Nógrád, 1989. december (45. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-01 / 285. szám

2 NO(ÏRAI) 1989. DECEMBER 1.. PÉNTEK lilesezilc a Minisztertanács A kétnaposra tervezett minisztertanácsi ülés csü­törtöki eseményeiről, dönté­seiről Bajnok Zsolt megbí­zott kormányszóvivő tájé­koztatta az MTI munkatár­sát a Parlamentben. Elmondta, hogy a Minisz­tertanács megtárgyalta a kormányzati irányítás kor­szerűsítését célzó előter­jesztést. Ennek keretében a kormány foglalkozott a mű­szaki fejlesztés központi irányításának korszerűsíté­sével, valamint a Gazdasá­gi Minisztérium létrehozá­sával. Végül is úgy hatá­roztak, hogy ezekre a fon­tos kérdésekre a későb­biekben még visszatérnek. E két téma ugvanis a szak­emberek kittében már ko­rábban éles vitákat vál­tott ki. A vitáknak csak egy részét sikerült lezárni, változatlanul jelentős véle­ménykülönbségek tapasztal­hatók. Ezért mindenképpen indokolt, szükséges a külön­böző elgondolások továb­bi egyeztetése. Ez az egyik oka a végleges döntés el­halasztásának. A másik, hogy a kormány az emlí­tetteknél jelentősebb szer­vezeti változást tervez. A Gazdasági Minisztérium • létrehozása és az Orszá­gos Műszaki Fejlesztési Bi­zottság megszüntetése mel­lett a tervekben szerepel a Munkaügyi Minisztérium és a Verseny- és Árhivatal létrehozása is. Ezért indo­kolt. hogy a kormány mindezekről a későbbiek­ben együttesen határozzon, mivel csak így lehet a hatásköri1 párhuzamossá­gokat elkerülni. Egyébként ezért ' a kormány vissza­vonta a Munkaügyi Mi­nisztérium létrehozásáról a parlament elé terjesztett ja­vaslatát. A kormány ugyancsak megtárgyalta az agrárpoli­tikai programról szóló elő­terjesztést. Az alapkérdések­ben a kormánytagok között egyetértés alakult ki. Nem vitatta senki, hogy a me­zőgazdaság igen fontos sze­repet játszik a nemzeti jö­vedelem termelésében, va­lamint az exportban, s ennek megfelelően kell ke­zelni az ágazatot. Egyet­értettek abban is, hogy olyan agrárpolitikára van szükség, amely biztosítja a különböző szektorokban gaz­dálkodók számára az azo­nos feltételeket és érvénye­síti a piaci hatásokat. En­nek megfelelően elenged­hetetlen a tulajdonviszo­nyok továbbfejlesztése. A kormány úgy látja, hogy a mezőgazdaságban a több- szektorúság fennmarad, to­vábbra is meghatározó sze­repet játszanak a nagyüze­mek. ám nő a magángaz­daságok és a társaságok szerepe. A termelők a jö­vőben szabadon választ­hatnak a vállalkozási for­mák között. A kormány úgy tervezi, hogy a csütörtöki ülésen elfogadott koncep­ciót a nemzeti agrárkerek- asztal elé terjeszti. A kon­cepciót a kormány felvál­lalja, ám várja a vélemé­nyeket, nyitott a külön­böző kérdésekkel kapcso­latos javaslatok iránt. A kormány megvitatta az igazságügy-miniszter előter­jesztését a családjogi tör­vény módosításáról, s a be­terjesztett javaslatot elfo­gadta. Ennek alapján hama­rosan a parlament elé kerül a törvénymódosító javaslat, amely megkönnyíti, egysze­rűbbé teszi. gyorsítja az örökbefogadási eljárást. A csütörtöki ülésen sze­mélyi kérdésekről is szüle­tett döntés, ezekről a mai sajtótájékoztatón számol be részletesen a megbízott kormányszóvivő. Ma a tervek szerint a kormány tárgyal a jövő évi