Új Nógrád, 1991. november (2. évfolyam, 256-281. szám)

1991-11-01 / 256. szám

2 ŰEJSZZTEJ HAZAI KÖRKÉP— KÜLFÖLD 1991. NOVEMBER 1., PÉNTEK Kérdőjelek A gépezet beindult? (FEB) Gyors megoldásra nem szabad számítani, de már az is nagy eredmény, hogy a szembenálló felek sok évtizednyi ellenségeskedés, véres háború és az elhúzódó politikai patthelyzet után egyáltalán leültek egymással a madridi tárgyalóasztalhoz. Így foglalható össze a közel-keleti békekonferencia „nyitótanulsága”. Mi a „halovány reménysugár" ? Ez Gorbacsov kifejezése és sokféle értelmezést lehet adni neki. Az egyik feltétlenül az, hogy reménykeltő: az arab országok képviselői egy asztalhoz ültek az eddig el nem ismert Izrael miniszterelnökével, Samimak pedig el kellett fogadnia a pa­lesztinok tényleges jelenlétét. Milyen kérdések lehetnek napirenden? A hivatalos tárgyalási tematika mellett sok kérdés vetődhet fel, kezdve attól miként bonyo­lódjék a vita, egészen addig, hogy Madrid után hol folytatódjon az esetleg immár kétoldalú találkozók sorozata. De a leglényegesebb, hogy van-e esélye a „területért békét” elv érvényesülésének? S ha erről éles vita folyik, az csak hasznos lehet. Mert a legdühösebb tárgya­lótermi kirohanások is jobbak, mint a frontokon eldördülő lövések. Szegő Gábor Gabonavásárlás Moszkva. A szovjet kormány szerdán úgy döntött, hogy félmil­lió tonna takamiánygabonát vá­sárol Magyarországtól. A Mi­nisztertanács tagjai hangsúlyoz­ták: az importra azért van szük­ség, hogy elkerülhessék az álla­tok etetésében februártól várható nehézségeket. A köztársaságok közötti gazdasági szerződés 49,7 millió tonna gabona importját irányozza elő, ebből 36 milliót hitelben kívánnak beszerezry. Libamájháború (Folytatás az 1. oldalról) országok beszállítóival szembeni parasztakciók — legutóbb Brive város határában megtámadtak egy magyar kamiont — nem tekinthető egyedi esethek. A Hungavis véle­ménye szerint a francia kormányzat cinkos módon együttjátszik a fran­cia parasztokkal, és más-más eszkö­zökkel ugyan, de közös cél, az importkorlátozás érdekében csele­kednek. Míg a deklarációk szintjén a franciák támogatják a közös piaci társulást, a gyakorlat mást mutat. Legutóbb például a Közös Piac brüsszeli bizottságánál a franciák ismételten kezdeményezték az úgynevezett védőzárlat elrendelését a magyar libamájjal szemben. Ezt a nagyon súlyos intézkedést, ami az import teljes leállítását jelentené, csak akkor lehet alkalmazni, ha bi­zonyítható állat-egészségügyi okok, járvány, vagy egyéb veszély áll fenn. Moszkva. A kommunizmus fi­nanszírozása a legutóbbi tíz évben 100 millió dollárunkba került — közölte a moszkvai te­levízióban egy szovjet politoló­gus, bemutatva a kamerák előtt az SZKP KB moszkvai székházában talált dokumentumokat. A Fran­cia Kommunista Párt összesen 24 millió dollárt kapott a Szovjetu­niótól. Utána az Egyesült Álla­mok Kommunista Pártja követ­kezik 21,5 millió dollárral, míg a harmadik helyet a Finn Kommu­nista Párt foglalja el — tíz év alatt 15,6 millió dollár „testvéri segít­ségben” részesült. Újdelhi. Biztonságban van és megfelelő gondoskodásban ré­szesül az a román diplomata, akit szikh szélsőségesek október 9-én raboltak el újdelhi otthona köze­lében — jelentette ki a román külügyminiszter az indiai fővá­rosban tartott sajtóértekezletén. Adrian Nastase azért érkezett In­diába, hogy előmozdítsa a diplo­mata keresésének ügyét. Tokió. A Szovjetunió tavaly szeptemberben, amint felvette a diplomáciai kapcsolatokat Dél- Koreával, leállította észak-koreai fegyverszállításait — közölte egy dél-koreai napilap. Az intézkedés után komoly zavarok keletkeztek a szovjet szállításoktól függő észak-koreai fegyverrendszerek­ben és Phenjan ezzel összefüg­gésben erősítette meg atomfegy­ver kifejlesztésére irányuló ter­veit. Moszkva. Moszkvában hivata­losan bejelentették, hogy Roelof Pik Botha november elején magánlátogatást tesz a Szovjet­unióban. A dél-afrikai külügymi­niszter a Kijevet, Szentpétervárt és Moszkvát érintő körút során Teljes felelősséggel látják el feladataikat Kormányszóvivői tájékoztató A kormány csütörtöki ülésén napirend előtt megvitatta a Füg­getlen Kisgazdapárt országos ve­zetőségének állásfoglalását, vala­mint a kisgazdafrakció azon levelét, amelyben felkéri a mi­niszterelnököt: a párt országos vezetőségének javaslatától elté­rően a kormányzati lépésekkel várja meg a képviselőcsoport állásfoglalását. Antall József ennek nyomán a három koalíciós párt frakcióinak következő együttes ülésén kívánja a kiala­kult helyzetet megvizsgálni. A kormány folyamatos működését tehát az FKgP vezetőségének állásfoglalása nem érinti, a hiva­talban levő miniszterek és állam­titkárok feladataikat teljes fele­lősséggel látják el — tette közzé a kormány álláspontját Juhász Judit szóvivő a kabinetülés szü­netében tartott tájékoztatón. A kormány ismét foglalkozott a világkiállítással — ismertette az ülés további témáit a szóvivő. Miután az Országgyűlés házbi­zottsága felkérte a kormányt, hogy tegyen javaslatot az Expo- törvénytervezet sorsát illetően, a kabinet egyhangú szavazással úgy döntött: az Országgyűlés keddi plenáris ülésén kéri, hogy a ház kezdje meg a törvényterve­zet tárgyalását. A szavazáson egyébként valamennyi miniszter, illetőleg a hiányzókat helyettesí­tő államtitkár részt vett — fűzte hozzá a szóvivő. A rendőrségről szóló törvény- javaslatot — első olvasatban, a belügyminiszter előterjesztésé­ben — ugyancsak megvitatta a kormány. Az új szabályozásban a demokratikus követelmények kerülnek előtérbe: a rendőrség­nek mindenekelőtt az alkotmá­nyos alapértékeket kell szolgál­nia. Alapvető feladata a közbiz­tonság és a belső rend védelme. A törvényjavaslat —, amely­nek készítői a hazai joganyag mellett főként a német és a svéd előírásokat vették figyelembe, s szem előtt tartották a legfonto­sabb nemzetközi egyezmények normáit is — rögzíti, hogy a belügyminiszter az érdemi dönté­seken kívül mindennemű utasí­tást adhat a rendőrségnek. Ami pedig a közvélemény érdeklődé­sére fokozottan számot tarthat: a tervezet részletesen szabályozza a titkos kutatás, a lehallgatás, valamint a levél-, a postai és távbeszélőforgalom-ellenőrzés- nek, továbbá az informátorok alkalmazásának lehetőségeit. 10 ezer hajléktalan A fővárosban csaknem 10 ezerre tehető a hajléktalanok száma, de mindössze 435 ember számára tudnak elhelyezést nyújtani a főváros hét hajlékta­lan menhelyén. Naponta 100— 130 hajléktalan keresi fel a men- helyalapítvány irodáját. A hi­degre fordult idő miatt a men- helyeken már hetek óta telt ház van. Milyen lesz a menyasszony? (Folytatás az 1. oldalról) Végül a képviselők megsza­vazták, hogy a megyei közgyűlés alapító tagként vegyen részt az Innovations Center Nógrád Kft.- ben. Az ICN induló tőkéje 100 millió forint, melyből 7 milliót a közgyűlés saját forrásból ad, s a fennmaradó összeg 50—50 szá­zalékát két tételben, a kormány támogatásától függően, a kft. megalakulásakor, illetve 1992. június 30-ig utalja át az ICN számlájára. Ezek után mondta Wisinger János: majd meglátjuk, milyen szép az a bizonyos meny­asszony?! Ezt követően a megyei önkor­mányzat megtárgyalta az idei költségvetésének módosítására, valamint a jövő évi költségveté- séiíek koncepciójára és a céltá­mogatási pályázatokra vonatkozó javaslatot. (kolaj) A kormány keze meg van kötve Bonn. A Die Welt csütörtöki számában megjelent tudósítás szerint Magyarország a leg- rosszabbtól tart: a jugoszláviai polgárháború nemcsak időnként csap át magyar területre, de ki is terjedhet rá. A magyar kormány keze azonban meg van kötve. Minden reakció csak tovább rontana a Jugoszláviában élő magyar kisebbség tragikus sor­sán. A budapesti kormány vissza­fogottságának má-sik oka Ma­gyarország katonai gyengesége. Budapest attól tart, hogy Európa a szép szavakon kívül nem nyújtana sem-mit, amennyiben a támadás nem érné el a hó­dító háború szintjét — írja a lap. Iskolaigazga tők megbízása A Művelődési Minisztérium­ban kidolgozták az iskolaigaz­gatók megbízásáról szóló újabb rendelet tervezetét. A dokumen­tumot jelenleg a különböző tár­cák veszik nagyító alá és a kö­zeljövőben sor kerül a tárcaközi egyeztetésre is. Az iskolaigaz­gatók megbízásáról szóló mi­niszteri rendelet még az év vége előtt hatályba lép — közölték a Művelődési Minisztériumban. A rendelkezésre azért van szükség — tájékoztatott az MKM —, mert az Alkotmány- bíróság alkotmányellenesnek találta és megsemmisítette az óvodavezetők, egyes nevelési­oktatási intézmények, valamint a nevelőotthonok igazgatóinak megbízásáról és az ezzel kap­csolatos pályázati eljárás szabá­lyairól szóló 27/1986. (Vili. 31.) MM-rendeletet. Az a rende­let ugyanis — az Alkotmánybí­róság indoklása szerint — ellen­tétes volt a helyi önkormányza­tokról szóló törvénnyel, amely a közszolgáltatások céljából léte­sített önkormányzati intézmény vezetőjének kinevezését a kép­viselő-testületre bízta. Az MM-rendelet megszünte­tésével viszont — véli a műve­lődési tárca — a kinevezéssel kapcsolatos eljárás szabályozat­lanná vált, ezért sürgető egy olyan jogszabály, amely nem korlátozza az önkormányzatok döntési jogait. A hétfői művelő­dési miniszteri értekezleten el­fogadott rendelettervezet sze­rint az igazgatók kiválasztásá­ban közreműködik a nevelő- testület, valamennyi intézményi szakszervezet, továbbá a szülők közössége. A rendelet élete a közoktatási törvény hatálybalépéséig tart — közölte a Művelődési Miniszté­rium. Megszakadtak a tárgyalások Megszakadtak a MÁV vezeté­se és a területén működő munka- vállalói érdekképviseletek között a tárgyalások a béremelésről. A Magyar Államvasutak vezetésé­nek tájékoztatása szerint ez első­sorban annak a következménye, hogy a munkavállalók nem vették figyelembe a realitásokat a köve­teléseik megfogalmazásánál. A MÁV az idén 38 százalékkal, az inflációt meghaladó mértékben emelte a béreket. Ezzel lényegé­ben teljesítette az érdekképvise­leti szervezetekkel korábban kötött bérmegállapodását. A vasutasok szakszervezete a MÁV tárgyalócsoportjára hárítja a felelősséget az 1990. december 21-i bérmegállapodás teljesítésé­vel kapcsolatos tárgyalások megszakadásáért — tájékoztatta az MTI-t a szakszervezet csü­törtökön. A szakszervezetek ál­láspontja szerint a MÁV nem tel­jesítette maradéktalanul a megál­lapodásokat, mivel a második lépcsős bérfejlesztés elmaradt. Nem született megállapodás a vállalati szintű bértartalék felosz­tásáról sem, holott a felek előze­tesen egyetértettek a havi 8000 forintos minimálbér november 1- jei bevezetésével. A szakszerve­zet véleménye szerint a tárgyalá­sok megszakadása a MÁV azon merev álláspontjának következ­ménye, hogy nem hajlandó a beterjesztett tárgyalási javaslatot egységében kezelni. Az EK kidolgozta a szankciókat Átszervezés előtt a magyar államszervezet várhatóan találkozik szovjet hi­vatalos személyiségekkel is. Botha személyében az eddigi legmagasabb rangú dél-afrikai vezető tesz látogatást Moszkvá­ban. Párizs. G—CSF néven Franci­aországban november 15-től új gyógyszer kerül forgalomba a rákos betegek részére. Az új orvosság a kémiai terápia bizo­nyos hatásainak leküzdésére alkalmas, nevezetesen a fehér vérsejtek pusztulását ellensú­lyozza. Bangalore. Legalább 35 ember vesztette életét szerda éjjel, amikor India déli részén egy vonat nekiütközött egy hatalmas sziklának és legalább tíz kocsija kisiklott. A katasztrófa Bangalo- rétól mintegy 50 kilométerre történt és az okozta, hogy a heves esőzés miatt földcsuszamlás tör­tént és egy hatalmas sziklatömb a vasúti sínekre zuhant. New York, Belgrad. (MTI) Az ENSZ Biztonsági Tanácsa zárt ajtók mögött megtartott konzultációján úgy találta, hogy megsértik a Jugo­szláviában harcoló felekkel szem­beni fegyverszállítási embargót. A testület elnöke szerint a jugoszláviai helyzet továbbra is fenyegetést jelent a nemzetközi békére és biz­tonságra. Nagv-Briíannia és Ausztria fel­vetette egy Jugoszláviával szembe­ni olajszállítási embargó lehetősé­gét. Ezt attól tennék függővé, hogy az Európai Közösség milyen lépé­seket tesz majd. A Tanjug jugoszláv hírügynök­ség értesülése szerint az EK módo­sította a Szerbia által eddig elutasí­tott jugoszláviai rendezési tervet s nem követeli már Koszovó és a Vajdaság önrendelkezésének hely­reállítását. A Reuter ugyanakkor azt jelentette, hogy az EK már kidol­gozta a Jugoszlávia elleni gazdasági szankciókat, amelyeket a béketer­vet elutasító szerb álláspont válto­zatlansága esetén a jövő héten jelen­tenének be. EK-szakértők szerint szélesebb körű nemzetközi támoga­tásra van szükség a kereskedelmi embargó bevezetéséhez. Tizenegy, segélyt szállító hajó érkezett az ostromlott Dubrovnik kikötőjébe. A szállítmányt horvát közéleti személyiségek, színészek, művészek is elkísérték élükön Stipe Mesic horvát politikussal, aki for­málisan még mindig a szövetségi elnökség elnöke. Dubrovnikban a helyzet továbbra is súlyos, hiányzanak az alapvető szolgáltatások, nincs villany, csak néha működnek a telefonok, akado­zik a vízellátás. A városban sok tízezer menekült zsúfolódott össze, mert sokan éppen az óváros falai között kerestek menedéket a kör­nyéken zajló harcok elől. Dubrov­nik környékén még mindig időről időre fellángolnak a harcok, csütör­tökre virradóra is lövöldözések voltak. Csütörtökön súlyosbodtak a har­cok Vukovárnál, a hadsereg ágyúk­kal lövi a várost —- jelentette a horvát rádió. A harcok a Vukovár környéki településeken is rendkívül hevesek. Az összecsapásokba szerb önkéntesek is bekapcsolódtak. Szó sincs se a felmentéséről, se miniszterelnök-helyettesi kine­vezéséről — mindkét hír légből kapott — hangsúlyozta Boross Péter belügyminiszter azon a szűk körű sajtóbeszélgetésen, amelyen az elmúlt 10 hónapos miniszteri tevékenységét vonta meg, és a tárca legközelebbi feladatait vázolta. Az eszmecsere előzményeként a miniszter szer­dán, az esti órákban munkaérte­kezletet tartott a minisztérium 650 köztisztviselője részére. A tíz hónapos mérleg készítése, illetve a munkaértekezlet, mint rámuta­tott, ugyancsak összefüggött az említett híresztelésekkel. A találkozó tulajdonképpeni témájára térve kifejtette: újra kell gondolni az államszervezet köz­ponti és decentralizált szervei­nek, valamint az önkormányza­toknak a működését. A miniszté­rium politikamentességével kapcsolatos elképzeléseket naiv­nak minősítette. Egy miniszté­rium, amely politikai döntéseket hajt végre, természetéből adó­dóan eleve nem lehet politika- mentes. Az viszont célszerű, hogy pártpolitikai befolyástól mentesen végezze közszolgála­tát. A Belügyminisztériumnak —■ szögezte le Boross Péter —, az elmúlt hónapokban már nem kellett pártpolitikai akaratokat végrehajtania. A továbbiakban elhangzott az a bejelentés, hogy az elmúlt hónapok tapasztalatait figyelem­be véve hamarosan megkezdődik a magyar államszervezet mai modelljének felülvizsgálata. A várhatóan többéves munka során az államszervezet racionális működésének oldaláról közelítve megvizsgálják hogyan működ­hetnének hatékonyabban a köz- igazgatás különböző szervei, il­letve az önkormányzatok. Ez utóbbiakkal kapcsolatban kie­melte, hogy az önkormányzati törvény szakaszai nem túl sikere­sek, s különösen a mai átmenéti időszakban nem állják meg he­lyüket. A vizsgálódásnak számos kérdésre kell majd megnyugtató választ adnia. Közülük például arra, hogy hasznos-e az egyszintű önkormányzati rendszer, van-e racionalitása a több mint 3 ezer önkormányzatnak, célszerűen telepítették-e a másodfokú ható­sági jogköröket, illetve helyes-e a mai fővárosi önkormányzati struktúra. A rendőrségről szólva megem­lítette, hogy jó úton halad a rendőrség átszervezése, és ezt a munkát segíti majd az a rendőr­ségi törvény is, melyről a napok­ban tárgyal a kormány. A tárca előtt álló fontos feladatként említette a most készülő igazga­tásrendészeti törvénytervezetet is, amely novemberben elkészül, s a miniszter reményei szerint megakadályozza majd, hogy hazánk továbbra is gyűjtőhelye legyen a világ minden országából beözönlő kábítószer-kereske­dőknek, üzletelőknek, seftelő- knek. Hírek röviden

Next

/
Oldalképek
Tartalom