Új Nógrád, 1991. június (2. évfolyam, 127-151. szám)

1991-06-01 / 127. szám

0l^S6TEHFU TANÁRUNKNAK TISZTELETTEL (PEDAGÓGUSNAPI ÖSSZEÁLLÍTÁS) - 4. oldal A postával szembeni fagyizó áruval való ellátását nem mi végezzük. II. ÉVF., 127. SZÁM ÁRA: 7,90 FORINT 1991. JÚNIUS 1., SZOMBAT SALGÓTARJÁN, BALASSAGYARMAT, PÁSZTÓ, SZÉCSÉNY, BÁTONYTERENYE, RÉTSÁG VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA Antall és a kisgazdák Antall József kormányfő péntek reggel zárt ajtók mö­gött tanácskozást folytatott a kisgazdapárt 11 elnökségi tagjával a Parlamentben. A szigorúan bizalmasan kezelt találkozóról mindössze any- nyi szivárgott ki, hogy a koalíciós partnerek áttekin­tették az Alkotmánybíróság döntése után előállt helyze­tet a kárpótlási törvény ügyében. A lottó nyerőszámai 5, 22, 56, 57, 74 Megadta magát A péntek hajnalban fegy­verrel és nagy mennyiségű lőszerrel Ausztriába szö­kött, a zalaegerszegi határ­őrigazgatóság állományába tartozó Spekker József ha­tárőr ellenállás nélkül meg­adta magát az osztrák ható­ságoknak — tájékoztatta az MTI-t Zubek János, a BM- Határőrség szóvivője. Göncz a TIB közgyűlésén Göncz Árpád köztársasági elnök üdvözlő szavaival vet­te kezdetét pénteken dél­előtt a Budapest Kongresz- szusi Központ Bartók-ter- mében, a Történelmi Igaz­ságtétel Bizottság 1991. évi közgyűlése. Göncz Árpád ki­emelte: a TIB feladata 1956 szellemének képviselete, tudatosítása a mai közélet­ben, s a történelmi igazság felkutatása. (MTI) Ételmérgezés A Baranya megyei Nagy- dobsza általános iskolájából csütörtökön ételmérgezés mi­att 97 tanulót és 44 felnőt­tet szállítottak kórházba a mentők. A feltételezések sze­rint valószínűleg az iskbla menzáján az előző napon délben elfogyasztott arany­galuska okozta a bajt, de szerencsére a mérgezés vi­szonylag enyhe lefolyású. Gazdasági megállapodás Budapesten kormányközi megállapodást írt alá a köz­vetlen kereskedelmi, gazda­sági kapcsolatokról Berényi Lajos, az NGKM helyettes államtitkára és Viktor Anto­nov, az Ukrán SZSZK hadi­iparral és átalakítási kér­désekkel foglalkozó állam- minisztere pénteken. Uk­rajna a második szovjet tagköztársaság, amellyel Ma­gyarország ilyen megállapo­dást kötött. Búzaexport-lehetőség Június I-jétől folyamato­san nyújthatják be a ter­melők — kizárólag postai úton — a Nemzetközi Gaz­dasági Kapcsolatok Minisz­tériuma engedélyezési fő­osztályához azokat az ex­portkérelmeket, amelyben búzakiviteli engedélyt kér­nek. Az agrárpiaci rendtar­tás koordináló bizottság határozata alapján ugyanis 250 ezer tonna ótermésű és 1 millió tonna idei búza ki­vitelére nyílik lehetőség. Az MNB elnöke Párizsban Gyorsvonattal érkezett a könyvhét Hétmillió dollárért Csúcstechnológia a SALGGLAS-nál Supka Géza még 1927- ben, mint a Literatúra című folyóirat főszerkesztője így nyilatkozott: az évnek egyik napján, az ország minden városában, falujában könyv­nap rendeztessék! A Ma­gyar Írók Egyesületének ren­dezésében 1929 májusában indították el az első Magyar Könyvhét rendezvénysoroza­tait. — Én most Önöknek val­lók. Hovatartozásomról, sze­relmeimről, családomról, örömeimről és csalódásaim­ról. Műsorom mottója Buz­zatti egyik novellája, a Gyorsvonat... Ezekkel a szavakkal kö­szöntötte közönségét tegnap dálután fél négykor Koncz Gábor Jászai-díjas, érdemes művész a salgótarjáni Ba­lassi Bálint Megyei Könyv­tárban. Koncz Gábor, a tőle megszokott emberközeli előadásmódjával, szuggesztív egyéniségével percek alatt magával ragadta a résztve­vőket. Ez alkalommal nem ren­deztek hivatalos könyvhéti (Folytaid» a 2. oldalon) Pénteken délután került sor a Salgótarjáni Síküveg­gyár új, nagy kapacitású, termikus üvegedző üzembe helyezésére. A megjelente­ket Tóth Sándor, a gyár vezérigazgatója köszöntöt­te. Az új beruházás üzembe helyezése kapcsán elmondta, hogy az amerikai Glasstech- típusú üvegedző berendezés megvásárlásával és beállí­tásával a legkorszerűbb gyártási eljárást teremtet­ték meg. Ez számukra olyan starthelyzetet jelent, amely­nek során egyrészt előnyö­sen bekapcsolódhatnak a ha­zai gépkocsi-összeszerelési munkálatokba, másrészt megteremtették annak a le­hetőségét, hogy a korsze­rűtlen technika miatt, az utóbbi években elpártolt partnereiket visszaszerezzék, piaci versenyképességüket erősítsék. (Folytatás a 2. oldalon) Jelentősen javult a francia bankoknál Magyarország megítélése, főként annak eredményeként, hogy az or­szág külkereskedelmi mérle­ge a vácinál is jobb eredmé­nyeket hozott az idén, s ma­radéktalanul eleget tesz fi­zetési kötelezettségeinek — jelentette ki párizsi tárgya­lásairól dr. Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank el­nöke. Francia részről első­sorban arra mutatkozik kész­ség, hoyy a bankok finanszí­rozzák a francia ipar ma­gyarországi befektetéseit, il­letve azok Magyarországra irányuló exportját. Sztálinista város? Vasárnap tízkor találkozunk Autóskirályt választunk A legizgalmasabb részéhez érkezett „Játsszon velünk, ne az életével!” című vetélke­dőnk, melyet kiadónk az Axel Springer—Magyaror­szág Nógrád Megyei Irodája, lapunk, az Üj Nógrád szer­kesztősége, a Palóc Rutin Gépjárművezetői Kft., a Hun­gária Biztosító és a Nógrád Megyei Közlekedésbiztonsági Tanács szervezett. Mint isimert, ötfordulós KRESZ-totójátékunikban minden érdeklődő feleleve­níthette közlekedési ismere­teit, Az egyes fordulók után minden alkalommal kisorsol­tuk — a helyes megfejtők közül — azoknak a nevét, akik a június 2-án, vasár­nap, a salgótarjáni főtéren 10 órakor kezdődő gyakorla­ti versenyünkön részt vehet­nek. Ezúttal persze, nem csu­pán azok kísértik Fortunát, akik jogosítvánnyal rendel­keznek, hanem azok is, akik jogosítvány nélkül küldték be megfejtéseiket. Kiírásunk értelmében ugyanis a fel­(Folytatás a 2. oldalon) Salgótarján. A szovjet csapatok kivonulásának mél­tó megünneplésére tett ja­vaslatot az önkormányzat FIDESZ- és MDF-frakciója. Annál is inkább fontosnak tartják ezt, mert mint hangsúlyozzák: „Városunk megítélése az utóbbi időben sokat rom­lott. Mind gazdasági, mind politikai értelemben meg­merevedett, a múlthoz ra­gaszkodó sztálinista város­nak tartják.” (...) Az ünnepségsorozat előké­szítésével a társadalmi (Folytatás a 2. oldalon) Kormányszóvivői tájékoztató Emelkedett a fogyasztói árszínvonal Kormányrendelet szüle­tett az 1938—1945. között jog­talanul sérelmet szenvedet­tek kárpótlásáról. Eddig mintegy 39 ezer kérelem ér­kezett be a sértettektől tár­sadalombiztosítási és munka­jogi helyzetük rendezése ér­dekében. A rendelet hatálya kiterjed mindazokra, akiket faji, nemzetiségi, vallási okokból, vagy a nácizmus elleni tevékenységük miatt deportáltak, munkaszolgálat­ra küldtek, internáltak, kite­lepítettek. Az érintettek — 1990. április elsejéig — visz- szamenőlegesen részesülnek (Folytatás a 2. oldalon) Toldi Toldi Az alsótoldi általános is­kola június 1-én, 13 órától névadóval egybekötött gyer­meknapi ünnepséget rendez. Az intézmény Toldi Miklós nevét veszi fel, s az ünnepi program keretében kerül sor Antal Gergő keramikus Toldi-emléktáblájának lelep­lezésére és megkoszorúzásá­ra, majd Csorba József plé­bános megszenteli az iskolát. (Folytatás a 2. oldalon) Ez a Szamóca Itt a nyár Nyakunkon a nyár! Ezt ugyan alig alig érezzük, hiszen az átlagosnál jelentősen elmarad a napi hőmérséklet. Ezért sem valószínű, hogy a hét végén a hölgyek a (felvételűnkön is látható) sűtkérezést élvezhetik. De várjunk türelmesen! Nem késik a nyár és az előrejelzések szerint hamarosan ví­gan lubickolhatunk a strandokon és élvezhessük a napsü­tést. R. T. eqy ékszerdoboz A névadó Szamóca, az üzlet tulajdonosa Nagy Andrea, és a „reklámember.” Nagy volt a sürgés-forgás pénteken délelőtt Salgótarján­ban, a Palócz Imre téri élelmiszerboltban. Abban az üzlet­ben, melyet néhány hete zártak be és most épp nyitáshoz készülődtek. A változás annyi, hogy ez a bolt már nem az a bolt, amit a korábbiakban megszokhattunk. Szó, mi szó, e néhány hét alatt úgy átalakították, hogy építője sem is­merhetne rá... És nemcsak külsejében változott meg! Majdnem non-stop — Az üzletet ötéves tar­tós bérletbe vette ki sógor­nőm, Nagy Andrea — mond­ja Nagy Csaba, aki „civil­ben” a Skála Trade Rész­vénytársaság igazgatója Bu­dapesten, s kisegítő család­tagként alkalmi szóvivő is —. Célunk az volt, hogy egy mi­nőségében alapvetően más egységbe térhessenek be a vevők, mint korábban. Az alapok megmaradtak, a bolt mégis nagyobb lett. „Felfe­deztünk” egy tíz négyzetmé­teres üreget a fal mögött. A fölösleges falat kivertük, s lett egy nagyobb eladóte­rünk. A korábbi nyitva tar­tás már a múlté, mi „majd­nem non-stop”-ként üzeme­lünk — ami azt jelenti, hogy hajnali fél négytől éjjel fél tizenkettőig tartunk nyitva. Mindennap, szombat, vasár­nap is! Míg a lila árnyalataiban pompázó munkaruháikban a lányok a nyitásra készül­nek, megtudjuk, hogy a na­(Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom