Nógrád, 1989. december (45. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-12 / 294. szám

NÓGRÁDI TÁJAKON.. . telexen Érkezett... VASÓK FÓRUMA Levélírónk utánajárt: Miért késik a posta a Beszterce-lakótelepen? Minden év végén, főleg karácsony előtt megsokszo­rozódik a posta munkája, és a postások igyekezete, tehervállalása, lelkiismerete az, amely ilyenkor „észre­vétlenebbé” teszi a feszült helyzetet. Így dolgozik a 8-as körzetben Csirke Lászlóné és Barna László kézbesítő is, és ennek igazán azok örül­nek, akiknek a küldeménye­ket gyorsan, pontosan, min­dig időben kézbesítették. Most új postása van a körzetnek. A lakók meg is értik, hogy szükség van a betanulási időre, de azt nem, hogy Csirke Lászlóné ne itt legyen továbbra is postás, hiszen őt már ..meg­szerették”. .. Levélírónk megkereste Nová.k Istvánt, az 1. sz. pos­ta osztályvezetőjét is, aki­nek tolmácsolta az ittlakók kérését. .. A postai vezető megértést tanúsított, és egy kérést mondott el- Azt, hogy a „címzettek” türelmük­kel, megértésükkel segítsék a posta munkáját, melyet előre is köszön a posta va­lamennyi dolgozója nevé­ben. .. Levelezőnk — Ozsgyáni György — az Olvasók Fó­rumának segítségével „to­vábbítja” a posta kérését és előzetes köszönetét... Béke van, de késik a kiengesztelés... „ . . . Az 1956. december 8- án fél tizenkettőkor a Salgó­tarjánban történtekre én így emlékeztettem volna: a ha­rangok megkondításával, az autódudák és a gyárak sziré­náinak megszólaltatásával, a termelőmunka egy percre való leállításával Nógrád megye valamennyi üzemében, váro­sában és településén, ezen a gyásznapon délelőtt fél tizen­kettőkor.” Majd így folytatódik q| le­vél : „Azok, akik e soha el nem felejthető tettet elkövették, még csak nem is| nyilatkoz­nak, nagy nyugdíjat, fizetést kapnak, miközben az ország gazdasága tönkrement. Arra pedig nem jut, hogy a meg­gyilkoltak hozzátartozóit, a se­besülés által örökre megnyo- morodottakat kártalanítsák. Az áldozatoknak emeljünk emlékművet. . . " Jónás Péter Bárna Olvassák a madárvilág híreit... Varga Ferenc „Madárka­lauz” című írásait elismeri és sokra tartja Sz. P. sal­gótarjáni olvasónk, amely­ből a természet és madár­világának a szeretete, meg­óvása érződik. A javaslata az, hogy ezeket az írásokat a gyermekeknek szánt össze­állításnál közöljük például az „Úttörősarok”-nál. „Kérem tolmácsolják az írás szerzőjének jókíván­ságaimat. ..” fejeződik be a levél. Véradók köszöntése Szécsényben A NÓGRÁD november 28-i számában tudósított ar­ról, hogy Szécsényben vér­adó ünnepséget tartottak. Gondolom, az esemény bő­vebb tájékoztatást is meg­érdemel. Sok-sok ember nem kis energiával járult hozzá az esemény sikeré­hez. Manapság, amikor az emberek egyre inkább befe­lé fordulnak, szívet melen­gető érzés volt részesének lenni egy ilyen, komoly lét­számot megmozgató ese­ménynek, amelyre nagy iz­galommal készült a környék vöröskeresztes társadalma és a műsorban szereplők hada. Mert olyan esemény kevés van, ahol önzetlenül, fáradságot nem kímélve két megye összefog, hogy több, mint kétórás jutalomműsort adjon a véradók tiszteleté­re. Már fél 6-tól gyülekezett a környék apraja-nagyja, ezen a szép estén. Jó érzés volt látni a hagyományos népviseletbe öltözött fiatalo- kat-időseket, akik megtöl­tötték a szécsényi II. Rá­kóczi Ferenc Művelődési Otthon nézőterét. A kitün­tetések átadása után kezdő­dött a jutalomműsor. A színpadon egymást váltották az együttesek. Tulajdonkép­pen nemzetiségi találkozó is volt ez az este. A Pest me­gyei községből, Nagybör­zsönyből különautóbusz hozta a német ajkúak har­mincfős küldöttségét. En­nek a kis településnek lel­kes képviselői bemutatták, hogy népi hagyományaikat nem felejtették el e hazába érkezésük után több száz év­vel sem. Az archaikus, ún. „buger” nyelven) előadott dalok, népi táncaik a Nóg­rád megyeieknek is bizo­nyították, hogy a Magyar Televízió egy vasárnap dél­előtti, sötétre sikeredett fa­lubemutatásával ellentét­ben élénk kulturális élet fo­lyik ott, melynek „örökmoz­gatója” Győrök József nyug­díjas igazgató. Köszönet ér­te, hogy eljöttek Szécsény- be, ezzel isj emelve 30-ik véradó ünnepségünk jelen­tőségét. A megyénk képviseletében környékünkről fellépő együt­tesek, a nógrádsipeki dalo­sok, a rimóci hagyomány- őrző táncosok, a varsányi énekegyüttes és a szécsényi Boróka táncegyüttes nagv­nagy sikert aratott, összes­ségében különlegesen szép este volt. Köszönet érte mindazoknak, akik ingyen, önzetlenül hozzájárultak si­keréhez. Külön szeretném megkö­szönni a művelődési ház ve­zetőjének, Balogh Ferenc­nek és kollektívájának se­gítségét. Csak egyet hiá­nyoltunk: yárosunk vezetői­nek megtisztelő jelenlétét. B#Ua Tibor Szécsény, a Vöröskereszt Nógrád megyei vezetőség tagja összeállította: Rácz András Csesztvén a Madách-kúria parkjában láthatjuk a nagy há­romtörzsű krími hársfát, Madách kedvelt fáját, amely alatt oly sokszor Üldögélt és dolgozott. Eldőlt a helyszín Dél-Budapest lesz a Bu­dapest—Bécs világkiállítás budapesti helyszíne, ha a rendezés jogát a Nemzetkö­zi Kiállítások ' Irodájának1 (BIE) közgyűlése december’ 14-én Magyarországnak és ( Ausztriának ítéli. Mint ismeretes, a világki­állítás budapesti helyszíné­re helykijelölési és terület- rendezési tervpályázatbt hir­detett a Fővárosi Tanács, a kormány nevében a kor­mánybiztos, valamint a Köz­lekedési, Hírközlési és Épí­tésügyi Minisztérium. A pá­lyázatra 24 titkos és jeligés pályamű érkezett. Mint Baráth Etele, a Köz­lekedési, Hírközlési) és Épí­tésügyi Minisztérium ál­lamtitkára hétfőn az MTI munkatársának elmondta: a zsűri végül is Budapest dé­li részének két térségét, a Csepel-sziget északi csúcsát és a Lágymányosi-híd köz­vetlen környezetét találta a legalkalmasabbnak. A két terület egymással összefügg. Magát a kiállítást csak az egyik helyszínen rendezik meg, de a másik terület ki­használása isj célszerű, sőt szükséges is. Mivel olyán tervpályázat nem volt, amely egyedül képes lett volna minden követélménynek ele­get tenni, ezért a zsűri csök­kentett összegben két első díjat ítélt oda. Az egyik első helyezett a Szenczi Ottó vezette mun­kacsoport, ők a lágymányo­si helyszínt tartják alkal­masnak, a másik első díjat Bálint Imre és alkotótársai kapták, ők a Csepel-szigetet jelölték meg helyszínül. A megosztott pályadíj 500—500 ezer forint. Mint ismeretes, a parla­ment döntése alapján — ha Párizsban december 14-én számunkra kedvezően hatá­roznak — nemzeti bizottság alakul, az illetékes minisz­terekből, a pártok és szak­értői testületek képviselői­ből. Ez a testület irányítaná az elvi munkálatokat. A természet csodái A pók, a nagy szövőmester Padlásokon, pincékben, a szobában és kint a szabad­ban egyaránt találkozha­tunk pókhálókkal. A pók­fonál anyaga egy sűrű fo­lyadék, amely a levegőn azonnal fonallá szilárdul. Ez a fonál erősebb, mint egy azonos vastagságú drót, és sokszorta jobban nyújt­ható. A pókhálónak meg kell fognia zsákmányát. Ez két módon történhet. A pókok egyik csoportja ragadós vá­ladékkal keni be a hálót. A ragasztóanyag sűrű, nyúlós folyadék, mely a levegőn cseppecskékké húzódik ösz- sze. A pókok másik csoport­ja viszont rendkívül vé­kony fonalból selyemvattát készít, amely a világ leg­finomabb vattája. A zsák­mányállat fennakad a se­lyemvattán is, a ragasztó­cseppen is. Kész a finom csemege, mely nyersen fo­gyasztandó! A háló készítésekor miért nem ragad oda a pók sa­ját ragasztójára? A háló közepe száraz, nem ragasz­tós fonalból készül. Ugyan­így száraz fonalak a küllők is. amelyek a középpontból a háló keretéhez vezetnek. A pók csak a száraz része­ken közlekedik, a lábán lévő horgocskákkal, sörtékkel. Hogyan szövi hálóját a mester? Először egy tartó­szálat készít. Felemeli pot- rohát és pókselymet lövell ki. A legkisebb szellő is elég, hogy a szálat felkapja, és továbbvigye. Ha a kere­sőszál nem tapad fel sem­mire, akkor a pók vissza­szedi, megeszi, és újra fel­dolgozza. Mindez a játék addig folytatódik, míg lét­rejön egy híd. A szilárd­sági vizsgálat után elkez­dődik a küllők készítése. A pók munka közben gyakran meghúzogatja a hálót, el­lenőrzi a fonalak feszessé­gét. Végül a küllőket ösz- szeköti a háló középpont­jában, és elkezdődhet a ra­gasztós fogószálak építése. A hideg kora reggeli órák­ban kezdődik a hálóépítés, s mire a melengető nap­sugár kicsalogatja a rova­rokat búvóhelyükről, készen van a háló. Nem sokáig ma­rad vadászatra alkalmas, mert a ragasztó megszá­rad. Na, de sebaj, akkorra már rajta van az egész na­pi elemózsia. A hálót min­dennap. vagy minden más­nap fel kell újítani. Az épí­tőanyag nem vész kárba soha, mert a pók megeszi, és új fonallá dolgozza föl. Kitől tanulta a szövés mesterségét? Kitől kapta a többféle fonál alapanyagait? Hol szerezte a ragasztóanya­got? A legszebb, a legszabályo­sabb hálót a keresztes pó­kok készítik, a többség sza­bálytalanabb hálóval is megelégszik. Némelyikük bi­zony emberi szemmel su- tácskának tűnik, mintha fiatal pókok gyakorló­hálója lenne. Ez nem így van. a hálókészítés velük született képesség. A trópusokon találunk olyan erős hálót — átmé­rője hozzávetőlegesen nyolc méter — mely még a rigó nagyságú madarakat is zsák­mányul ejti. Nagy Zoltán Farmok az örök fagy birodalmában Jakutföldön, a Kelet-Szi- béria északi részén elterülő nagy autonóm köztársaság­ban a kormány elfogadta a parasztgazdaságról szóló mintaalapszabályt. Mostan­tól kezdve bármely család, a városból a falvakba visz- szatelepülő család is létre­hozhatja saját gazdaságát. Joga van arra is, hogy bér­munkásokat alkalmazzon egy szezonra, a betakarítás­ra, vagy bármilyen hosszú időre. Ehhez normális mun­ka- és életkörülményeket köteles biztosítani. Ha a falusi gazdaság tu­lajdonosa betegség, vagy öregség miatt már nem folytatja tovább a földmű­velést, vagy meghal, a gaz­dálkodás joga átszáll a csa­lád más tagjaira, és örököl­hető. A parasztoknak átadott föld nagyságát a helyi fel­tételek és lehetőségek mel­lett a föld racionális ki­használása szabja meg. Így akarják Jakutiiában megol­dani a távoli, elhagyott föl­deik hasznosítását és a la­kosság élelmiszer-ellátásának javítását. APN Az orvos válaszol Ennyivel minden nő tartozik „Félek” jeligével érkezett olvasónk levele. Arról tá­jékoztat, hogy hasi fájdal­mai miatt jelentkezett nő- gyógyászati rendelésen. Az orvos hüvelygyulladás kö­vetkezményének tartotta pa­naszait és hűvelykúpkeze- lést javasolt, mely után olvasónk panaszmentessé vált. „Most mégis kaiptam egy levelet a szakrendelő­ből, amelyben arról érte­sítenek, hogy saját érde­kemben jelentkezzek a ren­delésen, onkológiai vizsgá­latom megismétlése céljá­ból. Miért? Én panaszmen­tes vagyok!” Tiszteit asszonyom ! Ké­rem, hogy ne mulassza el az újabb jelentkezést. A vizsgálata során ugyanis az orvos elvégezte az onkoló­giai szűrővizsgálatát, amely vizsgálat ismétlését nyilván­valóan — a szűrővizsgálat részének tekintendő — ún. dagan a tse jt- vi zsgá la tot végző orvos kérte. Hogy mi­ért? Erről ejtsünk néhány szót. Magyarországon törvény írja elő, hogy minden nő- gyógyászati vizsgálat során — amennyiben 1 éven be­lül nem történt — onkoló­giai szűrővizsgálatot köteles a nőgyógyász végezni. Eze­ket a vizsgálatokat panasz­mentes nőkön az onkoló- gai szűrőállomáson (tbc­gondozó épülete, Salgótar­ján) a tüdőszűréssel pár­huzamosan végezzük. Ezen­túl minden nőgyógyászati rendelőben elvégezhető és elvégzendő. Miért a nagy szervezettség? Azért, mert ezzel a vizs­gálattal, ennek rendszeres végzésével megelőzhető a nők igyen gyakori, az éle­tet súlyosan veszélyeztető betegsége: a méhnyakrák. Amennyiben egy 20 éven felüli asszony, leány éven­te rendszeresen jelentkezik onkológiai szűrésen, úgy felismerhetőek olyan kezdő­dő kóros állapotok a méh­szájon, amelyek eltávolí­tása után rákos betegség nem tud kialakulni. Miből áll az onkológiai szűrés ? Elsősorban egy szokvá­nyos nőgyógyászati vizsgá­latból, amely során a méh- test és a petefészkek vizs­gálata történik. Ezt követi a méhszájról kis vatta­tamponnal történő sejtek „letörlése”, amelyeket la­boratóriumi vizsgálatra küldünk. Harmadik lépésként pedig a méhszáját — vegy­szerekkel letörölve — op­tikai eszközzel tekinti meg a nőgyógyász. Ezen vizs­gálatsor rendszeres végzése garancia arra, hogy rákos betegség ne fejlődjön ki a méhszájon. Érdemes még arról szól­nom, hogy az időben felfe­dezett, >rák előtti állapotok kis műtétes beavatkozás után tökéletesen és maradék­talanül meggyógyíthatóak, míg a kifejlett rákos el­változásról ugyanez nem mondható él. Mindezek alapján tanácso­lom levélírónknak, hogy je­lentkezzék újra rendelésün­kön, ahol pontosan tájékoz­tatják a vizsgálat megis­métlését igénylő állapotról és elkezdik gyógykezelését is. Itt hívom fel minden 20 év feletti olvasónk figyel­mét az évente elengedhetet­len onkológiai szűrés szük­ségességére. Ezzel minden nő tartozik magának és csa­ládjának is. Dr Hlinka Tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom