Nógrád Megyei Hírlap, 1992. szeptember (3. évfolyam, 206-231. szám)

1992-09-19-20 / 222. szám

4 HÍRLAP SZEMTŐL SZEMBE 1992. szeptember 19-20., szombat-vasárnap Interjú a Szontagh Pál-díjas dr. Samu István orvos-pszichiáterrel Óvakodni kell az elfojtott puskaportól 1923 november 3-án született a Rimaszombat melletti Já­nosiban. Az ezer éves falu földműveléssel foglalkozó közös­ségében nőtt fel, majd ment a debreceni orvosi egyetemre. 1950-ben szerzett diplomát. Praktizálását a cívis város idegklinikáján kezdte. 1957-ben került Balassagyarmatra. Itt a városi kórház idegosztályán dolgozott. 1974-ig főorvos, majd egy évi berettyóújfalui „vendégeskedés” után vissza­tért palóc hazájába. 1976-tól 1983-ig - nyugdíjazásáig a Salgótarjáni Idegbeteg-gyógyító Intézet igazgató-főorvosa. Dr. Samu István pszichiáter-orvos ma Budapesten, nyugdí­jasként is hivatásának él. A Menhely Alapítvány tennivalói­val foglalkozik. Az országszerte ismert orvos 1992 augusz­tus 20-ikán kapta meg - munkája elismeréseként - Nógrád megye Szontagh Pál díját.- A Nógrád megyei emberek emlékezetében ön nemes egy­szerűséggel főorvos úrként él, s ha nem haragszik, ennél a megszólításnál maradnék most én is. Ha pedig az emlékeket említettem, nyomban meg is kérdezném: ön miként gondol vissza gyermekkorára, indítta­tására, fiatal éveire?- Mielőtt erre válaszolnék, hadd tegyek egy szerény észre­vételt. Én ezeket a személyeket középpontba állító interjúkat nem igazán kedvelem. Mindig szerencsésebbnek és haszno­sabbnak véltem, ha az egyéni problémák, jelenségek, életutak terhére inkább a közérdeket fog­lalkoztató dolgokról beszél a megkérdezett. Saját életutamon keresztül én is szeretnék meg­fogalmazni néhány olyan gon­dolatot, mely biztosan érdeke­sebb az olvasó számára, mint mondjuk az én életem apró pil­lanatai. Rögvest itt van az első ilyen, az én gyermekkorom. Jó emlékekkel, nosztalgiával gon­dolok Jánosi békés nyugalmára, életére, a földművelő parasztok mindennapjaira. Ez a falu, mely önként sosem adott katonát a háborúkba, ahol az embereket megélhetésük, földjük minden­kori megművelése, magyar kul­túrájuk ápolása éltette, jó példát mutathat a jelennek is. Évszá­zadokon át békésen megfért itt egymás mellett szlovák és ma­gyar. A nacionalizmusnak még- csak a szele sem ért a század közepéig a településre. Nem folytak felesleges határviták, mert eleink jól tudták, hogy ezek nem jelentenek megvál­tást: senki kultúráját nem lehe­tett akkoriban sem erőszakkal elvenni, senki nyelvét nem lehe­tett kitépni bármilyen határmó­dosítással sem. /-------------------------------------------\ Konokul, őszintén v __________________________/- Ez az ön által említett, jel­legzetesen idilli környezet, a nyugalom mennyiben befolyá­solta gondolkodását, a világról kialakított képét?- Gyermekkoromnak mára is kiható tanulsága van számomra. A konokul és önállóan gondol­kodó, szókimondó és őszinte emberek nagy hatással voltak rám. Megtanultam a klasszi­kusnak számító mondás igazát: megadom a császárnak, ami a császáré, s ezáltal jogom van a függetlenséghez egész lényem­ben és gondolkodásomban. S itt megint kénytelen vagyok visz- szatémi a nacionalizmus kérdé­séhez. Ebben az egyéni függet­lenségben lehet ugyan hasonló folyamat a damaszkuszi úthoz, s ebből adódóan az ember mondjuk nem ítéli el a szélső­nacionalizmust. Ám például a mai jugoszláviai állapotok lát­tára, ha valaki nem tér észhez, annak biztosan mély személyi­ségi eltorzulásai vannak. Én vallom Pilinszky János, keresz­tény költőnk szavait: elsősorban érzem magam a világegyetem tagjának, másodsorban a Föld lakójának, harmadsorban ennek az országnak a gyermekének.- A nacionalizmus kérdés­köre nem magyar sajátosság, ezt példájával ön is említette. Gondoljunk csak bele a sokat emlegetett Masaryk Tamás Csehszlovák Köztársaságába, melyről e tekintetben megosz­lanak a vélemények.- Azt világosan kell látni, hogy a masaryki köztársaság egy valóban demokratikus or­szág volt, s magasan túlszár­nyalta a Horthy-Magyarország félig diktatórikus, félig parla­mentáris berendezkedését. Bár­hogyan is ítéljük meg, az én vé­leményem az, hogy Masaryk- hoz hasonló karizmatikus sze­mélyiséget az I. világháború óta hiába is keresnénk mondjuk a magyar politikában. Az egy más kérdés, hogy a nemzeti identitást erősítő jelképeket kár volt elnyomnia, betiltania azo­kat a magyarok számára. Ezek­nek volt - és hasonló esetekben ma is lehet - olyan nacionaliz­must erősítő hatásuk, mint az elfojtott puskapornak. Mert ugye köztudott, hogy csak en­nek van elfojtott hatása. / \ Fordult a világ v____________________________/-1945-re aztán nagyot for­dult a világ. 1938-ban - ha nem tévedek - Jánosi magyar terület lett, ahol a gyorsan megjelenő kakastollas magyar csendőrök alaposan helyben­hagytak néhány nem magyar személyt. Az 1945-ös visszacsa­tolásnál aztán jöttek a szlová­kok, akik viszont a magyarul beszélő embereket nyírták ko­paszra. Ez az esztendő az ön életében is fordulópontot jelen­tett, hisz ekkor kerekedett fel, s ment Debrecenbe. Hogyan em­lékezik erre?- Humán érdeklődésem fiatal koromban erősebb volt. mint a természettudományi, de mégis az utóbbi vált számomra elsőd­legessé. Úgy gondoltam, hogy a humán érdeklődésből az élethez mindaz elegendő, ami a huma­nista-emberközpontú értékrend következménye. Jobban izgatott a természettudomány, a maga egzaktságával, szkepszisével, a kétkedés örök jogosultságával. ’45 telén a front már eltávolo­dott Jánositól, valahol Brezno környékén járt, amikor én azt hallottam, hogy Debrecenben megnyílt az egyetem. Felkere­kedtem. Orosz katonai autókkal jutottam el Jánosiból a cívisvá­rosba, s el is kezdtem tanulmá­nyaimat. Nagyon meglepett, hogy visszaállították a régi szlovák-magyar határt, de azt gondoltam, hogy csak ideigle­nesen, s így útlevél nélkül is gyakran hazajárhatok. Téved­tem. Ezért nem maradt más vá­lasztásom, mint rendszeresen szökni, oda-vissza a határon. Nem egyedül csináltam mind­ezt. Többen voltunk. Olykor el­kaptak a szlovák határőrök, de rendesek voltak velünk szem­ben. Szinte segítettek a gyors át- jutásban. mert megértették helyzetünket. Ám az is előfor­dult, hogy bevittek, s míg nem tisztáztuk magunkat, addig a fogdában pihentünk. Nem is voltak haszontalanok az ilyen esetek, hiszen egyetemistaként legalább nyugodtan készülhet­tünk a vizsgákra.- Rákosi Magyarországán, 1950-ben szerezte meg az or­vosi diplomát. Nyilvánvalóan gondolkodhatott azon, mire specializálódik, melyik gyógyá­szati ágban képezi tovább ma­gát. Miként sikerült döntenie?- A diplomaszerzés után nem kezdtem azonnal a praktizálást. Rövid ideig úgy tűnt, hogy bio­lógus-kutató leszek, ám a kor keresztülhúzta számításaimat, terveimet. A Liszenszko-Mi­csurin féle örökléstan kapcsán tengelyt akasztottam a sztálini ideológiával, azaz önálló, az említett öröklődési biológiától eltérő véleményem miatt e te­vékenységemet nem folytathat­tam. így az ideológiamentes gyógyító pályára kellett lép­nem. A debreceni idegklinikára kerültem, a hímeves és kiváló professzor, dr. Sántha Kálmán mellé. Ő 1951-ben szintén ten­gelyt akasztott a rendszerrel, s egyszerűen száműzték őt a vá­rosból. Balassagyarmatra ke­rült, ahová jómagam 1957-ben érkeztem. Mondhatnám, vissza­tértem eredeti palóc hazámba.- Balassagyarmaton köztisz­teletben álló orvos hírében állt, s az itteni kórházban töltött 17 esztendeje során egy nem ki­mondottan gyógyító ügyben is a figyelem középpontjába ke­rült. Nevezetesen az 1973 ja­nuári leánykollégium elleni terrortámadásra gondolok, melyről ugyan Végh Antal könyvet írt, Gazdag Gyula fil­met is alkotott, ám főorvos úr személyes élményeit csak men­demondákból ismerhetjük. / \ Terroristákkal v _____________________- Az alaptörténet ugye is­mert. Két fiatal - egy 17 és egy 19 éves - fiú felfegyverkezve behatolt az akkori leánykollé­gium épületébe, s túszul ejtett 14 lányt. Követelőztek, a lá­nyok életének kioltásával fe­nyegetőztek, s nem álltak szóba egyszerűen senkivel, még szüle­ikkel sem. E tanácstalan hely­zetben keresett meg engem a rendőrség. Azt kérték, hogy ké­szítsek valami gázt, vagy kábí­tószert, mellyel ártalmatlanná tehetjük a fiúkat. Ilyen techni­kát nem ismertem, tehát ily mó­don nem tudtam segíteni, ám felettébb izgatott a dolog. Az igazságérzetem szólalt meg ak­kor, amikor önvizsgálatot tartot­tam. Az akkori Magyarorszá­gon ugyanis a terroristákat a társadalmi forradalom előhír­nökeiként állították be, s ha a hatalom nem engedelmeskedett nekik, akkor elítélték az érintett kormányt, vagy országot. Elég csak említenem Kubát, ahol va­lóságos nemzeti hősként fogad­ták a terroristákat. Tehát hosz- szasan gondolkodtam, hogy a teljesen tanácstalan Balassa­gyarmat, a magyar hatalom va­jon hogyan fogadja mindezt? Sajnos ma már tudjuk.- Ön tehát mérlegelt és azon gondolkodott, segíthetne-e a helyzet megoldásában. Sok ideje nem volt minderre, s el is határozta magát...- Feltételeztem, hogy a fiúk nem engednek a követelések­ből. Ebből adódóan pedig kö­vetkeztettem arra, hogy elmebe­tegek is lehetnek, ha nem tud­ják, hogy reménytelen a helyze­tük. Önvizsgálatot tartottam, mert meggyőződésem, hogy ha valakiben bűnt, vagy hibát lá­tunk, először magunkat kell fel­tárni. Tudtam, hogy fegyvert nem fogok önként, hisz ezt még gyerekkoromban megtanultam, s azt is tudtam, hogy a mindenre elszánt fiúkkal szemben az éle­temmel játszom. Ám maga az a tény, hogy emberéletek forog­tak kockán, s esetleg az én gyá­vaságomon, visszakozásomon múlott volna a lányok élete, úgy döntöttem, hogy akár a halálom árán is, de megpróbálom. Tud­tam, hogy feleségem képes lenne eltartani a családot, s ezért sem vállaltam a szégyent, a megfutamodást. Mint orvost az­tán a két fiatalember elfogadott közvetítőpartnernek. Először az ajtón át, kiabálva teremtettünk kapcsolatot, majd csak, és kizá­rólag engem engedtek be a szo­bába. Két napig győzködhettem őket, elsősorban időhúzási szándékkal, hátha jobb belá­tásra bírom a két fiatalembert.- Ez nem sikerült. Vajon mi­ért?- Végig hangsúlyoztam, hogy várjanak a kivégzéssel, mert a gyarmati rendőrség nem dönthet ügyükben. Ugyanakkor meggyőződésem az volt. hogy a hatalom nem enged. Részben sikerült a vállalásom: a kisebbik fiú intelligensebb volt, hajlott volna az akció befejezésére, de ő is félt a nagyobbiktói, aki vi­szont hajthatatlan maradt, még­hozzá nagyon jó logikájával. Mit is mondogatott? Ez a rend­szer azt hangsúlyozza, hogy legfőbb érték az ember. Márpe­dig ha így van, akkor nem hagy­ják a lányokat kivégezni, s ők szabad utat kapnak. Ellenkező esetben? A rendszer hazudik, s leleplezi önmagát, ami szá­mukra megfelelő elégtételt je­lent.-Amikor a fiúkkal társal­góit, nem félt?- Miután felkészültem a leg­rosszabbra is, egyáltalán nem. Ott ültem a terem közepén, két oldalról fegyvert szegeztek rám, s úgy beszélgettünk. A lányok is oldódtak, úgy éreztem, vala­miféle pajtási viszony van köz­tük, és a két fiatalember között. Ám minden apró mozzanatot ismerve az ügy végső kimene­tele azt hiszem minden nógrádi ember számára ismert... / Á Vándorút V ___________________________- Egy évvel később - ha fo­galmazhatok így - vette a ka­lapját és odébbállt. Berettyóúj­falu következett.-Távozásomnak két döntő oka volt. Az első, hogy a balas­sagyarmati elmeosztályon olyan lehetetlen állapotok ural­kodtak, olyan nyomorúságos volt a helyzet tárgyi ellátottsá­gában és annyira kilátástalan­nak tűnt minden, hogy egysze­rűen nem láttam belátható időn belül a megoldást. Ebből követ­kezőleg a másik oka az volt, hogy keresek egy emberibb kö­rülmények között dolgozó osz­tályt, s ezt Berettyóújfalun talál­tam meg. Az ott töltött másfél esztendő alatt érlelődött meg bennem az a gondolat, hogy a pszichiátriai betegellátás új módszerével, a kórházon kívüli testközeli, főként ambuláns és járóbeteg-ellátással próbálko­zom. Ezért tértem vissza Nóg­rád megyébe, immár Salgótar­jánba. ahol megkezdtem ez irá­nyú tevékenységemet. —Ha úgy tetszik a megye- székhelyen is tengelyt akasztott a rendszerrel. Bár nem küldték el, munkája során sokat fog­lalkozott önnel a hatalom, s ha hinni lehet a jól informáltak- nak, a megyei pártbizottságon dr. Samu Istvánnak külön ak­tája is volt.-Nézze! Nem titok, én is párttag voltam, mint több szá­zezer ember az országban. Ám orvosi eskümet semilyen szer­vezet ideológiája nem boríthatta fel. Egyrészt ezért lettem úgy­mond ellenzékinek minősített, de máig vallom; én sosem vol­tam ellenálló, ellenzék, mártír, vagy hős. Egy voltam, vagyok a többi ember közül. / \ A főorvos aktái v_____________________) Tehát visszatérve az aktáimra - amiről eddig nem tudtam -, munkám, a jelentkező problé­mák valóban nem voltak szink­ronban a rendszer ideológiájá­val, tudniillik az egyre súlyos­bodó alkoholizmus és a szeg- mensség kérdését az állami és pártvezetés igyekezett az asztal alá söpörni és ellenzéki beállí­tódásnak nevezte még a prob­léma felvetését is. Miután pedig egy emberre sem írták ki, hogy párttag-e vagy sem, demokrati­kus ellenzéki-e vagy sem, baráti szálakon kerültem közeibe el­lenzékiekkel, akikkel sokat be­szélgettünk e problémakörről. Ebben a helyzetben a megyei párthivatalnokok szerették volna éberségüket bizonyítani a belső elhárítás felé, s ezért fi­gyeltek mindig túlbuzgón. Időnként utasítottak, hogy ne támogassam a rendszer ellensé­geit, s egy beszélgetésen el­hangzott olyan is, hogy legfőbb érték az ember, de nem mind­egyik.- A kelet-európai diktatúrák egyik sajátossága volt, hogy el­lenfeleiket, kritikusaikat devi­ánsnak, nonkomformistának minősítsék, s amennyiben fi­gyelmeztetésük eredményte­lennek bizonyult, úgy szívesen alkalmaznák velük szemben a kényszergyógykezelést és el­mebeteggé nyilvánítást. Ön ta­lán sok esetben találkozott ilyennel, s az akkor még illegá­lisan terjesztett Beszélő című lapban publikált írásával vált „igazán ellenzékivé”.- Jómagam igazságügyi or­vosszakértőként is dolgoztam. A szakvélemények könnyen gyanúba keverhették az embert. Csak egy példát mondok: ha va­laki részeg állapotban izgató, rendszerellenes kijelentéseket tett, akkor ez elvileg nem bün­tethető, illetve a büntetés korlát­lanul enyhíthető. A hatalom el­lenben úgy ítélhette meg az or­vosszakértőt, hogy az kivonja a gyanúsítottat a büntetés alól. Nekem egy nagy ügyem volt, mellyel a Szabad Európa Rádió is foglalkozott. Szakértőként ír­tam egy dolgozatot egy elmeor­vosi vélemény kiegészítéseként, mely éppen egy Nógrád megyei emberrel kapcsolatban született. Ez az ember a saját ártatlansá­gát - tehát épelméjűségét bizo­nyítandó - a Beszélőhöz for­dult. Haraszti Miklós, aki ezzel az üggyel foglalkozott, megke­resett és megkérdezte: hozzájá- rulok-e részletek közléséhez. Mit mondhattam volna? Termé­szetesen nem vagyok én senki­nek a cenzora. Az én szakértői munkámat az említett ügy után a pásztói bíróság kivételével, sehol nem igényelték. ..- Ön szakmai véleményét, de politikai meggyőződését, egy-egy üggyel kapcsolatos vé­leményét sem titkolta sosem. Éppen a rendszerváltás idősza­kában támadták önt egy sokat emlegetett gondolata miatt, mi­szerint a bolsevik párt lesipus- kás módjára hatalomra tör, s mint sokak számára ismert, mint volt balassagyarmati, a Civitas Fortissimo elnevezéssel sincsen kibékülve.- Válasszuk ketté a feltevé­seket. Amit a bolsevikokról mondtam, azt Lenin fogalmazta meg alaptéziseiben. Igen, mert nézzük csak a bolsista diktatú­rákat: a legkedvezőbb pillanat­ban veszik át a hatalmat. Ugye ismerős a moszkvai puccskísér­let? Ez Lenin tézisének legú­jabb példája! Nos, én azért mondtam azt, amit mondtam, s ma is vallom: a demokráciához való fejlődésben minden dikta­túrától úgy kell óvakodni, mint ördögnek a tömjénfüsttől. Ugyanakkor ez részemről nem gyűlölet, mint ahogy ezt akko­riban a fejemre olvasták. Itt van például az MSZP. Ha bolsevik volt és demokratikus párt lett - már pedig én ezt látom -, akkor ezt igenis becsülni kell. Azzal, aki tisztességes, mint ők is, együtt lehet működni, nyugod­tan - s ezt jelképesen értem - kezet lehet velük szorítani! / \ Bölcsen szebb v _____________________­A másik kényes kérdés a Civitas Fortissimo.-Ez számomra közel sem kényes téma, de nézzük sorjá­ban. A pártállam megszűnésé­nek időszakában megnyíltak a zsilipek, s Balassagyarmaton felbuzdult a nemzeti érzés. Majdnem dicsfényben világítot­ták meg azt az 1919-es véres csetepatét, mely a cseh és szlo­vák légionárusok és magyar fegyveresek között zajlott. Egyesek azt hiszik talán ma is, hogy ennek az eredménye, hogy Balassagyarmat Magyarország része maradt. Ettől a vérontástól függetlenül az Ipoly lett volna - a békeszerződés értelmében - az országhatár, mint ahogy a magyar-románt sem Budapest­nél húzták meg Versailles-ban. Tehát az említett szerencsétlen­ségnek az apropóján lett Gyar­mat a legerősebb város. Pedig ott, ahol Madách szlovákul tar­tott beszédet a vármegyeházán, ahol az Ember tragédiáját csesztvei és alsópetényi parasz­tok által készített kenyérre írták, ahol Masaryk Tamás szlovákul méltatta Madáchot, ahol Mik­száth a tót atyafiakról írt kedves történeteket, ott talán a jövőbe mutatóan is büszkébb lehetett volna a Civitas Prudentissima, azaz a legbölcsebb város címre a település.- On 1983-tól nyugdíjas. Azóta is dolgozik?- A fővárosban a Menhely Alapítvány munkájában tevé­kenykedem. Mintegy 5-6 ezren fordultak meg nálunk ez idáig, akiknek elhelyezéséről, gondo­zásáról, gyógykezeléséről kell döntenünk. Munkánk eb­ben a változa­tos, belpoliti­kába! életben is akad bőség- gel.- Főorvos úr, köszönöm a beszélgetést. Vaskor István

Next

/
Oldalképek
Tartalom