Új Nógrád, 1990. október (1. évfolyam, 153-178. szám)

1990-10-01 / 153. szám

MEG YEI NAPILAP Szavazdvasárnap öniKomuiäiUYznTi uäLaszTäsoK 90 Nógrádban a választópolgárok 270 szavazókörben adták le voksukat Vasárnap reggel 6 órakor — a/ idén immár negyedszer — megnyíltak a szavazókö­rök kapui. A 7.8 millió vá­lasztópolgár most először vá­laszthatja meg helyi önkor­mányzati képviselő-testülete- it. Az. önkormányzati válasz­tás eredményeként tehát megszűnik a tanácsrendszer, a mintegy 1600 községi, kö­zös községi, városi, kerületi, megyei és fővárosi tanács helyett mintegy háromezer önkormányzati képviselő-tes­tület működhet. • Becsületes, hozzáértő embereket Egymás mellett volt Sal­gótarjánban a 21-es és a 22-es számú szavazókor, a Madách Gimnáziumban. Az ünnepélyességet érzékeltet­ve, a kapuban nemzeti­színű zászló fogadta a vá­lasztópolgárokat. Maruzs Elemér, a 21-es szavazókor szavazatszámláló bizottsá­gának elnöke elmondta, hogy pontosan öt óra ötven perc­kor érkezett az első szava­zópolgár, vonathoz igye­kezett, azért jött korán. Az elsők között adta le voksát Kolláth Attila is. Ö így vélekedik: — Érdekel a A választópolgárok több mint ötezer egyéni választó- kerületben, csaknem 11 ezer szavazókörben voksoltak. Az önkormányzati választás el­ső fordulójában a mintegy 25 ezer önkormányzati kép­viselői Helyre sok tízezren pályáztak: több mint ezer párt. társadalmi szervezet, kisebbség és valamilyen ko­alíció állított vagy támogat jelölteket, de sokan indultak függetlenként. Országos ösz- szesítésben például a csak­nem háromezer polgármes­politika. remélem, az új önkormányzatokban meg­változnak az eddigi mód­szerek, szabadabb, demok­ratikusabb lesz a szellem. Van egy főiskolás lányom, szeretném, ha boldogabb vi­lágban lenne felnőtt. Meg­ter-jelölti posztért 8559-en versengtek, közülük 6535-en függetlenként. Annyi már az első forduló előtt bizonyos, hogy 11 ki­sebb településen időközi vá­lasztást kell tartani, mivel nincs polgármesterjelölt. To­vábbi 13, ugyancsak e kate­góriába tartozó településen pedig csak második fordulót lehet tartani, mivel a kislis­tákon a jelöltek száma ke­vesebb. mint amennyi a megválasztható önkormány­zati képviselők száma. Az győződésem, hogy a kis­emberek is alakíthatják a politikát, becsületes, hozzá­értő képviselőket juttatva be az önkormányzatokba. (Megyei körképünk a 2. és a 3. oldalon.) Németh és Horn szerepe Hogyan nyílt meg a nyugati határ? Közelítő tél — A keletnémetek dühe — Egyesitett Németország m SZUPERNYEREMÉNY A LOTTÓN! AKINEK ITT SZERENCSÉJE LESZ EZEN A HÉTEN TÖBB MINT 20 MILLIÓ FORINTOT NYERHET! Alacsony részvételi arány ország többi településén ak­kor lesz érvényes az első forduló, ha a választópolgá­rok több mint 40 százaléka részt vett a szavazáson. * Nógrád megye százhuszon­egy településén kétszázhet­ven szavazókörben adhatták le voksaikat az állampolgá­rok. A választásra jogosultak száma pontosan 177 ezer 259 volt. A .szavazókörökben reggel hatkor megkezdődött a vá­lasztás, rendbontás vagy egyéb zavaró körülmény se­hol sem volt. Este hatkor zárták le az urnákat, és hoz­zákezdtek a szavazatok "ösz- szeszámlálásához. Az előzetes összesítések szerint 72 ezer 278 állampol­gár adta le délután öt órá­ig a szavazatát. A részvételi arány a tízezer lakos alatti településeken 49 százalékos, a városokban rosszabb a részvétel, itt 28.9 százalék. A megyei átlag meghaladja az országos arányt. Lapzár­táig kaptuk a hírt, hogy Ete- sen. Karancskesziben és Di- ósjenőn független jelöltek ..futottak be" a polgármeste­Országos összesítésben a választópolgárok 36,9 szá­zaléka vett részt a helyha­tósági választások első for­dulóján — jelentették be a 17 órás adatok alapján ké­szült összesített eredményt az Országos Választási Bi­zottság tájékoztatóján. A tájékoztató adatok ' tanúsága szerint, a, tízezer lakosnál ki­sebb településeken a részvé­teli arány valamennyi me­gyében meghaladta a 40 szá­zalékot. Elmondható tehát, hogy a magyar télepülések több mint 90 százalékában íelte­.T!.t'/cii -ei Vo'iiv<-s o,t a sza­vazás — hangsúlyozta Kara Pál, az OVB titkára. El­mondta azt is, hogy a tíz­ezer lakosnál nagyobb tele­pülések egyikében sem érte el a részvételi arány az át­lagosan szükséges 40 száza­lékot. A tájékoztató adatok szerint Budapesten várható­an érvénytelen lesz a szava­zás a fővárosi listára. Az Országos Választási Bi­zottság még nem döntött a második forduló időpontjá­ról, ám valószínű, hogy ezút­tal is —. akárcsak a tava­szi országgyűlési választáso­kon — két hét múltán tart­ják azt meg. (MTI) Három óra varázslat A Nógrád táncegyüttes jubileumi műsora 1989. augusztus 25-én, dél körül egy repülőgép landolt a Küln Wahn repülőtéren. Csupán két utas volt a fedélzeten. Egy katonai helikopter vitte őket a legrövidebb úton a Gym- nichi-kastélyba. Ott Helmut Kohl szövetségi kancellár és Hans-Dietrich Genscher külügyminiszter várta a két férfit, akik négy óra múlva éppoly észrevétlenül távoztak, mint, ahogy érkeztek. Este jelent meg a bonni külügyminisztérium szűk­szavú közleménye: Németh Miklós magyar miniszterel­nök és külügyminisztere, Horn Gyula munkalátoga­tást tettek Bonnban. A meg­beszélés témáját a Magyar- országon tartózkodó és a Német Szövetségi Köztársa­ságba kiutazni kívánó NDK- állampolgárok jelentették. A megelőző napon a buda­pesti kormány egy ‘„egysze­ri akció” keretében engedé­lyezte több száz NDK- polgár számára a távozást Ausztrián keresztül — és ez­zel megadta az első jelet a németek számára a szabad egyesülésre. A Bild am Sonntag ripor­tere parlamenti képviselői dolgozószobájában beszélge­tett ezen a héten Németh Miklóssal —, azzal a férfi­val, akinek a németek Gor­bacsov mellett, a legtöbbet köszönhetek. Ez volt az első alkalom, hogy Németh nyíl­tan beszélt az 1989. augusz­tusi drámai napokban leját­szódott események valóságos hátteréről. — Miről folyt akkoriban a beszélgetés a kastélyban, ki vett részt a tárgyaláson? — Kohl úr, Genscher úr, egy tolmács. Horn Gyula és én — felelte Németh Mik­lós. A helyzet drámai volt. Már 30 ezer romániai mene­kült tartózkodott nálunk, és az NDK-ból egyre többen özönlöttek a túlzsúfolt tábo­rokba. Közeledett az ősz, és nem tudtuk, hogyan vészeli át a telet a sok ezer gyer­mek, nő és férfi. Ezért döntést kellett hozni. — Ki és milyen döntést hozott? — Csak hatan, köztük Horn Gyula és én. Józanul elemeztük a helyzetet. A kér­dés a következő volt: vagy megnyitjuk a határainkat Ausztria felé valamennyi menekült számára, vagy tel­jesítjük az NDK-val kötött szerződésünket, amely tiltot­ta a határok megnyitását. Belpolitikai kockázatunk nem volt — egy magyar sem gondolt arra akkoriban, hogy elhagyja hazáját. Ko­rábbi bécsi villámlátogatá­som során konzultáltam Vra­nitzky kancellárral, ö nem kifogásolta a műszaki határ- zár felszámolását, a vasfüg­göny megnyitását, de meg kellett ígérnünk, hogy szo­rosan együttműködünk az osztrákokkal a terrorizmus, a csempészet és a kábítószer­kereskedelem legyőzésében. Efelől biztosíthattam a kan­cellárt. (Folytatás a 2. oldalon.) Csodálatos élményben volt része azoknak a néptánc­kedvelőknek, akik szomba­ton este megnézték a Nóg­rád táncegyüttes születés- napi műsorát Salgótarján­ban, a József Attila Műve­lődési Központban. Tizen­öt év, másfél évtized. Ez­alatt 30 ezer percet töltöt­tek a színpadon; s vajon mennyit a próbákon? Mind­ezt azért, hogy kitűzött cél­jukat megvalósítsák: a ma­gyar paraszti tánc- és zenei folklór még élő hagyomá­nyainak felkutatását, elsa­játítását, bemutatását. Az együttes a hazai és külföldi sikerek mellett igen sokat tett a néptánc és népzene ápolásáért. Salgó­tarján és Nógrád megye után az ország, majd a nagyvilág pódiumai követ­keztek. Ez van a tizenöt évben. Erre utalt Vásárhe­lyi László neves táncpeda­gógus is, köszöntve az együttest, értékelve az ed­dig megtett utat. A gálaműsorban — mert lendületével, örömével bri­liáns koreográfiájával, sok meglepetéssel és tréfával gála, örömtánc volt ez a ja­vából — felléptek az együt­tes alapító és jelenlegi tag­jai, ízelítőt adva tizenöt év terméséből. Kísért a Düvő népzenei együttes, amely önálló zenekari számmal is közönség elé lépett ezen az estén. Kedves színfolt volt a Viganó gyermektánccso- port műsora, öt éve, hogy (Folytatás a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom