Nógrád, 1989. december (45. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-01 / 285. szám

O POLITIKAI NAPILAP XLV. ÉVF.. 285. SZÁM ÁRA: 4.30 FORINT 1989. DECEMBER 1.. PÉNTEK Varrodai hétköznapok A Páva Ruhagyár já- nosaknai üzemében szorgos kezek sokasága készíti az exportra és a hazai piacra kerülő di­vatos női ruhák sokasá­gát. Az itt dolgozó var­rónők mindennapos munkáját láthatjuk, akik erejüket és tudá­sukat nem kímélve ál­lítják elő szalagrend­szerben a lányok és asszonyok által közked­velt ruhaneműket. —Rigó Tibor képriportja— Az információ tőke! Vállalkozói nap Vállalkozói napot rendez­tek csütörtökön, Salgótar­jánban, az MHSZ székhá­zában. Az első ilyen ese­ményt az INNO—LINE In­novációs Közös Vállalat, va­lamint dr. Berente Tibor és dr. Szabó Sándor, a 2. Szá­mú Ügyvédi Munkaközösség ügyvédei szervezték. — Miért éppen önök kez­deményezték a különben időszerű rendezvényt? — kérdeztem dr. Berente Ti­bortól. — A kollégámmal kis­vállalkozások alapításában működünk közre — felelte. — A hozzánk fordulóktól tudom, milyen sok a tisz­tázatlan kérdés ezen a té­ren. Mi azáltal segíthettünk a kisvállalkozóknak, hogy hozzá juttattuk őket a nél­külözhetetlen ismeretek­hez. Márpedig az informá­ció tőke! Az INNO—LINE bekapcsolódása a szervezés­be kézenfekvő, hiszen pén­zével finanszírozni képes a hasznos ötletek megvalósí­tásált. — Kik vettek részt a vál­lalkozói napon? Milyen programot állítottak össze? — Közel hatvan, túlnyo­mó többségben kisvállalko­zónak postáztuk a meghí­vót. Kivétel nélkül gyakor­lati szakemberekről van szó, ákiik jól hasznosíthat­ják majd az itt hallottakat, összesen négy előadás hang­zott el. Elsőként dr. Serfő­ző András cégbíró ismertet­te a társasági törvény idő­szerű elemeit. Hasznos tud­nivalók hangzottak el, mint például: hogyan lehet az ez évvégén megszűnő polgárjogi társaságokat, illetve vállala­ti gazdasági munkaközös­Salgótarjánban ségeket átalakítani betéti társasággá, vagy kft.-vé? Sebő Gábor, a KOPCON- SULT Külkereskedelmi Szaktanácsadó Leányválla­lat ügyintézője arról beszélt, miként lehet vegyes válla­latot létrehozni. Dr. Erdős Pádiné, a Hungária Biztosí­tó osztályvezető-helyettese tájékoztatójában elmondta: milyen garanciákat adnak a vállalkozóknak? Végezetül dr. Lükácsy Beáta, az APEH Belföldi Társas Vállalat osztályvezető-helyettese az adókedvezményekbe avatta be a jelenlevőket. Különben az előadók honorárium nél­kül tettek eleget a felkérés­nek. — Megkérem, említsen né­hány, a vállalkozók számá­ra létfontosságú tudnivalót! — A Legfelsőbb Bíróság állásfoglalása szerint, a kft. 'alapításához minimálisan szükséges félmillió forintot most már egy összegben kell befizetni. Korábban ezt két részletben lehetett megten­ni. Vegyes vállalat alapítá­sakor húszszázalékos az adó- kedvezmény akkor, ha a külföldi tőke minimálisan eléri a 20 százalékos része­sedést. Ám például szállo­dák létesítésekor és üze­meltetésekor 100 százalékos az adókedvezmény. amely hat évig illeti meg a ve­gyes vállalatot. — Lesz-e folytatása a kez­deményezésüknek? — Igen — válaszolta dr. Berente Tibor. — Legköze­lebb a nagyvállalatok átala­kulásával kapcsolatosan akarunk szervezni ilyen ren­dezvényt. (K. L.) Mától áfa terheli a külföldről behozott gépkocsikat * December 1-jén, ma 0 órától általános forgalmi adót kell fizetni a külföld­ről behozott személygép­kocsik után — jelentette be a Vám- és Pénzügyőrség Or­szágos Parancsnokságán csü­törtökön tartott sajtótájékoz­tatón Lőrincz Miklós alezre­des, az utas- és ajándékfor­galmi vámosztály vezetője. Elmondta: ma jelenik mega Magyar Közlönynek az a száma, amelyben kihirdetik a magánimportban beho­zott termékek áfa-járói szó­ló törvényt. A jogszabály szerint 1990. január 1-jétől a magánimportban beho­zott árucikkekre is kiterjed az áfa-fizetési kötelezettség, kivéve a gépkocsikat, ame­lyekre a törvény előírásai már december 1-től érvé­nyesek. Így a november 30-án. pénteken éjfélig behozott gépkocsik után még nem kell áfa-t fizetniük tulaj­donosaiknak. Az általános szabályoktól eltérően azo­kat a személygépkocsikat sem terheli áfa, amelyek­nek teljes vételárát még november 24-e előtt — te­hát az Országgyűlés dönté­sét megelőzően — konver­tibilis fizetőeszközben bel­földi pénzintézeten ke­resztül kiegyenlítették. Ezek az autók még akkor is men­tesülnek az áfa alól, ha majd csak a jövő évben ér­keznének be az országba. Ugyancsak nem kell áfa-t fizetnie annak a személy­nek, aki a törvény hatály­ba lépésének napján, tehát december 1-jén külföldön tartózkodik és onnan a ki­utazástól számított 30 na­pon belül tér vissza. De­cember 31-ig vámkezelhe­tők áfa-mentesen a novem­ber 24-e előtt megrendelt megvásárolt, vagy leelőle­gezett gépkocsik, ha e té­nyek valamelyikét az érin­tettek hitelt érdemlően iga­zolni tudják. Ez a határ­idő vonatkozik azokra a kül­földről ajándékba kapott gépkocsikra is, amelyek esetében az ajándékozó­levél hitelesítése még no­vember 24-e előtt meg­történt. E kivételeken túl mától általában véve 25 szá­zalékos áfa terheli a kül­földről behozott gépkocsikat, kivéve azokat az egyedi eseteket, amikor az érvé­nyes vámjogszabályok sze­rint a gépjárművet egyéb­ként is vámmentesen hoz­hatja be az országba új tulajdonosa (például a moz­gáskorlátozottak, vagy a két év külszolgálatot teljesí­tők). Az áfa alapjául a gép­kocsi katalógusértéke szol­gál. Az új áfa-szabályokról Lőrincz Miklós alezredes elmondta még: január 1- jétől a magánforgalom­ban behozott valamennyi terméket általában 25 szá­zalékos áfa terheli majd. ötezer forint értékhatárig azonban nem keld áfa-t fi­zetniük majd az utasoknak, de ha ezt az összeget meg­haladja egv-egy árucikk ér­téke, akkor a teljes vételár­ra számítják az áfa-t. Ha viszont több olyan aprósággal érkezik haza va­laki. amelynek együttes ér­téke már több lenne az öt­ezer forintnál, ebben az esetben azonban az áfa- számításának alapjából már le lehet vonni az ötezer fo­(Folytatás a 2. oldalon.) Málta a csúcsra vár Kinek jutott eszébe először hogy Málta legyen a szovjet—amerikai csúcstalálkozó házigazdája? A kér­dés nem költői, a Fehér Ház ovális irodájában hang­zott el. Aki feltette az a máltai Sunday Times tudó­sítója volt, egyike annak a világlapokat képviselő tíz újságírónak, akiknek Bush elnök exkluzív interjút adott. „Jelen” — tette fel a jobb kezét az elnök büsz­kén és vidáman, hogy aztán azonnal hozzáfűzze: no, persze, a döntést Gorbacsovval ketten hozták. A máltai újságírót a válasz kielégítette, mint ahogy a földközi-tengeri köztársaság vezetői is elégedettek a választással. Hogyne, hiszen számukra a döntés egyen­értékű az éppen 25 esztendős független köztársaság semleges- és enyhüléspárti politikájának elisme­résével, méltánylásával. Végül is az ellenzéki munkás­párt is fontosabbnak találhatta ezt a szempontot, s eltekintett az akadékoskodástól: beengedhet-e Málta két olyan hadihajót a felségvizeire, amelyen akár nukleáris fegyverek is lehetnének. Ezt tavaly valóban megtiltotta a máltai parlament- Végül is az ellenzék és a kormány mégiscsak elhitte a két nagyhatalom el­ső számú vezetőinek ígéretét: \csomagjukban ilyesmi nem lesz... Aprócska közjáték volt ez velejárója n többpárt­rendszeren alapuló demokrácia mindennapjainak, s a két hadihajó lehorgonyzósát Vallettától délre, a Marsaxlokk-öböl közelében a kormányzó párt és az ellenzék, no meg a máltaiak és az eseményre tóduló turisták kitörő lelkesedéssel, s délvidéki stílushoz mél­tóképpen karnevállal fogadták. A csúcstalálkozó valóban sokat segít Málta nemzet­közi tekintélyének erősödésében. Korábban a Dom Mintoff (majd 1984 és '87 között a Mifsud Bonniéi) vezette munkáspárti kabinet kapcsolatrendszere alakí­tásában nem tudott a semlegességhez illő középutat találni. A Nyugat és főként Amerika nem elsősorban a szocialista országokkal kiépített széles körű együtt­működést nehezményezte: fejfájást inkább a Kadhafi ezredes Líbiájához kialakult túl szoros kötődés oko­zott. Igaz, a földrajzi közelség (320 kilométer) sok min­dent meghatároz de az 1984-ben megkötött védelmi szerződés azért már túlzásnak minősíttetett. S aggasz­tónak az. hogy Kadhafi — aki ellen mindennapos a terrorizmus vádja — ezáltal a máltai fegyveres erők kiképzésében, fenntartásában nyújthatott segítséget. Ez is közrejátszott 1987-ben a munkáspárt választá­si vereségében: no meg az, hogy a 90 százalékban ka­tolikus és mélyen vallásos lakosság rossz néven vette a kormány és az egyház viszonyának megromlását. Edward Fenech Adami, aki a nacionalista párt győ­zelme révén kormányra került nem vesztegette az időt, nekilátott a kapcsolatok rendezésének- Marad a semlegesség, a jószomszédság — de a Líbiával kötött szerződéseket felülvizsgálták. Es még egy sor másik végletes döntést. Itt van például Nagy-Britannia: igaz, nagy volt az öröm, a semleges politika ünnepe, amikor tíz évvel ezelőtt az egykori gyarmattartó utolsó katonája is el­hagyta a szigetet s bezárták a NATO-támaszpontot. De ha Málta tényleg közeledni akar Európához és a Közös Piachoz, ez Anglia megkerülésével aligha le­hetséges. Fenech Adami elképzelései most beigazolódtak, ezek­re voksolt az amerikai és a szovjet vezető: elismerték a szigetország el nem kötelezettségét s egyúttal ki­nyilvánították. hogy Máltát alkalmasnak tartják a ta­lálkozó rendezésére, s a biztonság szavatolására is. Nos, annyi már a találkozó előestéjén is látszik, hogy a szigetországban szívügy ez a rendezvény. Biz­tonsági szempontból a Marsaxlokk-öböl ideálisnak látszik. Az azonos nevű halászfalu kikötőjét — amely­nek közelében a két hadihajó horgonyoz — fal veszi körül bejáratát a máltai lovagok. 16. századbeli őr­tornya vigyázza. A többi a megannyi vendégségbe ér­kezett szárazföldi és vízi vagy éppen víz alatti bizton­sági ember dolga... Az idegenforgalomban igencsak jártas szigetország­beliek nagy buzgalommal láttak neki a készülődésnek. Kétezer vagy annál több újságírót elhelyezni — nem gond. Szezonban a tengerparti szállodák ennél jóval nagyobb tömegnek nyújtanak kifogástalan szállást. Azért az utakat gyorsan kijavítgatták — rossz nyel­vek szerint sok javítanivaló nem volt —, s villám­gyorsan megtették a szükséges intézkedéseket -a táv­közlés bővítésére. A létesítményeket, a sajtóértekez­letek helyszinéül szánt épületet nemrégiben újították fel: szeptemberben, a negyedszázados függetlenséget ünnepelték illő körülmények között. A sajtóközpont patinás épületben kapott helyet: mint annyi mindent itt. ezt is ,a máltai lovagok emelték a 16. században, amikor a szigetet az Ottoman Birodalom támadásai elleni bástyának építették ki. Őszinte örömmel várjuk a találkozót — mondta a. miniszterelnök. Az utca embere is. már csak azért is, mert a máltaiak szívélyesek, nyíltszívvek barátságo­sak. Örömünkre szolgál — fűzte tovább szavait Ada­mi kormányfő egy nyilatkozatban —, hogy a magunk szerény módján mi is hozzájárulhatunk e nagyszabású eseményhez. Nem említette, de törekvéseik ismereté­ben az se közömbös a máltai politikusoknak, hogy a megbeszéléseken szó lesz a közös európai házról is. Igaz nem ez a fórum dönt Európáról, a két vezető ezt nem is tervezi, ám világos: a szovjet—amerikai viszony meghatározó az öreg kontinens jövője szem­pontjából. S ha az a bizonyos európai ház előbb fel­épül, utóvégre a kis köztársaság is helyet kér benne. Szászi Júlia (Valletta), MTI—Panoráma

Next

/
Oldalképek
Tartalom