Nógrád, 1989. december (45. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-12 / 294. szám

NÓGRÁDI TÁJAKON... MAI AJÁNLATUNK telexen Érkezett. KOSSUTH RADIO: 8.05: Hangszemle 8.20: szonda. Tudományos magazin. 8.50: Külpolitikai figyelő 9.00: Napközben (Élő) 11.05: Euirópá'ra nyíló ablak 11.36: A kígyó pillantásai 12.45: Intermükrofan Zenés szomszédolás 13.00: Klasszikusak dél'idöben 14.05: PAF-műsor. 14.35: Dzsesszmel ódi á k 15.00: Ezredforduló 15.54: Biber: imrada (Budapesti rézfúvó s- együttes). 16.00: Tizenhat óra 16.15: Muzsikáló természet. Bölömbika 16.20: Vesszőparipáink 17.00: Tér — idő. Tudományos figyelő. 18.05: Láti'-uk, hallottuk, ol­vas tűk — a zenéről. 19.15: Sportviilág 19.44: Népdalfeldolgozás fuvo­lára és klarinétra. 20.00: Tudomány és gyakorlat. 20.30: Zinka Milanov opera- áriá.kat énekel. 21.05: ,.Én. G. B. Show...” 22.00: Hírvilág 22.30: Évszázadok mester­művei. 23.35: Régi híres orosz éne­kesek. PETŐFI RADIO: 8.05: R i v al daf é n y be n : Rccklegendák. 9.05: Társalgó 10.00: Fülszöveg IC.05 : Operettkedvelőknek A koldusdiák 11.05: Helykereső. Esélyekről, lehetőségek­ről — fiataloknak! 11.20: Apró-cseprő — gyere­kekről. H.40: Ka kopog? A Gyermekrádió mű­sora. 12.10: Asztali muzsika 13.05: Popze-nç sztereóban. 14.00: Betűtenger. A filmvilágról. 15.05: Csúcsfcngalcjn (Élő). 17.05: Tárcsázz! 17.30: Hely kereső. Esélyekről, lehetőségek­ről — fiataloknak.! 18.30: Popreg;szter. 19.05: Táncházi muzsika 19.30: Daráló. Folytatásos ifjúsági történet. 20.00: Megjelent az ..Ádám”. 20.45: Ugyanaz, többször. 21,05: innen-onnan. 21.15: Rólunk van szó! 21.20: Nótakedvelc'knek. 22.20: Embertan — középhala­dóknak ! 23.20: A dzsessz története — 80 55. Miles Davis fel­vételei. BARTÓK RÁDIÓ: 9.15: Wagner: Az istenek al­konya — a III. felvonás zá-rójelenete. 9.30: Üj Supraphon-lemeze- inkből. 10.30: a költő feltámadása. 10.56: Hidas Frigyes fúvós­műveiből. 11.31: Eegániyd Ferenc opera­áriáikat énekel. 12.05: Zenekari .muzsika 13.00: Feljegyzések a kézelőin. Jelenetek Mihail Bulga­kov életéből és művei­ből. 14.00: Beethoven: a-molil vo­nósnégyes Op. 132. 14.45: Labirintus. Zenei rejtvények fiata­loknak. 15.00: XX. századi operáikból. 15.30: Dallamok nyomában. 16.05: Zenekari muzsika 17.31: Bemutatjuk új felvéte­leinket. 17.57: Kórusok Petőfi-versek­re. 18.30: Na maternjem jeziku. A Magyar Rádió szerb - hervát nyelvű nemze­tiségi műsora Pécsről. 19.05: in der Muttersprache. A Magyar Rádió német nyelvű nemzetiségi mű­sora Pécsről. 19.35: Zenekari muzsika 20.27: Folklór és történeti ha­gyomány a romániai magyar zeneszerzők műveiben. 21.03: Bécsi modern zenei fesztivál 1988. III/3. (befejező) rész. 22.19: Kódexek zenéje. XV 15. (befejező) rész. Karácsonyi játékok. 22.59: ..Zsivajgó természet”. MISKOLCI STÜDIÓ : 5.55: Műsorismertetés, hírek, időjárás. 6.15: információk. 6.20: Észak-magyarországi kró­nika. 6.30 : Hírek, lapszemle (Kossuth).. 6.45: Táj-ak, sor­sok. életképek. 7.30: Szóvá tették. megkérdeztük. 7.45: Kiss László jegyzete 16.30— 18.30: Kereskedelmi, informá­ciós, szolgáltató, zenés műsor. MAGYAR TELEVÍZIÓI TV l.í 8.55: Képújság 9.00: Tévétorna nyugdíja­soknak Panoráma. Világpolitika percről percre (ism.) Telelottó. Szép hangok özöne. Angol filmsorozat. 11.20: Mozgató. 11.30: 16.50: 16.55: 17.05: 17.10: 17.45: 17.55: 18.00: 18.25: 19.00; 19.10: 19.20: 19.30: 20.00 : 20.05 : 20.50: 20.55: 22.45: Képújság Hírek Pannon krónika. A pécsi körzeti stúdió híradóműsora. Dél-dunántúli hírek, információk, esemé­nyek. Nachrichten. Hírek német nyelven. A pécsi körzeti stúdió műsora. Ecranul nostru. A szegedi körzeti stú­dió román nyelvű nemzetiségi magazinja. A nevünk: Vasmalom együttes. RTV-közönségszolgálat. Számadás. Gazdasági negyedóra. A tenger. IV'3. rész: Kincskeresők. Reklám Esti mese Reklám Híradó Reklám Életfogytiglan. Ausztrál kaiandfilm- sorozat. V 3. rész. Reklám Stúdió ’89. A Televízió kulturális hetilapja. ..A kristálytükör meg­hasadt...” Dckumen- tumfilm. Tüzérfőhadnagy tenor- szerepben. Pataky Kál­mán emlékezete. Híradó 3. TV 2.: Endrei Judittal és Dombóvári Gáborral. 17.00: Képújság 17.15: Tv 2. Eenne: Reklám Riportok Időjárás Zene Teledc.ktor Crvosi tanácsok A prosztata- és hó­lyag rák. 17.45: Mozaik. Telefonos játék. 18.00: Te'espar,t 18.25 : Gyerekeknek ! 18.47: Tv 2. 19.00: Országok, emberek, életek. A ló. Török film. 20.43: Tv 2. 21.00: Híradó 2. 21.20: Tv 2. 21.40: Napzárta. 22.25: A gagman. Csehszlovák komédia- sorozat. VI 5. rész: A peches ember. 22.55: Gondolkodó. A Televízió tudományos folyóirata. Kb. 23.40: Tv 2. BESZTERCEBÁNYA : 1. MŰSOR: 9.20: Tv-film (ism.) 10.55: Sportvisszhangok (ism.) 12.00: Tv-börze. 15.25: ipari tanulóknak 16.05: Művelődési sorozat. 16.35: A jog tegnap és ma. Sorozat. 17.05: Katcnadalo.k fesztiválja. 17 45: Objektív, magazin 18.20: Tudományos magazin 19.0c : Est:?, mese 19.30: Híradó 20.00: A világ legtávolibb pontja. Angol tv-sero- zat. 20.55: Sport — ejtőernyősök­ről. 21.15: Publicisztikai műsor. 21.55: a gödör. Tv-fiim. 23.10: Koncert 2. MŰSOR: A repülős mentőszol­gálatról. Iskolásoknak A nap percei. A huncut gyerek paj- k-osságai. Szovjet tv- film. Animációs film. Megyei magazinok Torna. Híradó Fiatalok tv-klubja Híradó Világ híra dó A Nyugat hőse. Tv-játék. 16.20: 16.45: 17.15: 17.25: 18.35: 18.50: 19.10: 19.30: 20.00: 21.30: 22.00: 22.15: 9.05 : 9.50: 9.55: MOZIMŰSOR: Salgótarjáni November 7.! Fél 4-től: őslények országa. Színes, magyarul beszélő ame­rikai rajzfilm. Háromnegyed 6 és 8-tól: Országúti disco. Szí­nes, szinkronizált amerikai akciófilm. — Kamara: örült család. Színes, szinkronizált japán film. — Kohász: Emma­nuelle (18). Színes francia ero­tikus film. — Balassagyarma­ti Madách: Fél 4, háromne­gyed 6 és 8-tól : Vámpírok Velencében (1*6). Színes, szink­ronizált olasz horror. — Ka­mara: a hold kegyeltjei. Szí­nes francia film vígjáték. — Bátonyterenyet Bányász: Gon­dos bocsok. Színes, szlmkro- niizáít amerikai rajztündér­mese. — Pásztó: Arany és vér. Színes, szinkronizált spanyol*— francia történelmi kai and film. — Rétság: Nem látni és meg­szeretni ! színes, szinkronizált amerikai- filmvígjáték. Javuló feltételek Oejtárou Talán nincs is olyan is­kola széles e hazában, ahol a tárgyi feltételek tökélete­sek lennének. Mai szegé­nyes világunkban kevés le­hetőség kínálkozik a körül­mények javítására. Me­gyénk iskolái sem térnek el az országban tapasztaltak­tól. A Dejtári Körzeti Általá­nos Iskolában 221, Patakon, a tagiskolában 45 kisdiák tanul. Mindkét községben napközi otthon áll a tanulók rendelkezésére. A tantermek tágasak, vi­lágosak, de a jövőben fel­tehetőleg szűkösnek bizo­nyulnak. Súlyos gondot .je­lent a tantermi bútorzat elhasználtsága. Dejtárcn két osztályban régi pa­dokban tanulnak a nebulók, melyek egészségtelenek és balesetveszélyesek. Hosz- szú ideig nem történt meg a székek folyamatos cseréje sem. Enyhített a gondon, hogy közben sikerült új székeket vásárolni. Ugyan­akkor a Balassagyarmati Ipari Szakmunkásképző In­tézet vezetésének jóvoltá­ból tantermi berendezések­kel gyarapodtak. A gyar­matiak a helyszínre szállí­tották gz eszközöket. Az alap-szemléltető­eszközök ellátottsága meg­felelő. Viszont, szertár hiá­nyában gondot jelent meg­óvásuk, elhelyezésük. Ter­vek persze vannak a meg­oldást illetően, azonban ke­vés a pénz. Az írásvetítők, diavetítők, televíziók és 'magnetofonok némelyike se­lejtezésre érett. A dejtáriaknak időközben sikerült vásárolniuk egy Hi- Fi-berendézést, egy színes televíziót, és egy videót. Így, ha nem is elegendő , mennyiségben, de mégis gyarapodtak. Ezen rövid keresztmet­szetből kitűnik, hogy Dej- táron az eszközellátottság jónak mondható. Elégedett­ségről teljes mértékben mégsem beszélhetünk. Tv, Vélemény Jelöltetem magam... „...kellene már valami konkrétabbat is tenni!’ Amióta újra törvény rög­zíti a köztársasági elnök-1 ség intézményét, azóla meg­indult a találgatás: vajon kinek sikerüi negyven esz­tendő után először beülni a bársonyszékbe? Politikai csatározások tárgya és tétje lett a mód. ahogyan és ami­kor megválasztattatik új államformánk első embere. Leghamarabb Friderikusz Sándornak jutott eszébe, hogy a nvilvánosság elé szó­lítsa az önjelölteket. Akar-e ön köztársasági elnök len­ni? címmel közzétett mun­kája azt bizonyítja, nem is kevesen aspirálnak e koz- méltósági posztra. D3 míg ők nyilván meg voltak győ­ződve szándékuk komolysá­gáról, addig a Mikroszkóp Színpadon zajló szombati élőadás résztvevői — a kabaréműfaj kiválóságai — játékosra vették a figurát. Vitray Tamás porendmester vezette fel a kortevbeszéde- ket tartókat. Kiválasztásuk­nál az esélyegyenlőség do­minált, így a színésztől a kukáson s a bohócon át Habsburg Ottóig majd min­den réteg szót kapott. Mint a valódi életben, itt sem voltak azonos fajsú- lyúak a delikvensek. Néhá­nyon komoly előnyre tenné­nek szert a képzeletbeli sza­vazáson. de egy páran még a szavazólistára sem iratkoz­hattak volna fel. Nem alakí­tott emlékezeteset az Illeté­kes Elvtárs, talán direkt író­dott ily rövidre a szerepe, fgv volt jó, mert ő már megtette a magáét az el­múlt négy évtizedben. Jel­Szigliget nemcsak festői fekvésű falu a Balaton északi partján, nemcsak sok jeles irodalmi mű szü­letési helye, lévén alkotóháza; de a magányos nők Mekkája is, ahová nem a magány elől menekülnek, ellenkezőleg, inkább azt keresve, azzal megbékélve végzik alkotó munkájukat, pihennek vagy szemlélőd­nek. Fábián Jánosné is így választotta ki magának az év nagy részére lakóhelyül Szigligetet, engedvén a táj vonzásának. Elhatározta, hogy nem csupán magának teremt nyugalmas hajlé­kot, hanem ő is ad valamit a községnek, elhozza oda a modern magyar festésze­tet. Mivel „aktív” korában mindig is a művelődés sze­rény és szívós munkása volt, úgy döntött, hogy szívének kedves, másoknak hasznos tevékenységgel tölti be a kora ősz nyugdíjaséve­it. Fábián Jáncsné érdemeit elismerik. Olyannyira, hogy — bár a kisgaléria megnyi­tása óta csak pár hónap telt el — máris Csöpi néni­ként emlegeti mindenki. (Falun korra való tekintet nélkül mindenki néni, aki­nek megadják a tiszteletet.) „Csöpi” tehát megvásárolt egy régi parasztházat. (Fő­városi értelmiségiek érde­me, hogy ily módon meg­mentették az enyészettől az északi Balaton-part leg­szebb népi építményeit, még némi kényelmetlenséget is vállalva ezzel, mert a pa­rányi parcellákon majd- olyan közel vannak egy­képes értékű volt a megje­lenése. Reméljük a jövőben is csak jelzésszerűen talál­kozhatunk vele és levitéz- lett társaival. Sándor Györgyöt az utób­bi időben — hála a biztos sikerre utazó rendezőknek — egyre gvakrabban lát­hatjuk a képernyőn. Az est egyik favoritja volt, aki sa­játosan — alulnézetből — szemlélte sanyarú helyzetün­ket. Parlamenti beszédé­ből nem hiányzott a fel- sőbbséget ostorozó kemény kritika, a keserű élettapasz­talatokból leszűrt józan böl­csesség és a pislákoló re­mény sem. „Aki fogat adott, kenyeret is ad majd!" — mondatával bizonyítja: nem légből kapottak az értesü­lései. lzig-vérig ,.magyarosch’’ allűrökkel operáló elnökje­löltet személyesített meg Gálvölgyi János. Gazdag po­litikai palettánkon nem kel­lene sokáig keresgélni, hogy felfedjük: tulajdonképpen kinek az alteregója elevene­dett meg a színpadon. A cikornvás nvelvi fordulatok, a barokk körmondatok, a túlburjánzó jelzős szerke­zetek megemésztése igen­csak elvette a figyelmet a mondanivaló lényegéről. Ügy érzem: nem utoljára tap­soltunk a hozzá hasonlók­nak. ezért ne hagyjuk ma­gunkat megtéveszteni! Kukásunk (Mikó István) a szerényebb programmal ren­delkezők közül került be a ringbe. A szeretetet. a békét és a tisztaságot tűzte zász­lajára. Bodrogi Gyulával — máshoz az emberek, mint a lakótelepen, s ha az egyivá- súak egykor nem is zavar­ták egymást, ma a fővá­rosiak ahán.van vannak, annyifélék — egyik az írógépet veri, a másik fa­rag, a hai madik zenét hall­gat, a negyedik madárdalt szeretne — de a házak lé­teznek és szépek.) A tágas istállóból pedig kiállító­termet varázsolt, megálla­podott a „Képzőművészek Gulácsv Lajos alkotóközös­ségével'’, velük társulva ki­állítja és árusítja a mai magvar festészet jeles alko­tásait. Hogy az árusítás rá­eső hasznából nem fog meggazdagodni, az felettébb valószínű, ám nincs is ilyen szándéka. Annál sikeresebb viszont a kiállítások látvá­nya. Azokat mindenki meg­nézi, legyen bár őslakos vagy nyaraló, hazai vagy külföldi. A kisgaléria Szig- liget nevezetessége lett, csaknem annyira, mint a vár, vagy annál is jobban, mert könnyebben megköze­líthető, ami forró nyárban korántsem közömbös. Különösen ügyes újítás, hogy a tágas udvaron le le­het ülni, beszélgetni, vé­leményt cserélni, barátkoz­ni. Mert bár ízlésformáló egy kiállítás önmagában is, de mennyivel inkább az, ha a nagy meggyfa árnyé­kában meg lehet vitatni, hogy miért szép, amit lát­tunk. Szigliget különben is átmeneti helyzetben lévő község: két évtizeddel ez­előtt még fehér-lila felle­gek hullámzottak a'honyat- kor hazafelé a legelőről, nyomukban kolompolt a gu­lya kétszáz tehene: színes tintákkal megjelölt csir­kék kapirgáltak a kerítést sosem látott kertek alján; az a falu még közösség volt, őrizte sajátos kultúiá- ját, szokásrendjét. Most már nincs se gulya, se li­ba: van azonban kerítés és atomizálódás (utóbbi el­len a nyugdíjasklub küzd elismerésre méltó lendület­tel) ; van városiasodás és ízléskeveredés. „Zimmer frei" falu lett a község, szállodatelep magánházak­ban, ami nem baj, hadd vigye jó hírüket, szerte a világba a rengeteg látogató, s hadd hozzon valutát, amennyit csak bír. Ám, hogy mindenképp jó hírün­ket vigye, ahhoz kellenek a művelődés létesítményei is, részint, hogy maguk a ven­déglátók csiszolódjanak, ré­szint, hogv a vendég értel­mesen tölthesse a szabad idejét. Ha pedig megvan­nak, hírül ítéli adni, propa­gálni a létüket. E tekintet­ben nem is érheti gáncs a ikisgalériát, faluszerte min­den fán ott a plakátja, alat­ta az irányt mutató nyíl. humanitárius alapon — akár közös platformot is létre­hozhattak volna. Bodrogi szakítva „az elszámolás ne leszámolás legyen!" — szlo­gennel, emígyen érvslt: „Kár lenne elrontani mindent új­ra. Kár lenne ezt is, azt is rákenni a múltra!" Egy biz­tos: ezzel a gondolatmenet­tel ugyancsak széles tömege­ket lehet ma kábítani.. . Az arisztokrácia diszkrét bájával, veretes stílusával Habsburg Ottó—Szuhay Ba­lázs állt választói elé. Lé­nyéből s neveltetéséből fa­kadó éleslátása s reális helyzetfelismerése mondatta vele: az emigrációból jött politikusok — pláne, ha Ke­letről érkeztek — ritkán fe­leltek meg az elvárásoknak. Nem kockáztat tehát: ha előbb „Franco” lesz itthon minden, akkor lép majd színre. Tanácstalanok vasvunk : melyikük hát az igazi? Bár nem is tudjuk: nekünk kell-e ezt eldöntenünk? A rendezés kulcsa a nép kezé­ben van áll.iprotta meg derék kukásunk. Kellene már valami konkrétabbat is tenni! S hogy ez a „ren­dezés” ma még csak söprö- getésben nyilvánul meg, az mindenképpen politikai éretlenségünket tükrözi. Le­lassultunk, körülöttünk for­rongva, nap mint nap óriá­sit fordul a világ. Dőreség lenne egy „országmegváltó’' köztársasági elnökre várni ahhoz, hogy kimozduljunk végre tespedtségünkből! Buzafalvi Győző Sajnos, nincs hasonlókép­pen harsány propagandája a falu kiváló könyvtárának. Kevesen tudnak róla, az is­kola kertkapuján szerényke­dő kis táblára ritkán néz a nyaraló: még a rendszere­sen. minden n'áron vissza­térők sem sejtik, milyen gaz­dag könyv- és íolyóiratál- lomány, milyen vonzó, ott­honos szobák várnak rá­juk odabenn. Ez. a könyvtár amolyan „coul-salcn” szere­pet is betölthetne. ahová borengós, vagy túl forró idő­ben beülhet bárki, anél­kül, hogy fogyasztásra, pi nzköltésre kényszerülne, s ahol hasonló érdeklődé­sű emberekkel találkozhat­na, beszélgethetne. A könyv­tár alkalmas erre, a könvv- 1 taromő pedig olyan ked­ves, barátságos, készsé­ges. hogy nem győzik di­csérni a bibliotékát mégis­csak felfedező nyaralók, hozzátéve, hogy még leltá­rozáskor, hivatalosan zárt állapotban sem engedte el őket üres kézzel. Mert azért a hír terjed. csak lassan éri el az unatkozó városi gyerekeket. Akik csak esznek, fürdenek, híz­nak, ásítoznak, ám ha a szomszéd gyerekeknél könyvet látnak, nosza köl­csönkérik, s le se teszik, míg végig nem olvasták. Talán idővel összefog a könyvtár meg a galéria, ta­lán közös propagandával, rendezvényekkel tudtul ad­ják, hogy léteznek. Minden­esetre mindkettő számára kapóra jön egy hamarosan megjelenő könyv, a nemrég elhunyt Koczogh Ákos utol-- só szerkesztői munkája, amelybe annyira szeretett Szigligetéről gyűjtötte ösz- sze írok és képzőművészek alkotásait. Bozóky Éva

Next

/
Oldalképek
Tartalom