Új Nógrád, 1990. június (1. évfolyam, 50-75. szám)

1990-06-01 / 50. szám

I. ÉVF., 50. SZÁM ARA: 4.30 FORINT 0 LVASöTEREM 1990. JÚNIUS 1.. PÉNTEK Van baj elég! — fogja a fejét a két FIDESZ-cs: Orbán Viktor és Deutsch Tamás (bal oldali felvétel). De unalmas ez a szócséplés! (jobb oldali kép) Berekesztette munkáját az Országgyűlés Sok hűhó (majdnem) semmiért! Hiábavaló vitazuhatagban a honatyák Indítvány a tsz-földek eladásának tilalmára Ügy tűnik, honatyáinknak hasznait a megbízott házel­nök intelme, talán jómaguk is tanultak a szerdai ülés zűrzavaraiból, s így tegnap a korábbiaknál jóval fegyel­mezettebben folytatta mun­káját az Országgyűlés. Ugyanakkor nem állhatjuk meg szó nélkül: gyakori a semmitmondó, felesleges felszólalás, ebből követke­zően sok az üresjárat. Ha a csütörtöki vita tapasztalatát egyetlen rövidke mondatba kellene sűrítenünk, akkor Shakespeare-t idéznénk sza­badon: Sok hűhó (majdnem) semmiért! De menjünk sorjában! Szabad György megbízott házelnök 10 óra 15 perckor jelezte csengőszóval az ülés kezdését, majd az ellenőrzés­kor kiderült: az előző napi­nál hússzal kevesebb, 30!) képviselő r an jelen. Elhang­zott: a házbizottság szerda esti ülésén meghatározta a parlament munkarendjét, s a módosított szöveget me­(Folytatás a 2. oldalon.) „A párt. . . ..... hívóit telefonon...” É jszakai perek Désl tudósítónk május 23-án kelt beszámolója MAI SZAMUNKBAN: Szokásos részletes he­ti televízióműsor-mel- lékletünket a 3—10. ol­dalon találhatják olva­sóink. Profi az amatőrök között Szilágyi Norbert Győ- ry Józseffel készített háromrészes interjú- sorozatának második ré­szét a 11. oldalon kö­zöljük. ISIent a divat az oka Üjabb nógrádi „parti­zánakció” történt! Fo­tókkal illusztrált ripor­tunkból ismerhetik meg a részleteket, ha fella­pozzák a 12. oldalt. Hogy mi történik most er­refelé, nem hiszem, hogy va­laki is meg tudná mondani. Arról számolhatok csak be, amit a tévé nézőivel lát­tatnak. Elég rendszertele­nül, de általában éjfél után közvetítik a pereket. „Tisz­ta” és „becsületes" em­berek ezek a vádlottak. Mindegyik csak vállát vono- gatja, ha felteszik a kér­dést: Kik is lőtték az em­bereket Temesváron? Mert, hogy lőtték, ez tény. Ezt bizonyítja a riyolcvanvala- hány halott. Bár igaz, hogy a számok még most sem biztosak. A vádlottak azzal védekez­nek leginkább, hogy ha végrehajtották volna a Ceausescutól kapott paran­csokat, ezrek haltak volna meg. Személyesen állító­lag senki nem adott tűz- parancsot. Nem véletlen, hogy nem került felszínre az igazság mindmáig sem. Valakinek, valakiknek ér­deke ez a csend. Nem a gyászoló családoké! Még de­cemberben és január ele­ien felháborítják voltak azok a jelentések, amelyek­ben az áldozatok számáról számoltak be. Csak ennyi volna? Vagy letagadják az igazi adatokat? Most már másképp kezd kialakulni. A nagy hűhó, amit a tévé és a rádió ren­dezett (amik az első pil­lanattól kezdve Iliescu irá­nyítása alatt álltak) talán, vagy egészen biztosan nem volt más, mint az állam­csíny leplezése. Bennem az a kérdés vetődött fel, hogy az .áldozatok, akikről min­denképp hősként illik be­szélni, kinek, illetve minek az áldozatai voltak? A for­radalom, vagy az állam­csíny áldozatai? De beszél­jünk inkább Temesvárról! Az egyik vádlott perének részletéből- fordítok önök­nek. mindent úgy, ahogy el­hangzott. A vádlott Radu Bálán, Temes megye volt párttitkára. — Elismeri az ön ellen felhozott vádakat? — Nem, nem ismerem el! — Kérjük, mondja el te­vékenységét december 15- től 22-ig! — 15-én délután Bolog Vasile, a párt propaganda­főnöke hívott telefonon, s jelentette, hogy| Tőkés Lász­(Folytatás a 2. oldalon.) Ha minket keres, jól keres! Nincs alapja a mendemondáknak Nem adják el az Ipoly Szállót Örömünkre a vártnál töb­ben látogattak el tegnap délután szerkesztőségünk klubjába, az AS—B Nógrád Megyei Irodájának reklám, szervezői összejövetelére. Ügy tűnik, hirdetésünk igen jó hatású volt, s partnere­inkkel erre törekszünk a jövőben is. Ez is elhangzott tájékoztatónkban, miként az is, hogy növelni kívánjuk lapunk hirdetési felületét. Szintén örömmel szólhat^ tunk arról, hogy az Üj Nóg­rád előfizetőinek száma a tervezettnél gyorsabban nö­vekszik. Szolgáltatásainkat a hirdetési terjedelem növe­lésével is erősíteni kívánjuk, s ezt szolgálja a céltudatos reklámszervező, .tervező te­vékenységünk. A baráti hangulatú beszél­getésből és az érdeklődők kíváncsiskodásából is kide­rült, hogy sokszor hangoz­tatott szlogenünknek van alapja: aki minket keres, jól keres 1 Jól értesültek hetekkel ez­előtt arról suttogtak, hogy a Nógrád Megyei Vendéglátó Vállalat eladta, illetve „elad­ja a balassagyarmati Ipoly Szállót”. Ugyanakkor egy korábban — lapunkban is megjelent —- hirdetésük a cég egészen piás szándéká­ról árulkodik. Mi hát való­ban az igazság? — kérdez­tük Tátrai Istvánt, a vállalat igazgatóhelyettesét. — Nincs alapja a mende­mondáknak. Eszünkbe sem jutott a szálló és a- ' benne levő vendéglátóegységek el­kótyavetyélése. Mivel éves szinten az egész komplexum két és fél millió forint vesz­teséget „termelt”, úgy ítél­tük meg, hogy meghatáro­zatlan időre bérbe adjuk. Ezért hirdettünk pályázatot bérbevételére. — Ennek határideje má­jus 31rén lejárt. Vannak-e érdeklődők? — Négy pályázat érkezett, szakmából és szakmán kí­vül, megyénkből és megye­határunkon túlról. Június 12-én, 9 órakor vállalatunk központjában kerül sor a nyilvános versenytárgyalás­ra, melyen minden érdeklődő részt vehet. — Van-e vállalatuknak olyan alapvető követelmé­nye, melyet a pályázókkal — illetve a „győztessel” — szemben alapfeltételként tá­maszt? — Mindenképp szükséges magánvendéglői engedély! Kritérium, hogy a bérlő az éttermet és a szállodát a korábbi funkciójának meg­felelően üzemeltesse és a színvonalra minőségi garan­ciát vállaljon. (vaskor) üzletház üzletház Balassagyarmat, Táncsics (Teleki) u. 8. (A régi totózó utcája.) Tel.: 88 Tel.: 88 Tel.: 88 Tel.: 88 Tel.: 88 Tel.: 88 1990. június 1 -én, reggel fél 9-kor MEGNYITJUK a város legnagyobb üzletházát, a 300 négyzetméter eladóterületű ®)) üzletházat. Árukínálatunk: csecsemő- és gyermekruha, női-férfi alsó- és felsőruházat, női-férfi konfekció, illatszer, méteráru, frlÉíllIO. lakástextil, GZäHZD SZES9 HEuB háztartási kisgépek, híradástechnikai termékek. NÉZZEN KÖRÜL ÉS VÁSÁROLJON NÁLUNK! üzietház Balassagyarmat, Táncsics (Teleki) u. 8. (A régi totózó utcája.) Tel.: 88 Tel.: 88 Tel.: 88 Tel.: 88 Tel.: 88 Tel.: 88 üzletház C2EIIS üzletház

Next

/
Oldalképek
Tartalom