCTÁJ Kft. (NSV jogutódja) 1993. január 1-vel sütőipari termékeinek árait csak az ÁFA-törvénybcn meg­határozott adókulcsokkal módosítja. Ez egyes termékcsoportoknál 15,2%- os csökkenést, más termékekmél mérsékelt, 6%-os növekedést jelent. Balassagyarmati és salgótarjáni szakboltjainkban továbbra is a lega­lacsonyabb fogyasztói árakkal várjuk vásárlóinkat az új évben. A legtöbb partnerünket, fogyasz­tónkat érintő termékeknél az alábbi átadási árakat alkalmazzuk: Termelői ár Nagyker ár Házi kenyér (1 kg) 33,50 36,68 Erzsébet kenyér 38,55 Zsemle Kifli Fonott kalács Baguett Croissan 2,77 2,85 21,18 11.73 10.73 42.22 3,03 3,13 23,86 12,85 11,75 Reméljük, hogy beszállítói partne­reink árainak (liszt, élesztő, zsiradé­kok, fűtőanyag, üzemanyag) áreme­léseit sikerül tárgyalások útján mó­dosíttatni. A sikeres tárgyalások után is a fenti árakon állhatunk üzeme­inkben rendelkezésükre. Vajon hány helyen búcsúztatták Nógrád megyeszerte hasonlóképpen az óesztendőt, mint Salgótar­jánban a Vasvári-köz egyik lakásának ifjú vendégei? Fotó: Gyurián Tibor Öreg autót külföldről — csak alkatrészként? Vámmentesen: 8000 forintig Parlamenti „adomány” Az Országgyűlés 30-átl éjfél­kor határozatot fogadott el a Ma­gyar Televízió zárolt költségve­tési támogatásának feloldásáról. A határozat alapján a zárolt ösz- szegből legkésőbb február 28- áig 889,6 millió forintot megkap az intézmény, azzal a megkötés­sel, hogy abból kiegyenlítse kü­lönböző tartozásait. A fennma­radó 110,4 millió forintot pedig átmenetileg — az Állami Szám­vevőszék utóvizsgálatát követő kormánydöntésig — letéti szám­lán helyezik el. Ismét országos lesz Hétfőtől Nap TV Ismét országosan nézhető lesz a Nap TV adása január 4-étől, erősítette meg Peták István, a TV2 intendánsa. A TV2 vezetője elmondta: a Magyar Televízió második prog­ramja szerződést kötött a Nap TV Kft.-vei, hogy a vállalkozás a jövő év elejétől Napkelte címmel készít reggeli műsort a TV2 szá­mára. így a Nap TV adása, amely lényeget tekintve változatlan formában jelentkezik majd a to­vábbiakban is az egész országban ismét látható lesz hosszabb szü­net után. Peták István közölte még azt is, hogy a nézők a Nap­kelte műsorát hétköznapokon 6 órától 10 óráig láthatják, szom­batonként pedig 6 órától 8 óráig. A műsorhoz a szükséges pénzt reklámbevételekből kell előte­remteni. Január 4-én, hétfőn nyolc óra után mintegy 40-50 perces idő­tartamban a médiakérdéssel fog­lalkoznak majd az adásban. A pénzügyminiszter és a nem­zetközi gazdasági kapcsolatok minisztere módosította a vámel­járás egyes szabályait. A jogsza­bályváltozás a 135. számú Ma­gyar Közlönyben jelenik meg PM-NGKM közös rendeletként. A főbb változások a következők: A bérmunka címén behozott vámárukra megerősítést nyer — az általános szabályokban már meglévő mentességeken felül — a vámbiztosíték nyújtása alóli mentesítés. A tehergépjárműként kedvez­ményes vámtétellel vámkezelt gépkocsik üzemeltetéséhez kor­látozást ír elő annak érdekében, hogy a vámkedvezményt az ere­deti gazdasági célnak megfelelő­en ténylegesen csak a jármű te­A januári munkabérek után már magasabb munkanélkülisé­gi járulékot fizetnek a munkaa­dók és a munkavállalók a növek­vő számú munkanélküliek ellá­tása érdekében. A munkaadók a bruttó keresetek szerint 5 száza­lék helyett 7, a munkavállalók 1 százalék helyett 2 százalékot kö­telesek fizetni. A bevételnövelő intézkedése­ken kívül a kiadásokat is csök­kentik. A munkanélküliek ellá­tásának maximális ideje másfél évről egy évre csökken. A válto­zás szerint a munkanélküli ne­hergépjárműkénti üzemeltetése esetén élvezhessék. A 6 évesnél idősebb személy- gépkocsi és a 8 évnél régebbi gyártású haszongépjármű, vala­mint a sérülés miatt üzemképte­len — akár 6 évnél fiatalabb — gépjárművek csak a közlekedési és környezetvédelmi hatóságok előzetes engedélye alapján vám­kezelhetők forgalomba helyezés céljából. Amennyiben a két ha­tóság az engedélyt nem adja meg, csak alkatrész céljára lehet a járművet vámkezelni. Az utas- és ajándékforgalom­ban a jelenlegi 5.000 forintról 8.000forintra emelkedik a vám­mentes keret, míg a 14 éven aluli utas kedvezménye 1.000 forint helyett 2.000 forint lesz. (MTI) gyedévig az átlagkereset 75 szá­zalékára, háromnegyed évig 60 százalékára tarthat igényt. (Ko­rábban maximálisan egy évig az előző átlagkereset 70 százalékát, fél évig 50 százalékát kaphatta meg a munkanélküli.) Ä törvény módosításával az ellátás alsó határa — amennyi­ben az átlagkereset ennél nem alacsonyabb — 8600 forint, felső határa a járadékfolyósítás első részében 18 ezer forint, a má­sodikban 15 ezer forint. A mi­nimálbér 1993-ban 9 ezer forint lesz. Magasabb járulékösszeg, szigorúbb ellátási feltételek — A minimálbér 9 ezer forint Fél évvel rövidült a munkanélküli ellátás Megújul a járművezető-képzés és vizsgáztatás Ismerkedés az éjszakával is Január l-jétől megújul a jár­művezető-képzés és vizsgáztatás rendszere — tájékoztatta az MTI-t a Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Minisztérium. Az elmúlt időszak romló bal­eseti statisztikái miatt az oktatás­ban nagyobb hangsúlyt kap a közlekedési szabályok ismerete és a gyakorlati tudnivalók. így a vizsgán 25-ről 50 kérdésre emel­kedik a KRESZ- és vezetéselmé­letszámonkérése, míg a megfele­lési arány változatlan marad. A műszaki (szerkezeti és üzemelte­tési) ismeretek helyett a tantár­gyanként eddig is szereplő, ám eíhanyagolt biztonsági ellenőr­zés és üzemeltetés tárgyból kell majd gyakorlati vizsgát tenni. A vezetes során a jelöltnek megkell ismerkednie a lehetséges közle­kedési helyszínekkel is, így 14 órát kell sűrű városi forgalom­ban, 4 órát országúton és 2 órát éjszaka vezetni. Á vezetési gyakorlati vizsga két részből áll maid, a járműke­zelési és a forgalmi vizsgából, amelyeket külön-külön értékel­nek. A 10 perces rutinvizsga egy­szerűbb és könnyebb feladatokbl áll majd mint jelenleg, a 40 per­ces forgalmi vizsga viszont ala­posabb lesz. Az 1992. december 31 -éig levezetett órák, elért vizs­gaeredmények az újévben is érvé­nyesek lesznek, ám januártól csak az új rendszerben és az új díjjal lehet vizsgázni. A befize­tett vizsgadíj ak pótbefizetéssel egészíthetők majd ki. Az ’’elsősegélynyújtás és köz­lekedési egészségtan ” tárgy for­málisan elkülönül a járművezető képzéstől és a Magyar Vöröske­resztnél tett sikeres vizsga igazo­lása lesz az elméleti vizsgára bo­csátás feltétele. Az erről szóló igazolást a Magyar Vöröskereszt fővárosi, megyei szervezetei ad­ják ki — tudatta a Magyar Vörös- kereszt. A tanfolyam és a vizsga anya­gát a Magyar Vöröskereszt ki­adásában megjelent, Dr. Andics László: Alapfokú és közúti első­segélycímű tankönyv tartalmaz­za. Á közúti gépjárművezetők képzésével foglalkozó iskolák, tanintézetek, munkaközösségek kérésére a vöröskeresztes okta­tási kabinetek kihelyezett tanfo­lyamokat és vizsgákat is szervez­nek. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom