Új Nógrád, 1991. június (2. évfolyam, 127-151. szám)

1991-06-01 / 127. szám

2 inznniz] HAZAI KÖRKÉP - KÜLFÖLD 1991. JÚNIUS 1., SZOMBAT ft nap kérdésé Üzenünk a heteknek? A szlovákiai Bártfán június elején megtartandó, a Kelet- Közép-Európának nyújtandó nyugati segítséggel foglalkozó szupertanácskozás — a konferencia 350 vendége között ott lesz az államfők közül Göncz, Havel, Walesa, valamint Quayle amerikai alelnök is — amerikai főszervezője, John Edwin Mroz már most figyelmeztet minket: úgy látják a tengeren túl, hogy Magyarország és a volt KGST-szomszé­dok szinte nem is vesznek tudomást egymás friss tapasz­talatairól. Jogos a véleménye? Igen, mert elhaltak a régi együtt­működési formák és módszerek, és helyettük alig született más. Jogos, mert gyakran úgy tűnik — még inkább, mint azelőtt —, hogy a térség országai irigy versenytársként néz­nek egymásra. Akkor hát igaza van Mroznak? Nincs, ha tartalmat kap­nak a kibontakozóban levő két-, három-, vagy akár öt-hat- szögű kapcsolatok, amelyek nemcsak minimális együttmű­ködésre, hanem a közös érdekek kialakítására és képvisele­tére is alkalmasak lehetnek. Majd. Tehát? John Edwin Mroz mindenesetre meghirdette: Bart- fáról olyan üzenetet akar magával vinni a hetek londoni csúcsára, hogy Magyarország és szomszédai együttesen mér­legelik a nyugati segítséget, s döntik el azt is, miben lehet­nek önmaguk és egymás segítségére. Nosza, rajtunk ne múl­jék. Kocsis Tamás Ferenczy—EUROPRESS Gyorsvonattal érkezett a könyvhét (Folytatás az 1. oldalról) protokolláris megnyitót, az előadóművész kiállt a pó­diumra, és ezzel kezdetét vette a könyv ünnepe. Elsőként Buzzatti novel­láját mondta el, majd Ben­jámin László Hajnali kar­ének című családi ciklusát adta elő. Az első kettőben, csakúgy, mint az ezeket kö­vető Zágó István írásában, ahol a szerző — igen szel­lemesen — azokat a gon­dolatokat fűzte egymás mel­lé, hogy ki az Anya, és ki a szülő, a családról, az anyáról szólt. A zsúfolt elő­adóteremben osztatlan sikert aratott Koncz Gábornak a fiával történt beszélgetése, ahol a hőn szeretett és tisz­telt nagyinak a kisgyerekre varázsolt hatását mutatja be. Az ifjú Koncz ugyanis maradéktalanul elhiszi: egy autóról akkor lehet meg­tudni. hogy hány lóerős, ha kocsi végéhez kötöznek egy csomó lovat, és ahány lovat az autó elhúz — azokat háttal vontatva persze — annyi lóerős. És a nagyinak rengetég ilyen „tudományo­san igazolt” tézise van. Ezt azonban elő is kell adni. És erre csak Koncz Gábor képes. Tegnap délután is­mét bebizonyította. — sólymos — Autóskirályt választunk (Folytatás az 1. oldalról) ajánlott díjak közül a .pro­fik” és az „amatőrök” is kapnak. Emlékeztetőül a va­sárnap 10 órakor kezdődő gyakorlati verseny díjait: Az első helyezett kapja a Hungária Biztosító 10 ezer forintos díját, s egyben büsz­ke lehet arra, hogy vetél­kedőnk alapján őt „bélyegez­zük” meg a megye legjobb autóvezetője címmel. A má­sodik helyezett, a Palóc Rutin Kft. 7 ezer forintos, míg a harmadik, az MKBT 5 ezer forintos díját veheti át. S, hogy kik szállnak harc­ba az elsőségért? Íme a név­sor: Lórik Mária — Salgótarján Vanó László — Mátranovák Csikós Kálmán — Salgótarján Baranyi József — Balassagyarmat Borda István — Balassagyarmat Bátori Ferencné — Mátraterenye Ispán András — Balassagyarmat Kovács Béla — Balassagyarmat Fegyveres Márton — Hugyag Varga Lászlóné — Mátraszele Hári Lászlóné — Salgótarján Budafoki Gábor — Salgótarján Az amatőrök is izgalom­mal várhatják Fortuna dön­tését. Vasárnapi vetélkedőnk idején ugyanis kisorsoljuk annak a szerencsésnek a nevét, aki térítésmentesen végezheti el a Palóc Rutin Kft. gépjárművezetői tan­folyamát. A szerencsére vá­rók névsora a következő: Csúcstechnológia a SALGGLAS-nál Felvételünk az ünnepélyes megnyitót követően készült. — Rigó felvétele — Kovács Béláné — Balassagyarmat Kása Tímea — Pásztó Bordáné Kovács Anna — Balassagyarmat Ifj. Tóth Zoltán — Salgótarján Ifj. Kanyó István — Pásztó Szőke Sándorné — Kisterenye Cserényi Szabolcs — Salgótarján Koós Mónika — Bátonyterenye Szovjet vasúti merénylet Moszkva. Terroristák kö­vették el azt a robbantásos merényletet, amely a csü­törtök éjjel Moszkvából Ba­kuba tartó személyvonaton tizenkét utast megölt és he­tet megsebesített — közölte pénteken a vasúti közleke­désért felelős szovjet mi­nisztérium egy tisztviselője. A szovjet belügyminisztéri­um tájékoztatása szerint a robbanás a Kaszpi-tenger partján, Dagesztánnál követ­kezett be, és kormányszak­értők vizsgálják a merény­let körülményeit. Az elköve­tők kilétére vonatkozó rész­leteket nem közöltek. Sztálinista város? (Folytatás az 1. oldalról) megbízatású (mellesleg MSZMP-s) alpolgármestert, Cserháti Józsefet bíznák meg. Mivel az MSZMP nem tartja örömünnepnek a ki­vonulást, Cserháti politikai hangulatkeltésnek, a frak­ciók összeugrasztásának mi­nősítette a javaslatot. — Ezt a napot a kormány nem nyilvánította állami ün­neppé. Véleményem szerint az önkormányzat elsődleges feladata az állami ünnep­ségek megszervezése. Nem hiszem, hogy ez a javaslat a frakciók egyöntetű állás­pontja — mondta az alpol­gármester. A FIDESZ képviselőiét, dr. Zsély Andrást is megkérdez­tük. — A munkarend szerint Cserháti József a felelős ágazati alpolgármester. Miért címeztük volna a polgár- mesternek? Úgyis Cserhá­tihoz kerül. így kihagytunk egy láncszemet. Csak azt mondhatom még, az alpol­gármester felejtse el, hogy MSZMP-s, és végezze el azokat a feladatokat, ame­lyekkel a testület őt meg­bízza. (Hétfőn délután tárgyal az önkormányzat a helyi liépünnepélyről. Nincs már sok ideje a felejtésre — egyik félnek sem.) — Dudellai — KÖZLEMÉNY! Az IBUSZ salgótarjáni irodája közli, hogy június 1- től Parassapusztán, Somos­kőújfalun éjjel-nappal, a salgótarjáni irodában a nyit­vatartási időben változatlan árfolyamon veszi és eladja a csehszlovák koronát. Az árfolyamváltozásokat a későbbiekben az iroda köz­lemény útján ismerteti. (Folytatás az 1. oldalról) A termék előkészítése is korszerű, német, francia, olasz megmunkáló gépeken történik. A csúcstechnoló­giát képviselő Glasstech egy évben 600 ezer négyzetmé­(Folytatás az 1. oldalról) meghatározott összegű havi nyugdíj-kiegészítésben, a tör­vény hatályba lépésétől kezd­ve. Mivel a rendelet szerves folytatása a tavalyi 93. szá­mú kormányrendeletnek, amely az 1945—1963. között sérelmet szenvedettek ügyet orvosolja, a többszörösen sértetteknek lehetőségük nyí­lik összevonásra az 1938— 1963. közötti időszakra. E célra összesen 2,4 milliárd fo­rint áll rendelkezésre. Április hónapban március­hoz képest 2,4 százalékkal emelkedett a fogyasztói ár­színvonal. a KSH jelentése szerint. Ez időarányos a ter­vezettel. Az év első négy hó­napjában az emelkedés ösz- szesen 34,3 százalék a terve­zett 40-nel szemben. Jó hír, hogy az infláció növekedésé­nek az üteme is csökken. Míg januárban az infláció 7,5 szá­zalékkal nőtt, februárban 4,4, márciusban 3,5, addig ápri­lisban már csak 2,4 százalé­kot tett ki a növekedés. A lakossági jövedelmek az elmúlt négy hónapban nem nőttek gyorsabban a terme­lésnél. Azaz az árak, a jöve­delmek és a gazdaság telje­sítőképessége összhangban van. Magyarországon árubő­ség van, egyes területeken a túlkínálat igazi verseny­helyzetet teremtett — szól a KSH jelentése. tér edzett biztonsági üveg gyártását teszi lehetővé. En­nek realitását erősítette meg a próbaüzemelés eddi­gi tapasztalata is. A beruházásra hétmillió dollárt fordítottak. Jó hír a belföldön utazó dolgozóknak, hogy június el­sejétől emelkedik a kikül­dött étkezési költségtérítés. A korábbi 80 forint helyett Hü­ben maximálta a kormány az átalánydíjat. Ez a felső határ, amitől az egyes gaz­dálkodó szervek eltérhetnek. A kormány hatálytalaní­totta azokat a korábbi ren­deleteket, amelyek a sokszo­rosítógépek engedélyezteté­sére, nyilvántartására, a szí­nes sokszorosítók ellenőrzé­sére vonatkoztak. Ugyanez lett a sorsa annak a rende­letnek, amely az amatőr (ma­gán) rádióállomások műkö­désének engedélyezésére vo­natkozott. A kormány megtárgyalta a Kupa-program részét képező agrárpolitikát. A földműve­lési tárca által előterjesztett program fő célkitűzései: a piaci viszonyok megteremté­se, a hatékonyság növelése, a versenyképesség fokozása a mezőgazdaságban. Erre az ed­dig nagyüzem struktúrára új típusú szövetkezetekké, ma­gángazdaságokká történő át­alakításával kerül sor. Min­dennek az agrárpiaci rend­tartás kiépítésével, környe­zetbarát élelmiszer-terme­léssel, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a szakoktatás szín­vonalának emelésével kell párosulnia az agrárágazat­ban. Zilahy Tamás Az üzembe helyezést meg­előző időszak eseményeinek ismertetése után a meghí­vottak a gyár vezetőinek kí­séretében megtekintették a korszerű üzemet. (Folytatás az 1. oldalról) pi négyórás zárva tartás egy­beesik az utolsó és az első vonat közti holt idővel. Ez­alatt éjjeliőr és riasztó vi­gyázza a Szamóca Market biztonságát. A Szamóca név Nagy Csaba tíz hónapos kis­lányának, Szabinának a be­ceneve, ő a bolt névadó szü­lője. Nyugati áruválaszték Túl azon, hogy a bolt „megszólal”, az áruválaszté­ka is egyedi. Az alapválasz­tékot megtartották, s extrák­kal „dúsították”. Mint Bécs- ben! A müzlihez hasonló Kellogg’s termékcsaládot még csak az RTL-en láttam. Itt viszont már kapható! Ta­lálható itt még Angliában is újnak számító üdítőital, nálunk még ritka Heinz- salátaöntetek, többféle ke­nyér, hogy az alapokról is szóljunk. Az árukészlet gaz­dagságát így könnyű bizto­sítani: Szombathelytől Buda­pesten át Békéscsabáig ren­geteg a szállítójuk, sőt még külföldről is ellátják a Sza­Utóbbiak abban is re­ménykedhetnek, hogy a jo­gosítvány nélküliek részére felajánlott két díjat — a Kakuk Autóklinika és az Autórealitás Kft. ajándékát —• megnyerhetik. A két cég egyébként versenyünk ide­jén a József Attila Művelő­dési Központ előtt kiállítást (Folytatás az 1. oldalról) Az iskolagaléria megnyi­tása és a „Szülőföldünk” című gyermekrajz-kiállítás eredményhirdetése után a salakpályán játékos vetél­kedőkön, ügyességi sport­versenyeken mérhetik ösz- sze tudásukat a résztvevők. Lesz női kézilabdáin érkő­Jeszenszky Géza külügy­miniszter meghívására pén­teken hivatalos látogatás­ra Magyarországra érkezett mócát. És persze helyből. És ez minket szolgál majd — jó­formán éjjel-nappal, az ék­szerdoboz szépségű üzletben. Olcsó árak, rendkívüli kedvezmények Az első nap számunkra nagy meglepetéssel szolgált. Az üzletben a primőrök jó­val olcsóbbak, mint bárhol! (Vettek már álomszép para­dicsomot 99-ért az idén?) Mint Nagy Csaba kifejtet­te, árletörő szerepet is szán­nak a Szamócának, mert Sal­gótarján árai bizony borso­sak. És a bolt vevőköre je­lentős számban az idősekből tevődik össze. Nekik még kü­lön kedvezményeket is nyúj­tanak majd. Június 15-étől állandóan 10 százalékkal vá­sárolhatnak olcsóbban Sza- mócáéknál a nyugdíjasok! Így is mintegy hatvanmilliós éves forgalomra számítanak, melyet 17 dolgozóval termel­nek ki. Egyébként az újon­nan felvett lányok telitalá­latnak bizonyultak, legalább­is az átalakítás alatti hajszá­ban a legmerészebb elképze­léseket is felülmúlták. Ezek rendez, melyre ezúttal is várjuk az érdeklődőket. Ne feledje hát! Június 2-án, vasárnap Salgótarján főterén, a parkolóban és a művelődési központ előtti téren találkozunk. A 10 óra­kor kezdődő verseny választ ad arra, ki megyénk leg­jobb gépkocsivezetője? Toldi zés, „Ki a legerősebb a Cserhátban ?”-versgny, Tol- di-próba felnőtteknek, ta­nár-diák labdarúgó- és röp­labdameccsek, végül az önkormányzatok válogatott­ja és az intézményi válo­gatott küzd meg egymással, ezúttal egy futballmeccs ke­retében. Muhamet Rapllani,. az Al­bán Köztársaság külügy­minisztere. p>edig beváltak. A „Szamó- cás” üzletpolitika bizony csá­bítja az egyre szűkebb pénz- tárcájú vevőt. Nyitás után Noha mintegy 1500 látoga­tóra számítottak pénteken, már tízkor sokan megrohan­ták a Szamócát. Hiába volt sok a bevásárlókosár, töb­beknek várni kellett rá. — A különbség a múlt és jelen között ég és föld! — áradozott a Juhász Erika pénztárosnál elsőként fizető Oláh Györgyné. — Tudja, én eddig is itt vásároltam, de sosem hittem volna, hogy itt valaha ilyen lesz. — Amit láttam, lenyűgöz — vallja a Karancslapujtő- ről „betévedt” Dudás Zoltán. — Csak akkor fogtam fel, hogy még Magyarországon vagyok, mikor kiderült: nincs nálam az útlevelem. . . Már jó néhány óra eltelt a nyitástól, de az érdeklődés nem csökkent. A paradi­csom, banán, narancs és pap­rika szinte közelharc tárgya volt, de nagyon vitték a hét­köznapi élelmiszereket, és a császárzsemlét is. Amit meg még sosem láttak, vitték azt is — kíváncsiságból... Balázs József Fotó: Rigó Tibor Emelkedett a fogyasztói árszínvonal Ez a Szamóca egy ékszerdoboz ■BmHmaaaaaaB|amR3HHVnnailaaBHII>laBaa<HaHaBM,la ^ Toldi Magyarországon az albán külügyminiszter

Next

/
Oldalképek
Tartalom