Új Nógrád, 1991. november (2. évfolyam, 256-281. szám)

1991-11-01 / 256. szám

LASSAN A LEVEGŐT IS MEGADÓZTATJÁK? — 5. oldal II. ÉVF., 256. SZÁM ÁRA: 9,60 FORINT 1991. NOVEMBER 1., PÉNTEK SALGÓTARJÁN, BALASSAGYARMAT, PÁSZTÓ, SZÉCSÉNY, BÁTONYTERENYE, RÉTSAG VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA Egy LAP, amely Önről, barátairól, ismerőseiről Álvillanyszerelők a Karancs-völgyben Milyen lesz a menyasszony? A megyei önkormányzat hozzájárult a területfejlesztési kft. megalapításához Fogorvosi rendelő Mihálygergén Tavaly kezdték meg a mihálygergei fogorvosi rendelő kialakítását egy vállalkozó kivitelezésében. A munkálatokat ebben az évben sikerült befejezni, nemrégiben pedig helyükre kerültek a korszerű felszerelések, s a röntgenberendezés is. így a helybeliek megelégedésére, november első napján megkezdi működését a mintegy kétmilliós költséggel készült létesítmény, ahol hetente, hétfőn és csütörtökön dr. Géczi Miklós fogorvos és Gál Sándorné asszisztens (képünkön) várja a pácienseket. Kép: Gyurkó P. Még tart a harc Salgótarjánban A Átmenetileg Detre Jenő a város vezetője A közelmúltban két ismeretlen férfi tűnt fel a Karancs völgyé­ben. Úgy jutottak be a lakásokba, hogy az EMASZ szakembereinek adták ki magukat, s azzal az indokkal, hogy a villamos háló­zatot ellenőrzik, „nézelődés” közben különféle kérdéseket tet­tek fel a ház lakóinak: milyen elektromos berendezéseket tarta­Göncz—Galvin találkozó Budapest. A közép-európai térség, Európa biztonsága, Magyarország és a NATO kap­csolatairól, valamint együttmű­ködésének lehetséges formáiról volt szó azon a megbeszélésen, amelyet Göncz Árpád köztársasá­gi elnök folytatott csütörtökön John R. Galvin tábornokkal, a NATO Európai Szövetséges Haderőinek főparancsnokával. Kommandós­továbbképzés Békéscsaba. A vidéki rendőr­kommandósok országos tovább­képzésének nyitányaként csü­törtökön Békéscsabán bemutatót tartott a Körös kommandó. A Békés Megyei Rendőr-főkapi­tányság speciális szolgálatának tagjai egyebek közt bemutatták, hogyan fognak el fegyveres rab­lót, miképpen szabadítanak ki egy épületből túszokat. ✓ Afész nagykereske­delmi hálózat Budapest. Szövetkezeti közös beszerző- és értékesítő-rendszer kialakítását, egy országos nagy­kereskedelmi hálózat létrehozá­sát határozta el az Általános Fo­gyasztási Szövetkezetek Orszá­gos Szövetsége (ÁFEOSZ). A terv szerint a nagykereskedelmi hálózatot az áfészek mintegy 5 milliárd forintos álló- és hozzá­vetőlegesen 3 milliárd forintos forgótőkével hozták létre. Magánbánya Magyarországon Dorog. Ismét van Magyaror­szágon magánbánya, ugyanis csütörtökön a szanálószervezet­nél aláírták a Dorogi Szénbányák Részvénytársaság alapító okira­tát. A szerződés szerint a hitele­zők egyezsége alapján a vállalat életképes üzemeiből november 1- jei hatállyal 1,4 milliárd forintos alaptőkével részvénytársaság alakul. A Dorogi Szénbányák Rt. alaptőkéjének 54 százalékát a Hepta Kft. vezette magánvállal­kozói befektető csoport vásárolta meg, míg a fennmaradó rész a 13 legnagyobb hitelező között — köztük a Budapest Bank, APEH, MÁV — oszlik meg követelésük tőkésítésével. Megtámadtak egy őrt Támadás érte szerdán a késő éjszakai órákban egy Baranya megyében telepített rádiólokátor­állomás fegyveres őrségének egyik tagját. Az őrszolgálatot teljesítő sorkatonát — miután őrhelye közelében egy hason rejtőzködő személyt fedezett fel, majd intézkedésre készülve gép­pisztolyát tűzkész állapotban helyezte — hátulról leütötték és egy késsel megszúrták. nak otthon, hogy van megeléged­ve ezekkel stb. Az egyik lakás tulajdonosának gyanús lett a dolog, s érdeklődött az EMÁSZ karancskeszi kiren­deltségén, kik is ezek a derék szerelők. A kirendeltségen nem tudtak működésükről! Nagy a valószínűsége, hogy egyszerűen csak terepszemlét Nógrád nehézségei sajátos és egyedi eljárásokat, ugyanakkor általában is hasznosítható megol­dási módszereket igényelnek. A megyei közgyűlés augusztus végén bízta meg az ACCESS BT.-t, hogy készítse el szűkebb pátriánk egységes fejlesztési programját. Áhhoz, hogy ez a ter­vezet megvalósuljon, a tanács­adók véleménye szerint szükség van egy regionális fejlesztési társaság létrehozására. A megyei közgyűlés csütörtöki ülésén került terítékre az Innova­tions Cente Nógrád Korlátolt Felelősségű Társaság megalakítása. Sára János alelnök előterjesztésében javasolta, a megyei önkormányzat 55, a kül­földi bankok 30, a helyi önkor­mányzatok és más szervek, sze­mélyek 15 százalékkal részesed­jenek a vállalkozásból. Az induló törzstőke 100 millió forint le­gyen. A társaság fő feladata a regionális tervezési-fejlesztési program pénzügyi fedezetének megteremtése, s a tőke legcélsze­rűbb és leghatékonyabb felhasz­nálása. Hazánkban egyedülálló kezde­ményezésről van szó. Az AC­CESS BT. a konzulenseivel oszt­rák regionális fejlesztési, bécsi várostervezési, fővárosi kerületi, valamint vidéki városi fejlesztési Libamáj­háború A magyar kormány minden eszközt felhasználva fejezze ki tiltakozását a francia kormány­zatnál a magyar libamájszállít­mányok elleni parasztkomman­dós akciók miatt és tegyen lépé­seket ezek megszüntetéséért — jelentette ki Jásdi István, a Hungavis Külkereskedelmi Vál­lalat vezérigazgatója csütörtökön a Magyar Gazdasági Kamarában tartott sajtótájékoztatón. Mint mondotta: a társulási tárgyalások során a magyar kor­mányzat képviselői kerülték e konkrét, ám kínos téma tisztázá­sát. Márpedig a magyar szállít­mányokkal és természetesen más (Folytatás a 2. oldalon) tartó bűnözőkről van szó. A láncreakció ugyanis folytatódott: előbb az ÉMÁSZ vállalati köz­pontjában, majd a miskolci köz­pontban is cáfolták, hogy ők küldték ki a szakembereket. Ha legközelebb ilyen céllal bárki próbálna bejutni a lakások­ba, kérjenek a belépni szándéko­zótól igazolványt! tapasztalatok alapján dolgozta ki a magyar viszonyoknak megfele­lő új, átfogó eljárási modelljét. Ez szolgált alapul annak a koncep­ciónak a kimunkálásához, amely viszonylag rövid idő alatt lehető­vé teszi megyénk átfogó gazda­sági átalakítását. A jelenlevő osztrák szakembe­rek többek között röviden ismer­tették, mit lehetne már a jelenlegi körülményeink között is tenni a telekommunikáció javítása, a turizmus fejlesztése érdekében. Mert nagyon lényeges, hogy kiaknázzuk a meglevő lehetősé­geinket, s ne csak új beruházások­ban gondolkodjunk. Megnyerő elképzelések hangzottak el, en­nek ellenére a honatyák fenntar­tással fogadták a kft. megalakítá­sának ötletét. Különösen Bilecz Endre—országgyűlési képviselő — is aggodalmaskodott, s több joggal felvetődő kérdést tett fel. Korill Ferenc, a megyei közgyű­lés elnöke igyekezett meggyőzni a jelenlevőket: a testület igenje pusztán az első lépés a társaság létrehozásához, hiszen a részlete­ket csak ezt követően vitatják meg. Muszáj vállalkoznunk, hi­szen megyénk köztudottan sze­gény és elmaradott, s az is marad, ha elszalasztjuk ezt a lehetőséget. (Folytatás a 2. oldalon) Évente mintegy 30 katona követ el öngyilkosságot, általá­ban egyharmaduk hivatásos, kétharmaduk pedig sorállomá­nyú — hangzott el azon a tudo­mányos tanácskozáson, amelyet a katonák öngyilkosságáról ren­deztek csütörtökön á Magyar Honvédség egyik budapesti központjában. Mészáros Ferenc vezérőr­nagy, a Magyar Honvédség pa­rancsnokhelyettese felhívta a fi­gyelmet arra, hogy statisztikák bizonyítják: katonák ritkábban követnek el öngyilkosságot mint a „civilek”. A katonák öngyilkossága többségében súlyos magánéleti Október 31-ével lemondott Salgótarján polgármestere. Még tart a harc Tolmácsi Ferenc megüresedett székéért, csakhogy az élet nincs tekintet­tel a pártok huzavonájára. Mert az már csak olyan, hogy megy tovább. Az önkormányzati törvény azt mondja ki, hogy a polgár- mester tartós akadályoztatása esetén az alpolgármester he­lyettesíti a polgármestert. Most már csak az a kérdés, „tartós akadályoztatás esetének” mi­nősül-e, ha nincs polgármester? Erről kérdeztük az alpolgár­mestert, Detre Jenőt. — A polgármester távollété­ben az alpolgármester gyakorolja a teljes jogkört, de ilyen esetek­ben nem a polgármestert helyet­tesítem, hanem a tisztséget. A problémákra vezethető vissza. Kifejezetten a katonai élettel összefüggő durva bánásmód miatt a honvédség információja szerint egyetlen katona sem vetett véget önkezével életének. Ugyanakkor a magánéletben felgyülemlett és a katona által megoldhatatlannak érzett konf­liktusokat sok esetben a katonai szolgálat nehézségei és visszás­ságai is tovább élezik. A tudományos tanácskozáson többek között az öngyilkosság, mint magyar nemzeti sorsprob­léma, a katonák öngyilkosságá­nak megelőzése témájában hangzottak el korreferátumok. (MTI) törvénynek ezt a pontját jogá­szaink értelmezték, de nincs más megoldás, minthogy én helyette­sítek. Nem tudom, meddig tart ez az állapot, de a városnak nem szabad észrevennie, hogy bizo­nyos személyi változások történ­tek. A rendszernek működnie kell, és úgy gondolom, ez nem függhet személyektől. Az ügye­ket vinni kell tovább, az az egészséges, ha választott képvi­selő teszi ezt. — Mégis, mit gondol, meddig tarthat ez az átmeneti állapot? — Az SZDSZ hívta össze az egyeztető tárgyalásokat, és úgy érzékelem, rajtuk kívül a többi pártnak sikerült megegyeznie. —Csakhogy nem gyorsítja meg a folyamatot, ha éppen az SZDSZ nem tud megegyezni! — Persze, nélkülük hosszabb lesz az átmenet. De nem szemé­A fejlett és nem utolsósorban gazdag nyugat-európai országok­ban sokkal nagyobb becse van a takarékosságnak, a beosztó élet­módnak. S talán az sem véletlen, hogy a takarékossági világnap gondolata, amelyet már 1924-től minden október hónap utolsó napján tartanak meg világszerte éppen Milánóból indult hódító útjára. S ha valamikor, akkor napjainkban különösen szükség van a magyar családok ésszerű, beosztó és takarékos életmódjára, s ehhez próbál segítséget nyújtani az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. is — hangzott el tegnap azon a sorso­láson, amelyet közjegyző jelenlé­lyekben kell gondolkozni, és el kell már felejteni az „árukapcso­lást”! Ugyanis a városban nem az egy-két ezer párttag, hanem ötvenezer ember él! Természete­sen minden párt azért küzd, hogy hatalomra kerüljön, illetve hatal­mon maradjon. Legyen ez érvé­nyes az országos, és ne a városi politikára! —- Ón mennyi esélyt ad annak, hogy nem pártpolitikai szempon­tok döntenek? — Erre adok esélyt. Egysége­sebbnek tűnik most a testület, mint két héttel ezelőtt, úgy ér­zem, fegyelmezettebbek lesznek a képviselők. — Kívánhatok sok sikert az átmeneti időre? — Nem siker kell nekem, hanem az, hogy hagyjuk egymást dolgozni. — Dudellai — tében a cég pásztói fiókjában tartottak a takarékossági világnap alkalmából. Zeke László fiókigazgató elmondta, hogy ázoknak az ügyfeleiknek a nevei kerültek a szerencsekerékbe, akik 1991. július 15. és október 26-a között a megye bármelyik OTP-fiókjá- ban átutalási betétszámlát, * taka­rékcsekket, vagy munkabér-átu­talást nyitottak. A 806 tombola- szelvény közül tizennyolcat húz­tak ki, akiknek boldog tulajdono­sai 20 és 5 ezer forint közötti letéti jegyet, valamint értékes tárgyakat nyerhettek. A tombolasorsolás eredményét szombati lapunkban közöljük. Katonák öngyilkossága A takarékossági világnapon Sorsoltak Pásztón

Next

/
Oldalképek
Tartalom