Nógrád, 1989. november (45. évfolyam, 259-284. szám)

1989-11-01 / 259. szám

NOGRAD XLV. ÉVF., 259. SZÁM POLITIKAI NAPILAP ÁRA: 4,30 FORINT 1989. NOVEMBER 1., SZERDA Befejezte munkáját az Országgyűlés Állampolgári kezdeményezésű népszavazás november 26-án, a elmer kiválasztására vonatkozó népszavazás és köztársaságielnök-választás 1990. január 7-én. Elfogadták a nagymarosi munkálatok felfüggesztését Az előzetes várakozástól eltérően interpellációk tárgyalásával folytatta munkáját kedden <az Ország­gyűlés októberi ülésszaka. A napirend megváltozta­tására azért volt szükség, mert ,a plenáris ülés meg­kezdése előtt1— reggél 9 órakor — a terv- és költség­vetési, valamint a jogi, igazgatási és igazságügyi bi­zottság még nem tudta befejezni az előző napon el­hangzott, a népszavazás elrendeléséhez kapcsolódó módosító indítványok megvitatását. Elsőként azokról a koráb­ban benyújtott interpelláci­ókról határozott a plénum, amelyeket jóváhagyás hiá­nyában a testület újratár­gyalásra visszautalt az ille­tékes bizottságoknak. Így a szeptember 26-án kezdődött ülésszakon Tollár József (Zala m., 6. vk.) interpellált Nagykanizsa város és kör­nyéke vízdíjának rendezése ügyében a környezetvédel­mi és vízgazdálkodási mi­niszterhez. A miniszter — a házszabály adta lehető­séggel élve — írásban vála­szolt a képviselőnek. Az ab­ban foglaltak szerint a ki­alakult díjarán y tala nságok a lakossági ivóvíz- és csa­tornadíjak rendezésével meg- szüntethetők. A minisztérium támogatja, hogy a jelenlegi hatféje lakossági díjkategó­ria megszűnjék, és helyet­tük — az egyes vállalatok működési területén belül — egységes lakossági díjat al­kalmazzanak. Ezek kialakí­tásán dolgoznak, s az új szabályozást 1990. január 1- jével tervezik bevezetni. A miniszter írásos vála­szát mind az interpelláló képviselő, mind az Ország- gyűlés elfogadta. A június 27-ei üléssza­kon Vass József né (Békés \m., 15. vk.), a mezőgazdasá­gi termények, az állatok és állati termékek termelői árának emelését indítvá­nyozta. Az interpellációra adott választ sem akkor, sem pedig a szeptemberi ülés­szakon nem fogadta el a képviselő, illetve a parla­ment. Az Országos Árhi­vatal elnökének, a kereske­delmi miniszternek, az Or­szággyűlés kereskedelmi bi­zottságának előterjesztését végül is a terv- és költség- vetési bizottság vizsgálta. Ennek alapján az a döntés született, hogy az Országos Árhivatal az érintett tárcák­kal kialakított előzetes egyeztetés alapján a jövő évi termésre új, gabonaára­kat állapított meg. Ez addig érvényes, amíg az ártörvényt az Országgyűlés meg nem tárgyalja. Ennek várható időpontja jövő év eleje. A válasszal a képviselő egyetértett, s az Országgyű­lés is elfogadta. A szeptember 26-án kez­dődött ülésszakon Técsy László (Szabolcs-Szatmár m., 19. vk.) interpellált a mi­niszterelnökhöz annak érde­kében, hogy a mezőgazda- sági ágazatban 1990. január 1-jétől oldják fel a kere­setszabályozást. A kormány megbízásából az interpellá­cióra a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter vá­laszolt, azt azonban sem a képviselő, sem a parlament nem fogadta el. Az Ország- gyűlés mezőgazdasági bizott­ságának és a minisztérium­nak a véleménye szerint — ahogyan ez az újabb vá­laszban olvasható — annak, hogy a mezőgazdasági jö­vedelmek elmaradtak a töb­bi ágazatétól, nem a kereset- szabályozás az oka. Ha azonban indokolt a mező- gazdaság kiemelése a kere­setszabályozásból, ez csak a vállalkozási nyereségadóról szóló törvény módosításakor válik lehetségessé. Az interpelláló képviselő a választ kizárólag azzal a megkötéssel fogadta el, hogy a mezőgazdasági kere­setszabályozás megszűnése kerüljön be az adótörvény­tervezetbe. A választ az Or­szággyűlés elutasította. Bozsó Jánosné (Tolna m., 7. vk.) és Debreczeni József (Bács-Kiskun m., 3. vk.) • a szeptemberi ülésszakon Kár­páti Ferenc honvédelmi mi­niszterhez interpelláltak a megüresedett, vagy részben kihasznált, illetve a szovjet csapatok által kiürített kecs­keméti laktanyák hasznosí­tása érdekében. Az inter­pellációkra az a válasz szü­letett, hogy a laktanyák hasznosítására a kormány által felállított tárcaközi bi­zottság tesz konkrét javas­latot, ennek kialakítása a napokban várható. At in­terpellációkat tárgyaló hon­védelmi bizottság megítélé­se szerint egyébként ez a kérdéskör nem parlamenti, hanem kormányzati és he­lyi intézkedéseket igényel. Mindezekre tekintettel, Horváth Lajos azt javasolta Bozsó Jánosnénák és az Or­szággyűlésnek, hogy értsen egyet a bizottság jelentésé­vel, illetve a plénum a kor­mány döntésétől függően ha­tározzon arról: a további vizsgálattal melyik bizottsá­got bízza meg. A javaslattal a képviselőnő egyetértett. A másik interpelláló, Debre­czeni József viszont ezt nem tehette, hiszen a téma tár­gyalásakor nem volt a te­remben. Árvái Lászlóné (Heves m., 1. vk.) a családjogi törvény módosítása tárgyában in­terpellált az igazságügy-mi­niszterhez. A családvédő bi­zottság egyik tagjaként ar­ra kérte a parlamentet, hogy újból módosítsák az 1986- ban hozott családjogi tör­(Folytatás a 2. oldalon.) Pártszakadás történt a kongresszuson Grósz Károly nyilatkozata Nem szabad elhamarkodni az MSZMP kongresszusának összehívását; nem az a fon" tos, hogy azt még az' idén megtartsák, hanem az, hogy elkészüljenek azok a kiér­lelt programok, amelyeket a kongresszusnak kell majd elfogadnia — nyilatkozta Wágner Tamásnak, az MTI munkatársának kérdésére G rósz Károly, aki továbbra is az MSZMP tagja. Mint mondta, válságmenedzselő programot kell elkészíteni, ki kell dolgozni többek kö­zött a szervezeti szabályza­tot is. A Magyar Szocialista Párt mostani működési sza­bályzatában nagyon sok olyan értékes, új vonás van, amelyet hasznosítani lehet. A demokratizmus és a cent­ralizmus kérdésében azon­ban az MSZMP másként vélekedik. Grósz Károly hangsúlyoz­ta: semmi olyat nem haj­landó tenni, ami az MSZP dolgát nehezítené, s szeret­né, ha az MSZP megerő­södne. Ám az más kérdés, hogy ő személy szerint az MSZMP megszilárdulásán munkálkodik. Mint mondta, november 15-étől nyugdíjas lesz, s ezen nem kíván vál­toztatni, de ha felkérik, szí­vesen vállal tisztséget az új­jászerveződő MSZMP-ben. Azzal kapcsolatban, hogy jelenleg a volt MSZMP is több részre szakad, Grósz Károly rámutatott: az alul­ról jövő szerveződések előbb- utóbb egységes rendszerré fognak összeállni; meg kell találni azt a közös pontot, amely alapján a baloldal együtt tud működni. Hozzá­tette: abban is bízik, hogv az újjászerveződő MSZMP több kérdésben együtt tud működni az MSZP-vel. Szólt arról is, hogy az elmúlt há­rom hétben folyamatosan fogadta a különböző intéző­bizottságokat, szervezőcso­portokat, ám a nyilvánosság előtt egyelőre nem kíván megjelenni. Véleménye sze­rint ugyanis az ő álláspont­ja ismert az MSZMP-vel kapcsolatban. Elmondta azt is: szerinte az állampolgári jogok csorbítását jelenti, (Folytatás a 2. oldalon.) Míg a gyertya csonkig ég Minden évben eljön a nap, mikor holottoinkért kondul a harang, s megpendülnek 02 emlékezés húrjai. A lobo­gó gyertyák fényében yégig- zarándokolunk elődeink éle­tén. Az elmélyedés egyben eszmélés és erőgyűjtés — az életért. (Halottak napjára készült összeállításunk az 5. oldalon.) Világnapon is, világnap nélkül Is T akarékoskodunk Legalábbis erre mifelénk nem nagyon szükségeltetik mostanság külön világnap ahhoz, hogy takarékoskodóra fogja a magunkfajta egy­szerű, földi halandó. Főleg ilyenkor, „sokadikán”, ami­kor amúgy magától is lapos már az ember pénztárcája. Meg aztán hiába a várva várt fizetésnap is, hogyha a járandóság is csak arra jó, hogy cincogni kezdjen — ahogyan nagy költőnk, Jó­zsef Attila irta — a dolgo­zó zsebében. Nincs hát tői­ből legénykedni, még ha ked­vet is kapna rá az ember. Takarékoskodunk hát, amíg jobbat ki nem találunk, nem kell hozzá az sem, hogy ép­pen október utolsó napját mutassa a naptár. De ha van világnap, hát van világnap. Ennek a bizonyos takaré­kossági világnapnak az al­kalmából tartottak megem­lékezést tegnap Salgótarján­ban, az Országos Takarék- pénztár Nógrád Megyei Igaz­gatóságának székházában. Az ünnepélyes összejövetelre el­jöttek a megye pénzintézetei­nek vezetői, és megjelent Romasz Adolf, a megyei ta­nács elnökhelyettese is. Az eseményen Zsidai Lász­ló, az OTP megyei igazgató­ja köszöntötte az egybe­gyűlteket, majd rövid beszé­dében méltatta a magyaror­szági takarékossági mozga­lom megindulása óta eltelt százötven esztendő eredmé­nyeit, majd megemlékezett az OTP megalakulásának 40. évfordulójáról. Ez utóbbinak ürügyén az igazgató vissza­tekintett a négy évtized alatt megtett útra, az eltelt idő munkájának eredményeire és ellentmondásaira, majd tájé­koztatót tartott a takarék- pénztár jelenlegi helyzetéről, jövőbeli törekvéseiről. Ezt követően a pénzemberek kö­tetlen beszélgetésen cserélték ki nézeteiket hazánk és a nagyvilág pénzügyi politiká­járól. Hegemlékezés az MSZMP megalakulásának 33. évfordulóján Az ár a sarkalatos kérdés lűzhelygyártók és -kereskedők eszmecseréje Pénzszűke és inflálódó vi­lágunkban egyre nehezebb jó áron eladni. Ahhoz, hogy létrejöjjön a „zsíros’’ üzlet, a piaci igényekhez igazo­dó, kiváló minőségű termé­ket kell előállítani. A gyár­tó az áru közvetítőjétől tudhatja meg, mi iránt ér­deklődnek a vevők, s az eladó a gyári információk birtokában döntheti el, mi­ből, mennyit rendeljen. Kölcsönösen szükség van tehát a termelés és a ke­reskedelem ' kapcsolatának elmélyítésére. Ebből a meggondolás­ból kiindulva, szervezik meg évi rendszerességgel a ve- vőankétot a Salgótarjáni Vasöntöde és Tűzhelygyár­ban. Sikere van ezeknek az eszmecseréknek, amit bizo­nyít: kedden, az SVT Ady Endre Művelődési Háza nagytermének asztalainál egyfelől a gyár első számú vezetői, másfelől a vállalat­tal kereskedelmi kapcsolat­ban lévő huszonhárom cég és tíz mintaboltjuk képvi­selői foglaltak helyet. Gressai Sándor igazgató, Szalai János műszaki igaz­gatóhelyettes és Kecskés (Folytatás a 2. oldalon) Az MSZMP megalakulásá­nak 33. évfordulója tisztele­tére tudományos emlékülést szervezett kedden a Magyar Szocialista Párt Politikai Propaganda és Művelődési Központja. Az MSZP Villá­nyi úti választási centrumá­ban megtartott rendezvényen a résztvevők előadásokat hallgattak meg többek között az MDP feloszlatásának és az MSZMP megalakulásának körülményeiről, az 1956-os események nemzetközi ösz- szefüggéseiről. A beszámolókban elhang­zott, hogy 1956. október 31- én nem az az MSZMP ala­kult meg, amely november 4-től egészen napjainkig mű­ködött. Sajnálatos módon ugyanis a Kádár-vezetés nem tudta elkerülni a sztálinista módszerekhez való részleges visszatérést, s így sorra el­haltak a demokratikus párt­ellenzék és az értelmiség reformtörekvései. A múlt hibáiból okulva ezért azt a következtetést kell levonni: csak a több­pártrendszeren alapuló de­mokratikus szocializmus ki­építése akadályozhatja meg, hogy a jövőben ne fordul­hassanak elő a hatalommal való visszaélés különböző formái — állapították meg az előadók. Szerelik a vásárlók által kedvelt Karancs tűzhelye­ket Fotó: Rigó

Next

/
Oldalképek
Tartalom