Új Nógrád, 1991. augusztus (2. évfolyam, 179-204. szám)

1991-08-01 / 179. szám

LAPOFßATfi A MŰVÉSZETNEK NINCSENEK PÁRTFOGÓI — 5. oldal II. ÉVF., 179. SZÁM ÁRA: 7,90 FORINT 1991. AUGUSZTUS 1., CSÜTÖRTÖK SALGÓTARJÁN, BALASSAGYARMAT, PÁSZTÓ, SZÉCSÉNY, BÁTONYTERENYE, RÉTSÁG VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA SZEZONVÉGI KIÁRUSÍTÁS a Richveisz Mini-Marketben Fehér póló 145,— Színes póló 160,— amíg a készlet tart! Salgótarján, Kemerovo krt. D/5. Csendeshét és kirándulás Sámsonháza. Helybeli felnőt­tek és gyerekek csoportja pár napja Zánkára indult, hogy ott részt vegyen a kirándulással egy­bekötött úgynevezett bibliai csendeshéten, melynek lényege a vallásban való elmélyülés. A programot a sámsonházi evangé­likusok szervezték. Hét pályázó Nógrádkövesd. Pályázati úton töltik be a megüresedett iskolave­zetői állást a községben. A felhí­vásra hét pályamunka érkezett, amelyeket a képviselő-testületek együttes ülésén fognak elbírálni. Az iskolavezetői feladatokat au­gusztus 1-jétől megbízott látja el. Ikarusok Iránba Az iráni belügyminisztérium városfejlesztési és közigazgatási hivatala valamint a teheráni pol­gármesteri hivatal összesen há­romezer autóbuszt rendelt a magyar autóbuszgyártól. Az iráni fél kérésére az Ikarusban meg­gyorsították a gyártást, amelynek eredményeképpen határidő előtt elkészült az első 16 autóbusz, amelyet az iráni fél szakemberei megelégedéssel fogadtak. NE FELEDJE HOLNAP Felemás utca Zabar. Kétfelé válik a belső zabari Petőfi utca. A páros olda­lon már régóta rendbe van az út, a vizesárok is, a páratlan oldalon viszont még nem jutott kellő erő mindezek elvégzéséhez. Az önkormányzat minden szükséges anyagot felajánlott a Petőfi utca 2. lakóinak az út, a vízelvezető árok és az azon átvezető átere­szek megépítéséhez. A munkála­tok elvégzéséről azonban min­denkinek magának kell gondos­kodnia, s társadalmi munkában a saját telek előtt az árkot, az átereszt elkészítenie. Közmunka Bércéi. Az elmúlt hetek esőzé­sei a község összes árkát és átereszét eliszapolták. Ezek megtisztítására az önkormányzat 5 munkanélkülit alkalmazott 4 hónapos időtartamra. A közmun­kára felvett helybeliek az árkok és átereszek mellett, a Galga- patak medrét is megtisztítják. Micsoda különbség Sírollerezők csapata imbolyog a vízválasztói tó mellett, az út félszélességében. Éppen kanyar után tűnnek fel, s bár egyik utánuk sorjázó autó sem száguld, fékcsikorgás hallatszik. Másod­szor, harmadszor, ötödször. A rollerezők lezse­ren oldalt le, a járművekre, az autósok frászban fel, a siltes sapkás, kelletlenül összébb húzódó védtelenekre néznek. Most — szerencsére — csak a tekintetek csapódtak össze... Az évtized üzlete Kerékpáros tini fiúk masíroznak az észak­olasz kisváros forgalmas útjain. Piros bukósi­sakban, szélen, libasorban haladnak. A sor mellett villogó gépkocsi ballag. Vigyáz a fiúkra és jelez a szemből érkező autósoknak, akik előzékenyen, időben lassítanak. Nincs frász, „csak” kölcsönös figyelem. Ám a tét ugyanaz. (m. j.) A SILCO Kft. első lépései Majdnem kétéves előkészítő munkálatok után 1991. május 30- án írták alá az olasz ILVA cég és az SKÜ által alapított vegyesvál­lalat — a SILCO Minőségi Acél­termék Kft. — társasági szerző­dését. Július elsejével a termelés is megindult. A jelenlegi helyzet­ről dr. Szabó István ügyvezető igazgató tájékoztatott: — Az SKÜ, — és ha kicsit fel- lengzősebb akarok lenni, akkor az egész magyar kohászat — számára ez az évtized üzlete. Ha a SILCO törzstőkéjét és az in­vesztíciót nézzük, akkor nyugod­tan mondhatjuk, hogy nálunk a legnagyobb a külföldi tőkebefek­tetés. Ez nem gépeket jelent, hanem pénzt. Az össztőke majd­nem kétmilliárd forint, ebből 51%-ot hoz be az olasz partner. Magyarországon ilyen terméke­ket -— rozsdamentes és saválló, hidegen hengerelt lemezeket — más nem gyárt. — Ez azt jelenti, hogy nincs konkurrencia? — A gyártás értelmében nincs. A piacokon természetesen van, hiszen ezek teljesen liberalizált termékek, s az importtal verse­nyezni kell. A mi technológiánk borzasztóan drága és bonyolult, mondhatnám úgy is, hogy a kohászatban ez a „repülőgép- gyártás”. — Biztosítottnak látja-e a piacot az önök által gyártott termékek számára, hiszen nemrég tíz napig állt a hengermű? — A piac nincs biztosítva. Ez a kategória a mai világban nem létezik. A világon ma van annyi kapacitás, mint amennyi a felve­vőképesség, ezért verseny során kell a kapacitásunknak megfelelő részt a piacból megszereznünk. Úgy tudjuk ezt elérni, ha gyorsab­bak leszünk kiszolgálásban, áraink alacsonyabbak lesznek, termékeink minősége pedig vitat­hatatlan marad. Olyan konkur- renseink vannak, mint a Krupp, a Mannesmann, akik több, mint ötven éve vannak a piacon. Nem kergetünk rózsaszín almokat, kemény harcra számítunk. — A termelési tervet tudják-e majd tartani? — A Hengerműt, a SILCO-t sem hagyta érintetlenül, hogy a Rába augusztus 5-ig áll, nem dolgozik az IKARUS, a Csepel Autógyár, hiszen ezek komoly felvevőpiacok. A magyar ipar termelése átlagosan 30%-kal esett vissza. Ez óriási átrendező­dést sejtet. A kényszerleállás kellemetlen, de még mindig rela­tíve a legkedvezőbb megoldás. (Folytatás a 3. oldalon) Vízvezeték negyvennégymillióért Balassagyarmat—Dejtar. tegnap délelőtt tíz órakor megtörtént a mű­szaki átadása-átvétele, és üzembe helyezése annak az 5,7 kilométer hosszú vízvezetéknek, amely Ipoly- szögtől Balassagyarmatig húzódik. Az új vízvezetékrendszemek egyelőre főleg biztonságtechnikai szempontból van nagy jelentősége. A kivitelezési munkákat a Nógrád Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat mint generálkivi­telező, és két alvállalkozó végezte. A kivitelezési költség negyvennégymil- lió forint volt. A munkálatokhoz szük­séges összeget a Balassagyarmati Önkormány zal. a \ograd Megyei Közgyűlés, illetve a vízmű biztosítot­ta. Októberben lesz a beruházás má­sodik lépcsőjének átadása, ekkor he­lyezik üzembe az ezer köbméteres tá­rolómedencét, — képünkön — amely a dejtári vízmű területén található. Mivel az elmúlt héten üzembe helyezték Nagymaroson azt a vízmü­vet, amely Délnyugat-Nógrád megye vízellátását segíti, így ezeknek a tele­püléseknek a kikapcsolásával több vizet kap Dejtárról a térség. —solvmos— Fotó: Rigó Tibor GOMBAÓRIÁS A fogyasztó átalányt fizet Alkudni csak a piacon lehet... Géczi Gyula: Ritkaság ekkora gomba. Érdekes látványra lett figyel­mes a minap Géczi Géza, nagy- bárkányi lakos. A tsz majori ka- szálósán takarmányt forgatott, amikor a szomszédos dombon egy nagy pöfeteget vett észre. Eleinte hitte is, meg nem is, hogy valóban gombát lát. Közelebb érve nagy volt a meglepetés. Óvatosan emelte fel a pöfeteget, s bizony hazáig igencsak elfáradt a cipekedésben. A szép, egészsé­ges gomba 8 kg 70 dkg-ot nyom. S mi lesz a csodájára járt gombaóriás sorsa? — Megenni nem tudnánk, így eladom. Biztos akad egy kereske­dő, aki megveszi tőlem. Már van is érdeklődő. „Újságokban olvastuk, hogy il­letékes szervek vizsgálatokat végeztek és megállapították, hogy több hőszolgáltató vállalat helytelenül, törvénysértő módon a rendes fűtési díjat számlázta és szedte be az elő- és utófűtés idején is, holott ekkor már csök­kentett energiát használt fel. Ezáltal a vállalatok többletbevé­telre tettek szert, amely a fo­gyasztók becsapásából szárma­zott. A Nógrádhő is így jár el Sal­gótarjánba már évek óta. Várjuk a választ és igényeljük vissza a túlfizetett összeget...” így szólt a levél, amelynek nyomába eredtünk, hisz nem mindennapiak a megállapítások. Csőke Bélát, a Nógrádhő igazga­tóját kerestük meg, adjon választ a leírtakra. — Mi az árakkal egyáltalán nem „játszadozunk”, fogyasz­tóink a távfűtés során átalányt fizetnek. Ez annyit jelent, hogy mínusz tizenöt fokban ugyan­annyit tesz ki a számla, mint plusz tíz foknál. Pedig a hidegben mi is több energiát használunk el, ami érthető. — Miként szabják meg a fize­tendő összeget? — Az ipari és kereskedelmi miniszter rendeletben szabályoz­za a lakossági távfűtés- és meleg­víz-szolgáltatás díjszabásait. Ez a rendelet vállalatunk és a fogyasz­tók számára is kötelező előíráso­kat tartalmaz. Magyarán a Nóg­rádhő önkényesen nem változta­that és alkalmazhat díjszabáso­kat. A meleg víznek és a távfű­tésnek hatósági ára van, amihez szigorúan tartanunk kell magun­kat. Idézem a rendeletet: „A fűtési díj a pótfűtési időszakban naponként és légköbméterenként 0,58 forint.” A pótfűtési idősza­kot is rendelet szabályozza: „Az év október 15. napja előtti, ille­tőleg az év április 15. napja utáni időben (pótfűtés időszaka) akkor kell fűteni, ha a külső hőmérsék­let napi középértéke nem halad­ja meg a tíz Celsius-fokot, illető­leg a három egymást követő napon a 12 Celsius-fokot.” (Folytatás a 2. oldalon) Akkubontó és kérdőjelek Bátonyterenye. Úgy hírlik, akkumulátorbontó üzemet létesít a szénbányák Tiribesen — mond­ták azok a helybeliek, akik szívü­kön viselik a település környezet­védelmét. Fanyalogva és szo­rongva tették hozzá: csak nehogy olyan munkafolyamat kezdődjön el, ami közvetve vagy közvetle­nül szennyezi a környezetet! Kell-e aggódniuk a lakosoknak esetleg károsító anyagok miatt, amennyiben megvalósulnak az elképzelések — kérdeztük Jákó- halmi Ferenctől, a szénbányák gazdasági vezérigazgató-helyet­tesétől, aki a következő felvilágo­sítást adta: (Folytatás a 2. oldalon) ÖMV-KÚT TARJÁNBAN Salgótarjánban holnap délelőtt adják át a rábafüzesi után, az országban másodikként az oszt­rák ÖMV-ÁFOR Kft. által üze­meltetett töltőállomást. A négy hónap alatt elkészült benzinkút hetvenmillió forintba került. A Csokonai úti elágazásnál lévő régi töltőállomásból semmi sem maradt. Gyakorlatilag egy, a legmodernebb az ÖMV 2000 standardnak megfelelő új töltőál­lomás épült fel. (Folytatás a 2. oldalon) A Balassagyarmati Agroker Kft. mai ajánlata: töltött személygépkocsi akkumulátorok 6up80 2 525— Ft 12up45 3 075,—Ft 12up55 3 410—Ft 12up66 4 038— Ft 12up85 5 125,—Ft Címünk: Balassagyarmat, Fáy út 3. Telefonszámunk: 143

Next

/
Oldalképek
Tartalom