gazdasági programról és költségvetésről. Megvitatja a lakáspolitikai koncepciót, az ülésen foglalkozott az álla­mi vagyonalapról kidolgo­zott törvényjavaslattal, a tulajdonreformmal, valamint a privatizációs programmal. Amennyiben e fontos kérdé­sek megvitatásával a kor­mánytagok nem végeznek,‘a maratoninak ígérkező ülést csak szombaton fejezik be. Bajnok Zsolt az MSZP és a kormány viszonyával kap­csolatban elmondta: Glatz Ferenc művelődési miniszter — az MSZP szerdai sajtó- tájékoztatóján elhangzott információval ellentétben — továbbra sem tagja a Ma­gyar Szocialista Pártok. A kormányban egyébként szá­mos más olyan miniszter is van, aki nem tagja az MSZP-nek. így nem tagja a pártnak Derzsi András köz­lekedési, hírközlési és építés­ügyi miniszter, Horváth Fe­renc ipari miniszter, Hütiter Csaba mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, Ke- menes Ernő, az Országos Tervhivatal elnöke, Kulcsár Kálmán igazságügy-minisz­ter és Medgyessy Péter mi­niszterelnök-helyettes sem. (MTI) Büntetőfeljelentés A választás rendje elleni bűncselekmény elkövetésé­nek gyanúja miiattt a Hajdú- Bibar megyei területi vá­lasztási bizottság büntetőfel­jelentést tett a megyei fő­ügyészség nyomozócsoport­jánál annak kiderítésére, hogy történt-e vteszeélés a •november 26-iai népszava­záson, Debrecen 95-ös sza­vazókörzetében — mondat­ta Győrfi Attila, a területi választási bizottság titkára tegnap az MTI munka­társának adott nyilatkoza­tában. Hegedűs József, a Hajdú- Biihar Megyei Főügyészség ügyésze arról tájékoztatta az MTI tudósítóját, hogy megkezdték a feljelentés értékelését. Arról, hogy kez- d’eményezjnek'-e büntetőel­járást az ügyben, várható­an ma tájékoztatják a köz­véleményt. (MTI) Mától áfa terheli a külföldről behozott gépkocsikat (Folytatás az 1. oldalról.) rintot. A gépkocsik kivéte­lével más árucikkek eseté­ben az áfa összegét általá­ban a termék külföldi szám­láján feltüntetett vételár alapján számítják ki. Mint a tájékoztatóból kitűnt, eze­ket a számlákat a vámosok nem minden esetben fogad­ják el fenntartás nélkül, s ha túlzottnak, alacsonynak találják, akkor a becsült érték alapján számítják az áfa-t. Az általános gyakor­lat szerint azonban a vá­mosok csak akkor folya­modnak ehhez a módszer­hez, ha a számla a termék általuk ismert középárfo­lyamának felénél keveseb­bet mutat. (MTI) Nézetek a népszavazás utáni politikai helyzetről A népszavazás utáni politikai helyzetet, a választás ta­nulságait értékelték a Magyar Néppárt kezdeményezésére a Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, a Magyar De­mokrata Fórum, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Ha­zafias Népfront, a Magyar Szocialista Párt és a Független Szociáldemokrata Párt képviselői csütörtöki sajtóértekez­letükön, a Fővárosi Tanács épületében. A hazai és a .nemzetközi! sajrtötudósítók számára vi­lágossá tették, hogy nem a koalícióteremtés szándéka, hanem a „helyzet" ültette őket egy asztalhoz. Nem hagytak kétséget afelől, hogy mielőbbi , parlamenti választásokat akarnak, sze­retnék, ha a parlament de­cemberben kiírná a válasz­tásokat március közepére. Ugyanakkor szükségesnek ítélték, hogy a jelenlegi Or­szággyűlés az átmeneti idő­szakban is maradjon hiva­talban, hiszen szükség van munkájára a későbbi fon­tos döntések előkészítésében. A Magyar Néppárt: orszá­gok titkára Varga Csaba sürgette, hogy a parlamenti bizottságok tevékenységé­ben vegyenek részt a fon­tosabb ellenzéki pártok 'képviselői is. Szorgalmazta egy olyan társadalmi, nem­zeti testület létrehozását is, amely a választások végéig — az új és a régi progresS- szív pártok képviselőinek bevonásával — állandó koordinációs fórum lehet az Országgyűlés és a pártok között. A pártok képviselői rész­letesen megemlékeztek népszavazási előkészülete­ikről, s szóltak a hogyan tovább kérdéseiről is. A Független Szociáldemokrata Párt ügyvivője, Fazekas Ag­nes szükségesnek tartotta azon erők összefogását, ame­lyek hajlandók tenni azért, hogy Magyarországon való­ban békés legyen az át­menet, s vegyes gazdaság alakuljon ki, ne pedig olyan kapitalizmus, amelyet Nyu- gat-Európában is igye­keznek meghaladni. A Ke­reszténydemokrata Néppárt elnöke Keresztes Sándor annak a véleményének adott hangot, hogy a kierőszakolt népszavazási akció megosz­totta azon pártokat, ame­lyek aláírták a szeptember 18-i háromoldalú megálla­podást. Mindazonáltal a szavazás világossá tette: győztek a reformerőik, s az ellenzék sajátos metamor­fózisaként a négy nemmel szavazók váltak ellenzékké. A Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság elnöke Viigh Károly a magyarorszát- gi változásokat modelljelle- gűnek értékelte, hiszen ha­zánk Kelet-Európa egyetlen olyan országa, ahol az ural­kodó párt reformszárnya hajtotta végre — nemcsak az ellenzéki tömegek nyo­mására — azőkat a változá­sokat. amelyek a pártállam lebontását eredményezik. A Magyar Szocialista Párt irodavezetője Tóth András közölte: az MSZP tudomá­sul veszi és tiszteletben tartja a népszavazás ered­ményét. Fontosnak ítélte, hogy a választók törvényes keretek között döntenek ügyeikről, s nem utcai tün­tetéseken nyilvánítják ki akaratukat. Szükségesnek tartotta új politikai menet­rend kialakítását, hozzáté­ve: az MSZP kész tár­gyalásokat kezdeményezni a pdliti'kai pártokkal és szervezetekkel az előreho­zott képviselői választások ügyében. A döntés termé­szetesen a parlament jogkö­re, a pártok azt csupán kezdeményezhetik. A bonyo­lult belpolitikai helyzetben a legfontosabbnak az or­szág kormányozhatóságámak, keimányzóképességének . megőrzését nevezte, amely éppúgy a nemzet alapvető érdeke, mint a demokrati­kus átmenet, a többpárti parlamenti rendszer kiala­kítása. A Hazafias Népfront ügy­vezető titkára Bogár László a „kierőszakolt, hisz­térikus” népszavazási kam­pányt elítélte ugyan, de hozzátette, hogy a politikai kultúra formálása érdeké­ben a testület a részvétel mellett foglalt állást. A referendum eredménye csak arra volt jó, hogy világossá tette a politikai patthelyzet kialakulását. Szerinte a tár­sadalom a döntő kérdések­ben végletesen megosztott, a többség a rendszerváltás híve, annak mikéntjében azonban eltérőek a vélemé­nyek. A Magyar Demokrata Fó­rum elnökségi • tagja Csur­ka István, a szervezet véle­ményét tolmácsolva hangoz­tatta: szeretnék, he a mos­tani népszavazással lezárul­na a felesleges dolgokkal való foglalkozás korszaka. A jövőt illetően az MDF kész az együttműködésre akár tegnapi ellenfeleivel is, hogy a társadalmat miinél előbb eljuttassa a valóban szabad választásokhoz. En­nek érdekében minden ed­digi ellentétet, vádaskodást hajlandó félretenni. Az MDF elvi, erkölcsi politikát folytat, ha a püllanatnvi pártérdekek mást is sugal- '"mazxtak. A pártok képviselői kifej­tették véleményüket a te­levíziót és a rádiót felügye­lő bizottság létrehozásáról is. Valamennyien egyetértettek a 15 fős testület megalakí­tásával, s támogatásukról biztosították a gréhhumot. Nem kell félni attól utaltak rá többen is —, hogy többpárti diktatúra váltaná fel az egypárti irá­nyítást e nemzeti intézmé­nyek élén, ez politikailag le­hetetlen elképzelés. A pár­tok szakértőivel kapcsolat­ban elhangzott: az a párt, amely nem megfelelő kép­zettségű szakembert dele­gált a testületbe, nyilvánva­lóan megsínyli majd hibás jelölését. Varga Csaba kö­zölte: egyetért a MÚOSZ azon javaslatával, hogy egy tagot delegáljon a bizottság­ba. Fazekas Ágnes a Nyil­vánosság Klub képviselőit is szívesen látná a testü­letben. Varga Csaba bejelentette azt is, hogy az Ellenzéki Kerekasztal szervezeteinek többsége megszavazta: ké­rik a kormányt, hogy ne en­gedjen a követeléseknek, erősítse meg a felügyelő bizottságot, tegye lehetővé munkájának folytatását. (MTI) Bejegyezték az MSZP-t A Fővárosi Bíróság beje­gyezte a Magyar Szocialista Pártot, amelynek taglétszá­ma már meghaladja az 51 ezret — jelentette be Ves- tagh Pál, az MSZP Elnöksé­gének tagja, vidéki titkára a csütörtökön, Veszprémben tartott akltívaülésen. Fejér, Komárom és Veszprém me­gye iközségi pártszervezői vettek részt az eszmecserén, amelynek napirendjén a párt agrárpolitikai tézisei mellett a vidéki pártszerve­ző munka szerepelt. Az MSZP vidéki titkára rá­mutatott arra is,, hogy a népszavazás eredményei, va­lamint a regionális pártve­zetőd tanácskozások azt bi­zonyítják, hogy az MSZP jelentős politikai befolyás­sal rendelkezik vidéken, s ezt tovább kívánja fokozni hatékony országos politizá­lással. Szólt arról is, hogy az MSZP a parlamenti vá­lasztásokat, a más politikai erők által javasoltnál ha­marabb is megrendezhető- nek tartja. (MTI) A \<h;rai> sajtószolgálati közleményei Áz MSZMP készül a XIV. kongresszusára Az MSZMP újra rendezi sorait. Erre szükség is van, mivel az ez év október 6-ra összehívott kongresszus^ amely — az MSZMP kivá­lása miatt — félbeszakadt, nem fejezhette be munká­ját. Ezért az MSZMP-hez hű tagok jelentős részé­ből — az esemény — csa­lódást, elbizonytalanodást és pillanatnyi cselekvés- képtelenséget váltott ki. Az idő múlása, a társadalom­ban zajló események, a szocializmus eszméjével szembeni erősödő nyomás láttán, a haza jövőjéért fe­lelősséget érző baloldali erők jelentős számban moz­dultak meg az MSZMP élet­képessé tételéért. Néhány hét alatt ezrek döntöttek, hogy a marxizmus—leni- nizmus melletti elkötelezett­ségüknek megfelelően meg­őrzik, illetve ahol szüksé­ges újjászervezik alapszer- vezeteiket. Ma már megyénk váro­saiban és falvaiban is új szellemben kezdték meg, illetve folytatják a munkát Pártunk újonnan szervező­dő ereje nyilvánult meg a népszavazás alkalmával. Szó­rólapok. plakátok jelezték, hogy az MSZMP-hez hű személyek áldozatokra is ké­pesek, mert ezek egyéni adományokból, személyesen végzett munkák révén való­sulhattak meg. Pártunk po­litikai céljának megértését mutatja, hogy sokan sza­vaztak négy NEM-mel. (Kár, hogy részadatok nem ke­rülnek nyilvánosságra.) Mindezekért köszönetünket fejezzük ki. Most tehát újra kongresz- szusra készülünk. Mit akar az MSZMP a kongresszu­son? Nem tagságának cser- benhagvását. Nem szerveze­tének feloszlását. Azt akar­juk. hogy az MSZMP XIV. kongresszusán tagságunk vé­leménye és akarata érvé­nyesüljön politikai cél­jaink, programunk kialakí­tásában. Olyan programot akarunk megfogalmazni, amelyből világosan kife­jezésre jut pártunk moz­galmi, politikai jellege, re­mélve, hogy ennek eredmé7 nyeként az ország balol­dali mozgalmán belül ma­gába egyesíti a munkáso-* kát, mezőgazdasági dolgo­zókat, értelmiségieket, kis­vállalkozóikat és mindazokat, akik hűek a szocializmus eszméjéhez. Az MSZMP híve az al­kotmányos jogrendnek, a haladásnak. Kinyilvánítjuk, hogy vállaljuk a négy év­tized eredményeit, sikereit, de elítéljük a törvénytelen­séget, a korrupolólt, a hata­lommal való visszaélést. Mind a jobb-, mind a bal­oldali szélsőséaektől elha­tároljuk magunkat és küz­dünk azok ellen. Mint köztudott,, az MSZMP december 17-én tartja kong­resszusát. Az idő rövid, ezért az országos és me­gyei előkészítő bizottságok minden szabad idejükéit tel­jes egészében erre fordít­ják. Azt akarjuk és reméljük, hogy az új vezetők megvá­lasztásában a rátermettség, elkötelezettség lesz a döntő, és nem a statisztika, vagy egyes személyek döntik el, hogy kik fogják irányíta­ni az MSZMP tevékenysé­gét. Esélv van arra, hogv az összefogás, a szolidaritás jellemzi majd újra erősö­dő pártunkat, amely a kö­vetkező parlamenti válasz­tásokon is képes lesz kép­viselőket állítani az új tör­vényhozó testületekbe. Pártunk tehát él, műkö­dik és minden bizonnyal a kongresszus után megfiata­lodva. megerősödve a me­gyei baloldal egvik meg­határozó pártja lesz. MSZMP kongresszusát előkészítő megyei koordinációs bizottság MSZMP-aktívaülés Pasztán November 27-én Pásztán az újjászerveződő MSZMP aktívaülést tartott. Megválasztották a városi ideiglenes intézőbizottságot, s újjáalakult a lakóterületi 1. sz. alapszervezet. Az ideiglenes intézőbizott­ság felkéri a városban lakó és dolgozó MSZMP-tagokat, hogy újítsák meg tagságii vi­szonyukat a városi lakóte­rületi alapiszervezetekben. A város vonzáskörzetéhez tartözó MSZMP-alapszer- vezetek is újítsák meg tag­jaik párttagsági viszonyát, kezdjék meg a szervezeti életet. Vállaljuk a történelmi kor követelményeinek megfele­lő megújulást, a pluraliz­must, a tolarenciált. Működési területünkön minden párttal és szerve­zettel készen vagyunk a korrekt párbeszédre, a vá­ros és vonzáskörzetének megújuló társadalompoli­tikai és gazdasági javát szolgálva. A tagságukat regisztrálni akaró MSZMP-tagokat vár­juk az ügyeletén. Az ideiglenes ügyvezető elnökség üigyeletet tart min­den héten hétfőtől péntekiig 14—16 óráig, Pásztó, Sza­badság út 58. szám alatt. Telefonon hívható: Pásztó, 172. MSZMP ideiglenes íigyvewető olnökség

Next

/
Oldalképek
Tartalom