Új Nógrád, 1991. október (2. évfolyam, 230-255. szám)

1991-10-14 / 241. szám

4 LÁTÓHATÁR 1991. október 14., hétfő Még egy polgármester leköszönt Emelt fővel állok fél a székről Mint a város polgármestere - \ , aki lemondását bejelentve csak v október 31-ig tölti be ezt a tisz­tet- - kötelességemnek érzem a város lakosságát tájékoztatni elhatározásom körülményeiről, okairól. Látva a testület megalakulása óta meglévő működési zavaro­kat, a pártfrakciók működéskép­telenségét. a testület rossz ha­tásfokú döntési mechanizmusát, egyes képviselők egyéni és pártérdekből táplálkozó obstru­áló, a működést hátráltató hoz­záállását; érzékelve az általános bizalmatlanság erősödését, kez­deményeztem a hiányzó kom­munikáció megteremtését a frakciók között - és felelősséget érezvén a város működéséért bízva egy működőképesebb struktúra létrejöttében, felaján­lottam lemondásomat. Szeretnék most köszönetét mondani mindazoknak, akik va­lamivel is segítették az önkor­mányzat munkáját. Az önkormányzatiság kiala­kítása -. melyhez sok időre és tapasztalatra lesz szükséges - nagyon nehéz feladat. Akik erre vállalkoztak, minden tiszteletet és segítséget megérdemelnek. Köszönetét szeretnék mondani ■ továbbá a sajtó kritikus észrevé­teleiért. remélvén, hogy a ké­sőbbiekben erősödni fog a reá­lis, elemző és konstruktív hoz­záállás belső igénye. Én emelt fővel állok fel szé­kemből egy nagyon nehéz, majdhogynem lehetetlen feladat megpróbálása után. Tisztaságomat megőriztem, pedig igen nagy volt a kísértés még a képviselők részéről is. Tőlem nagyon sokan kértek egyém^agy* pártérdekből a vá­ros érdekeivel szembenálló vagy az én erkölcsi mércém szerint a tisztesség határait át­lépő dolgokat. Amit a város egy év alatt el­ért, az nem kevés. Elindult egy jó irányú folyamat a hivatalban, a jó szakembereket sikerült megtartani, kialakítottuk az ön- kormányzás alaprendszereit. A város működtetése egész évben biztosítható, meghoztunk sok alapvető és szükséges rendele­tet, intézkedést. Sokkal többet lehetett volna elérni, ha a testülettől és a kör­nyezettől a polgármester, a hi­vatal és minden tenni akaró képviselő több támogatást, bi­zalmat és bátorítást kap.De saj­nos, egyesek még a gazdasági­lag nagyon kedvező döntésemet is megtámadták formai okok és hibák miatt, és ürügyül használ­ták fel bizalmatlanság keltésre, mondvacsinált fegyelmi vizsgá­lat megalapozására. Tették ezt akkor, amikor a gazdasági kér­dések intézésben éppen a biza­lom és a nagyobb mozgástér megteremtése lett volna szük­séges. Hiszen gazdasági kérdé­sekben - sajnos - a testületi működést szinte teljes döntési impotencia jellemezte. Többet is elvégezhettünk volna akkor, ha az egyéni érde­kek előtérbe állítása, a viták és pártcsatározások helyett a közö­sen megoldandó feladatainkra összpontosítunk a város érdeke­inek szem előtt tartásával. Többre mentünk volna akkor, ha a testületi ülést meghagyjuk döntési fórumnak, nem változ­tatjuk azt át a pártok és egyének szereplési és vitafórumává. Én azt hittem, mindenki őszinte elszánással, a közössé­gért való tenniakarással vállalta a képviselőséget. Ebben csalat­koznom kellett. Őszintén be kell vallanom, hogy én is sok hibát követtem el, de szándékos rosszhiszeműséggel, részrehaj­lással, igazságtalan megkülön­böztetéssel, egyéni érdekek ér­vényesítésével még ellenségeim sem vádolhatnak. A politikai helyzet most majdnem olyan, mint az ön- kormányzat megalakulásakor volt. A pártokat most is a komp­romisszumkészség, a pártérde­keken való felülemelkedés ké­pességének hiánya jellemzi. A feltétlenül szükséges minimális összhang a városi érdekek szol­gálatában nagyon nehezen lát­szik megteremthetőnek. Felhívom ezért a pártok tag­jait, a városért felelősséget érző embereket, hogy a maguk terü­letén és lehetőségein belül te­gyenek meg mindent a szüksé­ges összefogás érdekében. Végezetül a zagyvapálfalvai 14. sz. választókörzet polgárai­hoz szeretnék szólni. Azokhoz, akiket úgy érzem eddig nem tudtam az általam elvárt módon képviselni. Az, hogy az egész várossal való foglalkozás min­den időmet és energiámat lekö­tötte csak részben lehet magya­rázat. Ezután remélhetően sok­kal több időm lesz a körzetem és választóim problémáival, gondjaival törődni. Ismételten köszönetét mon­dok mindazoknak, akik eddigi munkámban segítettek, s meg­tiszteltek bizalmukkal. Utó­domnak sok sikert kívánok ne­héz és felelősségteljes tevé­kenységéhez. Tolmácsi Ferenc Salgótarján polgármestere Vince Taylor (1939 -1991) Megkésve jött a hír, hogy 1991 augusztus 23-án, pénte­ken, 52 éves korában Lau- sanne-ban meghalt Vince Tay­lor,. eredeti nevén Brian Mau­rice Holden. Halálát a véglete­kig túlhajtott önpusztító élet­mód okozta. Vince Taylor a franciák nagy napján, július 14-én született egy londoni külvárosban, öt­gyermekes szegény családban. 1951-ben kivándoroltak az Egyesült Államokba. Vince 15 évesen már dolgozik, úszómes­ter. Pár év múlva repülőgépen találjuk, pilótának tanul. Min­dene az akkor fénykorát élő rock and roll zene, és Elvis Presley-t isteníti, bálványozza. Megszerzi a pilóta képesítést, felveszi a talpig bőrruhát és . . . És egy baleset után nem repülhet többé. Sem a bőr­ruhát, sem a kesztyűt nem veti le, ez lesz az ő örök jelvénye. No meg később a biciklilánc. Álmodozó, de nagyravágyó, igen törekvő és hiú alkat. Any- nyira bolondja a rock and roll­nak, és annyira biztos magában, hogy azt veszi a fejébe, ő lesz az igazi király, az egész világ csak neki fog hódolni. Egy napon Joseph Barbera Londonba megy, s hívja Vince-t, menjen vele, hódítsa meg az angolokat, mert azok egyelőre a ,,2-i” báron kívül hal­lani sem akarnak a rock and roll-ról, bár Bill Haley már egy- szer-kétszer megkísértette őket. Vince Taylor Londonban V.Tavlor álmodozó, hiú alkat volt megismerkedik Tommy Ste- ele-el, aki azt mondja neki, vá­lasszon egy jó nevet, és szerez­zen zenekart maga mögé. Nevet is és zenekart is hamar ta­lál .. . A zenekar neve Play-Boys. Gene Vincent, Ed­die Cochran és mások angliai körútra utaznak, s velük tart Taylor is. Később Taylor és ze­nekara Belgiumban is ad kom certeket, majd Franciaországba utazik, a baleset miatt gyengél­kedő Gene Vincent helyett lép fel a Shadows társaságában Ca- lais-ban. Másnap a sajtó „roi du rock”-nak, a rock királyának nevezi. A híres francia Barcaly le­mezvállalat főnöke ott van maga is a sportpalotában, szer­ződteti Vince Taylort, és szinte rögtön stúdióba parancsolja, ahol - egyetlen éjszaka alatt! - szalagra vetet vele huszonegy- néhány számot. A maga és a franciák módján Vince Taylor sztár is volt, ezt nem lehet tagadni. És mindig a mások nagy sikereit, a nagy rock and roll (és twist) standar­dokat énkelte. Nem rosszul. Amerikában, vagy Angliában se lett volna nagyobb hírneve. Húsz évig élt mellőzötten, a franciák által védve, sőt sokszor ajnározva, de „kigolyózva”. Nem bírta. Nagyravágyása, az embersége sem. Elpusztította magát, mint Presley, akinek ki­rályságát kívánta. Vass Imre Kíváncsiskodó Dolgoznak a díjbeszedők Karancsalján sok fizikai dolgozó él. Fizetésüket min­den hónap 10 - 12. táján kap­ják. Az Emász díjbeszedője viszont a hónap első napjai­ban keresi fel őket, amely so­kuknál fizetési nehézséget okoz. Hogyan lehetne a díjbe­szedést a fizetés utánra időzí­teni - kérdezte legutóbbi kí­váncsiskodónkban többek ne­vében egy karancsaljai olva­sónk. Válaszolt Gyimesi Jó­zsef az Emász salgótárjáni üzemigazgatóságának helyet­tes - vezetője: —Pénzbeszedőink saját te­rületükön a hónap első napjától szinte az utolsóig folyamatosan dolgoznak. így természetesen adódnak olyan községek, ame­lyeket az olvasó által jelzett időszakban keresnek föl ára- mamdíj-beszedőink, á pontos munkamenet érdekében. Ennek ellenére megnézzük, hogy mi­lyen módon tehetnénk eleget a karancsaljaiak kérésének. —Sok baglyasaljai lakás­ban már átálltak a lakók a gázfűtésre. Kidobták a kály­hát, megvették a konvektort, csak éppen azt nem tudják: mikortól indulhat a gázfűtés? Legközelebb erről olvashat­nak. Nő a nitrát Görög kutatók megfigyelései szerint salátaágyasokban a ké­miai gyomirtó szerek (herbici- dek) alkalmazása esetén a salá­tában nagyobb mértékű lesz a káros nitrátok felhalmozódása, mint a kezeletlen parcellákon. Ezért a kézi úton történő gyo­mirtást (kapálást) szorgalmaz­zák a vegyszerezéssel szemben. Őstörténeti falu maradványai Izraelben Az izraeli rádió jelentése sze­rint a Galileai-tenger (mai ne­vén Tibériás-tó) vizének jelen­tős apadása következtében egy 19 ezer éves halászfalu marad­ványaira bukkantak. A régészek által feltárt, több száz négyzet- méteren fekvő településen vá­lyogból és téglából épült lakó­házak maradványait, valamint sírokat és főzőhelyeket találtak. Az izraeli régészek akkor kezd­tek el érdeklődni a terület iránt, amikor egy évvel ezelőtt egy 19 ezer éves emberi csontvázra bukkantak nagy mennyiségű halcsont közelében. Folytatták a térségbeli ásatásokat, amelyek végülis eredményre vezettek: a Galileai-tenger partján rábuk­kantak a falu maradványaira. Danny Nadel, az ásatásokat végző régészek egyike elmon­dotta az izraeli rádiónak: a lelet azt bizonyítja, hogy a történe­lem előtti időkben a Galileai- tenger vízszintje a jelenleginél sokkal alacsonyabb volt. Kik a leggyakoribb női csábítók? Mennyibe kerül egy félrelépés? A fér­jek legelőször azt a kérdést teszik fel ma­guknak, ha alkalom adódik égy kis „kihá­gásra”. Egy brit köz­véleménykutatás sze­rint - melyet a felesé­gek körében folytat­tak le - a férjek több­sége meglehetősen nagy árat fizetne a titkos légyottért, ha a neje megtudná: a nők több -- mint a fele azonnal ajtót mutatna a hűtlenkedő férjnek. A megkérdezettek 75 százalékának az a véleménye, hogy a házasságtörés miatt megrendülne a bi­zalma a férjében, ezenkívül a dolgot erkölcstelennek is tar­taná. A feleségek 19 százaléka nyilatko­zott úgy. hogy elfo­gadná, ha a férjé vi­szonyt kezdene vala­kivel, ameddig ez nem sodorja a házas­ságot „lelki vál­ságba”. A Woman's Own című női magazin összegyűjtötte azokat a foglalkozási ágakat is, ahol különösen nagy a „félrelépő” hölgyek aránya. A hűtlenkedő feleségek, vagy nős férfiakat el­csábító nők listáját .a- titkárnők vezetik./A második és harmadik helyet a tanárnők és az ápolónők foglalják el. A cikk meg is ma­gyarázza az okokat. Eszerint a titkárnők és főnökük között a legtöbbször akkor alakul ki viszony, mikor a főnök és munkatársnője túló­rázik. A tanárok és tanár­nők sokszor a nagy­szünetet használják ki: tízóraizás helyett egy jóképű kollégával zárkóznak be valame­lyik szertárba. Külö­nösen a vidéki isko­lákban fordul elő sok íunkahelyi barát- kozás”. Az ápolónők ese­tében a „kézenfekvő” lehetőségek a csábí­tók: a praktikusan be­rendezett és jól zár­ható orvosi ' szobák, esetleg kezelő helyi­ségek; a csendes éj­szakai ügyeletek. . . A lista negyedik helyén az ingatla­nügynöknők állnak, akik sok férfival ke­rülnek kapcsolatba munkájuk során. Őket a könyvelők, a grafikusok, a bankal­kalmazottak, a tiszt­viselők, végül az el­adók követik a flört­listán. Ez a kutatás a csábítók magatartását vizsgálta. De tudjuk, vannak dolgok, ame­lyekhez két fél kell... Megújul a pásztói Mátrakapu Fogadó A szinteken szinte minden: topless bár és gyorsbüfé is nyílik Göttingeniek hangversenye Hozzáértő kézbe, budapesti vendéglátó család tulajdonába került a Mátrakapu Fogadó /volt Cserhát Csárda/, amelyről ke­vesen tudják, hogy világhírű építészünk, Makovecz Imre ter­vei alapján épült. Zöld József és családja tagjai, vérbeli vendéglátósokhoz il­lően, szakmai hitvallásuknak azt tartják: a vendég mindenek felett, aki bizony a fogadóba be­térve, gyorsan megtapasztalja azt a családias, otthonias lég­kört, s azt a kultúrált, gyors ki­szolgálást, ami bizony hiány­cikknek számít napjaink ven­déglátásában. Az ember szinte tobzódik a nagy ételválasztékban, s a mér­sékelt árak láttán felrémlik, álom ez, vagy valóság? Aztán a bőséges fogások láttán, csak bele kell, hogy csípjünk .a ka­runkba. Meglepetés az is, ha a vendégnek nem felelne meg az étlap kínálata, kérésére elkészí­tik kedvenc ételét, legyen az akár vegetáriánus vagy a reform konyha egyéb remeke. Szívesen adnak helyet esküvő, szalaga­vató, s különféle bankettek ren­dezésére, valamint túristacso- portok étkeztetése céljára, Magyarországi vendégsze­replése alkalmával október 16-án este hét órai kezdettel Szécsény katolikus templo­mában ad hangversenyt a göt- tingeni Orchester Musikfre­unde. Az együttes évenként két szimfonikus koncertet és két ba­rokk programot mutat be. Mű­sorukon Haydn, Grosse és Ci,- marosa művek szerepelnek. Az est karmestere ApdréásKowa- lewitz lesz , aki/ettől az eszten­dőtől a zeneka/másodkamagya. A Honecker villából rehabilitációs központ Vendégeket vár a fogadó amely esetekben 10 százalék kedvezményt is adnak az árból. Esküvői vacsoráknál lehetőség van arra is, hogy hozott húsból készüljön az étel. A Zöld család profizmusára vall, hogy gondolnak azokra is, akiknek nincs ideje betérni az étterembe. Ezen vendégek ked­véért nyitják meg november 1-én a gyorsbüfét, ahol sülteket, hideg-meleg szendvicset, üdí­tőt, kávét, s kétféle csapolt sört kínálnak III. osztályú áron. reg­gel 5 órától. Jó hír azoknak, akik régóta szeretnének nívós éjszakai bárt Pásztora: december 1-jén nyílik a zenés, műsoros topless bár a Fogadó földszintjén, melynek nyitvatartása, az éttereméhez hasonlóan, rugalmasan igazodik a vendégek jó hangulatához. — Önt is várjuk, legyen a vendégünk - invitál Zöld Jó­zsef. (FEB)Wandlitz „beosztást” váltott. Az egykori NDK leg- magasabbrangú vezetőinek hí­res-hírhedt zárt rezervátuma - Németország egyik legszebb tája - mostantól orthopédiai és neurológiai rehabilitációs klini­kaként működik. Regine Hil- derbrandt, Brandenburg tarto­mány szociáldemokrata szociá­lis miniszter-asszonya bejelen­tette, hogy a klinikába minden betegsegélyző utalhat be páci­enseket. Elsősorban azonban az új tartományokból - vagyis a volt NDK-ból - vesznek fel be­tegeket, egyszerre összesen 220-at, zömmel egyágyas szo­bákba. A Honecker villát súlyos mozgássérültek gyógyítására használják. A köznyelv által a politiku­sok svéd gyártmányú autóiról Volvográdnak nevezett területet az NSZEP Politikai Bizottságá­nak 1960 május 31-i határozata alapján építettek fel, s még az ugyancsak az NSZEP-hez tar­tozó Modrow miniszterelnök utasítására zárták be 1989 de­cember 14-én. Az 1,4 négyzet- kilométeres, zömmel erdős terü­leten 23 villában laktak az NSZEP Politikai Bizottságának tagjai, 14 másik lakóházban pe­dig a 600 tagú személyzet, or­vosoktól, kertészektől, és sza­kácsoktól kezdve, bolti eladó­kon át az őrség beosztottjaiig. A „luxusgettó” fenntartása az utolsó költségvetési évben 30 millió NDK márkába került. MPMROK

Next

/
Oldalképek
Tartalom