Nógrád, 1990. március (46. évfolyam, 51-76. szám)

1990-03-01 / 51. szám

NÓGRÁD FOLT l’I KAI NAPILAP XLVI. ÉV F., 51. SZÁM ARA: 4.30 FORINT 1990. MÁRCIUS 1., CSÜTÖRTÖK 5L VA&Ö-T M Bemutatkozás győzelemmel Csehszlovákiában megkezdődtek a férfi kézilabda- világbajnokság küzdelmei. Az első játéknapon a ma­gyar válogatott ellenfele Franciaország együttese volt. Csapatunk sikerrel vette ezt az akadályt, és 19—18 (9—7) arányú győzelmet aratott a mindvégig szoros mérkőzésen. Folytatta munkáját az Országgyűlés Nógrádban találhatók a legfiatalabbak Eddig 1614 jelöltet vettek nyilvántartásba Csiitirtököi íjra szavaznak az oktatási törvény módosításáról Elfogadták az 1990. évi vagyonpolitikai irányelveket Grósz Károly és Nyers Rezső. Avagy: MSZMP-s és MSZP-s vezérek, ha találkoznak. Az Országgyűlés szerdán az oktatási törvény vitájá­val folytatta februári ülés­szakát. Az elnöklő Horváth Lajos bejelentette: az alkot­mányt módosító három tör­vényjavaslatról csak csü­törtökön tudnak dönteni, mert a jogi, igazgatási és igazságügyi bizottság még nem végzett a módosító ja­vaslatok elbírálásával. A ha­tározathozatalra pedig csak a bizottsági jelentés elké­szülte után kerülhet sor. Arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy a honvé­delmi törvényt — a honvé­delmi miniszter sürgős ro­mániai útja miatt —' szin­tén csütörtökön tárgyalják meg. Így módosították az ülésszak napirendi pontjai­nak sorrendjét. Az oktatási törvényt követően a társa­dalombiztosítás irányításá­ról és szervezetéről szóló törvényjavaslatot, majd pe­dig a deregulációs törvény tervezetét vitatják meg. Az alelnök ismertette az Alkotmánybíróság állás­pontját a külföldön tartóz­kodó magyar állampolgárok választójogának gyakorlá­sával kapcsolatos indítvány­ról. A testület határozata ér­telmében az országgyűlési képviselők választásáról szó­ló törvény 2. paragrafus (4) bekezdésének az a része, amely szerint: a szavazás­ban akadályozott az, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, alkotmányelle­nes. Ezért ezt a rendelke­zést az Alkotmánybíróság megsemmisítette. Horváth Lajos felkérte a jogi bizottságot, foglaljon állást, hogy e határozat mi­lyen kötelezettséget ró a parlamentre, s erről az ülés­szak végéig tájékoztassa a plénumot. Az oktatási törvény vitá­jában elsőként Kókai Ru­dolf, (Jász-Nagykun-Szol- nok m. 15. vk.) kapott szót, aki úgy vélekedett, hogy a jelenlegi tananyag figyelmen kívül hagyja az életkori sa­játosságokat, s korszerűtlen, mind minőségét, mind meny- nyiségét tekintve. Különö­sen elavultak a történelem- és földraj ztankönyvek, s a nyolcadikosok biológiai és kémiakönyvei is. Bodonyi Csaba (Borsod- Abaúj-Zemplén m., 3. vk.) részletesen kitért a miskol­ci magán-bölcsészegyetem kálváriájára, hozzátéve, hogy ha a hallgatók egyházi kö­zösséget alkotnának, bizo­nyára joguk:lenne ilyen is­kolát működtetni, enélkül azonban törvényellenesnek minősítették azt. Szilágyi Tibor (Nógrád m., 2. vk.) üdvözölte azt a mó­dosítási javaslatot, amely megszüntetné az iskolaalapí­tás állami monopóliumát. Az elérendő célok között emlí­tette a gyermekek napi leg­alább egyszeri térítésmentes étkeztetését, valamint ingye­nes tanszerellátásukat. Az általános vitát követő­en a plénum részletes vitá­ra bocsátotta a törvényja­vaslatot. A vita lezárását követően Glatz Ferenc művelődési miniszter válaszolt az el­hangzottakra. Kifejtette: a hozzászólások sorozata meg­erősítette abban, hogy a tár­sadalom várja az egész ok­tatási rendszer radikális át­alakítását. Az oktatás egész irányításának átgondolását, a tanácsok és az iskolák vi­szonyának újragondolását, a felvételi rendszer egységesí­tését és egyszerűsítését, á különböző iskolarendszerek egymás mellett létezését már tartalmazza egy koncepció. Ezt a koncepciót tavaly no­vemberben, a kulturális bi­zottság már megismerhette, de új oktatási törvény for­májában azért nem hozta a tárca a parlament elé, mert a népszavazás után kiala­kult helyzetben nem lehe­tett elég idő annak megvi­tatására a pedagógusokkal, az érdekképviseleti szervek­kel, az irányításban részt vevő intézményekkel. Ezután a határozathozatal következett, az elnöklő Hor­váth Lajos elsőként a mó­dosító indítványokat szavaz­tatta meg, ezeket körülbelül fele-fele arányban fogadták, illetve vetették el a képvi­selők. Az elnök a törvény- módosító javaslat alkotmány­erejű jellegére tekintettel a határozathozatalhoz létszám­ellenőrzést rendelt el, az el­fogadáshoz ugyanis. kéthar­mados minősített többség szükségeltetik. A teremben összesen 290-en voltak jelen, tehát jóval kevesebben az Országgyűlés létszámánál, de azért elegendően ahhoz, hogy a többségi szavazáshoz hatá­rozatképes legyen a Tisztelt Ház. A szavazásnál végül is nem jött össze a minimálisan szükséges 252 igenlő szava­zat, összesen 229-en támo­gatták a törvénymódosító ja­vaslatot, 34-en ellene voltak, 35-en pedig tartózkodtak. Így az oktatási törvény mó­dosításáról szóló javaslatot az Országgyűlés elvetette. A képviselők ezután át­tértek az Országgyűlés tár­sadalombiztosítási bizott­ságának önálló indítványa­ként előterjesztett, a társa­dalombiztosítás irányításá­ról és szervezetéről szóló törvényjavaslat tárgyalásá­ra. A benyújtott jogszabály- tervezethez a bizottság el­nöke, Szirtesné Tomsits Eri­ka fűzött szóbeli kiegészí­tést. A bizottság elnöke hang­súlyozta: a bizottság a tár­sadalombiztosítás önkor­mányzatának mielőbbi lét­rejöttét feltétlenül fontos­nak ítéli, s azzal az érdek- védelmi szervezetek döntő többsége is egyetért, a be­terjesztő bizottság nevében mégis azt indítványozta, hogy a törvényjavaslat rész­letes vitáját most ne foly­tassa le a parlament. Az expozét követően rö­viden visszatérnek az okta­tási törvény vitájára. Az elnök indítványára a plé­num úgy döntött, hogy mi­vel a ma reggel szava­(Folytatás a 3. oldalon.) A szerda délutánig beér­kezett adatok alapján a BM választási irodájának a 176 választókerületben 1614 egyé­ni jelölt elfogadásáról van tudomása — közölte az MTI kérdésére Katona Tamás, az iroda munkatársa. Elmond­ta, hogy a Független Kis­gazdapárt, a Magyar Demok­rata Fórum, a Magyar Szo­cialista Párt és a Szabad Demokraták Szövetsége csak­nem mindenütt állított je­löltet, néhány helyen más párttal közösen. A 12, országos listát ál­lító párt, illetve szervezet közül mind a 20 területi lis­tára felkerült a FIDESZ, a Független Kisgazdapárt, a Hazafias Választási Koalíció, Szigetvári János rendőr ezredest J salgótarjáni rend­őrkapitányság vezetőjét — a szolgálat felső korhatárának elérésével — a belügymi­nisztériumi államtitkár feb­ruár 28-i hatállyal beosztásá­ból felmentette és nyugállo­mányba helyezte, s ez alka­lomból dicséretben és juta­lomban részesítette. Dr. Tú­rós András rendőr vezérőr­nagy, az Országos Rendőr­főkapitányság vezetője, mi­niszterhelyettes dísztőrt ado­mányozott részére. A belügy­Douglas Hurd, Nagy-Bri- tannia és Észak-Írország Egyesült Királyság hivata­los látogatáson hazánkban tartózkodó külügyminiszte­re szerdán megbeszélést folytatott magyar politikai vezetőkkel. A brit diplomácia irá­nyítója elsőként vendéglátó­jával, Horn Gyula külügy­miniszterrel ült tárgyalóasz­talhoz a Külügyminisztéri­umban. A magyar—brit együttmű­ködés alakulását áttekintve Horn Gyula megelégedéssel állapította meg, hogy igen intenzívek a kétoldalú kon­taktusok, s továbbfejleszté­sükre is jó lehetőségek kí­nálkoznak. Horn Gyula en­nek kapcsán hangoztatta azt az MDF, az MSZP és az SZDSZ. Az MSZMP 19, az Agrárszövetség és az SZDP 18 területi listán indul, míg a Kereszténydemokrata Nép­párt 15, a Vállalkozók Párt­ja 13, a Magyar Néppárt pe­dig 12 listán szerepel. Ezen­kívül a Magyarországi Zöld Párt, 4, a Nemzeti Kisgaz­dapárt 3, a Szabadság Párt 2, a Független Magyar De­mokrata Párt, a Magyar Függetlenségi Párt, a Ma­gyarországi Szövetkezeti és Agrárpárt, valamint a So­mogyi Keresztény Koalíció egv-egy területi listán indul. A legtöbb, 14 párt, So­mogy megyében indul, míg a legkevesebb, 9 Budapes­ten. minisztériumi államtitkár március elsejei hatállyal Lipták Ferenc rendőr alez­redest nevezte ki a salgótar­jáni rendőrkapitányság ve­zetőjévé. Kovács István rendőr al­ezredest a belügyminisztéri­umi államtitkár február 28-i hatállyal nyugállományba helyezte. A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság veze­tője — a belügyminisztériu­mi államtitkár megbízásából — miniszteri jutalomban és dicséretben részesítette. is, hogy a magyar kormányt eddig sem pártpolitikai cé­lok vezérelték a kapcsola­tok bővítésében, hanem az ország hosszú távú érdekeit tartotta szem előtt. Ennek megfelelően Magyarország a jövőben is számít a brit támogatásra reformtörek­véseinek valóra váltásában. Erre annál is inkább nagy szükség lesz, mivel a poli­tikai rendszerváltást még sikerült jobbára belső erő­forrásokra támaszkodva végrehajtani, ám az elmúlt négy évtized következmé­nyeinek felszámolása a gazdaságban, és a kultúra területén belső erőforrások­ból már megoldhatatlan, ah­hoz nyugati támogatást kell igénybe vennünk. Katona Tamás elmondta azt is, hogy az előzetes sta­tisztikák szerint a képvise­lőjelöltek átlagéletkora 46 év, ezen belül Nógrádban találhatók a legfiatalabbak, 43, Budapesten pedig a leg­idősebbek, 48 évvel. A leg­fiatalabbak a FIDESZ je­löltjei: átlagéletkoruk 28 év, míg a legidősebbek a Ma­gyar Néppárt jelöltjei, 51 évvel. Az 1614 egyéni jelölt­nek mintegy 10 százaléka nő, ezen belül a legtöbb hölgy — 15 százalék — az SZDSZ jelöltjei között található, míg a legkevesebb — 5 szá­zalék — a Független Kisgaz­dapártnál. Az Expressben még van... Keletnémet márka — tiszta haszon? A keddi tévéhíradó tudó­sított a budapesti nagy fel­vásárlásról. Abban a re­ményben halmozzák a „jólér­tesültek” a keletnémet már­kát, hogy a vámunió után egyenértékű lesz a két né­met fizetőeszköz. Tehát újabb meggazdagodási lehe­tőség van kilátásban? (A keletnémet márka 7 forint, a nyugatnémet 38,63.) A helyi „márkalázról” Sal­gótarjánban érdeklődtünk. Az IBUSZ-nál nem volt rendkívüli érdeklődés, bár lehet, hogy ebben a csekk a ludas. Márkát ugyanis a bank nem adott, a csekkre pedig nem tartanak igényt az ügyfelek. Érezhető ugyan a változás, mert máskor két hétben egy ember vált már­kát, most hetente hatan- nyolcan. A manipulátorok hamarabb észreveszik a bol­tot, mint maga az állam — mondja Kökény Józsefné. Az OTP-ből dr. Sándorné Dombai Margit válaszol: —• Külön rendelést adtunk fel keletnémet márkára, de a bank nem tud adni. Két- három hete keresik sokan, ezalatt 70—80 ezer márkát folyósítottunk ki, ami jelen­tős mennyiség. Olyan érdek­lődő is volt, aki maga 80 ezret akart váltani. Viszik a csekket is. Kaspár Ágnes, Express: — Körülbelül két hete 2—3 ezer márkát váltanak sze­mélyenként, ami eddig nem volt jellemző. A korona sok­kal keresettebb, mint a ke­letnémet márka, tehát nem feltűnően nagy az érdeklő­dés. Lehet, hogy nem is tud­ják, hogy nálunk van... COOPTOURIST: — Kifo­gyott a keletnémet márka. Két alkalommal kaptunk a banktól, de azt pillanatok alatt elvitték. Mindennap jönnek, de nem tudunk ad­ni. Keresik ugyan, de nem olyan nagy mértékben, mint a koronát. A hír tehát igaz. Helyi vi­szonylatban is. Vagyis nem­csak az ördög nem alszik, hanem a spekulánsok is éb­ren vannak! (dudellai) Fohász, Kállai Ferenc módra. Add uram, hogy majdan jó oktatási törvényünk legyen! NÓGRÁD 1990. március 5-től 1990. március 11-ig Heti rádió- és televízióműsor Holnapi számunkban az 5-6. oIda Ion (MTI) Felmenté« és kineweie» Lipták Ferenc Salgótarján rendőrkapitánya Hazánkban tárgyal a brit külügyminiszter

Next

/
Oldalképek
Tartalom